Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2012.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się:
1) w załączniku nr 1 do zarządzenia - regulamin organizacyjny Gabinetu Prezesa;
2) w załączniku nr 2 do zarządzenia - regulamin organizacyjny Departamentu Prawnego;
3) w załączniku nr 3 do zarządzenia - regulamin organizacyjny Departamentu Górnictwa;
4) w załączniku nr 4 do zarządzenia - regulamin organizacyjny Departamentu Energomechanicznego;
5) w załączniku nr 5 do zarządzenia - regulamin organizacyjny Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem;
6) w załączniku nr 6 do zarządzenia - regulamin organizacyjny Departamentu Warunków Pracy;
7) w załączniku nr 7 do zarządzenia - regulamin organizacyjny Biura Dyrektora Generalnego;
8) w załączniku nr 8 do zarządzenia - regulamin organizacyjny Biura Budżetowo-Finansowego;
9) w załączniku nr 9 do zarządzenia - regulamin organizacyjny Samodzielnego Wydziału do spraw Kontroli;
10) w załączniku nr 10 do zarządzenia - regulamin organizacyjny Samodzielnego Wydziału - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej;
11) w załączniku nr 11 do zarządzenia - regulamin organizacyjny Samodzielnego Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 21 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 27, poz. 150).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY GABINETU PREZESA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU PRAWNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  3 REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU GÓRNICTWA

