Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2010.12.72 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2011 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych

1.
Na podstawie art. 16 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 18, poz. 72), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1)
zarządzeniem nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 6, poz. 39),
2)
zarządzeniem nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 8, poz. 51),
3)
zarządzeniem nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 9, poz. 58),
4)
zarządzeniem nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 9, poz. 54),

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 28 czerwca 2010 r.

2.
Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nie obejmuje:
1)
§ 2 zarządzenia nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 6, poz. 39), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2009 r.";

2)
§ 2 zarządzenia nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 8, poz. 51), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.";

3)
§ 2 zarządzenia nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 9, poz. 58), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.";

4)
§ 2 zarządzenia nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 9, poz. 54), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.".

ZAŁĄCZNIK 

ZARZĄDZENIE Nr 18 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 9 listopada 2007 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych

Na podstawie art. 108 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Okręgowym urzędom górniczym oraz Urzędowi Górniczemu do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Traci moc zarządzenie nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 3, z późn. zm.2)).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2007 r.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WUG z 2003 r. Nr 4, poz. 16, z 2004 r. Nr 5, poz. 25 oraz z 2005 r. Nr 7, poz. 26.

Załącznik 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWYCH URZĘDÓW GÓRNICZYCH ORAZ URZĘDU GÓRNICZEGO DO BADAŃ KONTROLNYCH URZĄDZEŃ ENERGOMECHANICZNYCH

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§  1.
1.
Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych, zwany dalej "Regulaminem", określa organizację i zasady działania okręgowych urzędów górniczych, zwanych dalej "OUG", oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych, zwanego dalej "UGBKUE".
2.
OUG oraz UGBKUE, zwane dalej "urzędami górniczymi", działają na podstawie przepisów:
1)
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
2) 1
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. Nr 249, poz. 1675);
3)
3) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie właściwości rzeczowej specjalistycznego urzędu górniczego - Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. U. Nr 102, poz. 857);
4)
wewnętrznych aktów prawnych wydanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
3. 2
(uchylony).

§ 2. Ustala się następujące symbole literowe urzędów górniczych:

1)
OUG w Gliwicach - GLI;
2)
OUG w Katowicach - KAT;
3)
OUG w Kielcach - KIE;
4)
OUG w Krakowie - KRA;
5)
OUG w Krośnie - KRO;
6)
OUG w Lublinie - LUB;
7)
OUG w Poznaniu - POZ;
8)
OUG w Rybniku - RYB;
9)
OUG w Warszawie - WAR;
10)
OUG we Wrocławiu - WRO;
11)
UGBKUE - UGB.
§  3.
1.
W strukturze organizacyjnej urzędów górniczych są zatrudnieni:
1)
4) pracownicy inspekcyjno-techniczni, do których zalicza się pracowników wykonujących czynności inspekcyjno-techniczne określone w zarządzeniu nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 6, poz. 40 i Nr 8, poz. 52);
2)
pracownicy merytoryczni, do których zalicza się pracowników posiadających wyższe wykształcenie różnych specjalności, wykonujących czynności inne niż wymienione w pkt 1, 3 lub 4, w tym pracowników wykonujących obsługę prawną;
3)
pracownicy administracyjni, wykonujący czynności administracyjno-biurowe niezbędne dla funkcjonowania urzędów górniczych, w tym obsługę archiwum oraz logistyczną;
4)
pracownicy obsługi wykonujący obsługę transportową, techniczną oraz czynności w zakresie utrzymania w należytym stanie pomieszczeń urzędów górniczych.
2.
Dyrektorzy urzędów górniczych oraz ich zastępcy są pracownikami inspekcyjno-technicznymi.
3.
Osobami kierownictwa urzędu górniczego są: dyrektor urzędu oraz jego zastępca (zastępcy).
4.
5) Osobą kierownictwa UGBKUE będącą pracownikiem inspekcyjno-technicznym jest również naczelnik Wydziału Górniczego.
§  4.
Ilekroć w przepisach Regulaminu jest mowa o "zdarzeniu", należy przez to rozumieć grożące niebezpieczeństwo lub wypadek zaistniały w zakładzie górniczym, o których mowa w art. 114 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

