Regulamin organizacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2006.2.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2006
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 31 lipca 2006 r.
w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się Regulamin organizacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2006 r.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§  1.
1. 1
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, utworzone na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 76, poz. 533), zapewnia obsługę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierującego działami administracji rządowej:
1)
nauka - na zasadach określonych w szczególności w ustawie z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2730, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795);
2) 2
szkolnictwo wyższe - na zasadach określonych w szczególności w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280).
2.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewnia obsługę zadań określonych w aktach normatywnych i innych dokumentach dla ministra właściwego do spraw nauki, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ogólnie dla ministrów i organów administracji rządowej - w zakresie właściwości Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  2.
Ilekroć w dalszych przepisach Regulaminu jest mowa o:
1)
Ministrze - należy przez to rozumieć Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2)
Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
3)
członku kierownictwa Ministerstwa - należy przez to rozumieć Ministra, Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa;
4) 3
departamencie - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Ministerstwa, wymienioną w § 5 ust. 1 pkt 1-20;
5)
Dyrektorze Generalnym, dyrektorze departamentu lub zastępcy dyrektora departamentu - należy przez to rozumieć także osoby pełniące obowiązki na tych stanowiskach.
§  3.
1.
Członkowie kierownictwa Ministerstwa i Szef Gabinetu Politycznego Ministra stanowią Kolegium Ministerstwa.
2.
W naradach Kolegium mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Ministra.
3.
Narady Kolegium zwołuje Minister, określając ich termin i tematykę.
4.
Z narady Kolegium sporządza się protokół ustaleń, który zatwierdza Minister.
§  4.
1.
Ministra w czasie jego nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu lub wyznaczony przez Ministra podsekretarz stanu.
2.
Minister może upoważnić Sekretarza Stanu, podsekretarzy stanu, Dyrektora Generalnego oraz dyrektorów departamentów i innych pracowników Ministerstwa do podejmowania w określonych sprawach decyzji w jego imieniu, w tym do podpisywania decyzji administracyjnych, a także powierzyć im nadzór nad realizacją niektórych zadań.
§  5.
1. 4
W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra (GPM) oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Departament Badań na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa (DBO);
2)
Departament Badań Naukowych (DBN);
3)
Departament Bazy Badawczej (DBB);
4)
Departament Ekonomiczny (DE);
5)
Departament Funduszy Europejskich (DFE);
6)
Departament Informacji i Promocji (DIP);
7)
Departament Organizacji Szkół Wyższych (DSW);
8)
Departament Prawny (DP);
9)
Departament Spraw Europejskich (DSE);
10)
Departament Spraw Pracowników Szkolnictwa Wyższego (DSP);
11)
Departament Spraw Studentów i Doktorantów (DSS);
12)
Departament Strategii i Rozwoju Nauki (DSN);
13)
Departament Systemów Informatycznych Nauki (DIN);
14)
Departament Wdrożeń i Innowacji (DWI);
15)
Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM);
16)
Biuro Dyrektora Generalnego (BG);
17)
Biuro Inwestycji Szkolnictwa Wyższego (BIS);
18)
Biuro Ministra (BM);
19)
Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych (SWN);
20)
Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego (SAW).
2.
Przy Ministerstwie działa gospodarstwo pomocnicze pod nazwą Zakład Obsługi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ZO), nad którym bezpośredni nadzór sprawuje Dyrektor Generalny.
§  6.
1.
Do podstawowych zadań departamentów należy - w ramach zakresów ich działania - realizacja zadań Ministerstwa, w tym w szczególności:
1)
inicjowanie i opracowywanie założeń i projektów aktów normatywnych, założeń i projektów polityki, strategii, programów, planów i innych dokumentów; przeprowadzanie uzgodnień wewnętrznych i zewnętrznych tych projektów; notyfikacja Komisji Europejskiej projektów aktów prawnych będących programami pomocowymi;
2)
przygotowywanie analiz, opinii, informacji, wniosków i innych materiałów;
3)
opiniowanie projektów aktów normatywnych, w tym projektów aktów prawa europejskiego, i innych dokumentów;
4)
współpraca z organami opiniodawczymi i doradczymi działającymi przy Ministrze oraz ich obsługa organizacyjna;
5)
współdziałanie z innymi urzędami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami i innymi podmiotami;
6)
realizowanie zadań wynikających z aktów normatywnych, programów rządowych i innych dokumentów, a także z poleceń członków kierownictwa Ministerstwa;
7)
prowadzenie postępowań w sprawach wniesionych do Ministra, w tym rozstrzyganych w trybie decyzji administracyjnych;
8)
załatwianie skarg, wniosków i listów oraz przyjmowanie obywateli w tych sprawach;
9)
gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji, w tym w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej; udzielanie informacji dotyczących interpretacji treści przepisów; współdziałanie w redagowaniu witryny internetowej i intranetowej Ministerstwa;
10)
prowadzenie spraw związanych ze współpracą z Sejmem RP i Senatem RP, ich organami oraz posłami i senatorami;
11)
prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad działalnością organów oraz jednostek podległych lub nadzorowanych;
12)
prowadzenie spraw fundacji, dla których Minister jest ministrem właściwym;
13)
prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz kontrola realizacji umów dotyczących tych zamówień;
14)
realizowanie zadań z zakresu współpracy z zagranicą, w tym wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
15)
realizowanie zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony RP.
