Regulaminy funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP. - OpenLEX

Regulaminy funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2013.11.123

Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 2013 r.

DECYZJA Nr 80
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 27 września 2013 r.
w sprawie regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP

GM-900-8/13

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 1 - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego w § 8 ust. 1 pkt 5 Statutu 2 - postanawiam, co następuje:

§  1.
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych na 2014 r.
1.
Regulamin sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna, stanowiący załącznik nr 1 do decyzji.
2.
Regulamin sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, stanowiący załącznik nr 2 do decyzji.
3.
Regulamin systemowej aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" oraz aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno", stanowiący załącznik nr 3 do decyzji.
4.
Regulamin funkcjonowania umów wieloletnich w Portalu Leśno-Drzewnym, stanowiący załącznik nr 4 do decyzji.
5.
Wykaz grup handlowo-gatunkowych, stanowiący załącznik nr 5 do decyzji.
6.
Wzór umowy wieloletniej, stanowiący załącznik nr 6 do decyzji.
7.
Podział pul drewna do sprzedaży w PGL LP w rozbiciu na regionalne dyrekcje Lasów Państwowych na 2014 rok, stanowiący załącznik nr 7 do decyzji.
§  2.
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN SPRZEDAŻY OFERTOWEJ

w Portalu Leśno-Drzewnym

z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na 2014 rok

§  1.
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1)
Aplikacja Portal Leśno-Drzewny (PL-D) - program oraz baza danych służące do obsługi sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP), w oparciu o które następuje spisywanie umów rocznych na podstawie sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna (sprzedaż ofertowa).
2)
Portal Leśno-Drzewny (strona internetowa PL-D) - strona internetowa www.zilp.lasy.gov.pl/drewno z zamieszczonymi na niej komunikatami, informacjami dotyczącymi sprzedaży drewna przez PGL LP oraz przyciskami logowania do PL-D.
3)
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonujące działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.
4)
Użytkownik - osoba reprezentująca przedsiębiorcę, posiadająca własny login i hasło dostępu do PL-D.
5)
Zarządzenie - Zarządzenie nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27.09.2013 r. w sprawie sprzedaży drewna przez PGL LP.
6)
Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych (jednostka organizacyjna LP) - regionalna dyrekcja Lasów Państwowych, nadleśnictwo, zakład Lasów Państwowych.
7)
Kierownik jednostki organizacyjnej LP - nadleśniczy lub kierownik zakładu Lasów Państwowych.
8)
Reprezentant - w przypadku grup handlowo-gatunkowych zawierających więcej niż jedną klasę jakości i grubości jest to sortyment drewna, dla którego określana jest cena.
9)
Cena - cena 1 m3 drewna w danej grupie handlowo-gatunkowej lub reprezentanta grupy, za którą przedsiębiorca może nabyć drewno, akceptowana przez jednostkę organizacyjną LP, określana w ofercie sprzedaży.
10)
Wielkość zakupów drewna - faktycznie zrealizowane zakupy drewna w m3 w okresie trzech lat, w jednostkach organizacyjnych LP, po przeliczeniu na ilości średnioroczne, stanowiące podstawę do obliczenia maksymalnej ilości drewna, na jaką przedsiębiorca może złożyć ofertę zakupu w sprzedaży ofertowej w PL-D. Podstawą wyliczenia zakupów drewna na potrzeby procedur sprzedaży w PL-D jest okres sześciu ostatnich pełnych półroczy poprzedzających rozpoczęcie kolejnej procedury, tj. dla procedury na rok 2014 będzie to okres od 1.07.2010 r. do 30.06.2013 r. Do wielkości zakupów nie wlicza się sortymentów drewna: drewno opałowe (S4), drobnica opałowa (M2), karpina opałowa (KO), karpina przemysłowa (KP), zrębki opałowe (ZO), zrębki energetyczne (M2ZE) i baloty (M2BE).
§  2.
1.
Sprzedaż ofertowa w PL-D jest procedurą sprzedaży drewna w PGL LP, prowadzoną w cyklach rocznych, w której na podstawie redukcji zamówień przedsiębiorców następuje przypis drewna w ilości do 70% średniorocznych wielkości zakupów drewna.
2.
Oferta sprzedaży drewna, na podstawie której następuje sprzedaż ofertowa, przygotowana jest zgodnie z Wykazem grup handlowo-gatunkowych ogłaszanym na stronie internetowej www.zilp.lasy.gov.pl/drewno.
3.
Oferta sprzedaży drewna sporządzana jest przez poszczególne nadleśnictwa i zakłady Lasów Państwowych. Zawiera ilość drewna danej grupy handlowo-gatunkowej wyrażoną w metrach sześciennych (bez kory) oraz cenę.
4.
Minimalna oferta sprzedaży każdej grupy handlowo-gatunkowej wynosi 50 m3.
5.
Ceny drewna ustalane są wg zasad podanych w zarządzeniu.
6.
Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne - wykaz aktualnie obowiązujących norm i warunków technicznych znajduje się na stronie internetowej PL-D. Przedsiębiorca może wnioskować o podwyższenie lub obniżenie jakości lub wymiarów w stosunku do norm/warunków technicznych (drewno z wyborem). Dopuszcza się niewielkie korekty parametrów jakościowych i wymiarowych, które nie zmieniają w sposób zasadniczy cech technicznych i użytkowych danej grupy handlowej. Warunkiem akceptacji takiego wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej LP jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej pomiędzy stronami. Zgoda kierownika jednostki organizacyjnej LP na przystąpienie do negocjacji jest dobrowolna. Wynik negocjacji zatwierdza dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Odmowa przystąpienia do negocjacji przez sprzedającego nie zwalnia przedsiębiorcy od obowiązku spisania umowy.
7.
Procedura sprzedaży ofertowej odbywa się w dwóch etapach.
8.
W terminie 5 dni roboczych od momentu uruchomienia procedur sprzedaży ofertowej, co jest równoznaczne z opublikowaniem w PL-D wielkości zakupów drewna, przedsiębiorca zgłasza w każdej jednostce PGL LP, w której dokonywał zakupów drewna, stwierdzone niezgodności w zakresie wielkości zakupów drewna.
9.
Przedsiębiorcy mogą dowolnie alokować (przenosić) wielkość zakupów drewna w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Przeniesienie wielkości zakupów drewna w ramach grupy kapitałowej następuje na wniosek składany do jednostki Lasów Państwowych, w której przedsiębiorca kupował drewno, z informacją o złożeniu stosownego oświadczenia w jednostce Lasów Państwowych, gdzie przedsiębiorca dokonał rejestracji w PL-D (jednostka macierzysta). Oświadczenie, o którym mowa, składane jest przez przenoszącego przedsiębiorcę z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że stanowią grupę kapitałową ze wskazanym w oświadczeniu podmiotem, na jaki przenoszona jest wielkość zakupów. Alokacja nie powoduje zmiany całkowitej wielkości zakupów drewna w danej grupie kapitałowej.
10.
Przeniesienie wielkości zakupów drewna na innego przedsiębiorcę może nastąpić na wniosek składany w jednostce Lasów Państwowych, w której przedsiębiorca dokonywał zakupu drewna, z informacją o złożeniu stosownej dokumentacji w jednostce macierzystej wyłącznie w przypadku:
a)
czynności prawnej (sprzedaży, darowizny) mającej za przedmiot przedsiębiorstwo, którego dotyczy wielkość zakupów drewna;
b)
następstwa prawnego pod tytułem ogólnym, jeśli nabyty majątek (część majątku) obejmuje przedsiębiorstwo, którego dotyczy wielkość zakupów drewna.
11.
W etapie pierwszym sprzedaży ofertowej oferty zakupu drewna złożone przez przedsiębiorcę wynoszą maksymalnie 70% wielkości średniorocznych zakupów rozliczanych osobno dla każdej z poniższych grup drewna:

- drewno wielkowymiarowe iglaste,

- drewno wielkowymiarowe liściaste,

- drewno średniowymiarowe,

- drewno małowymiarowe.