§  1. Regulamin organizacyjny Departamentu Górnictwa, zwanego dalej "Departamentem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Departamentu.
§  2.
1. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Departamentu:
1) Dyrektor Departamentu (symbol D);
2) Zastępcy Dyrektora Departamentu:
a) do spraw Górnictwa Podziemnego (symbol VDP),
b) do spraw Górnictwa Odkrywkowego i Otworowego (symbol VDO);
3) Zespół do spraw Przewietrzania, Klimatyzacji, Pożarów i Ratownictwa (symbol Z I);
4) Zespół do spraw Zagrożenia Metanowego, Wodnego oraz Wyrzutami Gazów i Skał (symbol Z II);
5) Zespół do spraw Likwidacji Zakładów Górniczych, Robót Strzałowych i Zagrożenia Wybuchem Pyłu Węglowego (symbol Z III);
6) Zespół do spraw Zawałów, Obudowy i Kierowania Stropem (symbol Z IV);
7) Zespół do spraw Zagrożenia Sejsmicznego i Tąpaniami oraz Wierceń w Podziemnych Zakładach Górniczych (symbol Z V);
8) Zespół do spraw Górnictwa Odkrywkowego (symbol Z VI);
9) Zespół do spraw Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa (symbol Z VII);
10) Zespół do spraw Czynników Szkodliwych dla Zdrowia (symbol Z VIII);
11) stanowiska do spraw obsługi sekretariatu (symbol SEK).
2. Schemat organizacyjny Departamentu stanowi załącznik do regulaminu organizacyjnego Departamentu.
§  3.
1. Dyrektor Departamentu kieruje Departamentem przy pomocy Zastępców Dyrektora Departamentu.
2. Dyrektorowi Departamentu podlegają bezpośrednio:
1) Zastępcy Dyrektora Departamentu;
2) stanowiska do spraw obsługi sekretariatu.
3. Dyrektor Departamentu jest zastępowany przez wyznaczonego przez niego Zastępcę Dyrektora Departamentu; informacja o tym ustaleniu jest przekazywana pisemnie Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, Wiceprezesom Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektorowi Generalnemu Wyższego Urzędu Górniczego.
4. Zastępcy Dyrektora Departamentu:
1) do spraw Górnictwa Podziemnego podlegają bezpośrednio zespoły wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3-6;
2) do spraw Górnictwa Odkrywkowego i Otworowego podlegają bezpośrednio zespoły wymienione w § 2 ust. 1 pkt 7-10.
5. Zastępca Dyrektora Departamentu do spraw Górnictwa Podziemnego nadzoruje merytorycznie zespół wymieniony w § 2 ust. 1 pkt 10, w zakresie górnictwa podziemnego.
6. Zastępca Dyrektora Departamentu do spraw Górnictwa Odkrywkowego i Otworowego nadzoruje merytorycznie zespół wymieniony w § 2 ust. 1 pkt 5, w zakresie górnictwa odkrywkowego i otworowego.
§  4.
1. Zastępca Dyrektora Departamentu jest odpowiedzialny za całokształt spraw podległych mu bezpośrednio zespołów, w tym za sprawną organizację i dyscyplinę pracy.
2. Do obowiązków i uprawnień Zastępcy Dyrektora Departamentu należą w szczególności:
1) organizowanie pracy podległych mu bezpośrednio zespołów stosownie do wykonywanych zadań;
2) nadzorowanie stosowania nowoczesnych form, metod i technik pracy w podległych mu bezpośrednio zespołach;
3) nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków przez pracowników podległych mu bezpośrednio zespołów, przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz ochrony danych osobowych;
4) udzielanie lub udostępnianie informacji oraz materiałów o charakterze jawnym;
5) zastępowanie Dyrektora Departamentu w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Dyrektora Departamentu, w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora Departamentu.
§  5.
1. Dyrektor Departamentu podpisuje:
1) dokumenty związane z zakresem zadań Departamentu;
2) dokumenty na podstawie upoważnień udzielonych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego.
2. Zastępca Dyrektora Departamentu:
1) parafuje projekty dokumentów przygotowanych w podległych mu bezpośrednio zespołach;
2) podpisuje dokumenty na podstawie upoważnień udzielonych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego.
3. Podpisywanie dokumentów przez osobę wyznaczoną przez Dyrektora Departamentu do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu w czasie nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zarówno przez Dyrektora Departamentu, jak i przez Zastępców Dyrektora Departamentu, następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "w z.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Departamentu.
§  6.
1. Dyrektor Departamentu może upoważnić pracownika Departamentu do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie dokumentów w imieniu Dyrektora Departamentu następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z. up.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Departamentu.
§  7. Do kompetencji Zespołu do spraw Przewietrzania, Klimatyzacji, Pożarów i Ratownictwa należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do:
a) rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia pożarowego w podziemnych zakładach górniczych,
b) rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych,
c) przewietrzania wyrobisk górniczych w podziemnych zakładach górniczych,
d) ratownictwa górniczego w podziemnych zakładach górniczych;
2) obsługa prac oraz udział w posiedzeniach Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych;
3) rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie kwalifikacji:
a) kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego,
b) kierownika jednostki ratownictwa górniczego w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych,
c) kierownika okręgowej stacji ratownictwa górniczego w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych;
4) obsługa Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego, kwalifikacji geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych, kwalifikacji kierownika jednostki ratownictwa górniczego oraz kwalifikacji kierownika okręgowej stacji ratownictwa górniczego;
5) zamieszczanie i aktualizowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższego Urzędu Górniczego wykazu osób, którym stwierdzono kwalifikacje:
a) kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego,
b) geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych,
c) kierownika jednostki ratownictwa górniczego:
w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych,
w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze,
d) kierownika okręgowej stacji ratownictwa górniczego w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych.
§  8. Do kompetencji Zespołu do spraw Zagrożenia Metanowego, Wodnego oraz Wyrzutami Gazów i Skał należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń: metanowego, wodnego oraz wyrzutami gazów i skał w podziemnych zakładach górniczych;
2) obsługa prac oraz udział w posiedzeniach Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych;
3) prowadzenie ewidencji wykorzystania przyrządów kontrolno-pomiarowych zakupionych dla potrzeb Departamentu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§  9. Do kompetencji Zespołu do spraw Likwidacji Zakładów Górniczych, Robót Strzałowych i Zagrożenia Wybuchem Pyłu Węglowego należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do:
a) rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w podziemnych zakładach górniczych,
b) nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego, w tym badań geofizycznych z użyciem środków strzałowych;
2) koordynowanie spraw związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem funduszu likwidacji zakładu górniczego;
3) rozpatrywanie wniosków o dopuszczenie do stosowania w zakładach górniczych:
a) urządzeń do mechanicznego wytwarzania i ładowania materiałów wybuchowych,
b) wozów i pojazdów do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych;
4) wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem kontroli wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, w zakresie spełniania przez te wyroby wymagań dotyczących oceny zgodności;
5) wykonywanie czynności związanych z nadawaniem materiałom wybuchowym przeznaczonym do użytku cywilnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz prowadzeniem rejestru tych materiałów wybuchowych, w sposób określony w art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1329 oraz z 2013 r. poz. 775 i 1238) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz rejestru materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 262, poz. 2616).
§  10. Do kompetencji Zespołu do spraw Zawałów, Obudowy i Kierowania Stropem należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do:
a) rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia zawałowego w podziemnych zakładach górniczych,
b) prowadzenia robót górniczych, dotyczących obudowy i kierowania stropem, w podziemnych zakładach górniczych,
c) stosowania w podziemnych zakładach górniczych materiałów chemicznych i wyrobów z tworzyw sztucznych;
2) obsługa prac oraz udział w posiedzeniach Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych;
3) udział w obsłudze Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego, kwalifikacji geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych, kwalifikacji kierownika jednostki ratownictwa górniczego oraz kwalifikacji kierownika okręgowej stacji ratownictwa górniczego;
4) rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie kwalifikacji geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych;
5) współpraca z Punktem Kontaktowym do spraw Produktów w Ministerstwie Gospodarki.
§  11. Do kompetencji Zespołu do spraw Zagrożenia Sejsmicznego i Tąpaniami oraz Wierceń w Podziemnych Zakładach Górniczych należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do:
a) rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia tąpaniami i wstrząsami sejsmicznymi w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych,
b) prowadzenia robót wiertniczych w podziemnych zakładach górniczych;
2) obsługa prac oraz udział w posiedzeniach Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.
§  12. Do kompetencji Zespołu do spraw Górnictwa Odkrywkowego należy wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do:
1) rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń: sejsmicznego, wodnego, osuwiskowego oraz obrywaniem się skał,
2) prowadzenia robót górniczych, w tym: robót udostępniających i przygotowawczych, zwałowania skał nadkładu i odpadów, z uwzględnieniem występujących zagrożeń,
3) prowadzenia robót strzałowych i gospodarki środkami strzałowymi

- w odkrywkowych zakładach górniczych.

