Dz.Urz.PAA.2019.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Agencji Atomistyki

Na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792, 1669 i 2227) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się regulamin organizacyjny Państwowej Agencji Atomistyki, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 2 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 1 października 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Agencji Atomistyki (Dz. Urz. PAA poz. 3).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin organizacyjny Państwowej Agencji Atomistyki