Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2012.56

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 64
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 1 października 2012 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządowi Granicznemu Komendy Głównej Straży Granicznej, zwanemu dalej "Zarządem", nadaje się regulamin organizacyjny określający zakres jego zadań i wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz zakres obowiązków i uprawnień dyrektora Zarządu, zwanego dalej "dyrektorem", stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 regulaminu organizacyjnego, dyrektor mianowany przed dniem wejścia w życie zarządzenia, składa w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§  3. 
1.  Traci moc zarządzenie nr 23 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. U. KGSG Nr 4, poz. 23, z 2010 r. Nr 2, poz. 10, Nr 5, poz. 19 i Nr 7, poz. 31 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 22 i Nr 14, poz. 48).
2.  Decyzje, polecenia, wytyczne i upoważnienia wydane na podstawie zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, zachowują moc, o ile nie są sprzeczne z niniejszym zarządzeniem.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej

§  1.  Zarząd jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej, powołaną do:
1) nadzorowania wykonywania zadań przez terenowe organy Straży Granicznej, w zakresie:
a) ochrony granicy państwowej,
b) kontroli ruchu granicznego,
c) realizacji czynności zleconych przez sądy i prokuratury oraz inne właściwe organy państwowe w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych przepisach,
d) zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego,
e) 1  kontroli ruchu drogowego i transportu drogowego,
f) zapobiegania transportowaniu i przemieszczaniu przez granicę państwową bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów odpadów, szkodliwych substancji chemicznych, materiałów jądrowych i promieniotwórczych oraz środków odurzających i substancji psychotropowych, broni, amunicji i materiałów wybuchowych, a także zanieczyszczania wód granicznych,
g) ochrony nienaruszalności urządzeń służących do ochrony granicy państwowej,
ga) 2  utrzymania i ochrony nienaruszalności znaków granicznych,
h) nadzoru nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzegania przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach,
i) ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów latających, przelatujących przez granicę państwową na małych wysokościach oraz informowania o tych przelotach właściwych jednostek Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
j) współpracy z organami ochrony granicy innych państw, w zakresie, o którym mowa w lit. a-b, wynikającej z przepisów Unii Europejskiej, umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych,
k) gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego oraz udostępniania ich właściwym organom państwowym, w zakresie właściwości Zarządu,
l) 3  prowadzenia rozpoznania,
m) pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania uzyskiwanych od przewoźników lotniczych wykonujących loty międzynarodowe, informacji dotyczących pasażerów znajdujących się na pokładzie statku powietrznego, który będzie lądował na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (API),
n) 4  (uchylona),
o) 5  pobierania i przetwarzania danych z Systemu Kontrolno-Informacyjnego dla Portów Polskich (PHICS), wchodzącego w skład infrastruktury technicznej Narodowego Systemu SafeSeaNet, w celu prowadzenia analizy ryzyka na potrzeby kontroli granicznej wobec osób i środków transportu morskiego;
2) realizacji zadań wynikających z umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych, a w szczególności udział w Komisjach Międzyrządowych ds. Współpracy Transgranicznej oraz współorganizowanie posiedzeń grup roboczych/komisji ds. przejść granicznych na terytorium Polski;
3) udziału w przedsięwzięciach wynikających z członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, w zakresie właściwości Zarządu;
4) prowadzenia wykazu przejść granicznych planowanych do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej, o którym mowa w art. 17aa ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.);
5) rozpatrywania wniosków zarządzającego lotniskiem o udzielenie zgody, o której mowa w art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.), na udostępnienie lotniska nieposiadającego lotniczego przejścia granicznego do wykonywania międzynarodowych lotów niehandlowych;
6) organizacji i zarządzania operacjami lotniczymi Lotnictwa Straży Granicznej;
7) koordynowania i prowadzenia szkoleń lotniczych;
8) 6  zarządzania ciągłą zdatnością do lotu załogowych statków powietrznych Straży Granicznej;
9) 7  prowadzenia obsługi technicznej załogowych statków powietrznych Straży Granicznej;
10) 8  wykonywania czynności związanych ze sprawowanym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej nadzorem nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie wykonywania zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa przeprowadzaną w portach lotniczych lub powierzeniem przeprowadzenia tej kontroli komendantom oddziałów Straży Granicznej zgodnie z art. 44a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.);
11) 9  wykonywania zadań w związku z nałożonym na Komendanta Głównego Straży Granicznej obowiązkiem niezwłocznego zawiadamiania ministra właściwego do spraw wewnętrznych o powzięciu wiadomości o zaistnieniu przesłanek, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, związanych z wykonywaniem przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia;
12) 10  realizacji współdziałania Straży Granicznej i Sił Zbrojnych w zakresie ochrony granicy państwowej oraz nadzorowania realizacji tego współdziałania przez terenowe organy Straży Granicznej, w zakresie właściwości Zarządu;
13) 11  realizacji współdziałania Komendanta Głównego Straży Granicznej i Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie sprawowanego nadzoru nad kontrolą bezpieczeństwa wykonywaną przez zarządzającego lotniskiem.