§  13. Do kompetencji Zespołu do spraw Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami wiertniczymi, zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą otworową oraz zakładu górniczego prowadzącego podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów, w odniesieniu do:
a) rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia erupcyjnego oraz siarkowodorowego,
b) prowadzenia robót górniczych, geologicznych i wiertniczych,
c) ratownictwa górniczego,
d) przygotowania kopaliny do transportu, transportu wewnątrzzakładowego i magazynowania oraz systemów kontrolno-pomiarowych;
2) rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie kwalifikacji kierownika jednostki ratownictwa górniczego w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze.
§  14. Do kompetencji Zespołu do spraw Czynników Szkodliwych dla Zdrowia należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do zwalczania czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w ruchu zakładów górniczych, w szczególności zapylenia powietrza, hałasu, wibracji i promieniowania jonizującego;
2) wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem kontroli wprowadzonych do obrotu środków ochrony indywidualnej oraz urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń, emitujących hałas do środowiska, w zakresie spełniania przez te wyroby wymagań dotyczących oceny zgodności;
3) analizowanie przyczyn chorób zawodowych związanych z wykonywaniem czynności w ruchu zakładu górniczego.
§  15. Do kompetencji zespołów Departamentu, w zależności od tematyki, należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do drążenia wyrobisk górniczych oraz systemów i technologii eksploatacji, z uwzględnieniem występujących zagrożeń;
2) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
3) wykonywanie zadań związanych z dokonywaniem kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkładaniem właściwym organom informacji, opinii i wniosków w tej dziedzinie, związanych z zakresem zadań Departamentu;
4) udział w nadzorze nad prowadzeniem akcji ratowniczych;
5) udział w badaniach mających na celu ustalenie stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku, zaistniałego w ruchu zakładu górniczego, związanego z zakresem zadań Departamentu;
6) rozpatrywanie wniosków o udzielenie zezwoleń na odstępstwa od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, związanych z zakresem zadań Departamentu;
7) rozpatrywanie wniosków o nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, związanych z zakresem zadań Departamentu;
8) prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w zakresie cofnięcia uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, związanych z zakresem zadań Departamentu;
9) rozpatrywanie pod względem merytorycznym skarg i wniosków, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego, związanych z zakresem zadań Departamentu;
10) udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie:
a) zakazu wykonywania określonych czynności w zakresie górnictwa lub ratownictwa górniczego,
b) kar pieniężnych, o których mowa w dziale X ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
11) rozpatrywanie pod względem merytorycznym odwołań od decyzji wydanych przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych albo dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych albo dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego;
12) udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów aktów normatywnych.
§  16. Do kompetencji stanowisk do spraw obsługi sekretariatu należy obsługa kancelaryjno-biurowa realizacji zadań Departamentu.
§  17. Zespoły Departamentu są obowiązane do współpracy w zakresie realizacji zadań Departamentu.

Załącznik

SCHEMAT ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU GÓRNICTWA

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  4 REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU ENERGOMECHANICZNEGO

