Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2014.80

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 kwietnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządowi do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej, zwanemu dalej "Zarządem", nadaje się regulamin organizacyjny, określający zakres jego zadań i wewnętrzną strukturę oraz zakres obowiązków i uprawnień dyrektora Zarządu, zwanego dalej "dyrektorem", stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Oświadczenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 załącznika do zarządzenia, dyrektor mianowany przed dniem wejścia w życie zarządzenia, składa w terminie 14 dni od dnia jego wejścia w życie.
§  3. 
1. 
Traci moc zarządzenie nr 77 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 października 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 12, poz. 75, z późn. zm.).
2. 
Decyzje, polecenia, wytyczne i upoważnienia wydane na podstawie zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, zachowują moc, o ile nie są sprzeczne z niniejszym zarządzeniem.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej

§  1. 
Zarząd jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej, powołaną do:
1) 1
 realizowania w zakresie właściwości Komendanta Głównego Straży Granicznej zadań określonych w:
a)
ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519 i 547),
b)
ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1264 i 1383 oraz z 2023 r. poz. 185 i 547),
c)
ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli Państw Członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697 oraz z 2023 r. poz. 547),
d)
ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1041 ora z 2022 r. poz. 2642) w zakresie wynikającym z udziału Straży Granicznej w Wizowym Systemie Informacyjnym,
e)
ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745);
2)
nadzorowania wykonywania przez terenowe organy Straży Granicznej zadań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji, w szczególności określonych w ustawach, o których mowa w pkt 1;
3)
wykonywania zadań wynikających z umów międzynarodowych i prawa Unii Europejskiej, w zakresie właściwości Zarządu, oraz nadzorowanie realizacji tych zadań przez terenowe organy Straży Granicznej;
4)
wykonywania zadań wynikających z pozyskiwania środków zagranicznych na projekty pozostające w zakresie właściwości Zarządu;
5) 2
 planowanie i wydatkowanie przyznanych środków finansowych w zakresie właściwości Zarządu;
6) 3
 prowadzenia i organizowania współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej delegowanymi do pełnienia służby poza granicami państwa w celu wykonywania zadań europejskiego oficera łącznikowego do spraw powrotów.
§  2. 
Do szczegółowego zakresu zadań, o których mowa w § 1, należy:
1)
prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji terenowych organów Straży Granicznej oraz przygotowywanie decyzji i postanowień Komendanta Głównego Straży Granicznej, w sprawach:
a)
odmowy wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
odmowy wydania wizy Schengen,
c)
unieważnienia wizy Schengen,
d)
cofnięcia wizy Schengen,
e)
unieważnienia wizy krajowej,
f)
cofnięcia wizy krajowej,
g) 4
 nakazu przebywania w pomieszczeniach przeznaczonych dla cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
h)
zakazu opuszczania statku morskiego,
i)
nakazu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokładzie tego samego statku powietrznego, którym cudzoziemiec przybył,
j)
nakazu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokładzie innego statku powietrznego lub morskiego niż ten, którym cudzoziemiec przybył,
ja) 5
 zobowiązania cudzoziemca do powrotu,
k) 6
 ustalenia wysokości kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, zwanej dalej "decyzją o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa" oraz zmiany wysokości tych kosztów,
l) 7
 potrącenia należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa,
m) 8
 przyznania cudzoziemcowi oraz pozbawienia cudzoziemca świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
n)
nałożenia na przewoźnika kary administracyjnej, o której mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
o) 9
 odmowy wydania tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
p) 10
 nakazu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca, któremu wydano postanowienie o nakazie opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zakazie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen wraz z określeniem okresu tego zakazu,
r) 11
 cofnięcia zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen,
s) 12
 przedłużenia terminu dobrowolnego wyjazdu,
t) 13
 udzielenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
u) 14
 odmowy wydania lub wymiany karty pobytu w przypadku cudzoziemca, któremu udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
v) 15
 udzielenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w) 16
 odmowy wydania i wymiany dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany
x) 17
 wydalenia lub uchylenia decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE;
2)
przekazywanie informacji o cudzoziemcach ubiegających się o wydanie wizy w celu repatriacji, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
2a) 18
 przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, przed wydaniem przez niego decyzji o zatwierdzeniu jednostki prowadzącej studia, jednostki naukowej lub organizatora stażu lub jednostki organizacyjnej informacji, czy zachodzą okoliczności istotne dla oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 144 ust. 4 pkt 2 lub 3, art. 151 ust. 4 pkt 2 lub 3, art. 157a ust. 6 pkt 2 lub 3 oraz art. 157g ust. 5 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
2b) 19
 występowanie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o wydanie decyzji o zakazie przyjmowania cudzoziemców przez jednostkę prowadzącą studia, zgodnie z art. 144a ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