§  2.  Do szczegółowych zadań Zarządu, w zakresie o którym mowa w § 1, należy:
1) opracowywanie metod i sposobów działania terenowych organów Straży Granicznej;
2) nadzór nad terenowymi organami Straży Granicznej, w zakresie:
a) wykonywania zadań, w tym decyzji, zarządzeń, postanowień i poleceń właściwych organów państwowych,
b) 12  efektywnego wykorzystania sprzętu, o którym mowa w pkt 7 lit. g,
c) efektywnego wykorzystania Lotnictwa Straży Granicznej, w szczególności w zakresie wsparcia realizowanych zadań w ochronie granicy państwowej,
d) 13  kontroli osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego;
3) opracowywanie, wynikających z postanowień umów międzynarodowych, decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi lub w przejściach granicznych, w których nie dokonuje się odpraw w danym rodzaju ruchu;
4) współpraca z organami administracji rządowej oraz z instytucjami uczestniczącymi w kontroli lub obsłudze ruchu granicznego, a także z organami kontroli ruchu granicznego innych państw;
5) opiniowanie:
a) inicjatyw dotyczących utworzenia placówek Straży Granicznej, przejść granicznych oraz rodzaju ruchu granicznego w przejściach granicznych,
b) propozycji likwidacji i zmiany przeznaczenia infrastruktury granicznych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej,
c) programów szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Straży Granicznej,
d) projektów aktów prawnych,
e) materiałów, informacji, raportów, projektów, wyników konsultacji i innych informacji uzyskanych w związku ze współpracą międzynarodową,
f) projektów przepisów prawa Unii Europejskiej oraz konieczności ich implementowania do przepisów polskich,
g) planów budowy i modernizacji obiektów związanych z działalnością lotniczą;
6) koordynowania działań związanych z kształtowaniem struktur organizacyjno-etatowych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 1, 6 i 10;
7) udział w:
a) określaniu kierunków współpracy Komendy Głównej Straży Granicznej oraz terenowych organów Straży Granicznej z organami i instytucjami państwowymi oraz organami ochrony granicy innych państw,
b) inicjatywach i przedsięwzięciach Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Unii Europejskiej (FRONTEX), w tym udział w operacjach lotniczych na zewnętrznych granicach UE,
c) pracach organów Unii Europejskiej zajmujących się tematyką związaną z zarządzaniem granicą państwową, w szczególności udział w posiedzeniach Grupy Roboczej Rady Unii Europejskiej ds. Granic,
d) działaniach związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem przyznanych Straży Granicznej środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych,
e) opracowywaniu metod przeciwdziałania nielegalnej migracji,
f) opracowywaniu opisów przedmiotu zamówienia w zakresie założeń funkcjonalnych oraz propozycji planów wyposażenia jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprzęt i wyposażenie stosowane w służbie granicznej, zgodnie z przepisami Straży Granicznej o planowaniu rzeczowo-finansowym,
g) opracowywaniu propozycji norm należności i przepisów regulujących zasady gospodarowania, wykorzystania oraz rozdziału sprzętu i wyposażenia stosowanego w ochronie granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, a także w realizacji zadań z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego,
h) pracach związanych z tworzeniem systemów informatycznych Straży Granicznej w zakresie właściwości Zarządu,
i) audytach z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, prowadzonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w lotniczych przejściach granicznych,
j) prowadzeniu szkoleń użytkowników mających dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,
k) naborze kandydatów do służby i pracy w Zarządzie;
8) opracowywanie projektów aktów prawnych, w tym projektów not dyplomatycznych, w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
9) przyjmowanie, rejestrowanie oraz koordynowanie wykonywania czynności zleconych przez właściwe organy państwowe;
10) dokonywanie wpisów danych dotyczących osób i przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen, ich aktualizowanie i usuwanie;