§  1. Regulamin organizacyjny Departamentu Energomechanicznego, zwanego dalej "Departamentem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Departamentu.
§  2.
1. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Departamentu:
1) Dyrektor Departamentu (symbol D);
2) Zastępcy Dyrektora Departamentu:
a) do spraw Telekomunikacji, Systemów Bezpieczeństwa, Urządzeń Budowy Przeciwwybuchowej, Urządzeń Elektrycznych, Kontroli Wyrobów i Normalizacji (symbol VDE),
b) do spraw Transportu, Obudów Zmechanizowanych oraz Maszyn i Urządzeń (symbol VDM);
3) Zespół do spraw Telekomunikacji, Systemów Bezpieczeństwa oraz Urządzeń Budowy Przeciwwybuchowej (symbol Z I);
4) Zespół do spraw Urządzeń Elektrycznych oraz Kabli i Przewodów Oponowych (symbol Z II);
5) Zespół do spraw Maszyn i Urządzeń w Odkrywkowych i Otworowych Zakładach Górniczych oraz Obiektów Podstawowych, Maszyn i Urządzeń z Napędem Spalinowym, Urządzeń Dźwignicowych i Ciśnieniowych w Podziemnych Zakładach Górniczych (symbol Z III);
6) Zespół do spraw Transportu Pionowego (symbol Z IV);
7) Zespół do spraw Transportu Poziomego i Pochyłego (symbol Z V);
8) Zespół do spraw Obudów Zmechanizowanych, Maszyn i Urządzeń w Podziemnych Zakładach Górniczych (symbol Z VI);
9) Zespół do spraw Kontroli Wyrobów (symbol Z VII);
10) Zespół do spraw Normalizacji (symbol Z VIII);
11) stanowiska do spraw obsługi sekretariatu (symbol SEK).
2. Schemat organizacyjny Departamentu stanowi załącznik do regulaminu organizacyjnego Departamentu.
§  3.
1. Dyrektor Departamentu kieruje Departamentem przy pomocy Zastępców Dyrektora Departamentu.
2. Dyrektorowi Departamentu podlegają bezpośrednio:
1) Zastępcy Dyrektora Departamentu;
2) stanowiska do spraw obsługi sekretariatu.
3. Dyrektor Departamentu jest zastępowany przez wyznaczonego przez niego Zastępcę Dyrektora Departamentu; informacja o tym ustaleniu jest przekazywana pisemnie Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, Wiceprezesom Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektorowi Generalnemu Wyższego Urzędu Górniczego.
4. Zastępcy Dyrektora Departamentu:
1) do spraw Telekomunikacji, Systemów Bezpieczeństwa, Urządzeń Budowy Przeciwwybuchowej, Urządzeń Elektrycznych, Kontroli Wyrobów i Normalizacji podlegają bezpośrednio zespoły wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, 4, 9 i 10;
2) do spraw Transportu, Obudów Zmechanizowanych oraz Maszyn i Urządzeń podlegają bezpośrednio zespoły wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5-8.
§  4.
1. Zastępca Dyrektora Departamentu jest odpowiedzialny za całokształt spraw podległych mu bezpośrednio zespołów, w tym za sprawną organizację i dyscyplinę pracy.
2. Do obowiązków i uprawnień Zastępcy Dyrektora Departamentu należą w szczególności:
1) organizowanie pracy podległych mu bezpośrednio zespołów stosownie do wykonywanych zadań;
2) nadzorowanie stosowania nowoczesnych form, metod i technik pracy w podległych mu bezpośrednio zespołach;
3) nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków przez pracowników podległych mu bezpośrednio zespołów, przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz ochrony danych osobowych;
4) udzielanie lub udostępnianie informacji oraz materiałów o charakterze jawnym;
5) zastępowanie Dyrektora Departamentu w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Dyrektora Departamentu, w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora Departamentu.
§  5.
1. Dyrektor Departamentu podpisuje:
1) dokumenty związane z zakresem zadań Departamentu;
2) dokumenty na podstawie upoważnień udzielonych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego.
2. Zastępca Dyrektora Departamentu:
1) parafuje projekty dokumentów przygotowanych w podległych mu bezpośrednio zespołach;
2) podpisuje dokumenty na podstawie upoważnień udzielonych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego.
3. Podpisywanie dokumentów przez osobę wyznaczoną przez Dyrektora Departamentu do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu w czasie nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zarówno przez Dyrektora Departamentu, jak i przez Zastępców Dyrektora Departamentu, następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "w z.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Departamentu.
§  6.
1. Dyrektor Departamentu może upoważnić pracownika Departamentu do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie dokumentów w imieniu Dyrektora Departamentu następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Departamentu.
§  7. Do kompetencji Zespołu do spraw Telekomunikacji, Systemów Bezpieczeństwa oraz Urządzeń Budowy Przeciwwybuchowej należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych, systemów bezpieczeństwa oraz urządzeń budowy przeciwwybuchowej, stosowanych w podziemnych zakładach górniczych;
2) rozpatrywanie wniosków o dopuszczenie do stosowania w zakładach górniczych systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania;
3) prowadzenie ewidencji wykorzystania przyrządów kontrolno-pomiarowych zakupionych dla potrzeb departamentu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
4) prowadzenie spraw związanych z serwisowaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych zakupionych dla potrzeb urzędów górniczych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
5) wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem kontroli wykonywania przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069), w zakresie przyrządów pomiarowych stosowanych w zakładach górniczych.
§  8. Do kompetencji Zespołu do spraw Urządzeń Elektrycznych oraz Kabli i Przewodów Oponowych należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do urządzeń elektrycznych oraz kabli i przewodów oponowych, stosowanych w zakładach górniczych;
2) rozpatrywanie wniosków o dopuszczenie do stosowania w zakładach górniczych maszyn i urządzeń elektrycznych, aparatury łączeniowej na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu stałego oraz zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych.
§  9. Do kompetencji Zespołu do spraw Maszyn i Urządzeń w Odkrywkowych i Otworowych Zakładach Górniczych oraz Obiektów Podstawowych, Maszyn i Urządzeń z Napędem Spalinowym, Urządzeń Dźwignicowych i Ciśnieniowych w Podziemnych Zakładach Górniczych należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do:
a) obiektów podstawowych, maszyn i urządzeń z napędem spalinowym, urządzeń dźwignicowych i ciśnieniowych, stosowanych w zakładach górniczych,
b) maszyn, urządzeń i instalacji, stosowanych podczas:
poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania kopalin otworami wiertniczymi na lądzie oraz w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów,
