Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2012.57

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 1 października 2012 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyjno - Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządowi Operacyjno-Śledczemu Komendy Głównej Straży Granicznej, zwanemu dalej "Zarządem", nadaje się regulamin organizacyjny, określający zakres jego zadań, strukturę wewnętrzną oraz zakres obowiązków i uprawnień dyrektora Zarządu, zwanego dalej "dyrektorem", stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Oświadczenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 załącznika do zarządzenia, dyrektor mianowany przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, składa w terminie 14 dni od dnia jego wejścia w życie.
§  3. 
1.  Traci moc zarządzenie nr 79 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 13, poz. 79, z 2010 r. Nr 2, poz. 10 i Nr 5, poz. 19, z 2011 r. Nr 6, poz. 22 i Nr 12, poz. 41 oraz z 2012 r. poz. 6 i 44).
2.  Decyzje, wytyczne i polecenia na podstawie zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, zachowują moc o ile nie są sprzeczne z niniejszym zarządzeniem.
3.  Ilekroć w przepisach wydanych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej jest mowa o Kierowniku Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej, należy przez to rozumieć Dyrektora Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej albo osobę przez niego upoważnioną.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU OPERACYJNO - ŚLEDCZEGO KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

§  1.  Zarząd jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej, powołaną do:
1) 1  nadzorowania komórek organizacyjnych komend oddziałów Straży Granicznej, ośrodków Straży Granicznej i placówek Straży Granicznej właściwych w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców w zakresie właściwości Straży Granicznej;
2) rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń, w szczególności noszących znamiona przestępczości zorganizowanej oraz ściganie ich sprawców w zakresie właściwości Straży Granicznej, z wyjątkiem przestępstw i wykroczeń pozostających we właściwości Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;
3) realizowania czynności operacyjno-rozpoznawczych związanych z udziałem przeszkolonych i zarejestrowanych w Zarządzie funkcjonariuszy Straży Granicznej, posługujących się, na podstawie odrębnych przepisów, dokumentami uniemożliwiającymi ustalenie danych identyfikujących tych funkcjonariuszy oraz środków, którymi oni posługuj ą się przy wykonywaniu zadań służbowych;
4) wykonywania kryminalnych analiz operacyjnych oraz nadzorowania w tym zakresie działalności komórek, o których mowa w pkt 1;
4a) 2  realizacji zadań Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach, określonych w ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (Dz. U. poz. 894);
5) prowadzenia czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem;
6) planowania, organizacji i nadzorowania technicznego zabezpieczenia działań Straży Granicznej w zakresie kryminalistyki;
7) 3  wykonywania opinii kryminalistycznych oraz nadzoru nad ich wykonywaniem i wydawaniem w Straży Granicznej;
8) prowadzenia badań specjalistycznych oraz prac badawczych i racjonalizatorskich w dziedzinie techniki kryminalistycznej;
9) gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących działalności Zarządu i komórek, o których mowa w pkt 1, oraz nadzorowanie gromadzenia i przetwarzania tych informacji przez komórki, o których mowa w pkt 1, w zakresie właściwości Zarządu;
10) współpracy z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego a także z innymi organami i podmiotami, instytucjami, organizacjami oraz oficerami łącznikowymi, organami i instytucjami innych państw, instytucjami międzynarodowymi w zakresie właściwości Zarządu;
11) realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego Straży Granicznej będących we właściwości Zarządu;
12) 4  prowadzenia współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność telekomunikacyjną w celu organizowania Straży Granicznej dostępu i uzyskiwania danych telekomunikacyjnych oraz dostępu i przekazów telekomunikacyjnych, z wyłączeniem technicznego zakresu tej współpracy.