2.
Minister zatwierdza plan pracy Ministerstwa na dany rok kalendarzowy, którego projekt przygotowuje Biuro Ministra we współpracy z innymi departamentami. Plan pracy uwzględnia w szczególności nowe zadania wynikające z planów pracy Rady Ministrów i jej komitetów oraz nowe zadania wskazane przez kierownictwo Ministerstwa.
3.
Zasady realizowania, koordynowania i kontroli realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, określają dalsze przepisy Regulaminu oraz odrębne przepisy, w tym regulaminy i instrukcje ustalone przez Dyrektora Generalnego.
§  7.
1.
Przy wykonywaniu swoich zadań departamenty obowiązane są do ścisłego współdziałania w drodze uzgodnień, konsultacji, opiniowania, udostępniania materiałów i danych oraz prowadzenia wspólnych prac nad zadaniami.
2.
Jeżeli do wykonywania zadania konieczne jest współdziałanie kilku departamentów, departament wiodący wyznacza Dyrektor Generalny lub Dyrektor Biura Ministra.
3.
Spory kompetencyjne między departamentami rozstrzyga Dyrektor Generalny lub na jego wniosek właściwy członek kierownictwa Ministerstwa.
§  8.
Dyrektor Generalny w porozumieniu z Ministrem - z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka kierownictwa Ministerstwa - może ustalić dla departamentu dodatkowe zadania o charakterze stałym, niewymienione w Regulaminie. Informację o takim ustaleniu Dyrektor Biura Ministra przekazuje członkom kierownictwa Ministerstwa i departamentom.
§  9.
1.
Założenia i projekty aktów normatywnych, aktów administracyjnych, programów, umów i porozumień oraz innych dokumentów, do przygotowania których zobowiązany jest Minister, opracowuje departament rzeczowo właściwy, we współpracy z innymi zainteresowanymi departamentami, uzyskując również akceptację właściwych członków kierownictwa Ministerstwa.
2.
Prowadzenie zewnętrznych uzgodnień projektów aktów normatywnych i dokumentów niebędących aktami normatywnymi należy do obowiązków departamentu rzeczowo właściwego - we współpracy odpowiednio z Departamentem Prawnym, Departamentem Ekonomicznym i innymi zainteresowanymi departamentami.
3.
Departament rzeczowo właściwy jest zobowiązany do poinformowania zainteresowanych departamentów o przyczynach nieuwzględnienia uwag merytorycznych, zgłoszonych w ramach uzgodnień projektu dokumentu.
§  10.
1.
Obsługę merytoryczną organów kolegialnych i zespołów działających w Ministerstwie zapewniają departamenty stosownie do ich zakresów działania.
2.
Obsługę organizacyjną organów kolegialnych i zespołów zapewniają departamenty określone w aktach powołujących te organy, w niniejszym Regulaminie lub wyznaczone przez Dyrektora Generalnego.
3.
Sekretarzy organów kolegialnych i zespołów wyznaczają dyrektorzy departamentów zapewniających obsługę organizacyjną tych organów spośród pracowników departamentów, chyba że sekretarz zostanie wyznaczony w akcie powołującym organ.
4.
Do obowiązków sekretarzy organów kolegialnych i zespołów należy w szczególności organizowanie posiedzeń, zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez przewodniczących organów, sporządzanie projektów protokołów lub protokołów zbiorczych oraz przekazywanie opinii i innych dokumentów przyjętych przez te organy odpowiednio Ministrowi, właściwym departamentom i innym organom kolegialnym.
§  11.
1.
Dyrektorzy departamentów uprawnieni są - w ramach zakresów działania kierowanych przez nich departamentów - do:
1)
występowania do innych urzędów, instytucji i jednostek organizacyjnych, a także do ekspertów o dostarczanie materiałów, danych, informacji i opinii niezbędnych do wykonywania zadań;
2)
wydawania decyzji administracyjnych na podstawie upoważnień udzielonych przez Ministra;
3)
zawierania umów na podstawie upoważnień udzielonych odpowiednio przez Ministra lub Dyrektora Generalnego.
2.
Zastępcy dyrektorów departamentów i inni pracownicy Ministerstwa mogą wydawać decyzje administracyjne i zawierać umowy na podstawie upoważnień udzielanych odpowiednio przez Ministra lub Dyrektora Generalnego na wniosek dyrektora właściwego departamentu.
3.
Umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, upoważniony dyrektor (zastępca dyrektora, pracownik) zawiera (podpisuje) wspólnie z upoważnionym dyrektorem (zastępcą dyrektora, pracownikiem) odpowiednio Departamentu Ekonomicznego lub Biura Dyrektora Generalnego, w zależności od źródła finansowania danej umowy, chyba że odrębnie ustalone procedury wewnętrzne stanowią inaczej.
4.
Minister, na wniosek członka kierownictwa Ministerstwa lub dyrektora departamentu, może udzielać pełnomocnictw osobom prawnym lub osobom fizycznym do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych lub faktycznych w zakresie właściwości Ministra.
§  12.
1. 5
Dyrektor departamentu kieruje jego działalnością i odpowiada za prowadzenie spraw przez departament, a zwłaszcza za prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań, w tym zadań obronnych oraz związanych z zarządzaniem kryzysowym. Dyrektor zobowiązany jest do bieżącej kontroli wykonania zadań na każdym etapie ich realizacji oraz przestrzegania ustalonych procedur wewnętrznych.
2.
Dyrektor departamentu kieruje departamentem samodzielnie lub przy pomocy zastępcy (zastępców) dyrektora.
3.
Zastępca dyrektora departamentu kieruje pracami departamentu w zakresie spraw przydzielonych mu przez dyrektora oraz odpowiada przed dyrektorem za realizację powierzonych mu zadań.
4.
W czasie nieobecności dyrektora departamentu zastępuje go wyznaczony przez niego zastępca dyrektora.
5.
W przypadku braku zastępcy dyrektora lub jego nieobecności, dyrektora zastępuje pracownik wyznaczony przez dyrektora w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym. Do tego pracownika stosuje się przepisy Regulaminu dotyczące zastępców dyrektora.
6.
Dyrektor departamentu może upoważnić zastępcę dyrektora lub innego pracownika departamentu do prowadzenia określonych spraw w jego imieniu. Udzielenia upoważnienia o charakterze stałym dokonuje się na piśmie; kopię upoważnienia dołącza się do akt osobowych pracownika.
7.
Dyrektor departamentu w szczególności:
1)
ustala zakresy czynności pracowników;
2)
sporządza okresowe oceny bezpośrednio podległych pracowników i urzędników służby cywilnej;
3)
wnioskuje w sprawach zatrudnienia, awansu oraz wyróżnień i kar dla pracowników;
4)
podejmuje działania na rzecz podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji pracowników;
5)
nadzoruje przestrzeganie przez pracowników dyscypliny pracy, przepisów o służbie cywilnej w zakresie obowiązków członków korpusu służby cywilnej, przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
§  13.
1.
W skład departamentów mogą wchodzić wydziały i samodzielne stanowiska pracy określone w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych departamentów.
2.
Wydziałem kieruje naczelnik wydziału albo wyznaczony przez dyrektora departamentu pracownik zajmujący co najmniej stanowisko głównego specjalisty lub głównego wizytatora. Stanowisko naczelnika wydziału może być utworzone, gdy wydział składa się łącznie z co najmniej 4 pracowników.
§  14.
Minister może powoływać swoich pełnomocników do określonych spraw, ustalając ich obowiązki i uprawnienia oraz wskazując - po uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym - departament sprawujący obsługę prac pełnomocnika. Sprawowanie nadzoru nad działalnością pełnomocnika może być powierzone członkowi kierownictwa Ministerstwa.
§  15.
1.
Minister podpisuje:
1)
rozporządzenia, zarządzenia i inne dokumenty podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Monitorze Polskim i Dzienniku Urzędowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2)
pisma adresowane do:
a)
Prezydenta, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów i członków Rady Ministrów oraz innych naczelnych konstytucyjnych organów państwowych Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
Prezesa Polskiej Akademii Nauk i Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności,
c)
osób kierujących centralnymi organami organizacji politycznych i związków zawodowych oraz zwierzchników kościołów i związków wyznaniowych,
d)
ministrów rządów innych państw;
3)
pisma kierujące projekty aktów normatywnych i inne dokumenty do rozpatrzenia przez Radę Ministrów i komitety Rady Ministrów;
4)
pisma kierujące materiały przygotowane dla komisji parlamentarnych;
5)
akty mianowania, powołania i inne dotyczące nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy na stanowiskach w jednostkach podległych i nadzorowanych, ustawowo zastrzeżonych do właściwości Ministra; pisma ustalające wysokość składników wynagrodzenia rektorów;
6)
dokumenty dotyczące zatrudnienia w Gabinecie Politycznym Ministra;
7)
wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz decyzje w sprawie przyznania nagród Ministra;
8)
umowy międzynarodowe, międzyresortowe i umowy o współdziałaniu Ministerstwa ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, w tym międzynarodowymi;
9)
inne dokumenty ustawowo zastrzeżone do podpisu Ministra lub każdorazowo określone przez Ministra.
2.