12.
W etapie drugim sprzedaży ofertowej przedsiębiorca może złożyć oferty zakupu na drewno w ilości stanowiącej różnicę pomiędzy ilością drewna określoną w ust. 11, a ilością przypisu w etapie pierwszym. W drugim etapie sprzedaży ofertowej przy składaniu oferty zakupu nie obowiązuje podział na grupy drewna.
13.
W sprzedaży ofertowej nie mogą brać udziału przedsiębiorcy, w stosunku do których występują należności przeterminowane nieobjęte kwotą zabezpieczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 3. Powstanie takich należności skutkuje założeniem blokady składania ofert zakupu przez przedsiębiorcę. Blokada usuwana jest po uregulowaniu tych należności.
14.
W pierwszym i drugim etapie sprzedaży ofertowej stosuje się takie same ceny i kryteria przyjęcia lub redukcji ofert.
15.
W każdym z dwóch etapów przedsiębiorca może złożyć jedną ofertę zakupu na daną grupę handlowo-gatunkową w nadleśnictwie lub zakładzie Lasów Państwowych. W ofercie musi zostać podana minimalna masa zakupu, która nie może być wyższa niż 100 m3.
16.
Przypis drewna przebiega dla każdej oferty sprzedaży oddzielnie wg następującego algorytmu:
a)
dla ofert sprzedaży, w których suma złożonych ofert zakupu jest mniejsza lub równa ofercie sprzedaży, dokonuje się pełnego przypisu drewna do ofert przedsiębiorców;
b)
dla ofert sprzedaży, w których suma złożonych ofert zakupu jest większa niż oferta sprzedaży, dokonuje się proporcjonalnej redukcji każdej złożonej oferty zakupu;
c)
przy redukcji przypisu drewna uwzględnia się parametr minimalnej masy zakupu - pozostała ilość drewna pochodząca z odrzuconych ofert zakupu, gdzie dokonano przypisu poniżej masy minimalnej, zostaje rozpisana do pozostałych ofert z zachowaniem zasady proporcjonalności;
d)
odrzucenie ofert, o których mowa powyżej, odbywa się sukcesywnie od pozycji o największej różnicy między określoną masą minimalną przez przedsiębiorcę a tym, co zostało mu przypisane.
17.
Przedsiębiorca zakupuje drewno wg ceny określonej w ofercie sprzedaży, a w przypadku grup handlowo-gatunkowych z reprezentantem na podstawie przeliczników, o których mowa w § 3 ust. 11 zarządzenia. Ceny zaokrąglane są z dokładnością do jednego grosza.
18.
W przypadku, kiedy w wyniku sprzedaży ofertowej w PL-D w nadleśnictwie lub zakładzie Lasów Państwowych przedsiębiorcy zostanie przypisana ilość drewna określonej grupy handlowo-gatunkowej mniejsza od masy transportowej, ale równa lub większa od minimalnej masy zakupu zadeklarowanej w ofercie zakupu, przedsiębiorca nie może zrezygnować ze spisania umowy.
19.
W trakcie roku Dyrektor Generalny LP może uruchomić uzupełniająca ofertową sprzedaż drewna, umożliwiającą przedsiębiorcom uzupełnienie zakupu drewna do ilości złożonej w pierwszym etapie, powiększoną o różnicę między ofertą zakupu złożoną na drugi etap a ilością nieprzypisaną do oferty pierwszego etapu (korekta tylko in plus), pomniejszoną o ilość drewna przypisaną w obu etapach.
20.
Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli ważnej oferty w pierwszym i drugim etapie sprzedaży ofertowej, nie mogą uczestniczyć w procedurze uzupełniającej, o której mowa w ust. 19.
§  3.
1.
Uczestnictwo w procedurze sprzedaży ofertowej możliwe jest po zidentyfikowaniu użytkownika na podstawie unikatowego loginu i hasła.
2.
Użytkownik korzysta z PL-D, logując się na swoje konto przy użyciu przycisku "Moduł Klient LP" na stronie internetowej PL-D.
3.
Oferta zakupu zgłoszona z danego konta jest wiążąca dla przedsiębiorcy, którego reprezentuje zarejestrowany użytkownik, legitymujący się tym kontem.
4.
Oferty zakupu, aby mogły podlegać rozpatrzeniu, muszą zostać podpisane w PL-D przez uprawnionego użytkownika (użytkowników).
5.
"Zasady rejestracji oraz bezpieczeństwo w pracy z aplikacją PL-D" zamieszczone są na stronie PL-D.
6.
Wszelkie dane dotyczące wyników sprzedaży ofertowej poszczególnych przedsiębiorców traktuje się jako informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa - zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się tajemnicę zdefiniowaną w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
§  4.
1.
Przedsiębiorca uczestniczący w sprzedaży ofertowej, z zastrzeżeniem § 5, jest zobowiązany do spisania rocznej umowy sprzedaży z kierownikiem jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych sporządzającej ofertę sprzedaży lub jego pełnomocnikiem, ustanowionym zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, do 30 dni od daty ogłoszenia wyników. Czynność spisania umowy ma charakter jedynie formalny.
2.
W przypadku uzgodnionego z kierownikiem jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych sposobu spisania umowy w drodze korespondencyjnej, przedsiębiorca zobowiązany jest do skutecznego dostarczenia podpisanej przez siebie umowy w terminie maksymalnie 30 dni od daty ogłoszenia wyników procedury. Niedotrzymanie przez przedsiębiorcę powyższego terminu oznacza, że umowa nie została spisana.
3.
Niespisanie umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, uprawnia jednostki organizacyjne LP do odstąpienia od umowy oraz skutkuje blokadą zakładaną na okres 180 dni na: udział w sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna, sprzedaż ofertową w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, zawieranie umów wieloletnich za pośrednictwem PL-D, udział w systemowych aukcjach internetowych w aplikacji "e-drewno" i aukcjach internetowych w aplikacji "e-drewno".
§  5.
1.
Umowy dwuletnie mogą zawierać przedsiębiorcy uczestniczący w procedurach sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna.
2.
Podstawą zawarcia umowy są wyniki procedury sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna (przypis drewna) oraz deklaracja przedsiębiorcy złożona za pośrednictwem aplikacji PL-D. Deklaracja składana jest w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników procedury sprzedaży wymienionej w ust. 1. Deklarację w imieniu przedsiębiorcy składa uprawniony użytkownik (użytkownicy) PL-D.
3.
Złożona deklaracja dotyczy wszystkich umów, do spisania których przedsiębiorca został zobowiązany w wyniku rozstrzygnięcia procedury sprzedaży.
4.
Złożenie deklaracji, o której mowa w ust. 3, wyklucza przedsiębiorcę z udziału w kolejnych procedurach sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na lata obowiązywania umowy dwuletniej (dotyczy także sprzedaży, o której mowa w § 2 ust. 19).
5.
Przedsiębiorca, który zadeklarował zawarcie umowy dwuletniej, jest zobowiązany do spisania umowy z kierownikiem jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, w której otrzymał przypis drewna, lub jego pełnomocnikiem ustanowionym zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników procedury sprzedaży wymienionej w ust. 2. Czynność spisania umowy zgodnie z § 5 ust. 1 zarządzenia ma charakter jedynie formalny.
6.
Niespisanie umowy w terminie, o którym mowa w ust. 5, uprawnia jednostki organizacyjne LP do odstąpienia od umowy oraz skutkuje blokadą zakładaną na okres 180 dni na: udział w sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, zawieranie umów wieloletnich za pośrednictwem PL-D, udział w systemowych aukcjach internetowych w aplikacji "e-drewno" i aukcjach internetowych w aplikacji "e-drewno".
7.
Ilości i ceny w poszczególnych grupach handlowo-gatunkowych (GHG) w umowach dwuletnich, w każdym roku ich obowiązywania, będą równoważne z wynikami (przypisem drewna) procedury sprzedaży ofertowej w PLD z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na rok 2014. W przypadku braku możliwości realizacji przez sprzedającego z przyczyn od niego niezależnych określonych GHG w drugim roku obowiązywania umowy, za zgodą stron istnieje możliwość zamiany GHG na inną lub zmiany jednostki LP, która realizować będzie umowę w tym zakresie.
§  6.
1.
Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że zabezpieczeniem należności z tytułu zakupu drewna w procedurze sprzedaży ofertowej są odpowiednio:
a)
gwarancja bankowa,
b)
ubezpieczenie na koszt kupującego,
c)
factoring pełny (koszt factoringu obciąża kupującego),
d)
cesja praw z lokaty,
e)
kaucja pieniężna,
f)
inne "produkty" zabezpieczenia płatności zaproponowane przez bank, dające gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.
2.
Zabezpieczenia wymienione w ust. 1 nie obowiązują w przypadku zastosowania przedpłaty.
3.
Dopuszcza się ustalenie przez strony innej formy zabezpieczenia należności z tytułu sprzedaży drewna niż wymienione w ust. 1, dającej gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.
§  7.
PGL LP nie odpowiadają za skutki złożenia omyłkowej oferty zakupu drewna.
§  8.
1.
W przypadku wystąpienia błędów techniczno-informatycznych po stronie PGL LP lub proceduralnych polegających na naruszeniu postanowień niniejszego regulaminu, przedsiębiorcy służy prawo złożenia odwołania do nadleśnictwa lub zakładu Lasów Państwowych, w którym nastąpił błąd, za pośrednictwem formularza znajdującego się w PL-D w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników w procedurze sprzedaży ofertowej.
2.
W przypadkach spornych ostateczną decyzję co do zasadności reklamacji podejmuje nadleśniczy lub kierownik zakładu Lasów Państwowych w porozumieniu z dyrektorem właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, który działa w porozumieniu z Zakładem Informatyki Lasów Państwowych.
3.
Termin podjęcia ostatecznej decyzji upływa w ciągu 14 dni od daty złożenia odwołania.
§  9.
1.
Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika zarejestrowanego w PL-D jest warunkiem uprawniającym tego użytkownika do złożenia oferty zakupu oraz uczestniczenia w procedurze sprzedaży ofertowej.
2.
Akceptacji regulaminu dokonuje się poprzez zatwierdzenie go przy użyciu odpowiedniego przycisku podczas logowania użytkownika do PL-D.
3.
Brak akceptacji regulaminu uniemożliwia złożenie oferty zakupu w procedurze sprzedaży ofertowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