§  2.  Do szczegółowego zakresu działania Zarządu należy:
1) nadzorowanie wykonywania ustawowych zadań przez komórki, o których mowa w § 1 pkt 1;
2) nadzorowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i procesowych, wykonywanych przez komórki, o których mowa w § 1 pkt 1, w szczególności mających na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej, w tym czynności operacyjno-rozpoznawczych i procesowych prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej;
3) określanie kierunków pracy operacyjno-rozpoznawczej i dochodzeniowo-śledczej, opracowywanie optymalnych metod i trybu prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych;
4) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w ramach nadzorowanych spraw operacyjnych, a w szczególności w ramach spraw dotyczących przestępczości zorganizowanej o dużym stopniu złożoności lub szerokim zasięgu terytorialnym działania sprawców;
5) wykonywanie czynności procesowych w ramach realizacji nadzorowanych spraw operacyjnych, a w szczególności w ramach postępowań przygotowawczych o dużym stopniu złożoności lub szerokim zasięgu terytorialnym działania sprawców;
6) nadzorowanie wykonywania przez komórki, o których mowa w § 1 pkt 1, obserwacji na szczeblu krajowym i obserwacji międzynarodowej;
7) prowadzenie czynności w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem, z wyłączeniem koordynowania działań w ramach zarządzania kryzysowego, oraz organizowanie w Straży Granicznej prowadzenia tych czynności;
8) nadzorowanie czynności w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem, realizowanych przez komórki, o których mowa w § 1 pkt 1;
9) prowadzenie współpracy i wymiana informacji z Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak również z innymi służbami współdziałającymi w ramach Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem;
10) przygotowywanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych z udziałem funkcjonariuszy, o których mowa w § 1 pkt 3;
11) gromadzenie, przetwarzanie i analiza informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych z udziałem funkcjonariuszy, o których mowa w § 1 pkt 3;
12) opracowanie koncepcji i realizacja przedsięwzięć maskujących w ramach wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych z udziałem funkcjonariuszy, o których mowa w § 1 pkt 3;
13) zabezpieczenie czynności operacyjno-rozpoznawczych z udziałem funkcjonariuszy, o których mowa § 1 pkt

3;

14) 5  typowanie, przeprowadzanie badań psychologicznych, szkolenie, opiniowanie i weryfikacja funkcjonariuszy, o których mowa w § 1 pkt 3, oraz stałe monitorowanie ich wykorzystania do prowadzonych czynności;
15) sprawowanie opieki psychologicznej nad funkcjonariuszami, o których mowa § 1 pkt 3;
16) 6  realizowanie zadań komórki wydającej dokumenty, wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, z wyłączeniem dokumentów wydawanych funkcjonariuszom Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oraz nadzorowanie nad posługiwaniem się nimi i ich przechowywaniem, a także realizowanie w przedmiotowym zakresie obowiązków wynikających z umów i porozumień międzynarodowych;
17) gromadzenie, standaryzowanie zakresu gromadzonych informacji i danych statystycznych, dotyczących realizacji ustawowych zadań przez Zarząd i komórki, o których mowa w § 1 pkt 1;
18) wykonywanie kryminalnych analiz operacyjnych spraw ewidencji operacyjnej i postępowań przygotowawczych wielowątkowych, skomplikowanych i priorytetowych;
19) wykonywanie analiz zidentyfikowanych zjawisk pod kątem określenia ich uwarunkowań, obszarów występowania oraz skali, w celu ich wykorzystania w wykrywaniu przestępstw pozostających we właściwości komórek, o których mowa w § 1 pkt 1;
20) nadzorowanie wykonywania kryminalnych analiz operacyjnych i realizacji projektów analitycznych w komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 1;
21) administrowanie Centralną Bazą Danych Analizy Kryminalnej oraz centralnym zbiorem danych operacyjno-śledczych zgromadzonych w systemie EWIDA oraz innymi systemami, w których przetwarza się informacje niejawne lub dane osobowe;