2c) 20
 przekazywanie Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców informacji, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 139n ust. 6 pkt 5, art. 149b ust. 6 pkt 5 lub 10, art. 156b ust. 6 pkt 4 lub 9 oraz art. 169a ust. 6 pkt 7 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
2d) 21
 gromadzenie przekazywanych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców zawiadomień oraz informacji, o których mowa w art. 149b ust. 14 oraz art. 149c ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
3) 22
 (uchylony);
4)
przekazywanie za pośrednictwem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców informacji o wydanych wizach Schengen właściwym organom innych państw obszaru Schengen w przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 4 i art. 31 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z dnia 15 września 2009 r., s. 1), zwanego dalej "kodeksem wizowym";
5)
gromadzenie przekazywanych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców informacji o wizach Schengen wydanych przez właściwe organy innych państw obszaru Schengen w przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 4 i art. 31 ust. 1 kodeksu wizowego;
6) 23
 gromadzenie i przekazywanie informacji o wizach Schengen, zgodnie z art. 34 ust. 1-3 kodeksu wizowego;
6a) 24
 gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji pozostających we właściwości Zarządu;
6b) 25
 przekazywanie Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców informacji o mogącym stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego wjeździe i pobycie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 86f ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) 26
 udzielanie zgody na zezwolenie przez komendanta placówki Straży Granicznej na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 5 lit. c rozporządzenia (UE) nr 2016/399 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.);
8)
występowanie z wnioskiem do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o umieszczenie danych cudzoziemca w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest niepożądany, przedłużenia okresu obowiązywania wpisu lub usunięcia tych danych z wykazu;
9)
dokonywanie sprawdzeń i ustaleń w celu potwierdzenia wiarygodności danych przesyłanych przez urzędy konsularne, dotyczących cudzoziemców ubiegających się o wydanie wiz;
9a) 27
 wstępna identyfikacja cudzoziemców;
10)
przekazywanie, w ramach konsultacji wizowych, centralnemu organowi wizowemu informacji o wystąpieniu okoliczności stanowiących podstawę lub jej brak do odmowy wydania cudzoziemcowi wizy oraz stwierdzeniu innych okoliczności mających wpływ na podjęcie decyzji wizowej;
11)
prowadzenie rejestrów z zakresu wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12)
realizowanie czynności w zakresie wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej stosującego Dyrektywę Rady 2001/40/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wzajemnego uznawania decyzji o wydaleniu obywateli państw trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
13)
występowanie z wnioskiem o udzielenie przez centralny organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwolenia na tranzyt cudzoziemca drogą powietrzną przez obszar portu lotniczego tego państwa oraz udzielanie, na wniosek centralnego organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zezwolenia na tranzyt cudzoziemca drogą powietrzną przez obszar polskiego lotniska w celu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, a także na przewóz tranzytowy przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych;
14)
wykonywanie doprowadzenia cudzoziemca od granicy państwowej do portu lotniczego lub morskiego państwa, do którego następuje powrót;
14a) 28
 zapewnienie przesiedlanym lub relokowanym cudzoziemcom transportu do granicy Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 86fa ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
15)
występowanie do właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego państwa pochodzenia cudzoziemca z wnioskiem o potwierdzenie tożsamości cudzoziemca oraz wydanie dokumentu podróży;
16)
wykonywanie zadań Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Weryfikacji Tożsamości i Powrotów cudzoziemców oraz nadzorowanie działań oddziałowych Punktów Kontaktowych do Spraw Identyfikacji i Powrotów;
17)
wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi w części dotyczącej postępowań administracyjnych prowadzonych w stosunku do ofiar tego przestępstwa;
18) 29
 wydawanie europejskiego dokumentu do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich oraz prowadzenie rejestru wydanych dokumentów;
19)
opracowywanie i przekazywanie odpowiedzi na skargi złożone przez cudzoziemców do sądów administracyjnych oraz reprezentowanie Komendanta Głównego Straży Granicznej przed sądami administracyjnymi w sprawach wynikających z realizacji zadań określonych w ustawach, o których mowa w pkt 1;
20) 30
 (uchylony);
20a) 31
 występowanie z wnioskiem do wojewody o cofnięcie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
21) 32
 rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy w dobrowolnym powrocie oraz realizacja działań w zakresie organizowania dobrowolnych powrotów cudzoziemców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz Porozumieniu między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji w sprawie współpracy w zakresie dobrowolnych powrotów cudzoziemców opuszczających terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonym dnia 12 lipca 2005 r. w Warszawie (M.P. z 2006 r. poz. 46), a także zlecanie organizacji dobrowolnych powrotów podmiotowi, do którego statutowych obowiązków należy organizacja dobrowolnych powrotów;
22)