11) wykonywanie zadań zgodnie z postanowieniami art. 37 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.) poprzez zapewnienie całodobowego dyżuru funkcjonariusza Straży Granicznej w Biurze SIRENE;
12) 14  utrzymywanie bezpośredniej współpracy między Strażą Graniczną a Policją w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym znajdującej się we właściwości Zarządu, w tym poprzez opracowywanie korespondencji i wymianę informacji z Biurem SIRENE;
13) opracowywanie Komendantowi Głównemu Straży Granicznej informacji, o których mowa w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367, z późn. zm.);
14) gromadzenie i przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych w zbiorach pozostających we właściwości Zarządu, oraz udostępnianie ich właściwym organom i instytucjom państwowym;
14a) 15  wydawanie, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, zaświadczeń potwierdzających przeprowadzenie czynności kontroli ruchu granicznego, podmiotom uprawnionym, zgodnie z przepisami działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz postanowień kończących w inny sposób tego rodzaju postępowania w pierwszej i w drugiej instancji;
14b) 16  udzielanie odpowiedzi na skargi skierowane do właściwego sądu administracyjnego, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 i 1370), jako sądu właściwego do rozpoznawania spraw, o których mowa w pkt 14a, i występowanie przed tym sądem w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej;
15) sporządzanie informacji statystycznych i udostępnianie ich jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej;
16) administrowanie systemami teleinformatycznymi oraz bazami danych pozostającymi we właściwości Zarządu;
17) organizowanie i nadzorowanie wykonywania zadań związanych z występowaniem użytkownika instytucjonalnego do centralnego organu technicznego Krajowego Systemu Informatycznego o nadanie, zmianę lub cofnięcie użytkownikom indywidualnym uprawnień do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego;
18) realizowanie zadań z zakresu przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego Straży Granicznej będących we właściwości Zarządu;
19) opracowywanie dokumentacji bezpieczeństwa systemów przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych eksploatowanych w Zarządzie;
20) nadzór nad organizacją i sposobem działania centrów współpracy, punktów kontaktowych i konsultacyjnych na poszczególnych odcinkach granicy państwowej;
21) udział w planowaniu budżetu zadaniowego oraz gromadzenie, monitorowanie, prowadzenie sprawozdawczości i dokonywanie oceny realizacji budżetu w układzie zadaniowym, w zakresie merytorycznym Zarządu;
22) organizowanie i zarządzanie operacjami lotniczymi Lotnictwa Straży Granicznej zgodnie z przepisami obowiązującymi w lotnictwie cywilnym w zakresie określonym dla Lotnictwa Straży Granicznej przez państwowy nadzór lotniczy;
23) 17  zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu załogowych statków powietrznych Straży Granicznej zgodnie z przepisami obowiązującymi w lotnictwie cywilnym w zakresie określonym dla Lotnictwa Straży Granicznej przez państwowy nadzór lotniczy;
24) 18  prowadzenie obsługi technicznej załogowych statków powietrznych Straży Granicznej zgodnie z przepisami obowiązującymi w lotnictwie cywilnym w zakresie określonym dla Lotnictwa Straży Granicznej przez państwowy nadzór lotniczy;
25) zarządzanie jakością w organizacji lotniczej Lotnictwa Straży Granicznej;
26) 19  opracowywanie i aktualizacja dokumentacji związanej z eksploatacją załogowych statków powietrznych Straży Granicznej;
27) badanie i analiza przyczyn niesprawności sprzętu lotniczego oraz podejmowanie przedsięwzięć zapobiegających ich powstawaniu;
28) prowadzenie polityki bezpieczeństwa lotniczego Lotnictwa Straży Granicznej;
29) badanie incydentów lotniczych oraz podejmowanie działań profilaktycznych zgodnie zobowiązującymi przepisami;
30) planowanie i weryfikowanie nalotu w zakresie działalności lotniczej Lotnictwa Straży Granicznej;
31) koordynowanie i organizowanie szkolenia lotniczego personelu lotniczego i pokładowego Lotnictwa Straży Granicznej;
32) koordynowanie i organizowanie przedsięwzięć mających na celu zachowanie przez personel lotniczy i pokładowy Straży Granicznej posiadanych uprawnień lotniczych;