REGULAMIN SPRZEDAŻY OFERTOWEJ

w Portalu Leśno-Drzewnym

dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 2014 rok

§  1.
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1)
Aplikacja Portal Leśno-Drzewny (PL-D) - program oraz baza danych służące do obsługi sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP), w oparciu o który następuje spisywanie umów rocznych na podstawie sprzedaży ofertowej dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje (sprzedaż ofertowa dla nowych inwestycji).
2)
Portal Leśno-Drzewny (strona internetowa PL-D) - strona internetowa www.zilp.lasy.gov.pl/drewno z zamieszczonymi na niej informacjami dotyczącymi sprzedaży drewna przez PGL LP oraz przyciskami logowania do PL-D.
3)
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonujące działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.
4)
Użytkownik - osoba reprezentująca przedsiębiorcę, posiadająca własny login i hasło dostępu do PL-D.
5)
Zarządzenie - Zarządzenie nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27.09.2013 r. w sprawie sprzedaży drewna przez PGL LP.
6)
Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych (jednostka organizacyjna LP) - regionalna dyrekcja Lasów Państwowych, nadleśnictwo, zakład Lasów Państwowych.
7)
Kierownik jednostki organizacyjnej LP - dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczy, kierownik zakładu LP.
8)
Reprezentant - w przypadku grup handlowo-gatunkowych zawierających więcej niż jedną klasę jakości i grubości jest to sortyment drewna, na który określana jest cena.
9)
Cena - cena 1 m3 drewna w danej grupie handlowo-gatunkowej lub reprezentanta grupy, za którą przedsiębiorca może nabyć drewno, akceptowana przez jednostkę organizacyjną LP, określana w ofercie sprzedaży.
§  2.
1.
Sprzedaż ofertowa dla nowych inwestycji w PL-D jest procedurą sprzedaży drewna w PGL LP, prowadzoną w cyklach rocznych, w której następuje przypis drewna na podstawie redukcji ofert zakupu przedsiębiorców. Sprzedaż ofertowa dla nowych inwestycji prowadzona jest przed procedurą sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym (PL-D) z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna.
2.
Każdy przedsiębiorca, który wykaże wzrost mocy produkcyjnych w wysokości minimum 5 tys. m3 drewna w skali roku, może ubiegać się o możliwość udziału w procedurze sprzedaży ofertowej w przypadku spełnienia poniższych kryteriów:
a)
skieruje wniosek do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych poprzez właściwą regionalna dyrekcję LP (właściwą miejsca zaistniałej inwestycji), która potwierdza zasadność złożonego wniosku oraz faktyczny wzrost mocy produkcyjnych;
b)
dokonał w ciągu 2 lat przed złożeniem wniosku, o którym mowa w punkcie a, inwestycji w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, która spowodowała wzrost możliwości produkcyjnych przerobu drewna o co najmniej 5 tys. m3 drewna w skali roku; za inwestycję nie uznaje się nabycia wyłącznie udziałów lub akcji; za datę dokonania inwestycji uznaje się datę uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
c)
potwierdzi kryterium, o którym mowa w ust. b, ostateczną decyzją administracyjną - pozwoleniem na użytkowanie zakładu albo jego zorganizowanej części, wydanym przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej i decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, a także innymi dokumentami potwierdzającymi wzrost mocy produkcyjnych (dokumentacja techniczna);
d)
wniosek powinien zawierać podział wzrostu mocy produkcyjnych na grupy drewna, o których mowa w ust. 11.
3.
Termin składania wniosków dot. sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji jest podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej PL-D. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu przedsiębiorcy do sprzedaż ofertowej dla nowych inwestycji podejmuje Dyrektor Generalny LP.
4.
Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, o której mowa w ust. 3, przedsiębiorca bierze udział w kolejnych 3 rocznych procedurach sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji.
5.
Oferta sprzedaży drewna, na podstawie której następuje sprzedaż ofertowa dla nowych inwestycji, przygotowana jest zgodnie z Wykazem grup handlowo-gatunkowych ogłaszanym na stronie internetowej www.zilp.lasy.gov.pl/drewno.
6.
Oferta sprzedaży drewna sporządzana jest przez poszczególne nadleśnictwa i zakłady Lasów Państwowych. Zawiera ilość drewna danej grupy handlowo-gatunkowej wyrażoną w metrach sześciennych (bez kory) oraz cenę.
7.
Minimalna oferta sprzedaży każdej grupy handlowo-gatunkowej wynosi 50 m3.
8.
Ceny drewna ustalane są wg zasad podanych w zarządzeniu.
9.
Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne - wykaz aktualnie obowiązujących norm i warunków technicznych znajduje się na stronie internetowej PL-D. Przedsiębiorca może wnioskować o podwyższenie lub obniżenie jakości lub wymiarów w stosunku do norm/warunków technicznych (drewno z wyborem). Dopuszcza się niewielkie korekty parametrów jakościowych i wymiarowych, które nie zmieniają w sposób zasadniczy cech technicznych i użytkowych danej grupy handlowej. Warunkiem akceptacji takiego wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej LP jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej pomiędzy stronami. Zgoda kierownika jednostki organizacyjnej LP na przystąpienie do negocjacji jest dobrowolna. Wynik negocjacji zatwierdza dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Odmowa przystąpienia do negocjacji przez sprzedającego nie zwalnia przedsiębiorcy od obowiązku spisania umowy.
10.
Procedura sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji odbywa się w dwóch etapach.
11.
W etapie pierwszym sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji oferty zakupu drewna złożone przez przedsiębiorcę wynoszą maksymalnie odpowiednio w pierwszym roku 70%, a w następnych odpowiednio 60% i 35% wzrostu zatwierdzonych mocy produkcyjnych osobno dla każdej z poniższych grup drewna:

- drewno wielkowymiarowe iglaste,

- drewno wielkowymiarowe liściaste,

- drewno średniowymiarowe,

- drewno małowymiarowe.

12.
W etapie drugim sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji przedsiębiorca może złożyć oferty zakupu na drewno w ilości stanowiącej różnicę pomiędzy ilością drewna określoną w ust. 11, a ilością przypisu w etapie pierwszym.
13.
W sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji nie mogą brać udziału przedsiębiorcy, w stosunku do których występują należności przeterminowane nieobjęte kwotą zabezpieczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 3. Powstanie takich należności skutkuje założeniem blokady składania ofert zakupu przez przedsiębiorcę. Blokada usuwana jest po uregulowaniu tych należności.
14.
W pierwszym i drugim etapie sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji stosuje się takie same ceny i kryteria przyjęcia lub redukcji ofert, z zastrzeżeniem, że w drugim etapie przy składaniu oferty zakupu nie obowiązuje podział na grupy drewna.
15.
W każdym z dwóch etapów przedsiębiorca może złożyć jedną ofertę na daną grupę handlowo-gatunkową w nadleśnictwie lub zakładzie Lasów Państwowych. W ofercie musi zostać podana minimalna ilość zakupu, która nie może być wyższa niż 100 m3.
16.
Przypis drewna przebiega dla każdej oferty sprzedaży oddzielnie wg następującego algorytmu:
a)
dla ofert sprzedaży, w których suma złożonych ofert zakupu jest mniejsza lub równa ofercie sprzedaży, dokonuje się pełnego przypisu drewna do ofert przedsiębiorców;
b)
dla ofert sprzedaży, w których suma złożonych ofert zakupu jest większa niż oferta sprzedaży, dokonuje się proporcjonalnej redukcji każdej złożonej oferty zakupu;
c)
przy redukcji przypisu drewna uwzględnia się parametr minimalnej masy zakupu - pozostała ilość drewna pochodząca z odrzuconych ofert zakupu, gdzie dokonano przypisu poniżej masy minimalnej, zostaje rozpisana do pozostałych ofert z zachowaniem zasady proporcjonalności;
d)
odrzucenie ofert, o których mowa powyżej, odbywa się sukcesywnie od pozycji o największej różnicy między określoną masą minimalną przez przedsiębiorcę a tym, co zostało mu przypisane.
17.
Przedsiębiorca zakupuje drewno wg ceny określonej w ofercie sprzedaży, a w przypadku grup handlowo-gatunkowych z reprezentantem na podstawie przeliczników, o których mowa w § 3 ust. 11 zarządzenia. Ceny zaokrąglane są z dokładnością do jednego grosza.
18.
W przypadku, kiedy w wyniku sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji w PL-D w nadleśnictwie lub zakładzie Lasów Państwowych przedsiębiorcy zostanie przypisana ilość drewna określonej grupy handlowo-gatunkowej mniejsza od masy transportowej, ale równa lub większa od minimalnej masy zakupu zadeklarowanej w ofercie zakupu, przedsiębiorca nie może zrezygnować z podpisania umowy.
§  3.
1.
Uczestnictwo w procedurze sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji możliwe jest po zidentyfikowaniu użytkownika na podstawie unikatowego loginu i hasła.
2.
Użytkownik korzysta z PL-D, logując się na swoje konto przy użyciu przycisku "Moduł Klient LP" na stronie internetowej PL-D.
3.
Oferta zakupu zgłoszona z danego konta jest wiążąca dla przedsiębiorcy, którego reprezentuje zarejestrowany użytkownik, legitymujący się tym kontem.
4.
Oferty zakupu, aby mogły podlegać rozpatrzeniu, muszą zostać podpisane w PL-D przez uprawnionego użytkownika (użytkowników).
5.
"Zasady rejestracji oraz bezpieczeństwo w pracy z aplikacją PL-D" zamieszczone są na stronie PL-D.
6.
Wszelkie dane dotyczące wyników sprzedaży ofertowej poszczególnych przedsiębiorców traktuje się jako informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa - zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się tajemnicę zdefiniowaną w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
§  4.
1.
Przedsiębiorca uczestniczący w sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji jest zobowiązany do spisania rocznej umowy sprzedaży z kierownikiem jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, w której otrzymał przypis drewna, lub jego pełnomocnikiem, ustanowionym zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, do 30 dni od daty ogłoszenia wyników. Czynność spisania umowy ma charakter jedynie formalny.
2.
W przypadku uzgodnionego z kierownikiem jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych sposobu spisania umowy w drodze korespondencyjnej, przedsiębiorca zobowiązany jest do skutecznego dostarczenia podpisanej przez siebie umowy w terminie maksymalnie 30 dni od daty ogłoszenia wyników procedury. Niedotrzymanie przez przedsiębiorcę powyższego terminu oznacza, że umowa nie została spisana.
3.
Niespisanie umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, uprawnia jednostki organizacyjne LP do odstąpienia od umowy oraz skutkuje blokadą zakładaną na okres 180 dni na: udział w sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna, sprzedaż ofertową w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, zawieranie umów wieloletnich za pośrednictwem PL-D, udział w systemowych aukcjach internetowych w aplikacji "e-drewno" i aukcjach internetowych w aplikacji "e-drewno".
§  5.
1.
Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że zabezpieczeniem należności z tytułu zakupu drewna w procedurze sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji są odpowiednio:
a)
gwarancja bankowa,
b)
ubezpieczenie na koszt kupującego,
c)
factoring pełny (koszt factoringu obciąża kupującego),
d)
cesja praw z lokaty,
e)
kaucja pieniężna,
f)
inne "produkty" zabezpieczenia płatności zaproponowane przez bank, dające gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.
2.
Zabezpieczenia wymienione w ust. 1 nie obowiązują w przypadku zastosowania przedpłaty.
3.
Dopuszcza się ustalenie przez strony innej formy zabezpieczenia należności z tytułu sprzedaży drewna niż wymienione w ust. 1, dającej gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.
§  6.
PGL LP nie odpowiadają za skutki złożenia omyłkowej oferty zakupu drewna.
§  7.
1.
W przypadku wystąpienia błędów techniczno-informatycznych po stronie PGL LP lub proceduralnych polegających na naruszeniu postanowień niniejszego regulaminu, przedsiębiorcy służy prawo złożenia odwołania do nadleśnictwa lub zakładu Lasów Państwowych, w którym nastąpił błąd, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników w procedurze sprzedaży ofertowej.
2.
W przypadkach spornych ostateczną decyzję co do zasadności reklamacji podejmuje nadleśniczy lub kierownik zakładu Lasów Państwowych w porozumieniu z dyrektorem właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, który działa w porozumieniu z Zakładem Informatyki Lasów Państwowych.
3.
Termin podjęcia ostatecznej decyzji upływa w ciągu 14 dni od daty złożenia odwołania.
§  8.
1.
Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika zarejestrowanego w PL-D jest warunkiem uprawniającym tego użytkownika do złożenia oferty zakupu oraz uczestniczenia w procedurze sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji.
2.
Akceptacji regulaminu dokonuje się poprzez zatwierdzenie go przy użyciu odpowiedniego przycisku podczas logowania użytkownika do PL-D.
3.
Brak akceptacji regulaminu uniemożliwia złożenie oferty zakupu w procedurze sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN SYSTEMOWEJ AUKCJI INTERNETOWEJ

w aplikacji "e-drewno"

oraz aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno"