prowadzenie współpracy i wymiana informacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych lub międzynarodowych zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom w zakresie ich udziału w toku działań związanych z doprowadzeniem cudzoziemca do granicy państwowej albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony;
23)
wykonywanie postanowień umów o przyjmowaniu i przekazywaniu osób przebywających bez zezwolenia oraz umów o readmisji, a także nadzorowanie wykonywania tych umów przez terenowe organy Straży Granicznej;
24)
wykonywanie czynności wynikających z Porozumienia między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec o przewozie tranzytowym obywateli państw trzecich, podpisanego w Heiligendamm dnia 23 marca 2006 r. (M. P. z 2006 r. Nr 79, poz. 787);
25)
wykonywanie czynności w zakresie pomocy w tranzycie drogą lądową na podstawie załącznika nr 39 do zaleceń Komisji 06/11/2006 ustanawiających Praktyczny podręcznik dla Straży Granicznej (Podręcznik Schengen) przeznaczony dla właściwych organów państw członkowskich Unii Europejskiej prowadzących kontrolę osób na granicach, określającego "standardowy formularz uznania decyzji powrotowej dla celów tranzytu lądem";
26)
wykonywanie czynności wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz. Urz. UE L 180 z dnia 29.06.2013, str. 31), w zakresie organizacji procesu przyjmowania i przekazywania obywateli państw trzecich;
26a) 33
 organizowanie przeniesienia cudzoziemca do innego państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., udzielanie cudzoziemcowi pomocy związanej z przeniesieniem go do innego państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na podstawie rozporządzenia nr 604/2013, a także zlecanie podmiotowi, do którego statutowych obowiązków należy organizacja dobrowolnych powrotów, przeniesienia cudzoziemca do innego państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na podstawie rozporządzenia nr 604/2013;
27)
nadzorowanie wydawania wiz Schengen na granicy przez komendantów placówek Straży Granicznej;
28)
nadzorowanie postępowań prowadzonych przez komendantów placówek Straży Granicznej w zakresie wydawania decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
29)
nadzorowanie postępowań prowadzonych przez komendantów placówek Straży Granicznej w zakresie nałożenia na przewoźnika, w drodze decyzji, kary administracyjnej, o której mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
30)
nadzorowanie postępowań prowadzonych przez terenowe organy Straży Granicznej w zakresie unieważniania zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego;
31)
nadzorowanie czynności związanych z zatrzymywaniem zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wydawaniem przez terenowe organy Straży Granicznej zaświadczeń o zatrzymaniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego;
32)
nadzorowanie przekazywania przez terenowe organy Straży Granicznej właściwym wojewodom informacji dotyczących wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do odmowy zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
33)
nadzorowanie przeprowadzania przez terenowe organy Straży Granicznej wywiadów środowiskowych i czynności związanych z ustalaniem miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym;
34)
nadzorowanie dokonywania przez terenowe organy Straży Granicznej czynności związanych ze sprawdzeniem lokalu, który cudzoziemiec wskazał jako miejsce swego pobytu;
35) 34
 nadzorowanie wykonywania doprowadzeń cudzoziemców do granicy państwowej, gdy doprowadzenie jest elementem dalszego doprowadzenia do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego następuje doprowadzenie lub przekazanie;
36)
nadzorowanie przeprowadzania przez terenowe organy Straży Granicznej kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
37)
nadzorowanie postępowań prowadzonych przez terenowe organy Straży Granicznej w sprawach zobowiązania cudzoziemca do powrotu, przedłużenia terminu dobrowolnego powrotu oraz cofnięcia zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen;
37a) 35
 nadzorowanie postępowań prowadzonych przez terenowe organy Straży Granicznej w sprawach przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;
37b) 36
 nadzorowanie postępowań prowadzonych przez terenowe organy Straży Granicznej w sprawach ustalenia wysokości kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa oraz zmiany wysokości tych kosztów;
38) 37
 nadzorowanie postępowań prowadzonych przez terenowe organy Straży Granicznej w zakresie potrąceń należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa ze środków pieniężnych cudzoziemca znajdujących się w depozycie strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców;
39)
nadzorowanie postępowań prowadzonych przez terenowe organy Straży Granicznej w sprawach udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
39a) 38
 zwracanie się, w toku prowadzonych postępowań odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 39, do komendanta wojewódzkiego Policji i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych organów z wnioskiem o przekazanie informacji, czy zachodzą negatywne przesłanki do udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
40)
nadzorowanie postępowań prowadzonych przez terenowe organy Straży Granicznej w sprawach udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
41)
nadzorowanie postępowań prowadzonych przez terenowe organy Straży Granicznej w zakresie występowania do sądu z wnioskiem o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców, o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców oraz wykonywania postanowień sądów w tych sprawach;
42) 39
 nadzorowanie postępowań prowadzonych przez terenowe organy Straży Granicznej w sprawie zastosowania wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:
a)
art. 398 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa,
b)
art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielenie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do czasu, gdy decyzja w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna.