33) w uzgodnieniu z państwowym nadzorem lotniczym wnioskowanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej o nadawanie, uznawanie i cofanie funkcjonariuszom i pracownikom Zarządu uprawnień lotniczych, niezbędnych do realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej z wyłączeniem tych uprawnień dla których nadawania, uznawania i cofania na podstawie ustawy - Prawo lotnicze, właściwym organem jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
34) organizowanie odpraw instruktażowo-szkoleniowych w zakresie właściwości Lotnictwa Straży Granicznej;
35) opracowywanie koncepcji programowych i koordynowanie ich realizacji w ramach doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy pełniących służbę bezpośrednio w Lotnictwie Straży Granicznej;
36) sporządzanie planów centralnych zakupów sprzętu i wyposażenia będących w zakresie właściwości Lotnictwa Straży Granicznej;
37) występowanie z wnioskami dotyczącymi sporządzania planów wydatków budżetowych i zamówień publicznych dotyczących zakupów realizowanych na potrzeby Lotnictwa Straży Granicznej;
38) planowanie i przygotowywanie, zgodnie z przepisami i procedurami Unii Europejskiej, danych niezbędnych do postępowań przetargowych z udziałem środków zagranicznych, przyznawanych na podstawie umów międzynarodowych oraz danych niezbędnych do prowadzenia innych postępowań przetargowych zakupu sprzętu i usług na potrzeby Lotnictwa Straży Granicznej;
39) realizowanie zakupów zgodnie z planem finansowym Zarządu dotyczącym Lotnictwa Straży Granicznej oraz udział przedstawicieli Zarządu w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących zakupu sprzętu i usług na potrzeby Lotnictwa Straży Granicznej;
40) zawieranie umów na dostawy i usługi na potrzeby Lotnictwa Straży Granicznej na warunkach ustalonych w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
41) organizowanie procesu zaopatrywania i koordynowania dystrybucji sprzętu i materiałów nabywanych na potrzeby Lotnictwa Straży Granicznej w zakresie:
a) prowadzenia gospodarki magazynowej,
b) prowadzenia gospodarki rzeczowo - finansowej, ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych;
42) udział w prowadzeniu analiz, monitorowaniu i kontroli wykorzystania przedmiotu zakupów w dalszej eksploatacji, zgłaszanie wniosków stanowiących podstawę do opracowywania danych dotyczących potrzeb zaopatrzeniowych Lotnictwa Straży Granicznej;
43) dokonywanie zakupów ze środków przyznawanych w ramach funduszy celowych na realizację zaopatrzenia materiałowo-technicznego zgodnie z właściwością Zarządu dotyczących Lotnictwa Straży Granicznej;
44) 20  sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem logistycznym załogowych statków powietrznych Straży Granicznej realizowanym przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Straży Granicznej i jednostki organizacyjne Straży Granicznej;
45) prowadzenie operacji lotniczych na rzecz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych lub innych, zgodnie z dokumentami normującymi działalność Lotnictwa Straży Granicznej;
46) 21  wykonywanie zadań związanych z postanowieniami umów międzynarodowych w zakresie administracji granicy państwowej i współpracy w sprawach granicznych w tym obszarze, w szczególności poprzez:
a) prowadzenie bezpośredniej współpracy, z polecenia lub upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej, z organami i instytucjami państw sąsiednich właściwymi w zakresie administracji granicy państwowej oraz organizacji współpracy granicznej,
b) prowadzenie prac w ramach działalności międzynarodowych komisji granicznych, związanych głównie z opracowywaniem i aktualizacją geodezyjnej i kartograficznej dokumentacji granicznej oraz okresowymi kontrolami przebiegu i oznakowania granicy państwowej,
c) udział w pracach innych międzynarodowych komisji i grup roboczych oraz spotkaniach poświęconych sprawom współpracy granicznej i administracji granicy państwowej,
d) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej w sprawach związanych z administracją granicy państwowej i działalnością międzynarodowych komisji granicznych;
47) 22  udział w procesie zawierania umów międzynarodowych, w szczególności polegający na:
a) opracowywaniu i uczestniczeniu w negocjacjach projektów umów międzynarodowych regulujących zagadnienia związane z przebiegiem i oznakowaniem granicy państwowej i współpracą w sprawach granicznych,
b) analizowaniu, opiniowaniu i uczestniczeniu w negocjacjach projektów umów międzynarodowych pozostających w związku z przebiegiem i oznakowaniem granicy państwowej, przygotowywanych przez inne organy administracji państwowej;
48) 23  koordynowanie zadań związanych z realizacją wart ochronnych na pokładzie statku powietrznego;
49) 24  przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Zarządu oraz zapewnienie im ochrony.
§  3.  25
1.  26  W skład Zarządu wchodzi:
1) Kierownictwo;
2) Zespół Stanowisk Samodzielnych;
3) Wydział Służby Granicznej;
4) Wydział Ewidencji Zleceń;
5) Wydział Organizacji i Techniki;
6) Wydział Bezpieczeństwa w Komunikacji;
7) Wydział Zagospodarowania Granicy i Informacji;
7a) 27  Wydział Współpracy Granicznej;
8) Wydział Techniki Lotniczej;
9) Wydział Operacji Lotniczych;
10) Wydział Ekonomiczny;
11) I Wydział Lotniczy z siedzibą w Gdańsku;
12) II Wydział Lotniczy z siedzibą w Białymstoku;
13) III Wydział Lotniczy z siedzibą w Chełmie;
14) IV Wydział Lotniczy z siedzibą w Huwnikach k/ Przemyśla.
2.  28  Komórki wewnętrzne, wymienione w ust. 1 pkt 11-14 pozostają na zaopatrzeniu logistycznym właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej.
3.  29  Na zaopatrzeniu logistycznym Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, pozostają:
1) Referat Obsług Technicznych z siedzibą w Nowym Sączu Wydziału Techniki Lotniczej Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej;
2) Referat Magazynowy z siedzibą w Nowym Sączu Wydziału Ekonomicznego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.
4.  30  (uchylony).
5.  31  (uchylony).
§  4. 
1.  Zarządem kieruje dyrektor przy pomocy swoich zastępców oraz naczelników wydziałów.
2.  Dyrektor jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę i zatrudnionych w Zarządzie.
§  5. 
1.  Do zakresu obowiązków dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie Zarządem i organizowanie jego pracy oraz zapewnienie funkcjonariuszom i pracownikom Zarządu warunków do sprawnego i skutecznego wykonywania zadań;
2) nadzór nad wykonywaniem przez podległych funkcjonariuszy i pracowników zadań wynikających z zakresu ich obowiązków i uprawnień;
3) stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych;
4) współdziałanie, w zakresie właściwości Zarządu z właściwymi organami i podmiotami;
5) przedkładanie Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom, w zakresie właściwości Zarządu, okresowych sprawozdań i informacji o realizacji zadań Zarządu oraz terenowych organów Straży Granicznej;
6) kształtowanie rozwoju zawodowego i stwarzanie właściwych warunków służby i pracy funkcjonariuszom i pracownikom Zarządu;
7) zapewnienie optymalnego wykorzystania Lotnictwa Straży Granicznej;
8) zapewnienie ciągłej zgodności działalności lotniczej z przepisami obowiązującymi w lotnictwie cywilnym w zakresie określonym dla Lotnictwa Straży Granicznej przez państwowy nadzór lotniczy;
9) dokonywanie zakupu rzeczowych aktywów oraz usług zgodnie z planem wydatków budżetowych Zarządu dotyczących Lotnictwa Straży Granicznej i planem zamówień publicznych, a także obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
10) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w trakcie realizacji zadań znajdujących się we właściwości Zarządu;
11) podejmowanie działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań Zarządu w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy (kontrola zarządcza);
12) wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców;
13) 32  wdrożenie do służby funkcjonariuszy rozpoczynających służbę na bezpośrednio podległym stanowisku służbowym, w tym:
a) przygotowanie stanowiska służbowego dla funkcjonariusza,
b) zapoznanie funkcjonariusza z przepisami regulującymi sposób pełnienia służby oraz zakresem obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku służbowym,
c) przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego - w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień,
d) przeprowadzenie innych czynności, o ile są one niezbędne do realizacji przez funkcjonariusza powierzonych mu zadań o charakterze typowym dla danego stanowiska.