W czasie nieobecności Ministra pisma i dokumenty, o których mowa w ust. 1, podpisuje - w zastępstwie Ministra - zastępujący go Sekretarz Stanu lub upoważniony podsekretarz stanu z tym, że do podpisywania aktów normatywnych przez podsekretarza stanu wymagane jest odrębne upoważnienie.
3.
Sekretarz Stanu i podsekretarze stanu mogą podpisywać pisma i dokumenty, o których mowa w ust. 1 - z upoważnienia Ministra - w sprawach określonych przez Ministra w zakresach czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu.
4.
Członkowie kierownictwa Ministerstwa podpisują, według właściwości, pisma adresowane do niewymienionych w ust. 1 organów państwowych, członków kierownictw Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP i Kancelarii Senatu RP, ministerstw, Najwyższej Izby Kontroli, Polskiej Akademii Nauk, członków kierownictw centralnych organów administracji rządowej, marszałków województw, przewodniczących sejmików województw, wojewodów, niewymienionych w ust. 1 członków kierownictw organizacji politycznych, związków zawodowych i stowarzyszeń o zasięgu ogólnokrajowym oraz pisma i dokumenty zastrzeżone do ich podpisu z tytułu odrębnych ustaleń.
5.
Pisma i dokumenty niezastrzeżone do podpisu członka kierownictwa Ministerstwa podpisuje dyrektor właściwego departamentu.
6.
Pisma i dokumenty przedkładane do podpisu Ministra wymagają akceptacji właściwych członków kierownictwa Ministerstwa oraz parafowania przez dyrektorów departamentów biorących udział w ich opracowywaniu.
7.
Projekty pism i dokumentów informujących o rozstrzygnięciach prawnych albo finansowych wymagają uzgodnienia odpowiednio z Departamentem Prawnym i Departamentem Ekonomicznym.
§  16.
1.
Przy załatwianiu spraw nie mogą być przekraczane terminy określone w aktach normatywnych oraz harmonogramach wynikających z dokumentów rządowych i innych ustaleń.
2.
Terminy przedstawienia opinii do materiałów, które mają być przedmiotem obrad Rady Ministrów, komitetów Rady Ministrów i innych organów, określa każdorazowo odpowiednio Biuro Ministra, Departament Prawny lub właściwy departament wiodący.

Rozdział  2

Zakresy działania departamentów

§  17.
Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra (GPM) należy zapewnienie politycznej obsługi Ministra, Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie.
§  18.
Do zakresu działania Departamentu Badań na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa (DBO) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:
1)
wniosków o finansowanie - w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności państwa - w zakresie:
a)
działalności statutowej jednostek naukowych,
b)
inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, polegających na budownictwie lub zakupie aparatury naukowo-badawczej,
c)
projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich oraz ofert o wykonanie projektów badawczych zamawianych ustalonych w krajowym programie ramowym lub w programie wieloletnim,
d)
badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w formie projektów celowych i projektów badawczych rozwojowych;
2)
współudziału w ocenie efektów badań naukowych i prac rozwojowych finansowanych lub dofinansowywanych przez Ministra, w szczególności w ocenie wykonania zadań, o których mowa w pkt 1;
3)
obsługi merytorycznej zadań finansowanych z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa;
4)
koordynowania i prowadzenia spraw dotyczących zawierania i wykonywania umów offsetowych w zakresie właściwości Ministra;
5)
opracowywania i aktualizacji planowania operacyjnego w działach administracji rządowej nauka i szkolnictwo wyższe oraz funkcjonowania Ministerstwa w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu) i wojny (z wyłączeniem planowania operacyjnego w odniesieniu do jednostek podległych i nadzorowanych);
6)
planowania szkolenia obronnego w resorcie oraz realizacji tego szkolenia w odniesieniu do kierownictwa Ministerstwa i dyrektorów departamentów we współpracy z Biurem Dyrektora Generalnego;
7) 6
koordynacji realizacji zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zarządzaniu kryzysowym, a także w obszarze obrony cywilnej - w zakresie właściwości Ministra.
§  19. 7
(uchylony).
§  20.
Do zakresu działania Departamentu Badań Naukowych (DBN) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:
1)
projektów badawczych własnych;
2)
projektów badawczych promotorskich;
3)
ofert o realizację projektów badawczych zamawianych na rzecz rozwoju nauki;
4)
stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców, przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki;
5)
pełnienia zadań Instytucji Pośredniczącej w priorytecie "Badania naukowe" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
6)
zadań finansowanych z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w zakresie działania Departamentu;
7)
obsługi Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach.
§  21.