Rozdział  2

Okręgowe urzędy górnicze

§  5.
6) OUG, w granicach ich właściwości rzeczowej i miejscowej, wykonują zadania określone w przepisach określających kompetencje organów nadzoru górniczego, niezastrzeżone do właściwości dyrektora UGBKUE albo Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, w szczególności:
1)
nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych w zakresie:
a)
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego,
b)
ratownictwa górniczego,
c)
gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania,
d)
ochrony środowiska, w tym zapobiegania szkodom,
e)
budowy i likwidacji zakładu górniczego, w tym rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej;
2)
nadzór i kontrolę nad podmiotami zawodowo trudniącymi się wykonywaniem czynności ratownictwa górniczego, w zakresie przestrzegania przez te podmioty przepisów wydanych na podstawie art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
3)
nadzór i kontrolę nad prowadzeniem określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej;
4)
nadzór i kontrolę nad wykonywaniem robót geologicznych;
5)
nadzór i kontrolę nad bezzbiornikowym magazynowaniem substancji oraz składowaniem odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
6)
nadzór i kontrolę nad jednostkami organizacyjnymi trudniącymi się szkoleniem pracowników zakładu górniczego, w odniesieniu do posiadania odpowiedniej kadry oraz niezbędnych środków umożliwiających właściwe przeszkolenie pracowników w zakresie znajomości przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie górniczym;
7)
nadzór i kontrolę działalności służby mierniczo-geologicznej w zakresie pomiarów i innych czynności, wykonywanych na potrzeby zakładu górniczego;
8)
nadzór nad budową, utrzymaniem, remontem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładu górniczego, jako organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa;
9)
kontrolę przestrzegania obowiązków określonych w art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.7));
10)
prawną kontrolę metrologiczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.8));
11)
funkcję podmiotu reprezentującego Skarb Państwa w sprawach określonych w art. 96 i art. 152 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
§  6.
Przy wykonywaniu zadań określonych w § 5 OUG są obowiązane do współdziałania z:
1)
9) terenowymi organami administracji rządowej, w szczególności dyrektorem UGBKUE, oraz organami jednostek samorządu terytorialnego;
2)
innymi jednostkami kontroli, w szczególności z Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Dozoru Technicznego, Inspekcją Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcją Sanitarną, Policją, Państwową Strażą Pożarną, organami administracji miar oraz organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;
3)
związkami zawodowymi, społeczną inspekcją pracy oraz organizacjami pracodawców.
§  7.
OUG są obowiązane do:
1)
sporządzania sprawozdań według ustalonych zasad;
2)
prowadzenia statystyki i odpowiednich ewidencji w zakresie niezbędnym do realizacji nałożonych zadań;
3)
opracowywania planów pracy i sprawozdań z ich realizacji;

3a) 10) przekazywania dyrektorowi UGBKUE informacji o:

a)
decyzjach wydanych na podstawie art. 113 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
b)
stwierdzonych nieprawidłowościach

- pozostających w związku z obiektami, maszynami, urządzeniami, instalacjami, sieciami oraz obiektami budowlanymi zakładu górniczego, będącymi we właściwości rzeczowej dyrektora UGBKUE;