§  1.
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1)
Serwis aukcyjny Lasów Państwowych "e-drewno" (w skrócie: serwis "e-drewno") - strona internetowa www.e-drewno.pl oraz bazy danych niezbędne do prowadzenia sprzedaży drewna w formie aukcji internetowych.
2)
Aukcja internetowa - jednorazowe przedstawienie oferty na wybraną grupę handlowo-gatunkową w czasie nie krótszym niż 48 godzin, liczonym z pominięciem sobót i dni świątecznych.
3)
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonujące działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.
4)
Kontrahent - zarejestrowany w serwisie aukcyjnym "e-drewno" przedsiębiorca.
5)
Użytkownik - zarejestrowany w serwisie aukcyjnym Lasów Państwowych "e drewno" przedsiębiorca samodzielnie lub jego przedstawiciel. Użytkownik uczestniczy w licytacjach. Jeden użytkownik może być przypisany wyłącznie do jednego kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wielu użytkowników.
6)
Licytacja - wszelkie działania podejmowane przez użytkowników w czasie trwania aukcji.
7)
Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych - regionalna dyrekcja Lasów Państwowych, nadleśnictwo, zakład Lasów Państwowych.
8)
Jednostka macierzysta Lasów Państwowych - regionalna dyrekcja Lasów Państwowych, nadleśnictwo, zakład Lasów Państwowych, wskazana przez kontrahenta przy rejestracji w serwisie aukcyjnym "e-drewno".
9)
Kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych - nadleśniczy, kierownik zakładu Lasów Państwowych organizujący aukcję.
10)
Cena minimalna - najniższa cena akceptowana przez organizatora aukcji.
11)
Cena wyjściowa - cena minimalna z procedury roku 2013.
12)
Minimalna masa zakupu - minimalna partia sprzedawanego surowca określona przez jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych indywidualnie dla każdej aukcji.
13)
Masa minimalna - 25% deklarowanej masy w ofercie zakupu drewna. Redukcja oferty do poziomu masy minimalnej lub poniżej uprawnia kontrahenta do odstąpienia od zawarcia umowy bez poniesienia konsekwencji.
14)
Zarejestrowanie oferty - ujawnienie się (przyjęcie) oferty w rankingu ofert aukcji.
15)
Wadium - kwota stanowiąca warunek dopuszczenia kontrahenta do licytacji. Wadium nie jest oprocentowane.
16)
Alias kontrahenta - pseudonim internetowy kontrahenta wykorzystywany podczas prezentacji ofert w rankingu aukcji. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zastrzega sobie prawo do zablokowania aliasu o treści powszechnie uznawanej za obraźliwą oraz naruszające dobra innych uczestników licytacji.
17)
Alias ogólny - pseudonim internetowy kontrahenta uniemożliwiający jego identyfikację, przyjmuje postać "Oferta X", gdzie "X" to numer kolejny oferty w rankingu ofert.
18)
Limit ceny - najwyższa cena, jaką oferuje kontrahent.
19)
Oferta wariantowa - oferta składająca się z jednego lub większej liczby wariantów o zróżnicowanych parametrach (masa/limit ceny).
20)
Rodzaje (stany) wariantów oferty wariantowej - w zależności od bieżących rozstrzygnięć na aukcji wariant będący częścią składową oferty wariantowej może być:
a)
aktywny - aktualnie biorący udział w licytacji, tj. wyświetlany w rankingu ofert wygrywających w danej aukcji;
b)
zamknięty - już nie bierze udziału w licytacji, ponieważ w efekcie wzrostu ceny masa zakupu została zredukowana poniżej masy wariantu kolejnego (jego limit ceny był niższy od aktualnej ceny zakupu na aukcji);
c)
oczekujący - jeszcze nie bierze udziału w licytacji, ponieważ nie został przekroczony limit ceny wariantu poprzedniego;
d)
usunięty - zachowywany w celach archiwalnych.
§  2.
1.
Systemowe aukcje internetowe w aplikacji "e-drewno" są procedurą sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, prowadzoną w cyklach półrocznych, przeznaczoną dla przedsiębiorców. Minimalna oferta sprzedaży na daną grupę handlowo gatunkową w systemowych aukcjach internetowych w aplikacji "e-drewno" wynosi 50 m3.
2.
Aukcje internetowe w aplikacji "e-drewno" prowadzone są przez cały

rok. Na aukcjach tych nie ustala się minimalnej oferty sprzedaży.

§  3.
1.
Do licytacji w serwisie aukcyjnym "e-drewno" mogą przystąpić zarejestrowani przedsiębiorcy.
2.
W stosunkach cywilnoprawnych, związanych z daną aukcją, Skarb Państwa reprezentuje kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.
§  4.
1.
Korzystanie z serwisu aukcyjnego "e-drewno" jest możliwe po zidentyfikowaniu na podstawie loginu, hasła i wpisaniu ujawnionego na ekranie kodu potwierdzenia.
2.
Użytkownik reprezentujący przedsiębiorcę korzysta z loginu nadawanego w trakcie rejestracji oraz samodzielnie ustalonego hasła.
3.
Rejestracji kontrahentów w serwisie aukcyjnym "e-drewno" dokonuje administrator w jednostce macierzystej Lasów Państwowych na podstawie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W celu zmiany użytkownika należy złożyć upoważnienie do działania w imieniu przedsiębiorcy w siedzibie jednostki macierzystej Lasów Państwowych.
4.
W celu aktywacji konta należy dostarczyć do jednostki macierzystej Lasów Państwowych podpisany i zaakceptowany niniejszy regulamin.
5.
Wszelkie dane dotyczące wyników systemowych aukcji internetowych oraz aukcji internetowych w aplikacji "e-drewno" poszczególnych przedsiębiorców traktuje się jako informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa - zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się tajemnicę zdefiniowaną w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
§  5.
1.
W licytacji w serwisie aukcyjnym "e-drewno" nie mogą brać udziału przedsiębiorcy, u których występują należności przeterminowane nieobjęte kwotą zabezpieczenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 i 3. Powstanie takich należności skutkuje założeniem blokady składania ofert zakupu przez przedsiębiorcę. Blokada usuwana jest po uregulowaniu tych należności.
2.
W licytacji w serwisie aukcyjnym "e-drewno" nie mogą uczestniczyć kontrahenci, którzy mają aktywne blokady z powodu niespisania umów z procedur sprzedaży drewna.
§  6.
Pozostałymi warunkami dopuszczenia do udziału w aukcji "e-drewno" są:
1)
wpłacenie wadium w jednostce macierzystej Lasów Państwowych,
2)
akceptacja aktualnie obowiązującego regulaminu.
§  7.
1.
Wadium upoważnia do wzięcia udziału w aukcjach w serwisie aukcyjnym "e-drewno", organizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Ustala się dwa progi wadium:
a)
minimalny, wynoszący 4.000 zł, co umożliwia złożenie ofert zakupu w ilości do 1000 m3 włącznie;
b)
maksymalny, wynoszący 120.000 zł, umożliwiający złożenie ofert zakupu bez ograniczeń ilościowych.

Pomiędzy tymi progami wysokość wadium oblicza się progresywnie według zasady: 4 zł za 1 m3. Kwota wpłaconego wadium w zł, podzielona przez 4 zł, pomniejszona o ilość drewna w ofertach wygrywających oraz w niepodpisanych umowach, określa każdorazowo możliwość złożenia ofert zakupu drewna. Wadium jest wspólne dla aukcji "e-drewno" oraz systemowych aukcji "e-drewno".

2.
Jednostka macierzysta Lasów Państwowych jest zobowiązana do zarejestrowania w serwisie aukcyjnym "e-drewno" faktu wpłacenia wadium przez kontrahenta w ciągu dnia roboczego, w którym powzięła informacje o wpłynięciu wadium.
3.
Na wniosek kontrahenta zmniejszenie wadium jest możliwe pod warunkiem, że pozostająca po zmniejszeniu kwota wadium zabezpiecza ewentualne roszczenia Lasów Państwowych z tytułu niespisanych umów, o których mowa w § 17 ust. 3 niniejszego regulaminu. Kwota ta jest sumą kwot obliczanych oddzielnie dla każdej aukcji (nie mniej niż 4.000 zł na każdą aukcję z osobna), potrzebnych do zabezpieczenia wygrywających ofert w toczących się aukcjach oraz wygrywających ofert w zakończonych aukcjach, w przypadku których jeszcze nie spisano umowy lub nie rozliczono roszczeń Lasów Państwowych z tytułu niespisania umowy.
4.
Na wniosek kontrahenta całkowity zwrot wadium jest możliwy pod warunkiem, że kontrahent nie posiada: wygrywających ofert w toczących się aukcjach oraz wygrywających ofert w zakończonych aukcjach, w przypadku których jeszcze nie spisano umowy lub nie rozliczono roszczeń Lasów Państwowych z tytułu niespisania umowy.
§  8.
Przedmiotem aukcji jest drewno określonej grupy handlowo-gatunkowej, wymienionej w Wykazie grup handlowo-gatunkowych ogłaszanym na stronie internetowej www.zilp.lasy.gov.pl/drewno.
§  9.
Publikacja aukcji w serwisie aukcyjnym "e-drewno" jest równoznaczna z jej ogłoszeniem.