2.  W celu realizacji zadań Zarządu, określonych w § 2, dyrektor jest uprawniony do:
1) wydawania decyzji, poleceń i wytycznych w sprawach związanych z zakresem działania Zarządu;
2) upoważniania swoich zastępców do podejmowania decyzji w jego imieniu, w określonym zakresie;
3) upoważniania podległych mu funkcjonariuszy i pracowników do załatwiania określonych spraw w jego imieniu;
4) podpisywania, w zakresie właściwości Zarządu, korespondencji z podmiotami zagranicznymi;
5) powoływania, spośród podległych mu funkcjonariuszy i pracowników, zespołów lub komisji do wykonania określonych zadań, ustalając zakres tych zadań oraz czas działania zespołu lub komisji;
6) zlecania podległym mu funkcjonariuszom i pracownikom wykonywania na czas określony zadań innych niż określone w zakresie obowiązków na zajmowanym stanowisku służbowym;
7) określania ustawienia kodu stempli kontrolerskich, sposobów ich przekazywania, przechowywania, ewidencjonowania, wycofywania z użytku i postępowania w przypadku nieprawidłowego ich użycia, a także wprowadzania i wycofywania z użytku tuszu specjalnego do stempli kontrolerskich;
8) przyjmowania, w zakresie właściwości Zarządu, delegacji zagranicznych i pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych w Rzeczypospolitej Polskiej;
9) zlecania podróży służbowych na obszarze kraju podległym mu funkcjonariuszom i pracownikom;
10) wnioskowania o zgodę na podróż poza granicę kraju podległych mu funkcjonariuszy i pracowników;
11) akceptowania instrukcji wyjazdowych i sprawozdań z wyjazdów, zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach;
12) 33  akceptowania pod względem merytorycznym:
a) rozliczeń krajowych i zagranicznych podróży służbowych funkcjonariuszy i pracowników Zarządu,
b) wydatków reprezentacyjnych dyrektora Zarządu oraz jego zastępców;
13) nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla funkcjonariuszy i pracowników:
a) Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie zbiorów administrowanych przez Zarząd w ramach upoważnienia udzielonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej,
b) Zarządu w zakresie zbiorów udostępnionych Straży Granicznej przez inne podmioty;
14) kierowanie podległych funkcjonariuszy i pracowników na okresowe i kontrolne lekarskie badania profilaktyczne;
15) ustanowienia oraz promowania polityki bezpieczeństwa i jakości w obszarze zapewnienia ciągłej zdatności do lotu, obsługi technicznej oraz operacji lotniczych;
16) składania wniosków w sprawach osobowych podległych funkcjonariuszy i pracowników;
17) podejmowania decyzji w sprawie dokonywania zakupów do kwoty stanowiącej równowartość 14.000 euro, przeliczonej zgodnie z przepisami w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych;
18) wyznaczenia osób uprawnionych do bezpośredniego kontaktu z Urzędem Lotnictwa Cywilnego;
19) przeprowadzenia niezbędnych działań naprawczych wynikających z monitorowania systemu jakości;
20) 34  zapewnienia warunków wykonywania operacji lotniczych i obsługi technicznej załogowych statków powietrznych Lotnictwa Straży Granicznej zgodnie z obowiązującymi dla niego standardami i procedurami;
21) opracowania planów rzeczowo-finansowych i inwestycyjnych;
22) prowadzenia gospodarki materiałowo-finansowej dotyczącej Lotnictwa Straży Granicznej;
23) zawierania, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, umów dotyczących dostaw, usług, użyczenia i przyjmowania darowizn rzeczowych oraz sprzętu i wyposażenia do testowania lub badań, w zakresie właściwości Zarządu;
24) zatwierdzania w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej dowodów księgowych potwierdzających dokonanie operacji gospodarczych, o których mowa w pkt 17, oraz wynikających z umów, o których mowa w pkt 23;