4)
organizacji i prowadzenia szkoleń pracowników OUG;
5)
pełnienia dyżurów pogotowia technicznego;
6)
prowadzenia spraw kancelaryjnych, finansowo-księgowych oraz archiwum zakładowego;
7)
użytkowania systemu komputerowego oraz administrowania tym systemem w zakresie ustalonym przez Wyższy Urząd Górniczy;
8)
załatwiania innych spraw poleconych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego lub Wiceprezesów Wyższego Urzędu Górniczego.
§  8.
1.
Działalnością OUG kieruje dyrektor OUG przy pomocy zastępcy (zastępców) dyrektora OUG.
2.
Do obowiązków i uprawnień dyrektora OUG należą w szczególności:
1)
organizowanie pracy w OUG stosownie do potrzeb i wykonywanych zadań;
2)
11) wytyczanie kierunków pracy OUG w zakresie rozpoznawania problematyki wchodzącej w zakres działania OUG, w tym ustalanie kierunków kontroli;
3)
wydawanie decyzji, postanowień, opinii, poleceń i wytycznych w sprawach objętych zakresem działania OUG;
4)
nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków przez pracowników OUG, przestrzegania przez nich przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.12)), porządku i dyscypliny pracy oraz ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych;
5)
13) przeprowadzanie kontroli w zakładach górniczych;

5a) 14) ustalanie stanu faktycznego w zakresie zagrożeń związanych z ruchem zakładów górniczych;

6)
pełnienie dyżurów pogotowia technicznego;
7)
pełnienie funkcji administratora danych osobowych przetwarzanych w OUG;
8)
prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej, w tym redagowanie albo wyznaczanie pracownika odpowiedzialnego za redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej OUG;

8a) 15) wyznaczanie osoby zajmującej się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie;

9)
udzielanie zezwoleń na udostępnianie informacji statystycznych i innych materiałów służbowych o charakterze jawnym;
10)
16) uzgadnianie działalności OUG z działalnością innych jednostek, w szczególności UGBKUE, w sprawach wymagających wzajemnej współpracy;
11)
reprezentowanie urzędu górniczego w sprawach objętych zakresem działania OUG;
12)
udzielanie pracownikom, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, pełnomocnictw do reprezentowania Skarbu Państwa w sprawach określonych w art. 96 i art. 152 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
13)
17) udzielanie pracownikom inspekcyjno-technicznym upoważnień do wydawania w imieniu dyrektora OUG decyzji na podstawie art. 69 ust. 4 oraz art. 113 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze;

13a) 18) udzielanie pracownikom inspekcyjno-technicznym upoważnień do wydawania w imieniu dyrektora OUG decyzji na podstawie art. 62 ust. 3 oraz art. 66 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.19));

14)
udzielanie pracownikom inspekcyjno-technicznym upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, przewidzianych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym na stanowiskach inspekcyjno-technicznych w okręgowych urzędach górniczych oraz specjalistycznych urzędach górniczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 174, poz. 1421);