Szczegółowa charakterystyka licytowanego drewna zawarta jest w treści aukcji:

1)
przewidywany czas trwania aukcji (bez uwzględnienia dogrywki),
2)
ilość licytowanego drewna,
3)
minimalna masa zakupu,
4)
cena minimalna,
5)
cena wyjściowa,
6)
sortyment/grupa handlowa,
7)
szacunkowy układ klas jakości i grubości,
8)
cennik poszczególnych klas jakości i grubości,
9)
wzór umowy.
§  10.
Cenę minimalną ustala się zgodnie z obowiązującymi zasadami sprzedaży drewna w Lasach Państwowych.
§  11.
1.
Licytowana cena dotyczy 1 m3 (jednego metra sześciennego) drewna. Jest to cena netto (bez VAT).
2.
Przedmiotem licytacji partii drewna, zawierającej więcej niż jedną klasę jakości i grubości, jest najniższa klasa jakości i grubości z wyjątkiem drewna W_STANDARD, WK_STANDARD i W_WCDK_1, W_WCDK_12, gdzie licytowana jest cena klasy WC01 lub WCK1 (drewno WC0 lub WCK najniższej klasy grubości).
3.
Cena pozostałych klas jakości i grubości ustalana jest automatycznie na podstawie przeliczników - wykaz aktualnie obowiązujących przeliczników znajduje się na stronie internetowej PL-D www.zilp.lasy.gov.pl/drewno.
4.
Ceny zaokrąglane są z dokładnością do jednego grosza.
§  12.
Licytacja przebiega według poniższych reguł:
1)
Składając ofertę z limitem ceny, użytkownik definiuje maksymalną cenę, jaką zgadza się zapłacić za przedmiot aukcji.
2)
System automatycznej licytacji oferuje za użytkownika minimalne kwoty potrzebne do przebicia ofert innych i jej wygrania.
3)
Postąpienie automatycznej licytacji wynosi 1 zł, a kolejne postąpienia wynikające z oferty z limitem ceny mają zawsze czas równy czasowi zarejestrowania aktywnego wariantu oferty w systemie. Zwycięzcami aukcji zostają kontrahenci, którzy podczas licytacji zaoferowali najwyższą cenę za część lub całość licytowanego drewna.
4)
Jeżeli złożono oferty z tą samą ceną, o przyjęciu oferty decyduje termin zarejestrowania wariantu oferty (wygrywa oferta zgłoszona wcześniej).
5)
Masa oferty może zostać zredukowana (ostatniemu kontrahentowi na liście) w wyniku wystąpienia wyższych ofert. W wypadku zredukowania masy oferta wygrywająca opatrzona jest literą "R".
6)
Jeżeli w wyniku redukcji deklarowanej ilości drewna kontrahent wygrywa masę równą lub niższą od masy minimalnej, stanowiącej 25% zadeklarowanej przez niego ilości drewna do zakupu w danej aukcji, przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy bez konsekwencji prawnych, a tę ilość drewna uznaje się za niezlicytowaną. Jeżeli 25% ilości drewna do zakupu w danej aukcji jest niższe od masy określonej przez jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych jako minimalna masa zakupu, za masę minimalną uznaje się minimalną masę zakupu.
7)
Jeżeli w wyniku redukcji deklarowanej przez kontrahenta ilości drewna do zakupu wygrywa on masę niższą od określonej przez jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych jako minimalna masa zakupu, jego oferta zostaje odrzucona, a tę ilość drewna uznaje się za niezlicytowaną.

Oferta taka w rankingu ofert oznakowana jest literą "T".

8)
Jeżeli kontrahent złoży ofertę wygrywającą w czasie obejmującym okres trzydziestu sekund do planowanego zakończenia aukcji (obowiązuje czas widoczny w lewym górnym rogu ekranu), czas trwania aukcji przedłuża się o taką liczbę sekund, jaka odpowiada różnicy: 30 sekund minus liczba sekund do planowanego zakończenia aukcji w chwili zarejestrowania ww. oferty.
9)
Reguła ta ma odpowiednie zastosowanie, jeśli przebicie nastąpi w trakcie wydłużonego czasu licytacji.
10)
Opisany w ust. 8 mechanizm przedłużenia aukcji nazywany jest dalej dogrywką.
11)
O uruchomieniu dogrywki informuje napis "DOGRYWKA".
12)
Dogrywka kończy się, jeśli przez 30 sekund nie zostanie złożona kolejna oferta wygrywająca.
13)
Po zakończeniu aukcji generowany jest e-mail przesyłany na adres poczty elektronicznej użytkowników kontrahenta z wynikami licytacji kontrahenta.
14)
Przeglądanie zakończonych aukcji jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych użytkowników.
§  13.
1.
Każdy użytkownik składa ofertę, wypełniając w stosownym formularzu następujące pola:
a)
ilość drewna do zakupu w danej aukcji (masa maksymalna),
b)
limit ceny.
2.
Kontrahent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach jednej aukcji.
3.
Ofertę może składać i edytować każdy z użytkowników przypisanych do kontrahenta.
4.
Oferta może składać się z jednego lub wielu (dowolnej liczby) wariantów.
5.
Warianty czynne oferty (aktywny i oczekujące) muszą różnić się masą i limitem ceny. Każdy kolejny wariant oczekujący musi charakteryzować się wyższym limitem ceny i niższą masą od wariantu poprzedniego (aktywnego lub oczekującego).
6.
W danym momencie w aukcji uczestniczy (jest wyświetlany w rankingu ofert wygrywających) wyłącznie jeden wariant. Tylko masa tego wariantu wpływa na wykorzystanie wadium kontrahenta.
7.
Wariant oczekujący aktywuje się automatycznie w momencie, gdy masa zakupu na skutek redukcji spadnie poniżej masy tego wariantu.
8.
Dla umów zawieranych na podstawie wyników więcej niż jednej aukcji, dotyczących tej samej grupy handlowo-gatunkowej, masa zapisana w umowie stanowić będzie sumę mas z wygrywających ofert kontrahenta, a ceny zapisane w umowie będą cenami średnioważonymi masą z wygrywających ofert kontrahenta.

Zasada ustalania ceny średnioważonej:

Cśr= (COf1*MOf1 + COf2*MOf2+...+ COfn*MOfn) / (MOf1 + MOf2+...+ MOfn);

gdzie:

Cśr - cena średnioważona,

COf1 - cena z oferty 1,

MOf1 - ilość drewna z oferty 1,

COf2 - cena z oferty 2,

MOf2 - ilość drewna z oferty 2,

COfn - cena z oferty n,

MOfn - ilość drewna z oferty n.

9.
Zestawienie wyników wszystkich wygrywających ofert kontrahenta zebranych w formie tabelarycznej może stanowić załącznik do umowy.
§  14.
Użytkownik może na bieżąco śledzić przebieg aukcji, mając do wglądu następujące informacje:
1)
aktualny stan rozstrzygnięcia licytacji (masa wylicytowana w danym momencie, ceny zakupu oraz miejsce w rankingu ofert),
2)
datę i czas złożenia ofert (data i czas złożenia są zapisywane osobno dla każdego wariantu oferty).

W zależności od indywidualnych ustawień każdego kontrahenta w rankingu ofert prezentowane są: nazwy kontrahentów, aliasy kontrahentów lub aliasy ogólne.

§  15.
Kontrahent może zmieniać swoją ofertę według następujących reguł:
1)
Zmiana oferty polega na dodaniu nowego wariantu oferty, edycji aktywnego wariantu oferty lub usunięciu oczekującego wariantu oferty.
2)
Kolejny wariant oferty kontrahenta będzie zarejestrowany wyłącznie w sytuacji, gdy jego limit ceny będzie wyższy od ceny zakupu kontrahenta wynikającej z aktualnych rozstrzygnięć na aukcji.
3)
W ramach edycji wariantu aktywnego możliwe jest:

* zwiększenie limitu ceny;

* zwiększenie masy i limitu ceny;

* zmniejszenie limitu ceny, ale nie niżej niż do ceny o 1 zł wyższej od tej, jaka aktualnie widoczna jest w ofercie kontrahenta w rankingu ofert wygrywających;

* zwiększenie masy i zmniejszenie limitu ceny, ale nie niżej niż do ceny o 1 zł wyższej od tej, jaka aktualnie widoczna jest w ofercie kontrahenta w rankingu ofert wygrywających.

4)
Edycja wariantu aktywnego skutkuje zamknięciem bieżącego wariantu aktywnego i stworzeniem nowego wariantu aktywnego (z nową datą i czasem złożenia) oraz usunięciem wszystkich wariantów oczekujących.
§  16.
1.
Kontrahent przyjmuje do wiadomości, że zabezpieczeniem należności z tytułu sprzedaży drewna są odpowiednio:
a)
gwarancja bankowa,
b)
ubezpieczenie na koszt kupującego,
c)
factoring pełny (koszt factoringu obciąża kupującego),
d)
cesja praw z lokaty,
e)
kaucja pieniężna,
f)
inne "produkty" zabezpieczenia płatności zaproponowane przez bank, dające gwarancję zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.
2.
Zabezpieczenia wyszczególnione w ust. 1 nie są wymagane w wypadku zastosowania przedpłaty.
3.
Dopuszcza się ustalenie przez strony innej formy zabezpieczenia należności z tytułu sprzedaży drewna niż wymienione w ust. 1, dające gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.
§  17.
1.
Przedsiębiorca, w imieniu którego użytkownik wygrał aukcję, jest zobowiązany do spisania umowy z kierownikiem jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych lub jego pełnomocnikiem, ustanowionym zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w terminie maksymalnie:

- 30 dni od daty zakończenia systemowej aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno",

- 14 dni od daty zakończenia aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno".