25) nadzorowania realizacji postanowień zawartych w umowach, o których mowa w pkt 23;
26) wyrażania stanowiska w sprawie przydatności kandydatów do służby i pracy w Lotnictwie Straży Granicznej;
27) 35  uzyskiwania od komendantów oddziałów Straży Granicznej informacji dotyczących organizacji, obsady osobowej i działalności podległych im komórek i jednostek organizacyjnych w zakresie, o którym mowa w § 2 pkt 6;
28) 36  zawierania w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej - na podstawie pisemnego upoważnienia - umów na wykonanie prac geodezyjno-budowlanych i konserwacyjnych oraz kartograficznych i introligatorskich związanych z pomiarem i oznakowaniem granicy państwowej oraz opracowaniem dokumentacji granicznej;
29) 37  zatwierdzania do wypłaty faktur z zakresu prac, o których mowa w pkt 28;
30) 38  przetwarzanie danych osobowych, w tym udostępnianie ze zbioru, w których są przetwarzane te dane w związku z realizacją zadań służbowych, podmiotom uprawnionym do ich otrzymania.
§  6. 
1.  Dyrektor, w terminie 14 dni od dnia mianowania na stanowisko służbowe, składa potwierdzone czytelnym podpisem, pisemne oświadczenie o przyjęciu obowiązków i uprawnień dyrektora, określonych w regulaminie organizacyjnym Zarządu.
2.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się do Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej, w celu włączenia do akt osobowych dyrektora. Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej umieszcza na oświadczeniu pieczęć swojej komórki organizacyjnej.
§  7. 
1.  39  Zastępcy dyrektora, w zakresie swoich uprawnień, upoważnieni są do potwierdzania pod względem merytorycznym rozliczenia kosztów określonych w § 5 ust. 2 pkt 12 lit. a oraz w przypadku nieobecności dyrektora Zarządu, kosztów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 12 lit. b.
2.  Do obowiązków zastępcy dyrektora właściwego do spraw lotniczych w zakresie wynikającym z realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Lotnictwa Straży Granicznej § 5 ust. 1 pkt 2 i 7-9 stosuje się odpowiednio.
3.  Zastępca dyrektora właściwy do spraw lotniczych - Kierownik Odpowiedzialny - wykonuje zadania związane z funkcjonowaniem Lotnictwa Straży Granicznej w zakresie, o którym mowa w § 2 pkt 6-9 i w tym zakresie upoważniony jest do:
1) wnioskowania o mianowanie osób na stanowiska nominowane organizacji Lotnictwa Straży Granicznej, po wcześniejszym uznaniu wiedzy i doświadczenia lotniczego przez państwowy nadzór lotniczy;
2) wydawania personelowi lotniczemu Lotnictwa Straży Granicznej upoważnień do obsługi sprzętu lotniczego;
3) wydawania decyzji w sprawach dotyczących funkcjonowania Lotnictwa Straży Granicznej.
4.  Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień zastępcy dyrektora właściwego do spraw lotniczych określa dyrektor, z uwzględnieniem ust. 1-3 oraz zakresu zadań Zarządu.
1 Załącznik § 1 pkt 1 lit. e) zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 52 z dnia 9 sierpnia 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.2013.60) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2013 r.
2 Załącznik § 1 pkt 1 lit. ga dodana przez § 2 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 28 z dnia 31 marca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2017 r.
3 Załącznik § 1 pkt 1 lit. l zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 79 z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.102) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 sierpnia 2014 r.
4 Załącznik § 1 pkt 1 lit. n uchylona przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 27 z dnia 7 lutego 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2014 r.