22) nadzorowanie pozyskiwania informacji gromadzonych w Centralnej Bazie Danych Analizy Kryminalnej w zakresie właściwości Zarządu;
23) nadzorowanie szkoleń w zakresie kryminalnej analizy operacyjnej oraz prowadzenie szkoleń z zakresu funkcjonowania i korzystania z Centralnej Bazy Danych Analizy Kryminalnej;
24) nadzorowanie gromadzenia i przetwarzania informacji operacyjno-śledczych uzyskiwanych przez Zarząd oraz komórki, o których mowa w § 1 pkt 1, w wyniku realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych lub czynności dochodzeniowo-śledczych;
25) przetwarzanie informacji kryminalnych w celu przekazania ich do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
25a) 7  realizowanie zadań Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach, określonych w ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera w zakresie:
a) gromadzenia i przechowywania danych PNR przekazanych przez przewoźników lotniczych,
b) przekazywania danych PNR lub wyników ich przetwarzania właściwym organom, Europolowi oraz państwom trzecim,
c) wymiany danych PNR lub wyników ich przetwarzania z innymi państwami członkowskimi,
d) dokonywania sprawdzeń danych PNR poprzez porównanie z kryteriami przetwarzania danych PNR oraz z danymi zgromadzonymi w bazach danych,
e) dokonywania analizy danych PNR w celu aktualizacji, usunięcia lub ustalenia kryteriów przetwarzania danych PNR,
f) prowadzenia dokumentacji i ewidencji dotyczących przetwarzania danych PNR przez Krajową Jednostkę do spraw Informacji o Pasażerach,
g) opracowywania informacji statystycznych dotyczących przetwarzania danych PNR przez Krajową Jednostkę do spraw Informacji o Pasażerach,
h) opracowywania projektu sprawozdania Komendanta Głównego Straży Granicznej z działalności Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach,
i) wykonywania, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, obowiązków udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Komendy Głównej Straży Granicznej informacji, o których mowa w art. 8 ust. 6 oraz w art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera, a także ogłaszania listy przewoźników, o której mowa w art. 76 ust. 3 tej ustawy,
j) zbierania przekazywanych przez właściwe organy informacji, o których mowa w art. 37 ust. 4 oraz w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera;
25b) 8  wydawanie, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, decyzji w sprawach nałożenia administracyjnych kar pieniężnych na przewoźników lotniczych za naruszenie obowiązków określonych w ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz postanowień kończących w inny sposób tego rodzaju postępowania w pierwszej i w drugiej instancji;
25c) 9  udzielanie odpowiedzi na skargi skierowane do właściwego sądu administracyjnego, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), jako sądu właściwego do rozpoznawania spraw, o których mowa w pkt 25b, i występowanie przed tym sądem w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej;
25d) 10  koordynowanie przetwarzania danych PNR w Straży Granicznej;
26) udostępnianie uprawnionym organom, na podstawie odrębnych przepisów, informacji, w tym danych osobowych, zgromadzonych w bazach danych zarządzanych przez Straż Graniczną, ze szczególnym uwzględnieniem systemu EWIDA oraz przetwarzanie tych informacji w celu realizacji zadań Zarządu;
27) przetwarzanie, na podstawie odrębnych przepisów, danych zawartych w systemach udostępnionych Straży Granicznej przez inne instytucje lub podmioty, urzędy oraz organy władzy publicznej w celu realizacji zadań Zarządu i komórek, o których mowa w § 1 pkt 1;
28) gromadzenie, przetwarzanie i analiza informacji operacyjno-śledczych uzyskiwanych w związku z działalnością Zarządu oraz komórek, o których mowa w § 1 pkt 1, w celu wykonywania stałych i doraźnych opracowań, zestawień, informacji niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego procesu decyzyjnego w Zarządzie, w tym bieżących i okresowych analiz dotyczących przestępczości noszącej znamiona przestępczości zorganizowanej oraz zagrożeń granicy państwowej;