c) maszyn do urabiania, odstawy, zwałowania i transportu kopaliny w odkrywkowych zakładach górniczych;
2) koordynowanie działań innych komórek Wyższego Urzędu Górniczego, związanych z nadzorem i kontrolą w odniesieniu do likwidacji układów i urządzeń głównego odwadniania oraz urządzeń głównego przewietrzania;
3) rozpatrywanie wniosków o dopuszczenie do stosowania w zakładach górniczych:
a) głowic eksploatacyjnych (wydobywczych) wraz z systemami sterowania, z wyłączeniem głowic podmorskich, stosowanych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi,
b) wozów do przewozu osób i wozów specjalnych oraz pojazdów z napędem spalinowym do przewozu osób.
§  10. Do kompetencji Zespołu do spraw Transportu Pionowego należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do maszyn, urządzeń i instalacji transportu pionowego, stosowanych w zakładach górniczych;
2) rozpatrywanie wniosków o dopuszczenie do stosowania w zakładach górniczych następujących elementów górniczych wyciągów szybowych:
a) maszyn wyciągowych,
b) naczyń wyciągowych,
c) kół linowych,
d) zawieszeń lin wyciągowych wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych,
e) zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych,
f) wciągarek wolnobieżnych,
g) urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej,
h) wyodrębnionych zespołów elementów wymienionych w lit. a-g;
3) koordynowanie działań innych komórek Wyższego Urzędu Górniczego, związanych z nadzorem i kontrolą w odniesieniu do likwidacji górniczych wyciągów szybowych;
4) zamieszczanie i aktualizowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższego Urzędu Górniczego wykazu osób, którym nadano uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego.
§  11. Do kompetencji Zespołu do spraw Transportu Poziomego i Pochyłego należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do maszyn, urządzeń i instalacji transportu poziomego i pochyłego, stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych;
2) rozpatrywanie wniosków o dopuszczenie do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych urządzeń transportu linowego, kolejek podwieszonych, kolejek spągowych oraz ich podzespołów.
§  12. Do kompetencji Zespołu do spraw Obudów Zmechanizowanych, Maszyn i Urządzeń w Podziemnych Zakładach Górniczych należy wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do obudów zmechanizowanych, maszyn i urządzeń, stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych.
§  13. Do kompetencji Zespołu do spraw Kontroli Wyrobów należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do maszyn i urządzeń stosowanych w zakładach górniczych, podlegających wymaganiom dotyczącym oceny zgodności;
2) wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych, innych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 15, art. 120 ust. 1 albo art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, a także innych niż materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, środki ochrony indywidualnej oraz urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, emitujące hałas do środowiska, w zakresie spełniania przez te wyroby wymagań dotyczących oceny zgodności, w tym zadań określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2012 r. poz. 1445);
3) koordynowanie prowadzenia w Wyższym Urzędzie Górniczym spraw dotyczących kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych, innych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 15, art. 120 ust. 1 albo art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie spełniania przez te wyroby wymagań dotyczących oceny zgodności, a także współpraca w tej dziedzinie z właściwą komórką w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
§  14. Do kompetencji Zespołu do spraw Normalizacji należą:
1) koordynowanie opiniowania projektów Polskich Norm i projektów norm europejskich związanych z działalnością urzędów górniczych;
2) prowadzenie i aktualizowanie zbioru norm z zakresu górnictwa związanych z działalnością urzędów górniczych, w tym powoływanych w rozporządzeniach wydanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
3) współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym oraz Komitetami Technicznymi.
§  15. Do kompetencji zespołów Departamentu, w zależności od tematyki, należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do specjalistycznych narzędzi, urządzeń i przyrządów stosowanych w górnictwie;
2) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
3) wykonywanie zadań związanych z dokonywaniem kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkładaniem właściwym organom informacji, opinii i wniosków w tej dziedzinie, związanych z zakresem zadań Departamentu;
4) udział w badaniach mających na celu ustalenie stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku, zaistniałego w ruchu zakładu górniczego, związanego z zakresem zadań Departamentu;
5) rozpatrywanie wniosków o udzielenie zezwoleń na odstępstwa od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, związanych z zakresem zadań Departamentu;
6) rozpatrywanie wniosków o nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, związanych z zakresem zadań Departamentu;
7) prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w zakresie cofnięcia uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, związanych z zakresem zadań Departamentu;
8) udział w spotkaniach grup współpracy administracyjnej i grup roboczych dla dyrektyw nowego podejścia oraz udzielanie informacji dotyczących stosowania maszyn i urządzeń w górnictwie, w ramach współpracy z innymi organami administracji rządowej, przedsiębiorcami górniczymi oraz producentami maszyn i urządzeń dla górnictwa;
9) rozpatrywanie pod względem merytorycznym skarg i wniosków, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego, związanych z zakresem zadań Departamentu;
10) udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie:
a) zakazu wykonywania określonych czynności w zakresie górnictwa,
b) kar pieniężnych, o których mowa w dziale X ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
11) rozpatrywanie pod względem merytorycznym odwołań od decyzji wydanych przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych albo dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych albo dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego;
12) udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów aktów normatywnych.
§  16. Do kompetencji stanowisk do spraw obsługi sekretariatu należy obsługa kancelaryjno-biurowa realizacji zadań Departamentu.
§  17. Zespoły Departamentu są obowiązane do współpracy w zakresie realizacji zadań Departamentu.