Do zakresu działania Departamentu Bazy Badawczej (DBB) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:
1)
parametrycznej oceny działalności jednostek naukowych przedstawiających wnioski o przyznanie środków finansowych na naukę;
2)
wniosków o finansowanie: podstawowej działalności statutowej jednostek naukowych, badań własnych szkół wyższych, utrzymania specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej oraz badań wspólnych sieci naukowych;
3)
wniosków o finansowanie lub dofinansowanie inwestycji jednostek naukowych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, polegających na budownictwie lub zakupie aparatury naukowo-badawczej;
4)
wniosków o finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania;
5)
obsługi merytorycznej zadań finansowanych z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w zakresie inwestycji oraz promocji i upowszechniania nauki;
6)
współudziału w ocenie efektów badań naukowych i prac rozwojowych finansowanych przez Ministra, w tym w ocenie wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadań, o których mowa w pkt 2-5;
7)
prowadzenia baz danych w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1-5:
8) 8
prowadzenia - we współpracy z Departamentem Informacji i Promocji - spraw związanych ze współfinansowaniem działalności Centrum Nauki KOPERNIK z siedzibą w Warszawie.
§  22.
1.
Do zakresu działania Departamentu Ekonomicznego (DE) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:
1)
opracowywania zbiorczego i szczegółowego projektu planu dochodów i wydatków budżetu państwa w części 28 - Nauka, części 38 - Szkolnictwo wyższe oraz Funduszu Nauki i Technologii Polskiej;
2)
sporządzania zbiorczych planów dochodów i wydatków budżetowych oraz układu wykonawczego wydatków i dochodów dla części 28 i 38 (na formularzach określonych przez Ministra Finansów);
3)
sporządzania zbiorczych planów wydatków dla jednostek bezpośrednio podległych i nadzorowanych przez Ministra w zakresie wydatków części 38, a także zmian tych planów;
4)
sporządzania planów i podziału środków budżetowych części 38 na zadania realizowane centralnie przez Ministerstwo;
5)
pełnienia funkcji dysponenta I stopnia w zakresie części 28 i 38;
6)
prowadzenia ewidencji księgowej dochodów i wydatków środków budżetowych części 28, dział 730 - Nauka i działów budżetowych w części 38 (z wyjątkiem działu 750 - Administracja publiczna i działu 752 - Obrona narodowa);
7)
opracowywania zbiorczych informacji o projekcie budżetu państwa w częściach 28 i 38;
8)
dokonywania okresowych analiz z wykonania wydatków budżetowych;
9) 9
obsługi finansowania oraz rozliczania środków finansowych w trybie określonym w odrębnych przepisach, w części 28, dział 730 - Nauka (lit. a-k):
a)
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
b)
działalności statutowej jednostek naukowych, w tym badań własnych uczelni, utrzymania specjalnych urządzeń badawczych i badań wspólnych sieci naukowych,
c)
inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych,
d)
projektów badawczych własnych, w tym habilitacyjnych, promotorskich i zamawianych, projektów rozwojowych, specjalnych oraz projektów objętych programami wieloletnimi,
e)
badań stosowanych, prac rozwojowych i badań przemysłowych realizowanych w formie projektów celowych i projektów celowych zamawianych,
f)
współpracy naukowej z zagranicą,
g)
działalności wspomagającej badania,
h)
programów lub przedsięwzięć określanych przez Ministra,
i)
nagród za wybitne osiągnięcia naukowe przyznawanych przez Ministra,
j)
stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców,
k)
wynagrodzeń członków Rady Nauki, zespołów interdyscyplinarnych i specjalistycznych oraz zespołów zadaniowych, a także recenzentów i ekspertów, w tym ekspertów przeprowadzających kontrole merytoryczne i finansowe dotyczące realizacji zadań finansowych z działu 730 - Nauka,
l)
pochodzących z funduszy strukturalnych oraz innych mechanizmów finansowych w obszarze nauki,
m)
Funduszu Nauki i Technologii Polskiej;
10)
współdziałania z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego oraz konferencjami rektorów w zakresie zadań Departamentu oraz obsługi finansowania i rozliczania środków finansowych na wynagrodzenia członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego;
11)
obsługi finansowania Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
12)
współpracy w zakresie prowadzenia i obsługi spraw związanych z zarządzeniem majątkiem Skarbu Państwa w zakresie Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej;
13)
prowadzenia rozliczeń finansowych z umów w ramach działu 730 - Nauka i Funduszu Nauki i Technologii Polskiej oraz ze zniesionego Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki;
14)
prowadzenia windykacji należności wynikających m.in. z rozliczeń zadań finansowanych ze środków działu 730 - Nauka oraz Funduszu Nauki i Technologii Polskiej;
15) 10
opracowywania zasad podziału oraz projektów rocznych planów dotacji podmiotowych dla uczelni publicznych i niepublicznych w obszarze działalności dydaktycznej;
16)
współpracy z właściwymi departamentami w zakresie opracowywania zasad podziału dotacji i projektów planów dotacji dla uczelni publicznych i niepublicznych;
17)
współudziału w przygotowywaniu średniookresowych strategii rozwoju szkolnictwa wyższego;
18)
sporządzania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz bieżąca realizacja i ewidencja uruchamiania środków budżetu Ministerstwa w zakresie części 28 i 38 oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra w zakresie części 38;
19)
dokonywania analiz sprawozdawczości rzeczowo-finansowej z zakresu zadań realizowanych przez publiczne szkoły wyższe oraz opracowywania materiałów zbiorczych;
20)
sporządzania łącznej sprawozdawczości finansowej z jednostek bezpośrednio podległych i nadzorowanych w zakresie części 38;
21)
przekazywania i rozliczania środków budżetowych na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i uczestników studiów doktoranckich;
22)
przekazywania dotacji szkołom wyższym nadzorowanym przez Ministra;
23)
opracowywania zbiorczych okresowych informacji z przebiegu wykonywania zadań oraz dochodów i wydatków realizowanych przez Ministerstwo a także jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra;
24)
współudziału w programowaniu działań z obszaru szkolnictwa wyższego współfinansowanych z funduszy strukturalnych lub innych mechanizmów finansowych;
25)
opracowywania projektów rocznych planów dochodów i wydatków budżetowych podległych jednostek i zakładów budżetowych;
26)
prowadzenia spraw z zakresu gospodarki finansowej uczelni publicznych;
27)
prowadzenia obsługi bankowej i operacji finansowych dotyczących finansowania zadań nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa.