29) wymiana informacji z komórką organizacyjną Komendy Głównej Policji wyznaczoną do pełnienia funkcji punktu kontaktowego do wymiany informacji między podmiotami uprawnionymi a organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 230, poz. 1371);
30) pełnienie w Straży Granicznej funkcji centralnego punku dostępu, w zakresie pośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu wglądu do danych VIS;
31) nadzór nad wydatkami z funduszu operacyjnego realizowanymi przez komórki, o których mowa w § 1 pkt 1;
32) opiniowanie planów finansowych dysponentów funduszu operacyjnego oraz korekt tych planów z wyłączeniem planów finansowych Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;
33) opiniowanie wniosków komendantów oddziałów Straży Granicznej o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków funduszu operacyjnego dotyczących wydatków operacyjnych wymagających zatwierdzenia przez Komendanta Głównego Straży Granicznej;
34) obsługa rozliczeń finansowych dysponenta funduszu operacyjnego w Zarządzie oraz sporządzenie dokumentacji na podstawie odrębnych przepisów dotyczących tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym w Straży Granicznej;
35) 11  wykonywanie opinii kryminalistycznych dla komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, organów prowadzących postępowania przygotowawcze, instytucji wymiaru sprawiedliwości, a także innych organów administracji rządowej - w zakresie właściwości Straży Granicznej;
36) 12  prowadzenie:
a) kartotek wzorów dokumentów, które podlegają kontroli w toku ustawowych działań Straży Granicznej,
b) albumu dokumentów kontrolowanych przez Straż Graniczną,
c) albumu skrytek konstrukcyjnych wykorzystywanych do popełnienia przestępstw i wykroczeń pozostających we właściwości Straży Granicznej;
37) prowadzenie zbioru przedmiotów przekazanych Komendzie Głównej Straży Granicznej na mocy prawomocnych orzeczeń sądów o ich przepadku;
38) 13  organizowanie i prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i kształcenia funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej ubiegających się o uzyskanie uprawnień do wykonywania w Straży Granicznej opinii kryminalistycznych;
39) prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej oraz innych osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie właściwości Zarządu;
40) współpraca z właściwymi jednostkami Policji, służb ochrony państwa, a także ze służbami granicznymi innych państw oraz krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi i instytucjami zajmującymi się techniką kryminalistyczną;
41) obsługa systemu wczesnego ostrzegania o nowych narkotykach w ramach współpracy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii;
42) weryfikacja autentyczności polskich dokumentów w ramach punktu kontaktowego na wniosek uprawnionych podmiotów Państw Członkowskich Unii Europejskiej;
43) udział w pracach Grup Roboczych Rady Unii Europejskiej: Granice/Fałszywe Dokumenty (Frontiers/False Documents) oraz FADO User Group;
44) 14  współpraca z europejską bazą danych o dokumentach autentycznych i sfałszowanych FADO, Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX), podmiotami krajowymi i jednostkami służb granicznych, policyjnych i migracyjnych w zakresie kryminalistyki, a w szczególności w obszarze prac analitycznych i działań szkoleniowych, dotyczących ujawniania fałszerstw dokumentów;
45) wymiana informacji o sfałszowanych dokumentach z uprawnionymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi;
46) nadzorowanie realizacji zadań z zakresu techniki kryminalistycznej w Straży Granicznej;
47) wydawanie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń przeprowadzanych przez przedstawicieli Wydziału VI Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej lub organizowanych z ich udziałem;
48) opracowywanie analiz i opinii dotyczących realizacji przez Straż Graniczną zadań w zakresie właściwości Zarządu;
49) udział w opracowywaniu propozycji norm należności oraz nadzorowanie właściwego wykorzystywania sprzętu, środków i materiałów techniki kryminalistycznej i techniki operacyjnej, wykorzystywanego w Zarządzie i komórkach, o których mowa w § 1 pkt 1;