Załącznik

SCHEMAT ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU ENERGOMECHANICZNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  5 REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ZŁOŻEM

§  1. Regulamin organizacyjny Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem, zwanego dalej "Departamentem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Departamentu.
§  2.
1. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Departamentu:
1) Dyrektor Departamentu (symbol D);
2) Zastępcy Dyrektora Departamentu:
a) do spraw Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem (symbol VDO),
b) do spraw Miernictwa Górniczego, Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Nadzoru Budowlanego (symbol VDM);
3) Zespół do spraw Ochrony Środowiska (symbol Z I);
4) Zespół do spraw Gospodarki Złożem (symbol Z II);
5) Zespół do spraw Miernictwa Górniczego (symbol Z III);
6) Zespół do spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Nadzoru Budowlanego (symbol Z IV);
7) stanowiska do spraw obsługi sekretariatu (symbol SEK).
2. Schemat organizacyjny Departamentu stanowi załącznik do regulaminu organizacyjnego Departamentu.
§  3.
1. Dyrektor Departamentu kieruje Departamentem przy pomocy Zastępców Dyrektora Departamentu.
2. Dyrektorowi Departamentu podlegają bezpośrednio:
1) Zastępcy Dyrektora Departamentu;
2) stanowiska do spraw obsługi sekretariatu.
3. Dyrektor Departamentu jest zastępowany przez wyznaczonego przez niego Zastępcę Dyrektora Departamentu; informacja o tym ustaleniu jest przekazywana pisemnie Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, Wiceprezesom Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektorowi Generalnemu Wyższego Urzędu Górniczego.
4. Zastępcy Dyrektora Departamentu:
1) do spraw Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem podlegają bezpośrednio zespoły wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3 i 4;
2) do spraw Miernictwa Górniczego, Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Nadzoru Budowlanego podlegają bezpośrednio zespoły wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5 i 6.
§  4.
1. Zastępca Dyrektora Departamentu jest odpowiedzialny za całokształt spraw podległych mu bezpośrednio zespołów, w tym za sprawną organizację i dyscyplinę pracy.
2. Do obowiązków i uprawnień Zastępcy Dyrektora Departamentu należą w szczególności:
1) organizowanie pracy podległych mu bezpośrednio zespołów stosownie do wykonywanych zadań;
2) nadzorowanie stosowania nowoczesnych form, metod i technik pracy w podległych mu bezpośrednio zespołach;
3) nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków przez pracowników podległych mu bezpośrednio zespołów, przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz ochrony danych osobowych;
4) udzielanie lub udostępnianie informacji oraz materiałów o charakterze jawnym;
5) zastępowanie Dyrektora Departamentu w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Dyrektora Departamentu, w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora Departamentu.
§  5.
1. Dyrektor Departamentu podpisuje:
1) dokumenty związane z zakresem zadań Departamentu;
2) dokumenty na podstawie upoważnień udzielonych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego.
2. Zastępca Dyrektora Departamentu:
1) parafuje projekty dokumentów przygotowanych w podległych mu bezpośrednio zespołach;
2) podpisuje dokumenty na podstawie upoważnień udzielonych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego.
3. Podpisywanie dokumentów przez osobę wyznaczoną przez Dyrektora Departamentu do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu w czasie nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zarówno przez Dyrektora Departamentu, jak i przez Zastępców Dyrektora Departamentu, następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "w z.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Departamentu.
§  6.
1. Dyrektor Departamentu może upoważnić pracownika Departamentu do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie dokumentów w imieniu Dyrektora Departamentu następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Departamentu.
§  7. Do kompetencji Zespołu do spraw Ochrony Środowiska należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do:
a) ochrony środowiska, w tym według kryterium wykonywania przez przedsiębiorców obowiązków określonych w odrębnych przepisach lub na ich podstawie,
b) postępowania z odpadami, gospodarki wodnej oraz gospodarki terenami zajętymi pod działalność górniczą,
c) podziemnego składowania odpadów, w zakresie ochrony środowiska,
d) rekultywacji gruntów po działalności górniczej;
2) udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie;
3) prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem opinii przewidzianych w art. 411 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 40 i 47), w sprawach przeznaczenia środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie potrzeb górnictwa;
4) prowadzenie ewidencji wykorzystania przyrządów kontrolno-pomiarowych zakupionych dla potrzeb Departamentu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
5) monitorowanie wykorzystywania w działalności inspekcyjno-technicznej urzędów górniczych przyrządów kontrolno-pomiarowych zakupionych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz sporządzanie rocznych sprawozdań w tym zakresie.
§  8. Do kompetencji Zespołu do spraw Gospodarki Złożem należy wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do:
1) gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania, w szczególności:
a) realizacji wymagań w zakresie wykorzystania zasobów złóż kopalin, określonych w koncesji oraz w projekcie zagospodarowania złoża,
b) prawidłowej i racjonalnej gospodarki złożem w procesie wydobywania kopaliny oraz prowadzenia ewidencji zasobów złoża kopaliny, w tym sporządzania operatu ewidencyjnego zasobów złoża kopaliny,
c) rozpoznawania i dokumentowania warunków geologicznych zalegania złoża,
d) zabezpieczenia niewykorzystanych części złoża kopaliny w likwidowanych zakładach górniczych oraz sąsiednich złóż kopalin,
e) sporządzania, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej;
2) rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia wodnego.
§  9. Do kompetencji Zespołu do spraw Miernictwa Górniczego należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do miernictwa górniczego, w szczególności:
a) wykonywania prac geodezyjnych dla potrzeb zakładów górniczych,
b) sporządzania, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej,
c) zabezpieczenia dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych i przekazywania jej do archiwum dokumentacji mierniczo-geologicznej,
d) ochrony powierzchni oraz monitoringu wpływów eksploatacji górniczej;
2) obsługa prac oraz udział w posiedzeniach Komisji do spraw Ochrony Powierzchni;
3) rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie kwalifikacji:
a) mierniczego górniczego,
b) geologa górniczego;
4) obsługa Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego;
5) zamieszczanie i aktualizowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższego Urzędu Górniczego wykazu osób, którym stwierdzono kwalifikacje mierniczego górniczego albo kwalifikacje geologa górniczego.
§  10. Do kompetencji Zespołu do spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Nadzoru Budowlanego należy wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do:
1) administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w szczególności:
a) nadzoru nad projektowaniem, budową, utrzymaniem, remontem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładu górniczego,
b) oceny stanu zagrożenia, badań przyczyn awarii i katastrof obiektów budowlanych zakładu górniczego;
2) planowania i zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do terenów górniczych, w szczególności:
a) opiniowania rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych,
c) uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego,
d) opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
e) uzgadniania decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy dla inwestycji realizowanych na terenach górniczych.
§  11. Do kompetencji zespołów Departamentu, w zależności od tematyki, należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
2) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem robót geologicznych, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
3) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad zapobieganiem szkodom wyrządzanym ruchem zakładu górniczego;
4) wykonywanie zadań związanych z dokonywaniem kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkładaniem właściwym organom informacji, opinii i wniosków w tej dziedzinie;
5) udział w badaniach mających na celu ustalenie stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku, zaistniałego w ruchu zakładu górniczego, związanego z zakresem zadań Departamentu;
6) rozpatrywanie wniosków o udzielenie zezwoleń na odstępstwa od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, związanych z zakresem zadań Departamentu;
7) rozpatrywanie wniosków o nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, związanych z zakresem zadań Departamentu;
8) prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w zakresie cofnięcia uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, związanych z zakresem zadań Departamentu;
9) udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie:
a) zakazu wykonywania określonych czynności w zakresie górnictwa,
b) kar pieniężnych, o których mowa w dziale X ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
10) rozpatrywanie pod względem merytorycznym skarg i wniosków, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego, związanych z zakresem zadań Departamentu;
11) rozpatrywanie pod względem merytorycznym odwołań od decyzji wydanych przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych albo dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych albo dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego;
12) udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów aktów normatywnych.
§  12. Do kompetencji stanowisk do spraw obsługi sekretariatu należy obsługa kancelaryjno-biurowa realizacji zadań Departamentu.
§  13. Zespoły Departamentu są obowiązane do współpracy w zakresie realizacji zadań Departamentu.