2.
W ramach Departamentu Ekonomicznego działa główny księgowy resortu, do którego obowiązków należy:
1)
ustalanie zasad (polityki) rachunkowości oraz prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej działu 730 - Nauka w części 28, oraz w działach budżetowych w części 38, z wyłączeniem działu 750 - Administracja publiczna oraz działu 752 - Obrona narodowa;
2)
prowadzenie rachunkowości;
3)
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
4)
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym (parafowanie dokumentów);
5)
dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
§  22a. 11
Do zakresu działania Departamentu Funduszy Europejskich (DFE) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:
1)
koordynacji wszystkich działań realizowanych w Ministerstwie w zakresie funduszy strukturalnych;
2)
pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko, w tym:
a)
zarządzania poszczególnymi priorytetami,
b)
przygotowywania strategii wdrażania poszczególnych priorytetów,
c)
przygotowywania, na podstawie wytycznych Instytucji Zarządzających (IZ), procedur wdrażania priorytetów, szczegółowych wytycznych dotyczących kryteriów wyboru projektów w ramach priorytetów, szczegółowych procedur wdrażania skierowanych do grup beneficjentów, procedur dotyczących przepływów finansowych i kontroli,
d)
przygotowywania i przekazywania Komitetowi Monitorującemu propozycji kryteriów wyboru operacji,
e)
określania kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach operacji,
f)
określania poziomu dofinansowania operacji, jako procentu wydatków kwalifikowalnych,
g)
określania typów projektów, przy wyborze których niezbędne jest zasięgnięcie opinii ekspertów,
h)
dokonywania oceny i wyboru, w oparciu o określone kryteria zaakceptowane przez Komitet Monitorujący, proponowanych do realizacji operacji, które będą dofinansowane w ramach Programów Operacyjnych,
i)
rozliczania umów z beneficjentami zgodnie z przyjętymi procedurami, w tym przygotowywania wniosków o refundację środków i przekazywania ich do instytucji certyfikującej; monitorowania postępów realizacji umów,
j)
zarządzania środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację programu osi priorytetowej, pochodzącymi z Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych źródeł na poziomie osi priorytetowych/operacji (działań),
k)
opracowywania rocznej i wieloletniej prognozy wydatków w ramach osi priorytetowej/operacji (działań) na bieżący i następny rok i przekazanie do IZ,
l)
monitorowania postępów w realizacji osi priorytetowych/operacji, w tym stopnia osiągnięcia założonych celów, a także prowadzenia ewaluacji osi priorytetowych/operacji, zgodnie z procedurami określonymi przez IZ,
m)
przygotowywania okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji operacji i przekazanie ich do IZ, celem dalszego ich przekazania do akceptacji Komitetu Monitorującego a następnie Komisji Europejskiej,
n)
udziału we wdrożeniu i eksploatacji centralnego elektronicznego systemu monitorowania oraz prowadzenia elektronicznego systemu monitorowania realizacji osi priorytetowej w ramach Programów Operacyjnych,
o)
prowadzenia kontroli realizacji osi priorytetowej/operacji, w tym kontroli realizacji poszczególnych dofinansowanych projektów (w szczególności weryfikację dostarczenia współfinansowanych produktów i usług oraz tego, że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów zostały faktycznie poniesione i są zgodne z odpowiednimi zasadami wspólnotowymi i krajowymi) oraz przekazywania wyników tej kontroli do IZ,
p)
przygotowywania rocznego planu kontroli w odniesieniu do osi priorytetowych,
q)
odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom w ramach osi priorytetowej,
r)
przygotowywania okresowych raportów o nieprawidłowościach, oraz przekazywania ich do IZ,
s)
przekazywania instytucji certyfikującej wszystkich niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w związku z wydatkami, dla potrzeb certyfikacji,
t)
prowadzenia kontroli systemowych w instytucjach wdrażających poszczególne operacje, w celu zapewnienia prawidłowości prowadzenia systemu i przekazywanie wyników tej kontroli do IZ,
u)
zapewnienia, że wybrane operacje przez cały okres ich realizacji są zgodne z odpowiednimi zasadami wspólnotowymi i krajowymi;
3)
w ramach Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko:
a)
zapewnienia właściwej informacji i promocji osi priorytetowej oraz prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i komunikacyjnych na poziomie operacji,