50) opiniowanie, w zakresie właściwości Zarządu, propozycji struktur organizacyjno-etatowych jednostek i komórek Straży Granicznej;
51) opiniowanie kandydatów na stanowiska kierowników komórek organizacyjnych komend oddziałów Straży Granicznej, właściwych w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców w zakresie właściwości Straży Granicznej;
52) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz opiniowanie dokumentów Unii Europejskiej w zakresie właściwości Zarządu;
53) współpraca w tworzeniu i opiniowaniu programów szkolenia i doskonalenia zawodowego, a także szkolenie funkcjonariuszy Zarządu oraz komórek, o których mowa w § 1 pkt 1, w zakresie właściwości Zarządu;
54) określanie i planowanie potrzeb szkoleniowych dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Zarządzie oraz określanie potrzeb w zakresie priorytetowych szkoleń przeznaczonych dla funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach, o których mowa w § 1 pkt 1;
55) sporządzanie, w zakresie właściwości Zarządu, planów potrzeb dotyczących rzeczowych aktywów majątku;
56) opracowywanie dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przeznaczonych do gromadzenia i przetwarzania informacji niejawnych administrowanych przez Zarząd;
57) zarządzanie i administrowanie systemami teleinformatycznymi pozostającymi we właściwości Zarządu;
58) udział w planowaniu budżetu Straży Granicznej w układzie zadaniowym oraz monitorowaniu, prowadzeniu sprawozdawczości i dokonywaniu oceny realizacji tego budżetu w zakresie właściwości Zarządu;
59) przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w zakresie wynikającym z realizowanych zadań Zarządu oraz zapewnienie im ochrony;
60) 15  koordynowanie działań związanych z kształtowaniem struktur organizacyjno-etatowych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 oraz 4-7;
61) 16  organizowanie współpracy Straży Granicznej z podmiotami prowadzącymi działalność telekomunikacyjną w zakresie dostępu i uzyskiwania danych telekomunikacyjnych, z wyłączeniem technicznego zakresu tej współpracy, w szczególności poprzez:
a) organizowanie współpracy w zakresie udostępniania Straży Granicznej danych telekomunikacyjnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej,
b) występowanie do podmiotów prowadzących działalność telekomunikacyjną z wnioskami o nadanie lub wycofanie dostępu do danych telekomunikacyjnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej funkcjonariuszom Straży Granicznej,
c) prowadzenie ewidencji wydanych funkcjonariuszom Straży Granicznej upoważnień do uzyskiwania danych telekomunikacyjnych,
d) generowanie certyfikatów cyfrowych służących do uwierzytelniania funkcjonariuszy Straży Granicznej jako uprawnionych do uzyskiwania danych telekomunikacyjnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej;
62) 17  organizowanie współpracy Straży Granicznej z podmiotami prowadzącymi działalność telekomunikacyjną w zakresie dostępu i uzyskiwania przekazów telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie udostępniania Straży Granicznej przekazów telekomunikacyjnych za pomocą interfejsu, z wyłączeniem technicznego zakresu tej współpracy.
§  3.  W skład Zarządu wchodzą:
1) Kierownictwo;
2) Zespół Stanowisk Samodzielnych;
3) Samodzielna Sekcja Przepisów;
4) Wydział I do Walki z Przestępczością Zorganizowaną;
5) Wydział II Operacji Specjalnych;
6) 18  Wydział III - Krajowa Jednostka do spraw Informacji o Pasażerach;
7) Wydział IV Ewidencji i Przetwarzania Danych;
8) Wydział V Administracyjno-Techniczny;
9) Wydział VI Laboratorium Kryminalistyczne Straży Granicznej;
10) 19  Zespół Zadaniowy.
§  4. 
1.  Zarządem kieruje dyrektor przy pomocy swoich zastępców, naczelników wydziałów oraz kierownika samodzielnej sekcji.
2.  Dyrektor jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w Zarządzie.
3.  20  Wydział III - Krajową Jednostkę do spraw Informacji o Pasażerach, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2 pkt 25a i 25d nadzoruje dyrektor albo wyznaczony przez niego zastępca.