43)
nadzorowanie postępowań prowadzonych przez terenowe organy Straży Granicznej w sprawie wymierzenia cudzoziemcowi umieszczonemu w strzeżonym ośrodku, w drodze decyzji, kary dyscyplinarnej;
44)
nadzorowanie postępowań prowadzonych przez terenowe organy Straży Granicznej w sprawie zwolnienia cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców;
44a) 40
 nadzorowanie postępowań prowadzonych przez terenowe organy Straży Granicznej w sprawach przyznania cudzoziemcowi oraz pozbawienia cudzoziemca świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
45)
nadzorowanie strzeżonych ośrodków, aresztów dla cudzoziemców oraz pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczonych dla osób zatrzymanych;
46)
nadzorowanie wykonywania przez terenowe organy Straży Granicznej czynności związanych z przyjmowaniem wniosków o nadanie statusu uchodźcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
47)
nadzorowanie wykonywania przez terenowe organy Straży Granicznej czynności związanych z wjazdem, pobytem oraz wyjazdem obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
48) 41
 nadzorowanie wykonywania przez terenowe organy Straży Granicznej czynności związanych z kontrolą legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia przez nich działalności gospodarczej, powierzania im wykonywania pracy, z uwzględnieniem nadzoru nad postępowaniami mandatowymi w sprawach o wykroczenia za czyny określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
49) 42
 analizowanie rozwiązań funkcjonalnych i organizacyjnych, w zakresie właściwości Zarządu, także w odniesieniu do wykorzystywanych systemów teleinformatycznych, funkcjonujących w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach sąsiednich pod względem możliwości wprowadzenia bliźniaczych rozwiązań, jak również ocena zasadności implementacji procedur przyjętych przez te kraje;
49a) 43
 koordynowanie zadań związanych z implementacją europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS), o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 z dnia 12 września 2018 r. ustanawiającym europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1077/2011, (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 i (UE) 2017/2226 (Dz. Urz. UE L 236 z 19.9.2018, str. 1);
49b) 44
 wykonywanie zadań, w systemie ciągłym, krajowego punktu kontaktowego do celów wymiany danych osobowych i innych informacji uzupełniających związanych z realizacją umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, podpisanej w Waszyngtonie w dniu 16 sierpnia 2019 r.
49c) 45
 wykonywanie zadań zgodnie z postanowieniami art. 37 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1041 oraz z 2022 r. poz. 2642) poprzez:
a)
rejestrację i modyfikację w Systemie Informacyjnym Schengen wpisów dotyczących wydanych - zgodnie z przepisami spełniającymi wymogi dyrektywy 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. - decyzji nakazujących powrót, które dotyczą nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich,
b)
obsługę polskich i zagranicznych trafień - zdefiniowanych w art. 3 pkt 8 rozporządzenia (UE) 2018/1861 z dnia 28 listopada 2018 r. - odnoszących się do wpisu dotyczącego obywateli państw trzecich, którzy zostali objęci decyzją nakazującą powrót uzyskaną na terytorium UE, jak również na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c)
zapewnienie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wsparcia eksperckiego oraz prowadzenie konsultacji z właściwymi instytucjami i organami krajowymi oraz zagranicznymi, w związku z uzyskanymi trafieniami odnoszącymi się do wpisu dotyczącego obywateli państw trzecich, którzy zostali objęci decyzją nakazującą powrót,
d)
zarządzanie i koordynowanie procesem wymiany informacji uzupełniających do polskich i zagranicznych wpisów dotyczących wydanych - zgodnie z przepisami spełniającymi wymogi dyrektywy 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. - decyzji nakazujących powrót, które dotyczą nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, w szczególności poprzez prowadzenie w ramach Unii Europejskiej krajowych konsultacji niezbędnych do podjęcia przez upoważnione krajowe i zagraniczne organy odpowiednich działań wynikających z uzyskanych w Systemie Informacyjnym Schengen trafień odnoszących się do wpisu dotyczącego obywateli państw trzecich, którzy zostali objęci decyzją nakazującą powrót,
e) 46
 podejmowanie w toku prowadzonych postępowań odwoławczych - w przypadku gdy dane cudzoziemca zostały umieszczone w Systemie Informacyjnym Schengen do celów, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1860 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 312 z 07.12.2018, str. 1, z poźn. zm.( 47 )), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2018/1860" - za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, czynności związanych z:
prowadzeniem konsultacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 2018/1860 z właściwym organem państwa obszaru Schengen, które umieściło dane cudzoziemca w związku z decyzją właściwego organu tego państwa obszaru Schengen, której towarzyszy zakaz ponownego wjazdu,
informowaniem właściwego organu państwa obszaru Schengen, które umieściło dane cudzoziemca w związku z decyzją właściwego organu tego państwa obszaru Schengen, której towarzyszy zakaz ponownego wjazdu, o decyzji wydanej w postępowaniu w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu lub w postępowaniu w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