5 Załącznik § 1 pkt 1 lit. o dodana przez § 1 zarządzenia nr 87 z dnia 5 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.86) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 sierpnia 2016 r.
6 Załącznik § 1 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 49 z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2015 r.
7 Załącznik § 1 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 49 z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2015 r.
8 Załącznik § 1 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 92 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.2013.93) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2014 r.
9 Załącznik § 1 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 92 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.2013.93) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2014 r.
10 Załącznik § 1 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 5 z dnia 20 stycznia 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 stycznia 2015 r.
11 Załącznik § 1 pkt 13 dodany przez § 2 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 28 z dnia 31 marca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2017 r.
12 Załącznik § 2 pkt 2 lit. b) zmieniona przez § 2 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 2 z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.13.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 stycznia 2013 r.
13 Załącznik § 2 pkt 2 lit. d) dodana przez § 2 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 2 z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.13.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 stycznia 2013 r.
14 Załącznik § 2 pkt 12 zmieniony przez § 2 pkt 2 zarządzenia nr 2 z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.13.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 stycznia 2013 r.
15 Załącznik § 2 pkt 14a dodany przez § 1 zarządzenia nr 96 z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 grudnia 2017 r.
16 Załącznik § 2 pkt 14b dodany przez § 1 zarządzenia nr 96 z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 grudnia 2017 r.
17 Załącznik § 2 pkt 23 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 49 z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2015 r.
18 Załącznik § 2 pkt 24 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 49 z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2015 r.
19 Załącznik § 2 pkt 26 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 49 z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2015 r.
20 Załącznik § 2 pkt 44 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia nr 49 z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2015 r.
21 Załącznik § 2 pkt 46 dodany przez § 2 pkt 2 zarządzenia nr 28 z dnia 31 marca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2017 r.
22 Załącznik § 2 pkt 47 dodany przez § 2 pkt 2 zarządzenia nr 28 z dnia 31 marca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2017 r.
23 Załącznik § 2 pkt 48 dodany przez § 2 pkt 2 zarządzenia nr 28 z dnia 31 marca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2017 r.
24 Załącznik § 2 pkt 49 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 79 z dnia 24 września 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.87) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 września 2018 r.
25 Załącznik § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 5 z dnia 20 stycznia 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 stycznia 2015 r.
26 Załącznik § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 49 z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2015 r.
27 Załącznik § 3 ust. 1 pkt 7a dodany przez § 2 pkt 3 zarządzenia nr 28 z dnia 31 marca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2017 r.
28 Załącznik § 3 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 75 z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2016 r.

- zmieniony przez § 2 pkt 1 zarządzenia nr 120 z dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.109) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2017 r.

29 Załącznik § 3 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 75 z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2016 r.

- zmieniony przez § 2 pkt 1 zarządzenia nr 120 z dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.109) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2017 r.

30 Załącznik § 3 ust. 4 uchylony przez § 2 pkt 2 zarządzenia nr 120 z dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.109) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2017 r.
31 Załącznik § 3 ust. 5 uchylony przez § 2 pkt 2 zarządzenia nr 120 z dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.109) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2017 r.
32 Załącznik § 5 ust. 1 pkt 13 dodany przez § 8 pkt 2 zarządzenia nr 93 z dnia 27 października 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 października 2014 r.
33 Załącznik § 5 ust. 2 pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 83 z dnia 16 września 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.106) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 września 2014 r.
34 Załącznik § 5 ust. 2 pkt 20 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 49 z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2015 r.
35 Załącznik § 5 ust. 2 pkt 27 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 79 z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.102) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 sierpnia 2014 r.
36 Załącznik § 5 ust. 2 pkt 28 dodany przez § 2 pkt 4 zarządzenia nr 28 z dnia 31 marca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2017 r.
37 Załącznik § 5 ust. 2 pkt 29 dodany przez § 2 pkt 4 zarządzenia nr 28 z dnia 31 marca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2017 r.
38 Załącznik § 5 ust. 2 pkt 30 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 79 z dnia 24 września 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.87) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 września 2018 r.
39 Załącznik § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 83 z dnia 16 września 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.106) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 września 2014 r.