4.  21  Zastępca dyrektora nadzorujący Wydział III - Krajową Jednostkę do spraw Informacji o Pasażerach, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2 pkt 25a i 25d, uprawniony jest do:
1) załatwiania w imieniu Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach spraw określonych w art. 8 ust. 5, art. 12 ust. 4, art. 18 ust. 4, art. 25 ust. 4, art. 42 ust. 3, art. 55, art. 57, art. 61 ust. 2, art. 62 ust. 4 i art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera w związku z realizacją jej zadań;
2) upoważniania funkcjonariuszy i pracowników Wydziału III - Krajowa Jednostka do spraw Informacji o Pasażerach, do załatwiania spraw w zakresie określonym pkt 1;
3) przedstawiania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej projektu sprawozdania z działalności Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach;
4) udostępniania, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Komendy Głównej Straży Granicznej informacji, o których mowa w art. 8 ust. 6 oraz w art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera, a także ogłaszania listy przewoźników, o której mowa w art. 76 ust. 3 tej ustawy.
§  5.  Do zakresu obowiązków dyrektora należy:
1) kierowanie, organizowanie oraz zapewnienie warunków do sprawnego i skutecznego realizowania zadań przez Zarząd;
2) przedkładanie Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom sprawozdań i informacji o realizacji zadań przez Zarząd i komórki, o których mowa w § 1 pkt 1;
3) realizowanie czynności dysponenta funduszu operacyjnego;
4) współdziałanie, w zakresie właściwości Zarządu, z Policją, Agencją Wywiadu, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Żandarmerią Wojskową, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego oraz innymi podmiotami, o których mowa w § 1 pkt 10;
5) wystawiania i podpisywania, na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, faktur za opracowane w Zarządzie ekspertyzy i opinie kryminalistyczne;
6) stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych;
7) wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub jego zastępców, w zakresie właściwości Zarządu;
8) nadzór nad realizacją przez funkcjonariuszy i pracowników Zarządu zadań wynikających z zakresu ich obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku służbowym;
9) podejmowanie działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań Zarządu w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy (kontrola zarządcza);
10) 22  wdrożenie do służby funkcjonariuszy rozpoczynających służbę na bezpośrednio podległym stanowisku służbowym, w tym:
a) przygotowanie stanowiska służbowego dla funkcjonariusza,
b) zapoznanie funkcjonariusza z przepisami regulującymi sposób pełnienia służby oraz zakresem obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku służbowym,
c) przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego - w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień,
d) przeprowadzenie innych czynności, o ile są one niezbędne do realizacji przez funkcjonariusza powierzonych mu zadań o charakterze typowym dla danego stanowiska.
§  6.  Dyrektor uprawniony jest w szczególności do:
1) wydawania decyzji, wytycznych i poleceń w sprawach związanych z zakresem zadań Zarządu podległym mu funkcjonariuszom i pracownikom;
2) powoływania, spośród podległych funkcjonariuszy i pracowników, zespołów i komisji o charakterze stałym lub doraźnym do wykonywania określonych zadań, ustalając zakres tych zadań i czas działania zespołu lub komisji;
3) upoważniania podległych funkcjonariuszy i pracowników do podejmowania, w jego imieniu, decyzji w określonych sprawach oraz załatwiania spraw, a także podejmowania czynności nadzoru w formie wizytacji w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej w celu ustalenia stanu faktycznego monitorowanej działalności komórek, o których mowa w § 1 pkt 1;
4) zlecania podległym funkcjonariuszom i pracownikom, na czas określony, wykonywania innych zadań niż określone w zakresie obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku służbowym, w zakresie właściwości Zarządu;
5) potwierdzania pod względem merytorycznym:
a) wydatków reprezentacyjnych dyrektora oraz jego zastępców według limitów finansowych określonych w odrębnych przepisach,
b) rozliczeń krajowych i zagranicznych podróży służbowych podległych funkcjonariuszy i pracowników;
6) zatwierdzania dokumentacji przewidzianej w odrębnych przepisach z zakresu tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym w Straży Granicznej;
7) przetwarzania danych osobowych wynikających z realizacji zadań, w tym w zbiorach właściwych dla Zarządu oraz zapewnienie im ochrony;
8) nadawania, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Zarządzie;
9) udostępniania, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, danych osobowych ze zbiorów, w których przetwarza te dane w związku z realizacją zadań służbowych, podmiotom uprawnionym do ich otrzymania;
10) nadawania w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej upoważnień funkcjonariuszom Zarządu do dostępu do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
11) prowadzenie korespondencji z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, a także z innymi organami i podmiotami, instytucjami, organizacjami oraz oficerami łącznikowymi, organami i instytucjami innych państw, instytucjami międzynarodowymi w zakresie właściwości Zarządu;
12) kierowania podległych funkcjonariuszy i pracowników na okresowe i kontrolne lekarskie badania profilaktyczne.