Załącznik

SCHEMAT ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ZŁOŻEM

ZAŁĄCZNIK Nr  6

  6 REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU WARUNKÓW PRACY

§  1. Regulamin organizacyjny Departamentu Warunków Pracy, zwanego dalej "Departamentem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Departamentu.
§  2.
1. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Departamentu:
1) Dyrektor Departamentu (symbol D);
2) Zespół do spraw Szkoleń i Kontroli Służb BHP (symbol Z I);
3) Zespół do spraw Statystyki (symbol Z II);
4) Zespół do spraw Analiz i Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy (symbol Z III);
5) Zespół do spraw Pogotowia Technicznego (symbol Z IV);
6) stanowisko do spraw obsługi sekretariatu (symbol SEK).
2. Schemat organizacyjny Departamentu stanowi załącznik do regulaminu organizacyjnego Departamentu.
§  3.
1. Dyrektor Departamentu kieruje Departamentem samodzielnie.
2. Dyrektor Departamentu bezpośrednio nadzoruje pracę pracowników Departamentu.
§  4.
1. Dyrektor Departamentu podpisuje:
1) dokumenty związane z zakresem zadań Departamentu;
2) dokumenty na podstawie upoważnień udzielonych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego.
2. Podpisywanie dokumentów przez osobę wyznaczoną przez Dyrektora Departamentu do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu w czasie nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Dyrektora Departamentu następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "w z.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Departamentu.
§  5.
1. Dyrektor Departamentu może upoważnić pracownika Departamentu do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie dokumentów w imieniu Dyrektora Departamentu następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Departamentu.
§  6. Do kompetencji Dyrektora Departamentu należy wykonywanie zadań Departamentu w zakresie opracowywania planów wykonywania czynności pogotowia technicznego Wyższego Urzędu Górniczego.
§  7. Do kompetencji Zespołu do spraw Szkoleń i Kontroli Służb BHP należy wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do:
1) szkoleń osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego lub wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
2) zatwierdzania programów szkolenia osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego oraz osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego, w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności;
3) działalności służb bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych.
§  8. Do kompetencji Zespołu do spraw Statystyki należą:
1) statystyczne opracowywanie danych o:
a) niebezpiecznych zdarzeniach, wypadkach lub zgonach naturalnych, zaistniałych w ruchu w zakładu górniczego,
b) działalności represyjnej organów nadzoru górniczego,
c) czynnościach inspekcyjno-technicznych wykonywanych przez pracowników urzędów górniczych;
2) opracowywanie materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) prowadzenie ewidencji zakładów górniczych, w tym ewidencji zatrudnienia i wydobycia;
4) redagowanie działu "Statystyki" na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego.
§  9. Do kompetencji Zespołu do spraw Analiz i Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do:
a) dokonywania analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych,
b) funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem w zakładach górniczych, w szczególności oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentu bezpieczeństwa;
2) obsługa prac Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie;
3) obsługa prac Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych;
4) udział w badaniach mających na celu ustalenie stanów faktycznych i przyczyn niebezpiecznych zdarzeń, wypadków lub zgonów naturalnych, zaistniałych w ruchu zakładu górniczego;
5) koordynowanie analizowania orzeczeń powypadkowych;
6) analizowanie przyczyn zgonów naturalnych zaistniałych w ruchu zakładu górniczego.
§  10. Do kompetencji Zespołu do spraw Pogotowia Technicznego należą:
1) pełnienie służby dyspozytorskiej w Wyższym Urzędzie Górniczym;
2) obsługa centrali telefonicznej.
§  11. Do kompetencji Zespołów wymienionych w § 7 i § 9, w zależności od tematyki, należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie nadzoru i koordynacji działalności okręgowych urzędów górniczych oraz przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
2) wykonywanie zadań związanych z dokonywaniem kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkładaniem właściwym organom informacji, opinii i wniosków w tej dziedzinie, związanych z zakresem zadań Departamentu;
3) rozpatrywanie pod względem merytorycznym skarg i wniosków, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego, związanych z zakresem zadań Departamentu;
4) udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie:
a) zakazu wykonywania określonych czynności w zakresie górnictwa,
b) kar pieniężnych, o których mowa w dziale X ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze;
5) rozpatrywanie pod względem merytorycznym odwołań od decyzji wydanych przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych;
6) udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów aktów normatywnych.
§  12. Do kompetencji stanowiska do spraw obsługi sekretariatu należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie obsługi kancelaryjno-biurowej służby bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędach górniczych;
2) obsługa kancelaryjno-biurowa realizacji zadań Departamentu.
§  13. Zespoły Departamentu są obowiązane do współpracy w zakresie realizacji zadań Departamentu.

Załącznik

SCHEMAT ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU WARUNKÓW PRACY

ZAŁĄCZNIK Nr  7

  7 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA DYREKTORA GENERALNEGO

grafika

Załącznik

SCHEMAT ORGANIZACYJNY BIURA DYREKTORA GENERALNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  8

  8 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA BUDŻETOWO-FINANSOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  9

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO WYDZIAŁU DO SPRAW KONTROLI

ZAŁĄCZNIK Nr  10

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO WYDZIAŁU - ARCHIWUM DOKUMENTACJI MIERNICZO-GEOLOGICZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  11

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO STANOWISKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, OBRONNOŚCI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

1 Załącznik nr 1:

-zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 8 z dnia 19 września 2013 r. (Dz.Urz.WUG.2013.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 września 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 3 z dnia 15 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.WUG.2014.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 stycznia 2014 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

2 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 3 z dnia 1 marca 2013 r. (Dz.Urz.WUG.13.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 8 z dnia 19 września 2013 r. (Dz.Urz.WUG.2013.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 września 2013 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 3 z dnia 15 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.WUG.2014.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 stycznia 2014 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

3 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 13 z dnia 26 października 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.94) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 2012 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 15 z dnia 31 października 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.99) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 listopada 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 8 z dnia 19 września 2013 r. (Dz.Urz.WUG.2013.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 września 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 3 z dnia 15 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.WUG.2014.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 stycznia 2014 r.

4 Załącznik nr 4:

-zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 8 z dnia 19 września 2013 r. (Dz.Urz.WUG.2013.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 września 2013 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 3 z dnia 15 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.WUG.2014.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 stycznia 2014 r.

5 Załącznik nr 5:

-zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 8 z dnia 19 września 2013 r. (Dz.Urz.WUG.2013.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 września 2013 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 3 z dnia 15 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.WUG.2014.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 stycznia 2014 r.

6 Załącznik nr 6:

-zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 13 z dnia 26 października 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.94) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 3 z dnia 15 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.WUG.2014.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 stycznia 2014 r.

7 Załącznik nr 7:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 9 z dnia 3 kwietnia 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2012 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 11 z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2012 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 8 z dnia 19 września 2013 r. (Dz.Urz.WUG.2013.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 września 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 3 z dnia 15 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.WUG.2014.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 stycznia 2014 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

8 Załącznik nr 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 13 z dnia 26 października 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.94) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 października 2012 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 8 z dnia 19 września 2013 r. (Dz.Urz.WUG.2013.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 września 2013 r.