15)
20) wydawanie, w trybie określonym w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, pracownikom inspekcyjno-technicznym upoważnień do przeprowadzania kontroli;
16)
wykonywanie zadań dyrektora generalnego urzędu obejmujących czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w OUG, w tym:
a)
organizowanie i prowadzenie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w OUG,
b)
prowadzenie ewidencji czasu pracy dla pracowników OUG,
c)
(uchylona),21)
d)
22) ustalanie zakresów czynności pracowników OUG, uwzględniających ich obowiązki, odpowiedzialność, uprawnienia i upoważnienia,
e)
22) wnioskowanie w odniesieniu do pracowników OUG w sprawach nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, wynagrodzeń, awansowania, przyznawania odznaczeń państwowych, odznak, stopni górniczych i innych wyróżnień oraz stosowania środków odpowiedzialności służbowej, z zastrzeżeniem lit. m,
f)
wnioskowanie w sprawie wysokości nagród dla pracowników OUG,
g)
23) rozpatrywanie wniosków zatrudnionych w OUG członków korpusu służby cywilnej o udzielenie pisemnej zgody na dodatkowe zatrudnienie, przyjmowanie zgłoszeń o wykonywaniu przez nich dodatkowych zajęć poza stosunkiem pracy, rozpatrywanie wniosków zatrudnionych w OUG urzędników służby cywilnej o udzielenie pisemnej zgody na podejmowanie zajęć zarobkowych, a także prowadzenie rejestru w tym zakresie,
h)
udzielanie pracownikom OUG urlopów oraz zwolnień z pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych i prowadzenie ewidencji tych zwolnień,
i)
dokonywanie analizy potrzeb szkoleniowych oraz badanie efektywności szkoleń,
j)
24) akceptowanie ustalonych indywidualnych programów rozwoju zawodowego stanowiących podstawę do kierowania członka korpusu służby cywilnej na szkolenia,
k)
24) realizowanie planu szkoleń w zakresie ustalonym dla urzędu oraz umożliwienie realizacji rozwoju zawodowego w ramach posiadanych środków finansowych,
l)
24) wydawanie opinii w sprawie poziomu przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy,
m)
24) udzielanie kary upomnienia na piśmie za mniejszej wagi naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej,
n)
24) sporządzanie informacji oraz sprawozdań w zakresie zadań wynikających z przepisów o służbie cywilnej,
o)
25) zapewnienie dokonywania w OUG pierwszej oceny w służbie cywilnej oraz ocen okresowych pracowników,
p)
25) dokonywanie czynności związanych z organizacją służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej, niezastrzeżonych dla Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego;
17)
(uchylony);26)
18)
27) rozpatrywanie skarg na pracowników OUG, w przypadku przekazania ich do rozpatrzenia przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, oraz wniosków dotyczących własnych zadań lub własnej działalności, w sposób określony w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), a także prowadzenie rejestru tych skarg i wniosków oraz sporządzanie rocznych sprawozdań z ich rozpatrywania;