§  7. 
1.  Dyrektor, w terminie 14 dni od dnia mianowania na stanowisko służbowe, składa potwierdzone czytelnym podpisem, pisemne oświadczenie o przyjęciu obowiązków i uprawnień dyrektora określonych w regulaminie organizacyjnym Zarządu.
2.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się do Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej w celu włączenia do akt osobowych dyrektora.
§  8.  Zastępcy dyrektora, w zakresie swoich uprawnień, upoważnieni są do potwierdzania pod względem merytorycznym rozliczeń kosztów określonych w § 6 pkt 5 lit. b.
1 Załącznik § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 6 z dnia 20 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 lutego 2014 r.
2 Załącznik § 1 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 59 z dnia 28 maja 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.67) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
3 Załącznik § 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 61 z dnia 24 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 2017 r.
4 Załącznik § 1 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 79 z dnia 31 października 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.2013.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 2013 r.
5 Załącznik § 2 pkt 14 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 61 z dnia 24 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 2017 r.
6 Załącznik § 2 pkt 16 zmieniony przez § 2 zarządzenia nr 52 z dnia 10 lipca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2015 r.
7 Załącznik § 2 pkt 25a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 59 z dnia 28 maja 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.67) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
8 Załącznik § 2 pkt 25b dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 59 z dnia 28 maja 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.67) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
9 Załącznik § 2 pkt 25c dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 59 z dnia 28 maja 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.67) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
10 Załącznik § 2 pkt 25d dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 59 z dnia 28 maja 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.67) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
11 Załącznik § 2 pkt 35 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 61 z dnia 24 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 2017 r.
12 Załącznik § 2 pkt 36 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia nr 61 z dnia 24 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 2017 r.
13 Załącznik § 2 pkt 38 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d zarządzenia nr 61 z dnia 24 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 2017 r.
14 Załącznik § 2 pkt 44 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. e zarządzenia nr 61 z dnia 24 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 2017 r.
15 Załącznik § 2 pkt 60 dodany przez § 1 zarządzenia nr 77 z dnia 18 października 2012 r. (Dz.Urz.KGSG.12.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 października 2012 r.
16 Załącznik § 2 pkt 61 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 79 z dnia 31 października 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.2013.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 2013 r.
17 Załącznik § 2 pkt 62 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 79 z dnia 31 października 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.2013.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 2013 r.
18 Załącznik § 3 pkt 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 74 z dnia 14 września 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 września 2017 r.
19 Załącznik § 3 pkt 10 dodany przez § 1 zarządzenia nr 62 z dnia 12 września 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.2013.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 września 2013 r.
20 Załącznik § 4 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 59 z dnia 28 maja 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.67) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
21 Załącznik § 4 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 59 z dnia 28 maja 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.67) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
22 Załącznik § 5 pkt 10 dodany przez § 9 zarządzenia nr 93 z dnia 27 października 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 października 2014 r.