informowaniem właściwego organu państwa obszaru Schengen, które umieściło dane cudzoziemca w związku z decyzją właściwego organu tego państwa obszaru Schengen, której nie towarzyszy zakaz ponownego wjazdu, o zamiarze udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub o jej udzieleniu;
50) 48
 uczestniczenie w pracach Grup Roboczych i Komitetów Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej, w szczególności Grupy Roboczej do spraw Integracji, Migracji i Wydaleń, a także innych organów oraz agencji Unii Europejskiej, w zakresie właściwości Zarządu;
51) 49
 uczestniczenie w projektach i przedsięwzięciach inicjowanych lub organizowanych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, w zakresie właściwości Zarządu;
52)
analizowanie i opiniowanie zgłaszanych propozycji do udziału w projektach, które podlegają współfinansowaniu w ramach instrumentów finansowych Unii Europejskiej, w zakresie właściwości Zarządu;
53)
analizowanie potrzeb w zakresie sporządzania programów wieloletnich oraz programów rocznych instrumentów finansowych Unii Europejskiej, w zakresie właściwości Zarządu;
54)
opracowywanie kart projektów w zakresie działań kwalifikowanych ze środków zagranicznych oraz przygotowywanie sprawozdawczości z realizacji projektów, pozostających w zakresie właściwości Zarządu;
55) 50
 nadzorowanie działań terenowych organów Straży Granicznej w zakresie uzyskiwania i analizowania informacji mających wpływ na zapobieganie, ujawnianie i przeciwdziałanie naruszeniom przepisów dotyczących zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom (rozpoznanie migracyjne);
56) 51
 (uchylony);
57)
nadzorowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne Straży Granicznej czynności pozostających w zakresie właściwości Zarządu;
58)
współdziałanie z organami i podmiotami właściwymi w sprawie udzielania cudzoziemcom zezwoleń na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub pobyt na tym terytorium, w tym wykonywania czynności na wniosek tych organów i podmiotów, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
59)
opracowywanie i opiniowanie, w zakresie właściwości Zarządu, projektów aktów prawnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
60) 52
 udział w planowaniu budżetu Straży Granicznej w zakresie wydatków ponoszonych na bieżącą działalność Zarządu oraz udział w planowaniu budżetu Straży Granicznej w układzie zadaniowym, a także monitorowaniu, prowadzeniu sprawozdawczości i dokonywaniu oceny realizacji budżetu w zakresie właściwości Zarządu;
61)
opiniowanie, w zakresie właściwości Zarządu, programów szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Straży Granicznej;
62)
opiniowanie, w zakresie właściwości Zarządu, projektów struktur organizacyjno-etatowych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej;
63)
opiniowanie, w zakresie właściwości Zarządu, planów zakupów sprzętu oraz wyposażenia funkcjonariuszy, w tym udział w komisjach przetargowych dotyczących zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego dla realizacji zadań nadzorowanych przez Zarząd;
64)
opracowywanie materiałów statystycznych, informacyjnych i analitycznych, w zakresie właściwości Zarządu;
65)
wykonywanie zadań z zakresu przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego Straży Granicznej, w zakresie właściwości Zarządu;
66)
przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Zarządu oraz zapewnienia im ochrony;
67) 53
 administrowanie systemami teleinformatycznymi oraz zarządzanie bazami danych pozostającymi w zakresie właściwości Zarządu;
68)
wdrażanie zasad bezpieczeństwa określonych w przepisach dotyczących zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Straży Granicznej odnośnie systemów pozostających w zakresie właściwości Zarządu oraz nadzorowanie ich przestrzegania przez terenowe organy Straży Granicznej;
69)
przygotowywanie dla Komendanta Głównego Straży Granicznej, w terminie do dnia 20 kwietnia, zbiorczych wyników kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom, w zakresie powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za rok poprzedni, w sposób, o którym mowa w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej;
70) 54
 (uchylony);
71) 55
 udostępnianie sądom i prokuraturom na pisemny wniosek bezzwłocznie danych, o których mowa w art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683 i 684) do czasu włączenia tych danych do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, o którym mowa w art. 449 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
72) 56
 wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem pomocy w utrzymaniu i reintegracji cudzoziemca w państwie do którego cudzoziemiec powrócił, o których mowa w art. 335a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
§  3. 
Zarząd, realizując zadania, o których mowa w § 1, współdziała z przedstawicielstwami dyplomatycznymi i urzędami konsularnymi, służbami policyjnymi, ochrony granic i migracyjnymi innych państw na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, prawie Unii Europejskiej i ustawach.
§  4.  57
1. 
W skład Zarządu wchodzą:
1)
Kierownictwo;
2)
Zespół Stanowisk Samodzielnych;
3)
Wydział I Konsultacji Wizowych i Projektów Informatycznych;
4)
Wydział II Identyfikacji i Powrotów;
5)
Wydział III Organizacji Dobrowolnych Powrotów i Postępowań Dublińskich;
6)
Wydział IV Koordynacji i Postępowań Administracyjnych;
7)
Wydział V Informacji Migracyjnej;
8)
Wydział VI Funduszy Zagranicznych;
9) 58
 Wydział VII Wymiany Informacji i Zarządzania Systemami.
2. 