Czynność spisania umowy ma charakter jedynie formalny.
2.
W przypadku uzgodnionego z kierownikiem jednostki organizacyjnej

Lasów Państwowych sposobu spisania umowy w drodze korespondencyjnej, przedsiębiorca zobowiązany jest do skutecznego dostarczenia podpisanej przez siebie umowy w terminie maksymalnie:

- 30 dni od daty zakończenia systemowej aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno",

- 14 dni od daty zakończenia aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno".

Niedotrzymanie przez przedsiębiorcę powyższego terminu oznacza że umowa nie została spisana.

3.
Spisanie umów przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych następuje w terminie 30 dni po zakończeniu wszystkich aukcji systemowych w danej procedurze. Spisanie umów przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych następuje w terminie maksymalnie 30 dni po zakończeniu aukcji systemowych w danej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
4.
Niespisanie umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, 2, 3, uprawnia jednostki organizacyjne Lasów Państwowych do odstąpienia od umowy, zatrzymania wadium oraz skutkuje nałożeniem blokady. Wadium przepada na rzecz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, które wystąpiły o wypłatę wadium do jednostki, w której dokonano wpłaty wadium według kolejności zgłoszeń. Rozdział wadium dokonywany jest do momentu całkowitego jego rozdysponowania na każdą aukcję według zasady:

a) dla mas mniejszych lub równych 1000 m3 - 4.000 zł,

b) dla mas powyżej 1000 m3 - 4 zł za każdy 1 m3.

Po zaspokojeniu wszystkich roszczeń pozostała wolna kwota wadium podlega zwrotowi. Blokada z powodu niespisania umowy zakładana jest na okres 180 dni na udział w: systemowych aukcjach internetowych w aplikacji "e-drewno", aukcjach internetowych w aplikacji "e-drewno", sprzedaży ofertowej w aplikacji Portal Leśno-Drzewny z uwzględnieniem średniorocznych wielkości zakupu drewna, sprzedaży ofertowej w aplikacji Portal Leśno-Drzewny dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, zawieraniu umów wieloletnich za pośrednictwem aplikacji Portal Leśno-Drzewny.

5.
Przepadek wadium i blokada nie wykluczają dochodzenia przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, występującego w roli sprzedawcy, naprawienia szkody z wykorzystaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
6.
Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne - wykaz aktualnie obowiązujących norm i warunków technicznych znajduje się na stronie internetowej PL-D www.zilp.lasy.gov.pl/drewno. Kontrahent może wnioskować o podwyższenie lub obniżenie jakości lub wymiarów w stosunku do norm/warunków technicznych (drewno z wyborem). Dopuszcza się niewielkie korekty parametrów jakościowych i wymiarowych, które nie zmieniają w sposób zasadniczy cech technicznych i użytkowych danej grupy handlowej.

Warunkiem akceptacji takiego wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej pomiędzy stronami. Zgoda kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych na przystąpienie do negocjacji jest dobrowolna. Wynik negocjacji zatwierdza dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Odmowa przystąpienia do negocjacji przez kierownika jednostki administracyjnej Lasów Państwowych nie zwalnia kontrahenta od obowiązku spisania umowy.

§  18.
1.
Po rozstrzygnięciu licytacji każdy kontrahent może składać skargę do kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, w której przeprowadzano licytację, w terminie 3 dni roboczych od zakończenia aukcji. Termin ten oblicza się w sposób następujący: termin zaczyna biec dnia następnego po dniu zakończenia licytacji - jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
2.
W powyższym terminie skarga powinna zostać dostarczona do kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych w taki sposób, aby mógł się on z nią zapoznać.
3.
Skarga może zostać złożona w siedzibie jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych lub przesłana za pośrednictwem poczty lub innych upoważnionych podmiotów, jednak dla oceny, czy została wniesiona w terminie, brany będzie pod uwagę moment doręczenia skargi, a nie moment jej nadania. Dopuszcza się wniesienie skargi za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej (skan skargi).
4.
Wymagane elementy skargi to:
a)
numer aukcji,
b)
przedstawienie zarzutów konkretnego naruszenia regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa,
c)
podpis wnoszącego (lub wnoszących skargę) z podaniem imienia i nazwiska.
5.
Kontrahent wnoszący skargę nie będzie wzywany do uzupełnienia braków skargi.
6.
Skarga spóźniona lub nieprzedstawiająca zarzutów zostaje odrzucona.
7.
Skarga niezasługująca na uwzględnienie (niezasadna) zostaje oddalona.
8.
Uwzględnienie skargi wiąże się z unieważnieniem aukcji w całości lub w części.
9.
Decyzja kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest ostateczna.
§  19.
1.
Każdorazowe przystąpienie do licytacji oznacza akceptację regulaminu w jego aktualnym brzmieniu. Regulamin ten dostępny jest na stronie serwisu aukcyjnego "e-drewno".
2.
Informacja o zmianie regulaminu publikowana jest na stronie serwisu aukcyjnego "e-drewno" w formie komunikatu.
3.
Po każdorazowej zmianie regulaminu użytkownik serwisu po zalogowaniu się do serwisu aukcyjnego "e-drewno" może zaakceptować bieżącą wersję regulaminu. Brak akceptacji uniemożliwia uczestniczenie w aukcjach.
§  20.
1.
Oferta zgłoszona z danego konta użytkownika jest wiążąca, dlatego nie powinien on ujawniać osobom trzecim swojego hasła umożliwiającego zalogowanie się w serwisie.
2.
Lasy Państwowe nie ponoszą odpowiedzialności za skutki udostępnienia hasła osobom trzecim. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie nieuprawnionego dostępu do hasła przez osoby niepowołane, użytkownik winien niezwłocznie zmienić hasło.
§  21.
1.
Do obowiązków użytkownika serwisu aukcyjnego "e-drewno" należy troska o to, aby składane za pośrednictwem jego konta oferty nie były lekkomyślne czy też złożone omyłkowo bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji prawnych złożenia oferty.
2.
Lasy Państwowe nie odpowiadają za skutki złożenia omyłkowej oferty.
§  22.
1.
Do prawidłowej obsługi serwisu aukcyjnego "e-drewno" oprogramowanie użytkownika musi spełniać wymagania określone w sekcji "Polityka prywatności i bezpieczeństwo" na stronie serwisu.
2.
Lasy Państwowe nie ponoszą odpowiedzialności za skutki błędów oprogramowania użytkownika, awarii jego sprzętu komputerowego albo awarii telekomunikacyjnej.
3.
Użytkownik serwisu "e-drewno" przyjmuje do wiadomości, że serwis wykorzystuje technologię cookies oraz że zablokowanie zapisywania plików cookies wiąże się z brakiem możliwości korzystania z funkcji serwisu wymagających zalogowania. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
§  23.
1.
Lasy Państwowe zastrzegają sobie prawo do unieważnienia aukcji w całości lub części z ważnego powodu.
2.
Informacja o powodach unieważnienia aukcji przekazywana jest niezwłocznie do wszystkich kontrahentów i ich użytkowników biorących udział w aukcji oraz zamieszczana na stronie serwisu aukcyjnego "e-drewno".
3.
W wypadku stwierdzenia przez Lasy Państwowe braku dostępu użytkowników do serwisu "e-drewno", będącego efektem awarii serwerów, na których przechowywane są bazy danych serwisu "e-drewno", lub awarii łącza internetowego serwerów, kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych zobowiązany jest do unieważnienia aukcji, której planowany termin zakończenia licytacji upływał w czasie trwania awarii.
§  24.
1.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe nie wyraża zgody na stosowanie przez użytkowników programów, których wykorzystanie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu informatycznemu serwisu "e-drewno".
2.
W przypadku naruszenia zasady opisanej w ust. 1 konto użytkownika zostanie niezwłocznie zablokowane. Złożone wcześniej oferty zakupu zachowują ważność.
§  25.
1.
Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia procedury systemowych aukcji internetowych w aplikacji "e-drewno" na 2014 rok.
2.
Z tym dniem traci moc Regulamin systemowej aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" oraz aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" na 2013 rok, zawarty w Zarządzeniu nr 82 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19.11.2012 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na rok 2013.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA

UMÓW WIELOLETNICH

w Portalu Leśno-Drzewnym na 2014 rok

§  1.
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1)
Aplikacja Portal Leśno-Drzewny (PL-D) - program oraz baza danych służące do obsługi sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP), w tym do zawierania umów wieloletnich.
2)
Portal Leśno-Drzewny (strona internetowa PL-D) - strona internetowa www.zilp.lasy.gov.pl/drewno z zamieszczonymi na niej informacjami dotyczącymi sprzedaży drewna przez PGL LP oraz przyciskami do logowania w PL-D.
3)
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonujące działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.
4)
Użytkownik - osoba reprezentująca przedsiębiorcę, posiadająca własny login i hasło dostępu do PL-D.
5)
Zarządzenie - Zarządzenie nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27.09.2013 roku w sprawie sprzedaży drewna przez PGL LP.
6)
Jednostka macierzysta - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, tj. regionalna dyrekcja Lasów Państwowych, nadleśnictwo, zakład Lasów Państwowych, która dokonała rejestracji przedsiębiorcy w PL-D.
7)
Kierownik jednostki macierzystej - dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczy, kierownik zakładu Lasów Państwowych.
8)
Umowa wieloletnia - jednolita dla wszystkich przedsiębiorców umowa zawierana pomiędzy przedsiębiorcą a Dyrektorem Generalnym LP, służąca zabezpieczeniu interesów stron.
9)
Informacja uzupełniająca - integralna część umowy wieloletniej stanowiąca załącznik do niej, zawierająca średnioroczną wielkość zakupów drewna (ust. 10) z podziałem na grupy: wielkowymiarowe iglaste, wielkowymiarowe liściaste, średniowymiarowe i małowymiarowe.
10)
Wielkość zakupów drewna - faktycznie zrealizowane zakupy drewna w m3 w okresie trzech lat, w jednostkach organizacyjnych LP, po przeliczeniu na ilości średnioroczne, stanowiące podstawę do obliczenia maksymalnej ilości drewna, na jaką przedsiębiorca może złożyć ofertę zakupu w sprzedaży ofertowej w PL-D. Podstawą wyliczenia zakupów drewna na potrzeby procedur sprzedaży w PL-D jest okres sześciu ostatnich pełnych półroczy poprzedzających rozpoczęcie kolejnej procedury, tj. dla procedury na rok 2014 będzie to okres od 1.07.2010 r. do 30.06.2013 r. Do wielkości zakupów nie wlicza się sortymentów drewna: drewno opałowe (S4), drobnica opałowa (M2), karpina opałowa (KO), karpina przemysłowa (KP), zrębki opałowe (ZO), zrębki energetyczne (M2ZE) i baloty (M2BE).

