Regulamin organizacyjny Samodzielnego Wydziału Prawnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego. - OpenLEX

Regulamin organizacyjny Samodzielnego Wydziału Prawnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2007.1.1

Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/06
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 4 sierpnia 2006 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Wydziału Prawnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§  1.
Samodzielnemu Wydziałowi Prawnemu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanemu dalej "Wydziałem", nadaje się regulamin organizacyjny określający jego:
1)
strukturę wewnętrzną;
2)
szczegółowy zakres zadań.
§  2.
1.
W skład Wydziału wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Sekcja Legislacji;
2)
Sekcja Obsługi Prawnej;
3)
Sekcja Analiz Systemu Prawnego;
4)
Zespół Informacji Antykorupcyjnej;
5)
Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu Wydziału.
2.
Dyrektor Wydziału kieruje Wydziałem przy pomocy zastępcy oraz kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4.
§  3.
Stan etatowy Wydziału określa etat wprowadzony odrębną decyzją Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
§  4.
Kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1, określają szczegółowy zakres działania poszczególnych stanowisk służby (pracy).
§  5.
1.
Wydział jest jednostką organizacyjną Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", zapewniającą:
1)
zgodność przepisów prawnych wydawanych w CBA z obowiązującym systemem prawnym i zasadami techniki prawodawczej;
2)
działalność legislacyjną i obsługę prawną w CBA;
3)
działalność analityczną w CBA prowadzoną w zakresie funkcjonowania w obowiązującym systemie prawnym rozwiązań antykorupcyjnych;
4)
przygotowywanie i realizację przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych CBA w zakresie problematyki antykorupcyjnej.
2.
Do zadań Sekcji Legislacji Wydziału należą:
1)
opracowywanie pod względem legislacyjnym i przygotowywanie, w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami organizacyjnymi CBA, o których mowa w § 3 ust. 1, statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 49, poz. 527), zwanych dalej "jednostkami", projektów aktów prawa wewnętrznego oraz projektów aktów prawnych kierowanych do rozpatrzenia przez Prezesa Rady Ministrów albo Radę Ministrów, a także udział w ich uzgadnianiu;
2)
przygotowywanie, na podstawie opinii właściwych jednostek, stanowiska CBA do projektów aktów prawnych podlegających uzgodnieniom międzyministerialnym;
3)
udział w konferencjach międzyministerialnych dotyczących merytorycznego i prawnego uzgadniania projektów aktów prawnych związanych z zakresem działania CBA;
4)
uczestniczenie - za zgodą właściwych organów - w pracach ustawodawczych komisji Sejmu i Senatu;
5)
opiniowanie i udział w opracowywaniu projektów porozumień międzyministerialnych oraz umów i porozumień międzynarodowych;
6)
przygotowywanie do podpisu Szefa CBA projektów aktów prawnych uzgodnionych w CBA;
7)
przygotowywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Centralnego Biura Antykorupcyjnego aktów prawnych z zakresu działania CBA;
8)
prowadzenie i aktualizacja systemu informacji prawnej CBA, w tym redakcja i dystrybucja Dziennika Urzędowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, i udostępnianie go zainteresowanym;
9)
prowadzenie prac nad porządkowaniem aktów prawnych Szefa CBA i innych przepisów prawa wewnętrznego, w tym przygotowywanie informacji dla Szefa CBA o aktualnym stanie prawa wewnętrznego obowiązującego w CBA;
10)
ewidencjonowanie i gromadzenie zbiorów wpływających aktów prawnych.
3.
Do zadań Sekcji Obsługi Prawnej Wydziału należą:
1)
ochrona prawna interesów CBA;
2)
zastępstwo procesowe wykonywane w imieniu CBA przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;
3)
opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez CBA;
4)
opracowywanie opinii prawnych dotyczących realizacji zadań ustawowych oraz funkcjonowania CBA;
5)
ustalanie wiążącej dla jednostek wykładni przepisów aktów prawnych wydawanych przez Szefa CBA oraz innych aktów prawa wewnętrznego;
6)
udzielanie jednostkom informacji w zakresie obowiązywania aktów prawnych Szefa CBA oraz przepisów powszechnie obowiązujących, a także wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
7)
udzielanie konsultacji i porad prawnych funkcjonariuszom i pracownikom jednostek organizacyjnych CBA w związku z ich czynnościami służbowymi;
8)
opracowywanie stanowisk i opinii w sprawach objętych interwencjami Rzecznika Praw Obywatelskich, interpelacjami poselskimi oraz wystąpieniami organów administracji publicznej;
9)
bieżące doradztwo prawne świadczone Szefowi CBA;
10)
wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi prawnej, wynikających z odrębnych przepisów.
4.
Do zadań Sekcji Analiz Systemu Prawnego Wydziału należą:
1)
prowadzenie prac służących realizacji zadań CBA określonych w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708), zwanej dalej "ustawą";
2)
ocena istniejących rozwiązań antykorupcyjnych w obowiązującym systemie prawnym, w systemach prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw oraz prawie wspólnotowym;
3)
sporządzanie okresowych analiz, dotyczących obowiązywania i stosowania przepisów antykorupcyjnych w krajowym i porządkach prawnych innych państw;
4)
opracowywanie założeń nowelizacji przepisów prawa w celu wprowadzania nowych rozwiązań antykorupcyjnych;
5)
przygotowywanie projektów aktów prawnych, zawierających rozwiązania antykorupcyjne kierowanych do rozpatrzenia przez Prezesa Rady Ministrów lub Radę Ministrów, a także udział w ich uzgadnianiu;
6)
udział w pracach zespołów powoływanych przez Szefa CBA lub komisji międzyministerialnych i parlamentarnych nad projektami aktów prawnych dotyczących rozwiązań antykorupcyjnych;
7)
monitorowanie i analizowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych mogących mieć wpływ na realizację zadań CBA określonych w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy.
5.
Do zadań Zespołu Informacji Antykorupcyjnej Wydziału należą:
1)
prowadzenie i wspieranie działalności promującej postawę i kulturę antykorupcyjną w życiu publicznym i gospodarczym;
2)
przygotowywanie i koordynowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką antykorupcyjną;
3)
formułowanie wniosków dotyczących edukacji antykorupcyjnej w administracji publicznej i szkolnictwie;
4)
prowadzenie badań nad instytucjonalnymi rozwiązaniami antykorupcyjnymi stosowanymi w Polsce i na świecie;
5)
upowszechnianie w drodze publikacji wyników swoich badań nad problematyką antykorupcyjną;
6)
informowanie Szefa CBA o stanie, kierunkach i tendencjach w europejskich i światowych rozwiązaniach antykorupcyjnych;
7)
opiniowanie programów szkoleń funkcjonariuszy i pracowników CBA.
6.
Do zadań na samodzielnym stanowisku ds. obsługi sekretariatu Wydziału należą:
1)
prowadzenie dzienników i książek ewidencji dokumentów wytwarzanych w Wydziale, przychodzących do niego i wychodzących z niego;
2)
rejestracja i dystrybucja poczty przychodzącej i wychodzącej.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.