Referaty Zamiejscowe wchodzące w skład Wydziału I Konsultacji Wizowych i Projektów Informatycznych pozostają odpowiednio na zaopatrzeniu:
1)
Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego z siedzibą w Przemyślu - Referat Zamiejscowy w Przemyślu;
2)
Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku - Referat Zamiejscowy w Białymstoku.
3.  59
 Referaty Zamiejscowe wchodzące w skład Wydziału IV Koordynacji i Postępowań Administracyjnych pozostają odpowiednio na zaopatrzeniu:
1)
Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu - Referat Zamiejscowy w Nowym Sączu;
2)
Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku - Referat Zamiejscowy w Białymstoku.
§  5. 
1. 
Zarządem kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora oraz naczelników wydziałów.
2. 
Dyrektor jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę i zatrudnionych w Zarządzie.
§  6. 
Do zakresu obowiązków dyrektora należy w szczególności:
1)
kierowanie, organizowanie oraz zapewnienie warunków do sprawnego i skutecznego wykonywania zadań przez Zarząd;
2)
nadzorowanie realizacji zadań przez podległych funkcjonariuszy i pracowników oraz przez nadzorowane komórki organizacyjne w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej;
2a) 60
 nadzorowanie działalności funkcjonariuszy Straży Granicznej delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w celu wykonywania zadań europejskiego oficera łącznikowego do spraw powrotów;
3)
współdziałanie, w zakresie właściwości Zarządu, z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego;
4)
przedkładanie Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom sprawozdań i informacji o realizacji zadań Zarządu;
5)
nadawanie, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, upoważnień do przetwarzania danych osobowych w podległej komórce organizacyjnej;
6)
stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych;
7)
prowadzenie wykazu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach podległej komórki organizacyjnej;
8)
wykonywanie innych zadań służbowych, wynikających z zakresu zadań Zarządu, zleconych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców;
9)
podejmowanie działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań Zarządu w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy (kontrola zarządcza);
10) 61
 wdrożenie do służby funkcjonariuszy rozpoczynających służbę na bezpośrednio podległym stanowisku służbowym, w tym:
a)
przygotowanie stanowiska służbowego dla funkcjonariusza,
b)
zapoznanie funkcjonariusza z przepisami regulującymi sposób pełnienia służby oraz zakresem obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku służbowym,
c)
przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego - w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień,
d)
przeprowadzenie innych czynności, o ile są one niezbędne do realizacji przez funkcjonariusza powierzonych mu zadań o charakterze typowym dla danego stanowiska.
§  7. 
Dyrektor uprawniony jest w szczególności do:
1)
wydawania decyzji w sprawach związanych z zakresem zadań Zarządu oraz wydawania podległym funkcjonariuszom i pracownikom wytycznych i poleceń w tych sprawach, a w zakresie nadzoru, także zaleceń dla kierowników komórek organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej wykonujących zadania określone w § 1;
2)
wydawania, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie udzielonego upoważnienia;
3)
występowania, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, z wnioskami do innych organów o wydanie decyzji i postanowień w zakresie udzielonego upoważnienia;
4)
powoływania, spośród podległych funkcjonariuszy i pracowników, zespołów i komisji o charakterze stałym lub doraźnym do wykonania określonych zadań, ustalając zakres tych zadań oraz czas działania zespołu lub komisji;
5)
upoważniania podległych funkcjonariuszy i pracowników do załatwiania spraw w jego imieniu w określonym przez niego zakresie;
6)
zlecania funkcjonariuszom i pracownikom na czas określony wykonywania innych zadań niż określone w zakresie obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku służbowym;
7)
podpisywania, w zakresie właściwości Zarządu, korespondencji w relacji zagranicznej;
8)
przyjmowania, w zakresie właściwości Zarządu, delegacji krajowych i zagranicznych oraz pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
9)
potwierdzania pod względem merytorycznym:
a)
wydatków na zakup biletów lotniczych oraz kosztów realizacji lotów czarterowych dla doprowadzanych cudzoziemców organizowanych przez Zarząd,
b)
wydatków poniesionych w związku z udzieleniem zgody na tranzyt w przypadkach wydalenia obywatela kraju trzeciego z terytorium Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej drogą lotniczą,
c)
wydatków poniesionych w związku z udzieleniem zgody na tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych,
d)
kosztów związanych z zapewnieniem cudzoziemcowi finansowania pomocy w dobrowolny powrocie,
e)
kosztów związanych z umieszczeniem i pobytem małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo -wychowawczej,
f)
rozliczeń krajowych i zagranicznych podróży służbowych funkcjonariuszy i pracowników Zarządu,
g)
wydatków reprezentacyjnych dyrektora Zarządu oraz zastępcy dyrektora Zarządu,
h)
wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych nadzorowanych przez Zarząd;
10)
udostępnianie, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, danych osobowych ze zbiorów, w których przetwarza te dane w związku z realizacją zadań służbowych, podmiotom uprawnionym do ich otrzymania;
11)
kierowania podległych funkcjonariuszy i pracowników na okresowe i kontrolne lekarskie badania profilaktyczne.