W przypadku sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje podstawę do obliczenia maksymalnej ilości drewna, na jaką przedsiębiorca może złożyć ofertę zakupu, stanowi roczny wzrost zatwierdzonych mocy produkcyjnych lub suma rocznych zatwierdzonych mocy produkcyjnych z kolejnych inwestycji.

§  2.
1.
Umowy wieloletnie mogą zawierać przedsiębiorcy uczestniczący w procedurach sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna oraz sprzedaż ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.
2.
Celem zawarcia umowy wieloletniej jest zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa - PGL LP oraz interesów przedsiębiorcy.
3.
Przy zawieraniu umów wieloletnich PGL LP reprezentuje Dyrektor Generalny LP upoważniony do działania w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
4.
Zawarcie umowy wieloletniej nie jest konieczne i niezbędne do wzięcia udziału w procedurach, o których mowa w ust. 1.
5.
Procedura umów wieloletnich przeprowadzana jest za pośrednictwem PL-D.
§  3.
1.
Przedsiębiorcy posiadający aktywne blokady z tytułu niepodpisania umowy sprzedaży surowca drzewnego w którejkolwiek z procedur dopuszczonych zarządzeniem, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszego regulaminu, oraz z tytułu należności przeterminowanych nieobjętych kwotą zabezpieczenia, o których mowa w § 5 ust. 3 i 5 zarządzenia, nie mogą przystąpić do procedury spisania umowy wieloletniej.
2.
Warunkiem umożliwiającym zawarcie umowy wieloletniej jest rejestracja przedsiębiorcy w PL-D i akceptacja niniejszego regulaminu.
3.
"Zasady rejestracji oraz bezpieczeństwo w pracy z aplikacją PL-D" zamieszczone są na stronie PL-D.
§  4.
1.
Umowy wieloletnie zawierane są w ramach procedury sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje oraz sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupów. Umowy mają charakter ramowy, natomiast dane szczegółowe zawarte są w uaktualnianej informacji uzupełniającej.
2.
Przedsiębiorcy w terminie ogłoszonym przez Dyrektora Generalnego LP na stronie PL-D deklarują wolę zawarcia umowy wieloletniej poprzez dedykowany moduł w aplikacji PL-D. Czynność tę ze strony przedsiębiorcy wykonuje użytkownik PL-D, upoważniony do składania oświadczeń woli.
3.
Wzór umowy wieloletniej dostępny jest na stronie internetowej PL-D oraz w PL-D dla zalogowanego użytkownika po akceptacji przez niego niniejszego regulaminu.
4.
W przypadku zawierania umów wieloletnich przez przedsiębiorców uprawnionych do wzięcia udziału w procedurach sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna:
a)
każdorazowo w terminie 5 dni roboczych od momentu uruchomienia odpowiedniej procedury sprzedaży, o których mowa w ust. 1, co jest równoznaczne z opublikowaniem w PL-D wielkości zakupów drewna lub wielkości zatwierdzonych mocy produkcyjnych, przedsiębiorca zgłasza w każdej jednostce PGL LP, w której dokonywał zakupów drewna, lub w RDLP wprowadzającym zatwierdzone moce produkcyjne, stwierdzone niezgodności w zakresie wielkości zakupów drewna lub zatwierdzonych mocy produkcyjnych;
b)
przedsiębiorcy mogą dowolnie alokować (przenosić) wielkość zakupów drewna w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów:

i. przeniesienie wielkości zakupów drewna w ramach grupy kapitałowej następuje na wniosek składany do jednostki Lasów Państwowych, w której przedsiębiorca kupował drewno, z informacją o złożeniu stosownego oświadczenia w jednostce macierzystej,

ii. oświadczenie, o którym mowa w literze i, składane jest w jednostce macierzystej przez przenoszącego przedsiębiorcę z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że stanowią grupę kapitałową ze wskazanym w oświadczeniu podmiotem, na jaki przenoszona jest wielkość zakupów,

iii. alokacja nie powoduje żadnej zmiany całkowitej wielkości zakupów drewna w danej grupie kapitałowej;

c)
przeniesienie wielkości zakupów drewna oraz zatwierdzonych mocy produkcyjnych na innego przedsiębiorcę może nastąpić na wniosek składany w jednostce Lasów Państwowych, w której nabywca dokonywał zakupu drewna, z informacją o złożeniu stosownej dokumentacji w jednostce macierzystej, wyłącznie w przypadku:

i) czynności prawnej (sprzedaży, darowizny) mającej za przedmiot przedsiębiorstwo, którego dotyczy wielkość zakupów drewna,

ii) następstwa prawnego pod tytułem ogólnym, jeśli nabyty majątek (część majątku) obejmuje przedsiębiorstwo, którego dotyczy wielkość zakupów drewna.

5.
Dyrektor Generalny LP w ciągu 14 dni od zakończenia terminu składania deklaracji zawarcia umowy wieloletniej, określonego w ust. 2, podpisuje umowy wieloletnie bezpiecznym podpisem elektronicznym.
6.
Po terminie określonym w ust. 5 po zalogowaniu się do PL-D przedsiębiorca zostanie powiadomiony odpowiednim komunikatem o złożeniu podpisu lub odrzuceniu wniosku przez Dyrektora Generalnego LP.
7.
Wydruk umowy wieloletniej opatrzony adnotacją o podpisie elektronicznym, o którym mowa w ust. 5, wymaga złożenia podpisu ze strony przedsiębiorcy przez osoby upoważnione do jego reprezentacji. Wydruk wykonuje się w jednostce macierzystej, a osoby upoważnione do podpisu umowy wieloletniej dokonują tej czynności przed kierownikiem jednostki macierzystej lub osobą przez niego upoważnioną.
8.
Umowa wieloletnia sporządzana jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje przedsiębiorca, drugi przechowywany jest w aktach jednostki macierzystej.
9.
Oprócz umowy wieloletniej, jednostka macierzysta drukuje w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron) informację uzupełniającą stanowiącą integralną część umowy wieloletniej. Informację tę "za zgodność z systemem informatycznym Lasów Państwowych" podpisuje kierownik jednostki macierzystej.
10.
Informacja uzupełniająca określa aktualny stan wielkości zakupów drewna.
11.
Informacja uzupełniająca ważna jest w okresie 3 miesięcy od daty jej wydruku, nie dłużej jednak niż do daty rozwiązania umowy wieloletniej, zgodnie z zapisem § 5 ust. 2 i 3.
12.
Fakt złożenia podpisu przez przedsiębiorcę na umowie wieloletniej jednostka macierzysta odnotowuje w PL-D, po czym przedsiębiorca po zalogowaniu się do PL-D ma dostęp do plików: umowy wieloletniej, informacji uzupełniającej oraz linku do strony internetowej zawierającej certyfikat z kluczem publicznym umożliwiającym weryfikację złożonego podpisu cyfrowego Dyrektora Generalnego LP.
13.
Na odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziału w procedurze umów wieloletnich przysługuje przedsiębiorcy odwołanie z zachowaniem formy pisemnej w terminie 7 dni od udostępnienia w PL-D komunikatu, o którym mowa w ust. 6. Odwołanie rozpatrywane jest na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Generalnego LP przez kierownika jednostki macierzystej w terminie 14 dni od jego otrzymania.
§  5.
1.
Umowa wieloletnia obowiązuje na czas nieokreślony.
2.
Każdej ze stron umowy wieloletniej przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem formy pisemnej. Przedsiębiorca składa wypowiedzenie w jednostce macierzystej. Okres wypowiedzenia wynosi 90 dni.
3.
Fakt wypowiedzenia umowy wieloletniej odnotowywany jest w PL-D przez jednostkę macierzystą.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYKAZ GRUP

handlowo-gatunkowych

Lp.Nazwa grupy handlowejKlasa, grupa jakości. SymbolKlasa jakościowo-wymiarowaSortyment - reprezentantaGatunek
1.Drewno wielkowymiarowe - standard

(bez wyboru)

W_STANDARD

WA0

WB0

WC0

WD

WA02, WA03, WB01, WB02, WB03, WC01, WC02, WC03, WD1, WD2, WD3WC01wszystkie gatunki
2.Kłody iglaste - standard (bez wyboru)

WK_STANDARD

WAK

WBK

WCK

WDK

WAK2, WAK3, WBK2, WBK3, WCK1, WCK2, WCK3, WDK1, WDK2, WDK3WCK1SO; SW; MD; DG; JD
3.Drewno wielkowymiarowe z wyborem (jakość/wymiar)W_WA03WA0WA03WA03wszystkie gatunki
W_WAB023WA0

WB0

WA02, WA03, WB02, WB03WB02wszystkie gatunki
W_WBC0_12WB0

WC0

WB01, WB02, WC01, WC02WC01wszystkie gatunki
W_WBC0_3WB0

WC0

WB03, WC03WC03wszystkie gatunki
W_WC0WC0WC01, WC02, WC03WC01wszystkie gatunki
W_WC0_12WC0WC01, WC02WC01wszystkie gatunki
W_WC0_23WC0WC02, WC03WC02wszystkie gatunki
W_ WDWDWD1, WD2, WD3WD1wszystkie gatunki
4.Kłody z wyborem (jakość/wymiar)W_ WAK_3WAKWAK3WAK3SO; SW; MD; DG; JD
W_ WABK_23WAK