b)
zapewnienia zgodności realizacji osi priorytetowej z wymogami informowania i promocji,
c)
opracowania szczegółowego planu komunikacji dla osi priorytetowych, uwzględniającego przede wszystkim działania informacyjne oraz szkoleniowe;
4) 12
przeprowadzania naboru i oceny projektów, podejmowania decyzji o współfinansowaniu wybranego do realizacji projektu oraz podpisywania umów z beneficjentami w ramach działań 2.1 i 2.2 oraz poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
4a) 13
przeprowadzania oceny projektów, podejmowania decyzji o współfinansowaniu wybranego do realizacji projektu oraz podpisywania umów z beneficjentami projektów systemowych i projektów indywidualnych w ramach działań 1.2, 1.3 i 1.4 oraz poddziałania 1.1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
5)
wykonywania zadań wynikających z pełnienia przez ministra właściwego do spraw nauki funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP);
6)
prowadzenia spraw związanych z wdrażaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w tym wykonywania zadań Instytucji Wdrażającej w ramach SPO WKP;
7) 14
realizacji projektu systemowego w ramach poddziałania 1.1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w zakresie wsparcia procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, w tym:
a)
finansowania projektów celowych wymagających indywidualnej notyfikacji,
b)
identyfikacji barier współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz sposobów ich przezwyciężania,
c)
wsparcia systemowego Ministerstwa, w porozumieniu z Departamentem Strategii i Rozwoju Nauki, w szczególności w zakresie rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących finansowania przez państwo działalności B+R,
d)
tworzenia platformy do współpracy i koordynacji działań w zakresie Regionalnych Strategii Innowacji i projektów typu foresight finansowanych z funduszy strukturalnych;
8) 15
realizacji projektu systemowego w ramach poddziałania 4.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w zakresie wypracowania oraz wzmocnienia, we współpracy z właściwymi departamentami realizującymi zadania działu administracji rządowej szkolnictwo wyższe, narzędzi systemowych zarządzania w szkolnictwie wyższym - zgodnie z zakresem określonym w Planie Działania dla Priorytetu IV PO KL.
§  23.
Do zakresu działania Departamentu Informacji i Promocji (DIP) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:
1)
opracowywania koncepcji działań informacyjnych i promocyjnych Ministerstwa z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego oraz ich planowania, realizacji i koordynacji;
2) 16
promocji i popularyzacji nauki w kraju i za granicą, w tym osiągnięć nauki uzyskanych we współpracy z gospodarką (we współpracy z właściwymi departamentami);
2a) 17
promocji i popularyzacji szkolnictwa wyższego w kraju i za granicą (we współpracy z właściwymi departamentami);
3)
współpracy ze środowiskami naukowymi w zakresie informacji i promocji nauki oraz szkolnictwa wyższego w kraju i zagranicą, w tym inicjowania i koordynacji projektów;
4)
współpracy z instytucjami publicznymi (w szczególności z Ministerstwem Spraw Zagranicznych) oraz innymi organizacjami przy realizacji zadań promocyjnych i informacyjnych za granicą w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego;
5)
opracowywania materiałów oraz wydawnictw informacyjnych i promocyjnych;
6)
prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem nagród Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne;
7)
prowadzenia spraw związanych z wydawaniem biuletynu ministra właściwego do spraw nauki;
8)
prowadzenia i redagowania stron internetowych, intranetowych oraz Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa;
9)
monitorowania obecności problematyki nauki i szkolnictwa wyższego w środkach masowego przekazu;
10)
współpracy z rzecznikiem prasowym w zakresie realizacji polityki informacyjnej;
11)
realizacji zadań wynikających z zawartych porozumień i umów w zakresie działania Departamentu (Telewizja Polska, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Polska Agencja Prasowa);
12)
zadań finansowanych z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w zakresie działania Departamentu;
13)
prowadzenia biblioteki Ministerstwa;
14)
organizacji i koordynacji przepływu informacji wewnętrznej;
15) 18
koordynacji realizacji zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej.
§  24.