§  8. 
1. 
Dyrektor, w terminie 14 dni od dnia mianowania na stanowisko służbowe, składa potwierdzone czytelnym podpisem, pisemne oświadczenie o przyjęciu obowiązków i uprawnień dyrektora, określonych w regulaminie organizacyjnym Zarządu.
2. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, przekazywane jest do Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej w celu włączenia do akt osobowych dyrektora.
1 Załącznik § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 16 z dnia 5 kwietnia 2023 r. (Dz.Urz.KGSG.2023.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 kwietnia 2023 r.
2 Załącznik § 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 96 z dnia 21 września 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.92) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 2016 r.
3 Załącznik § 1 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 96 z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 grudnia 2018 r.
4 Załącznik § 2 pkt 1 lit. g zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze zarządzenia nr 16 z dnia 5 kwietnia 2023 r. (Dz.Urz.KGSG.2023.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 kwietnia 2023 r.
5 Załącznik § 2 pkt 1 lit. ja dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie zarządzenia nr 16 z dnia 5 kwietnia 2023 r. (Dz.Urz.KGSG.2023.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 kwietnia 2023 r.
6 Załącznik § 2 pkt 1 lit. k zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 65 z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2018 r.
7 Załącznik § 2 pkt 1 lit. l zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 65 z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2018 r.
8 Załącznik § 2 pkt 1 lit. m zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 65 z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2018 r.
9 Załącznik § 2 pkt 1 lit. o dodana przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 18 z dnia 6 marca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 marca 2015 r.
10 Załącznik § 2 pkt 1 lit. p dodana przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 47 z dnia 4 listopada 2021 r. (Dz.Urz.KGSG.2021.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 listopada 2021 r.
11 Załącznik § 2 pkt 1 lit. r dodana przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 47 z dnia 4 listopada 2021 r. (Dz.Urz.KGSG.2021.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 listopada 2021 r.
12 Załącznik § 2 pkt 1 lit. s dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie zarządzenia nr 16 z dnia 5 kwietnia 2023 r. (Dz.Urz.KGSG.2023.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 kwietnia 2023 r.
13 Załącznik § 2 pkt 1 lit. t dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie zarządzenia nr 16 z dnia 5 kwietnia 2023 r. (Dz.Urz.KGSG.2023.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 kwietnia 2023 r.
14 Załącznik § 2 pkt 1 lit. u dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie zarządzenia nr 16 z dnia 5 kwietnia 2023 r. (Dz.Urz.KGSG.2023.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 kwietnia 2023 r.
15 Załącznik § 2 pkt 1 lit. v dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie zarządzenia nr 16 z dnia 5 kwietnia 2023 r. (Dz.Urz.KGSG.2023.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 kwietnia 2023 r.
16 Załącznik § 2 pkt 1 lit. w dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie zarządzenia nr 16 z dnia 5 kwietnia 2023 r. (Dz.Urz.KGSG.2023.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 kwietnia 2023 r.
17 Załącznik § 2 pkt 1 lit. x dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie zarządzenia nr 16 z dnia 5 kwietnia 2023 r. (Dz.Urz.KGSG.2023.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 kwietnia 2023 r.
18 Załącznik § 2 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 28 z dnia 5 lipca 2019 r. (Dz.Urz.KGSG.2019.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.
19 Załącznik § 2 pkt 2b dodany przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 28 z dnia 5 lipca 2019 r. (Dz.Urz.KGSG.2019.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.
20 Załącznik § 2 pkt 2c dodany przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 28 z dnia 5 lipca 2019 r. (Dz.Urz.KGSG.2019.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.
21 Załącznik § 2 pkt 2d dodany przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 28 z dnia 5 lipca 2019 r. (Dz.Urz.KGSG.2019.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.
22 Załącznik § 2 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 28 z dnia 5 lipca 2019 r. (Dz.Urz.KGSG.2019.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.
23 Załącznik § 2 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia nr 28 z dnia 5 lipca 2019 r. (Dz.Urz.KGSG.2019.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.
24 Załącznik § 2 pkt 6a:

- dodany przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 96 z dnia 21 września 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.92) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 73 z dnia 21 listopada 2019 r. (Dz.Urz.KGSG.2019.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 listopada 2019 r.

25 Załącznik § 2 pkt 6b dodany przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 96 z dnia 21 września 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.92) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 2016 r.
26 Załącznik § 2 pkt 7:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 65 z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d zarządzenia nr 28 z dnia 5 lipca 2019 r. (Dz.Urz.KGSG.2019.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.

27 Załącznik § 2 pkt 9a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 96 z dnia 21 września 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.92) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 2016 r.
28 Załącznik § 2 pkt 14a dodany przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia nr 96 z dnia 21 września 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.92) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 2016 r.
29 Załącznik § 2 pkt 18:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia nr 65 z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 96 z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 grudnia 2018 r.