WBK

WAK2, WAK3, WBK2, WBK3WBK2SO; SW; MD; DG; JD
WK_BCWBCKWBCK1, WBCK2, WBCK3WBCK1SO; SW; MD; DG; JD
WK_BC_12WBCKWBCK1, WBCK2WBCK1SO; SW; MD; DG; JD
W_WBCK_23WBKWBK2, WBK3, WCK2, WCK3WCK2SO; SW; MD; DG; JD
WCK
W_WBCK_3WBK

WCK

WBK3, WCK3WCK3SO; SW; MD; DG; JD
W_WCKWCKWCK1, WCK2, WCK3WCK1SO; SW; MD; DG; JD
W_WCK_1WCKWCK1WCK1SO; SW; MD; DG; JD
W_WCK_12WCKWCK1, WCK2WCK1SO; SW; MD; DG; JD
W_WCK_23WCKWCK2, WCK3WCK2SO; SW; MD; DG; JD
W_WCDK_1WCK

WDK

WCK1, WDK1WCK1SO; SW; MD; DG; JD
W_WCDK_12WCK

WDK

WCK1, WCK2, WDK1, WDK2WCK1SO; SW; MD; DG; JD
W_WDKWDKWDK1, WDK2, WDK3WDK1SO; SW; MD; DG; JD
W_WDK_1WDKWDK1WDK1SO; SW; MD; DG; JD
W_WDK_12WDKWDK1, WDK2WDK1SO; SW; MD; DG; JD
5.Drewno wielkowymiarowe okleinowe

W_OKLEINA

WA1WA12, WA13WA12SO; DB; JS; BK; BRZ; OL
6.Drewno wielkowymiarowe sklejkowe

W_SKLEJKA

WB1WB11, WB12, WB13WB11SO; SW; BK; BRZ; OL; OS
7.Drewno wielkowymiarowe na słupy

W_SLUPY

WC1WC11, WC12, WC13WC11SO
8.Drewno stosowe przemysłowe

S_S2A

S2AS2AS2Awszystkie gatunki
9.Drewno stosowe energetyczne, przemysłowe

S_S2A_ENER

S2ACS2ACS2ACiglaste; liściaste
10.Drewno stosowe ogólnego przeznaczenia

S_S2A_OPAL

S2APS2APS2APwszystkie gatunki
11.Drewno stosowe do mechanicznego przerobu o średnicy od 5 do 12 cm w górnym końcu bez koryS_S2B_CKS2BCS2B KS2BKwszystkie gatunki
S_S2B_CDS2B DS2BDwszystkie gatunki
12.Drewno stosowe do mechanicznego przerobu od średnicy 13 cm w górnym końcu bez koryS_S2B_GKS2BGS2B KS2BKwszystkie gatunki
S_S2B_GDS2B DS2BDwszystkie gatunki
13.Drewno kopalniakowe

S_S10

S10S10S10wszystkie gatunki
14.Drewno średniowymiarowe na słupy

S_SLUPY

S11S11S11SO
15.Żerdzie przemysłowe

S_ZER_PRZ

S3AS3AS3Aiglaste/liściaste (łącznie)
16.Żerdzie do innego zastosowania (gospodarcze)

S_ZERDZIE

S3BS3BS3Biglaste/liściaste (łącznie)
17.Drobnica tyczkowa przemysłowa

M_PRZEM

M1M1M1iglaste/liściaste (łącznie)
18.Drobnica do mechanicznego przerobu (program ogrodowy)

M_PRZEM_PO

M1POM1M1SO; SW; MD; DG; JD
19.Surowiec na zrębki leśne przemysłowe

SM_ZREBKI

S3A + M1S3A, M1S3A/M1iglaste/liściaste (łącznie)
20.Zrębki leśne przemysłowe

ZREBKI_PR

ZPZPiglaste/liściaste (łącznie)
21.Zrębki leśne opałowe*

ZREBKI_OP

ZOZOiglaste/liściaste (łącznie)
22.Karpina przemysłowa*

KARPINA_PR

KPKPiglaste/liściaste (łącznie)
23.Karpina opałowa*

KARPINA_OP

KOKOiglaste/liściaste (łącznie)
24.Drobnica na cele energetyczne

M2E*

M2ZE/M2BE**

M2ZE

M2BE

iglaste/liściaste (łącznie)
* Sprzedaży grup handlowych "Drobnica na cele energetyczne M2E", "Karpina przemysłowa", " Karpina opałowa" i "Zrębki leśne opałowe" nie prowadzi się w procedurach: sprzedaży ofertowej w PLD z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna, sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje oraz systemowych aukcjach internetowych w aplikacji "e-drewno". Decyzje o sposobie sprzedaży wyżej wymienionych grup handlowych podejmuje dyrektor regionalnej dyrekcji LP.

** Współczynnik zamienny z m3(p) na m3 dla:

- zrębków energetycznych M2ZE - 0,25,

- balotów M2BE - 0,20.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

UMOWA WIELOLETNIA NR ..............

zawarta w dniu .......................... roku

pomiędzy:

Skarbem Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego LP mgr. inż. Adama Wasiaka, upoważnionego do działania w imieniu i na rzecz nadleśniczych LP, zwanym dalej "sprzedającym"

a (w przypadku osób fizycznych)

.............................................................................................(imię nazwisko), zamieszkałym (-ą)

w..........................................................................................

prowadzącym (-ą) działalność gospodarczą pod nazwą: .............................................................

w ..................................................................................................................................................

NIP ....................., REGON .....................

zwanym (-ą) dalej "kupującym"

a (w przypadku spółek cywilnych)

1. .............................................(imię nazwisko) ..., zamieszkały (-a) ..........................................

2. ............................................(imię nazwisko) ..., zamieszkały (-a) ...........................................

3. ...

prowadzącym (-ą) działalność gospodarczą pod nazwą:

.......................................................................................................................................................

w ..................................................................................................................................................

NIP ....................., REGON .....................

zwanym (-ą) dalej "kupującym"

a (w przypadku innej formy organizacji)

........................................................................................................................................ (nazwa)

wpisanym (-ą) do KRS pod nr ....................., przez Sąd Rejonowy w ....................., .......... (nr) Wydział Gospodarczy

NIP ................., REGON .................,

w imieniu którego (-ej) działają:

1. ....................................................

2. ....................................................

3. ...

zwanym (-ą) dalej "kupującym".

§  1.
Sprzedający oświadcza, że kupujący jest kontrahentem sprzedającego dokonującym zakupów drewna w jednostkach Lasów Państwowych.
§  2.
Kupujący uprawniony jest do zakupu drewna w procedurach ofertowej sprzedaży drewna, w ilości zgodnej z informacją uzupełniającą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.
§  3.
Sprzedający potwierdza możliwość udziału kupującego w procedurach sprzedaży ofertowej, zgodnie z obowiązującymi w PGL LP zasadami sprzedaży drewna oraz regulaminem sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym.
§  4.
1.
Strony deklarują wolę spisania umów w następstwie rozstrzygnięcia procedur sprzedaży ofertowej.
2.
Szczegółowe warunki sprzedaży, w tym przedmiot sprzedaży, jego cechy, ilość, cenę, jednostkę organizacyjną LP dokonującą sprzedaży określają umowy.
3.
Strony oświadczają, że zobowiązania, o treści ukształtowanej rozstrzygnięciem procedur, o których mowa w ustępie 1, zostaną wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującym prawem.
§  5.
Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spowodowanego siłą wyższą, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia lub niemożliwe do zapobieżenia, a w szczególności katastrofalne działania przyrody (np. pożar, powódź lub długotrwałe opady uniemożliwiające wjazd do lasu, susza, gradacja szkodliwych owadów, wiatrołomy) oraz inne (np. wojna, strajki, zamieszki).
§  6.
1.
Umowa zawarta zostaje na czas nieoznaczony z możliwością jej rozwiązania za wypowiedzeniem przez każdą ze stron. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej z zachowaniem 90-dniowego terminu.
2.
W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
3.
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2, składane jest w formie pisemnej.
§  7.
1.
Prawem obowiązującym przy wykonaniu umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy w tym zakresie.
2.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwym sądom.
3.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

PODZIAŁ PUL DREWNA DO SPRZEDAŻY

w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

w rozbiciu na regionalne dyrekcje Lasów Państwowych

na 2014 rok

Lp.RDLPMasa (m3)Razem
OfertaAukcje i submisjeDetalPotrzeby własne
1.Białystok2.206.7921.389407.50498.1452.713.830
2.Katowice2.618.4752.174465.33729.9273.115.913
3.Kraków680.779174217.0429.646907.641
4.Krosno1.531.3364.124364.62924.9721.925.061
5.Lublin1.455.1861.253443.08711.1321.910.658
6.Łódź1.032.070600221.57711.6431.265.890
7.Olsztyn2.457.089323462.11821.1662.940.696
8.Piła1.514.698283.26817.3821.815.348
9.Poznań1.518.945715457.08324.2252.000.968
10.Szczecin3.180.800950443.65038.7003.664.100
11.Szczecinek2.833.698459.11130.9913.323.800
12.Toruń1.571.800460.27021.0242.053.094
13.Wrocław2.429.719945453.11224.6272.908.403
14.Zielona Góra1.723.350500233.86437.0121.994.726
15.Gdańsk1.171.655284.22435.1961.491.075
16.Radom1.381.920450287.17510.1251.679.670
17.Warszawa695.150218.5997.904921.653
RAZEM30 003 46213.5976.161.650453.81736.632.526
1 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także inne przepisy prawne Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
2 W § 8 ust. 1 pkt 5 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określił, że "Dyrektor Generalny ustala w szczególności (...) zasady sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe...".