18a) 28) rozpatrywanie skarg i wniosków, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli dyrektora OUG, a także prowadzenie ewidencji tych skarg i wniosków;

18b) 28) wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, określonych przez ministra właściwego do spraw środowiska, a także sporządzanie dokumentacji związanej z realizacją zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.29)) oraz aktach wydanych na jej podstawie;

18c) 3
wykonywanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.) oraz aktach wydanych na jej podstawie;
19)
działanie w imieniu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wynikające z udzielonego pełnomocnictwa.
3.
Obowiązki i uprawnienia zastępcy (zastępców) dyrektora OUG ustala dyrektor OUG.
§  9.
Pracownicy inspekcyjno-techniczni, w oparciu o ustalenia planu pracy OUG oraz podział zakresów czynności dokonany przez dyrektora OUG, w szczególności:
1)
30) przeprowadzają kontrole w zakładach górniczych według ustalonych zasad, a także przygotowują projekty decyzji lub wydają decyzje z upoważnienia dyrektora OUG;
2)
30) dokonują ustalenia stanu faktycznego w zakresie zagrożeń związanych z ruchem zakładów górniczych;
3)
przeprowadzają analizy planów ruchu zakładów górniczych i dodatków do tych planów;
4)
przeprowadzają oględziny miejsc zdarzeń - według ustalonych zasad;
5)
dokonują analizy przyczyn zdarzeń;
6)
sprawują nadzór nad akcjami ratowniczymi w zakładach górniczych, w razie zaistnienia zdarzenia w zakładzie górniczym;
7)
pełnią dyżury pogotowia technicznego;
8)
reprezentują Skarb Państwa, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez dyrektora OUG, w sprawach określonych w art. 96 i art. 152 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
9)
uczestniczą w czynnościach związanych z przekazywaniem dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego do archiwum dokumentacji mierniczo-geologicznej;
10)
przeprowadzają czynności dotyczące ochrony środowiska wynikające z ruchu zakładu górniczego;
11)
wykonują inne czynności polecone przez dyrektora OUG lub jego zastępców.
§  10.
Do zakresu działania zatrudnionych w OUG radców prawnych oraz prawników nieposiadających uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, w oparciu o podział zakresów czynności dokonany przez dyrektora OUG, należą czynności określone w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 47, poz. 278) oraz zadania związane z działalnością prawną OUG, a w szczególności:
1)
udzielanie opinii i porad prawnych;
2)
opiniowanie pod względem prawnym projektów decyzji, projektów postanowień oraz projektów innych aktów wydawanych przez dyrektora OUG;
3)
przygotowywanie stanowiska OUG w sprawie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia wydawane przez dyrektora OUG;
4)
uczestniczenie z upoważnienia dyrektora OUG w badaniach powypadkowych;
5)
uczestniczenie w opracowywaniu orzeczeń na podstawie wyników badań powypadkowych;
6)
reprezentowanie OUG, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez dyrektora OUG lub Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, przed sądami, urzędami i instytucjami;
7)
reprezentowanie Skarbu Państwa, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez dyrektora OUG, w sprawach określonych w art. 96 i art. 152 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
8)
wykonywanie czynności związanych z kierowaniem wniosków o ukaranie obwinionych, w odniesieniu do wykroczeń określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, do sądów rejonowych - wydziałów grodzkich31);
9)
wykonywanie innych czynności związanych z obsługą prawną OUG poleconych przez dyrektora.
§  11.
Do zakresu działania pracowników administracyjnych, w oparciu o podział zakresów czynności dokonany przez dyrektora OUG, należą czynności związane z prowadzeniem:
1)
kancelarii i archiwum zakładowego;
2)
bieżącej ewidencji księgowej dochodów budżetowych;
3) 4
bieżących rozliczeń akredytywy budżetowej, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz zarządzeniem nr 61 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 26, poz. 141), a także gospodarki kasowej, zgodnie z instrukcją kasową, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie instrukcji kasowej (Dz. Urz. WUG Nr 4, poz. 30 oraz z 2010 r. Nr 26, poz. 142);
4)
spraw administracyjno-gospodarczych i transportowych;
5) 5
spraw związanych z planowaniem i dokonywaniem wydatków publicznych dotyczących usług, dostaw lub robót budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zarządzeniem nr 50 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez urzędy górnicze (Dz. Urz. WUG Nr 23, poz. 126) oraz zarządzeniem nr 51 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych (Dz. Urz. WUG Nr 23, poz. 127);
6)
32) inwentaryzacji składników majątkowych, zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 25 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 września 2009 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej (Dz. Urz. WUG Nr 10, poz. 68);
7)
spraw ewidencyjno-statystycznych;
8)
innych czynności poleconych przez dyrektora OUG.
§  12.
Dyrektor OUG wyznacza pracownika wykonującego obowiązki administratora systemu komputerowego funkcjonującego w OUG oraz pracownika pełniącego w OUG funkcję administratora bezpieczeństwa informacji.
§  12a.
33) Dyrektor OUG wyznacza pracownika do podejmowania działań służących wykonywaniu przez dyrektora OUG zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i sprawuje nad tym pracownikiem bezpośredni nadzór merytoryczny.
§  12b. 6
Dyrektor OUG wyznacza pracownika do podejmowania działań służących wykonywaniu przez dyrektora OUG zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i sprawuje nad tym pracownikiem bezpośredni nadzór merytoryczny
§  13.
1.
Przy dyrektorze OUG działa komisja egzaminacyjna dla przeprowadzania egzaminów osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego.
2.
Przy dyrektorze OUG mogą działać komisje egzaminacyjne dla przeprowadzania egzaminów osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji na stanowiskach wymagających szczególnych kwalifikacji zawodowych i warunków zdrowotnych.
3.
Zasady pracy komisji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają przepisy wydane na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