30 Załącznik § 2 pkt 20 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 47 z dnia 4 listopada 2021 r. (Dz.Urz.KGSG.2021.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 listopada 2021 r.
31 Załącznik § 2 pkt 20a:

- dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 18 z dnia 6 marca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 marca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d zarządzenia nr 65 z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2018 r.

32 Załącznik § 2 pkt 21 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 16 z dnia 5 kwietnia 2023 r. (Dz.Urz.KGSG.2023.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 kwietnia 2023 r.
33 Załącznik § 2 pkt 26a dodany przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia nr 16 z dnia 5 kwietnia 2023 r. (Dz.Urz.KGSG.2023.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 kwietnia 2023 r.
34 Załącznik § 2 pkt 35 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. e zarządzenia nr 28 z dnia 5 lipca 2019 r. (Dz.Urz.KGSG.2019.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.
35 Załącznik § 2 pkt 37a dodany przez § 1 pkt 2 lit. f zarządzenia nr 65 z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2018 r.
36 Załącznik § 2 pkt 37b dodany przez § 1 pkt 2 lit. f zarządzenia nr 65 z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2018 r.
37 Załącznik § 2 pkt 38 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. g zarządzenia nr 65 z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2018 r.
38 Załącznik § 2 pkt 39a dodany przez § 1 pkt 2 lit. d zarządzenia nr 16 z dnia 5 kwietnia 2023 r. (Dz.Urz.KGSG.2023.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 kwietnia 2023 r.
39 Załącznik § 2 pkt 42 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. h zarządzenia nr 65 z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2018 r.
40 Załącznik § 2 pkt 44a dodany przez § 1 pkt 2 lit. i zarządzenia nr 65 z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2018 r.
41 Załącznik § 2 pkt 48 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. j zarządzenia nr 65 z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2018 r.
42 Załącznik § 2 pkt 49 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. j zarządzenia nr 65 z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2018 r.
43 Załącznik § 2 pkt 49a dodany przez § 1 pkt 2 lit. f zarządzenia nr 28 z dnia 5 lipca 2019 r. (Dz.Urz.KGSG.2019.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.
44 Załącznik § 2 pkt 49b dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 73 z dnia 21 listopada 2019 r. (Dz.Urz.KGSG.2019.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 listopada 2019 r.
45 Załącznik § 2 pkt 49c:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 73 z dnia 21 listopada 2019 r. (Dz.Urz.KGSG.2019.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 listopada 2019 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 8 z dnia 2 marca 2023 r. (Dz.Urz.KGSG.2023.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 2023 r.

46 Załącznik § 2 pkt 49c lit. e dodana przez § 1 pkt 2 lit. e zarządzenia nr 16 z dnia 5 kwietnia 2023 r. (Dz.Urz.KGSG.2023.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 kwietnia 2023 r.
47 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 248 z 13.07.2021, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 249 z 14.07.2021, str. 15.
48 Załącznik § 2 pkt 50:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. j zarządzenia nr 65 z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. g zarządzenia nr 28 z dnia 5 lipca 2019 r. (Dz.Urz.KGSG.2019.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.

49 Załącznik § 2 pkt 51 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. j zarządzenia nr 65 z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2018 r.
50 Załącznik § 2 pkt 55 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 18 z dnia 6 marca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 marca 2015 r.
51 Załącznik § 2 pkt 56 uchylony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 18 z dnia 6 marca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 marca 2015 r.
52 Załącznik § 2 pkt 60 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d zarządzenia nr 96 z dnia 21 września 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.92) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 2016 r.
53 Załącznik § 2 pkt 67 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 18 z dnia 6 marca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 marca 2015 r.
54 Załącznik § 2 pkt 70 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. k zarządzenia nr 65 z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2018 r.
55 Załącznik § 2 pkt 70:

- dodany przez § 1 zarządzenia nr 21 z dnia 30 marca 2022 r. (Dz.Urz.KGSG.2022.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 marca 2022 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 24 z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.Urz.KGSG.2022.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 marca 2022 r.

56 Załącznik § 2 pkt 72 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 24 z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.Urz.KGSG.2022.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 kwietnia 2022 r.
57 Załącznik § 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 37 z dnia 26 sierpnia 2021 r. (Dz.Urz.KGSG.2021.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 czerwca 2021 r.
58 Załącznik § 4 ust. 1 pkt 9:

- dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 73 z dnia 21 listopada 2019 r. (Dz.Urz.KGSG.2019.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 listopada 2019 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 54 z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.Urz.KGSG.2022.48) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 listopada 2022 r.

59 Załącznik § 4 ust. 3 dodany przez § 1 zarządzenia nr 59 z dnia 25 listopada 2022 r. (Dz.Urz.KGSG.2022.53) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 listopada 2022 r.
60 Załącznik § 6 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 96 z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 grudnia 2018 r.
61 Załącznik § 6 pkt 10 dodany przez § 12 zarządzenia nr 93 z dnia 27 października 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 października 2014 r.