Rozdział  3

Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych

§  14.
34) UGBKUE jest specjalistycznym urzędem górniczym, właściwym rzeczowo w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie właściwości rzeczowej specjalistycznego urzędu górniczego - Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.
§  15.
35) Do UGBKUE stosuje się odpowiednio przepisy § 6-8, § 9 pkt 1-7, 10 i 11 oraz § 10-12.
§  15a.
36) Działalnością UGBKUE kieruje dyrektor UGBKUE przy pomocy zastępcy (zastępców) dyrektora UGBKUE oraz naczelnika Wydziału Górniczego.
§  15b.
36) Do zadań Wydziału Górniczego w UGBKUE, zwanego dalej "Wydziałem", należą sprawy z zakresu budownictwa górniczego, zagrożeń naturalnych oraz geologii górniczej i miernictwa górniczego, w granicach właściwości rzeczowej UGBKUE.
§  15c.
36) UGBKUE jest obowiązany przekazywać dyrektorowi właściwego miejscowo OUG:
1)
projekty planów kontroli;
2)
informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 113 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze oraz o stwierdzonych nieprawidłowościach.
§  15d.
36) Dyrektor UGBKUE jest obowiązany uzgadniać działania UGBKUE z działaniami właściwego miejscowo OUG w sprawach wymagających wzajemnej współpracy.
§  16.
(uchylony).37)

Rozdział  4

(uchylony).38)

Załączniki do regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych

Załącznik nr 1

(uchylony).39)

Załącznik nr 2

(uchylony).39)

Załącznik nr 3

(uchylony).39)

Załącznik nr 4

(uchylony).39)

Załącznik nr 5

(uchylony).39)

Załącznik nr 6

(uchylony).39)

Załącznik nr 7

(uchylony).39)

Załącznik nr 8

(uchylony).39)

______

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 8, poz. 51), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2009 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 6, poz. 39), które weszło w życie z dniem 1 maja 2009 r., a następnie przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 9, poz. 54), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2010 r.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2019, z 2004 r. Nr 222, poz. 2249, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1347 oraz z 2009 r. Nr 125, poz. 1036 i Nr 168, poz. 1323.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740 oraz z 2010 r. Nr 66, poz. 421 i Nr 107, poz. 679.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) Dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5 jako pierwsze.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5 jako pierwsze.

14) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5 jako pierwsze.

15) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5 jako pierwsze.

18) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276 i Nr 161, poz. 1279 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 121, poz. 809.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. e zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5 jako pierwsze.

21) Przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5 jako drugie.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5 jako drugie.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. f tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5 jako pierwsze.

24) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. f tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5 jako pierwsze.

25) Dodana przez § 1 zarządzenia nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 9, poz. 58).

26) Przez § 1 pkt 2 lit. g zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5 jako pierwsze.

27) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5 jako drugie.

28) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5 jako drugie.

29) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5 jako pierwsze.

31) Obecnie: sądów rejonowych. Sądy grodzkie (wydziały grodzkie) zostały zniesione w sądach rejonowych z dniem 1 stycznia 2010 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 221, poz. 1745).

32) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5 jako drugie.

33) Dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5 jako drugie.

34) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

35) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5 jako pierwsze.

36) Dodany przez § 1 pkt 8 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

37) Przez § 1 pkt 6 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5 jako pierwsze.

38) Przez § 1 pkt 7 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5 jako pierwsze.

39) Przez § 1 pkt 8 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5 jako pierwsze.

1 Załącznik § 1 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 67 z dnia 28 grudnia 2010 r. (Dz.Urz.WUG.11.1.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2011 r.
2 Załącznik § 1 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia nr 67 z dnia 28 grudnia 2010 r. (Dz.Urz.WUG.11.1.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2011 r.
3 Załącznik § 8 ust. 2 pkt 18c dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 67 z dnia 28 grudnia 2010 r. (Dz.Urz.WUG.11.1.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2011 r.
4 Załącznik § 11 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia nr 67 z dnia 28 grudnia 2010 r. (Dz.Urz.WUG.11.1.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2011 r.
5 Załącznik § 11 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia nr 67 z dnia 28 grudnia 2010 r. (Dz.Urz.WUG.11.1.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2011 r.
6 Załącznik § 12b dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 67 z dnia 28 grudnia 2010 r. (Dz.Urz.WUG.11.1.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2011 r.