Do zakresu działania Departamentu Organizacji Szkół Wyższych (DSW) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:
1)
koordynowania i prowadzenia prac dotyczących zmian w systemie szkolnictwa wyższego;
2)
koordynowania i prowadzenia prac dotyczących strategii rozwoju szkolnictwa wyższego;
3)
zmian instytucjonalnych w szkolnictwie wyższym;
4)
współdziałania z Państwową Komisją Akredytacyjną w zakresie jej ustawowych kompetencji, w szczególności nadawania uprawnień uczelniom oraz jakości prowadzonego kształcenia;
5)
tworzenia, przekształcania i likwidowania uczelni publicznych i niepublicznych lub związków uczelni publicznych albo niepublicznych;
6)
tworzenia zamiejscowych jednostek organizacyjnych uczelni;
7)
przedłużania pozwoleń na utworzenie uczelni niepublicznych;
8)
gromadzenia i weryfikacji danych dotyczących obsady kadrowej kierunków studiów uczelni publicznych i niepublicznych;
9)
tworzenia w Polsce, we współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej, uczelni przez uczelnie zagraniczne;
10)
współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej w zakresie tworzenia jednostek zamiejscowych polskich uczelni za granicą;
11)
zatwierdzania i opiniowania statutów uczelni publicznych i niepublicznych;
12)
rocznych sprawozdań uczelni z ich działalności;
13)
prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i ich związków oraz wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń o danych zawartych w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych;
14)
nadawania, zawieszania, cofania i przywracania uprawnień do prowadzenia kierunków studiów, makrokierunków i studiów międzykierunkowych w uczelniach publicznych i niepublicznych;
15)
prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem szkół wyższych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe w zakresie określonym przepisami prawa lub umowami między rządem a władzami kościołów lub związków wyznaniowych, z wyłączeniem spraw związanych z finansowaniem, które należą do właściwości Departamentu Ekonomicznego);
16)
nadzoru nad uczelniami oraz ich związkami w zakresie zgodności działania ich organów z przepisami ustawowymi i statutami;
17)
potwierdzania uprawnień uczelni do preferowanych form zakupu sprzętu komputerowego;
18)
współpracy z Departamentem Spraw Studentów i Doktorantów w zakresie pomocy materialnej dla studentów i doktoratów uczelni publicznej i niepublicznej oraz kredytów studenckich;
19)
współpracy przy przygotowywaniu założeń do realizacji oraz dokumentacji konkursowej dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, będących w zakresie właściwości Departamentu, dla których Departament nie pełni roli beneficjenta;
20)
koordynacji i prowadzenia problematyki europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, w tym Procesu Bolońskiego;
21) 19
współpracy odpowiednio z Departamentem Spraw Europejskich i Departamentem Współpracy Międzynarodowej w zakresie programów Uczenie się przez całe życie, ERASMUS MUNDUS i Tempus III;
22)
opiniowania dokumentów na posiedzenia Komitetu Europejskiego Rady Ministrów i dokumentów unijnych, w tym także w ramach systemu EWD-P, dotyczących szkolnictwa wyższego.
§  25.
Do zakresu działania Departamentu Prawnego (DP) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:
1)
udziału w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych w zakresie właściwości Ministra;
2)
formułowania opinii wstępnej o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektów aktów prawnych, o których mowa w pkt 1;
3)
opiniowania i udziału w uzgadnianiu projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych opracowywanych przez inne organy państwowe;
4)
opiniowania projektów umów międzynarodowych oraz udziału w uzgadnianiu tych projektów;
5)
opiniowania - we współpracy z innymi departamentami - aktów prawnych i innych dokumentów rządowych przewidzianych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów i Komitet Rady Ministrów;
6)
udzielania wyjaśnień dotyczących obowiązującego stanu prawnego oraz opinii prawnych w sprawach z zakresu właściwości Ministra;
7)
prowadzenia redakcji Dziennika Urzędowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
8)
prowadzenia i aktualizacji rejestru przepisów prawnych wydawanych przez Ministra;
9)
udziału w opracowywaniu wzorcowych umów zawieranych przez Ministra;
10)
pomocy prawnej w prowadzonych przez Ministerstwo negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, dotyczącego spraw nietypowych lub skomplikowanych pod względem prawnym;
11)
udziału w posiedzeniach Komisji Prawniczej organizowanych przez Rządowe Centrum Legislacji;
12)
występowania w charakterze pełnomocnika Ministra w postępowaniu sądowym lub administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
13)
informowania Ministra o zmianach w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym jego działalności, uchybieniach prawnych w tej działalności i skutkach tych uchybień;
14)
wykonywania innych zadań w zakresie obsługi prawnej zgodnie z przepisami o radcach prawnych.
§  25a. 20
Do zakresu działania Departamentu Spraw Europejskich (DSE) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:
1)
koordynacji współpracy z organami i instytucjami Unii Europejskiej (UE), w tym udziału przedstawicieli Ministerstwa w posiedzeniach Rady do Spraw Konkurencyjności, Rady do Spraw Edukacji, Młodzieży i Kultury oraz Komitetu programu działań w zakresie uczenia się przez całe życie;
2)
koordynacji, we współpracy z właściwymi departamentami i innymi ministerstwami, prac związanych z posiedzeniami Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;
3)
koordynacji współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej i z właściwymi ministerstwami w zakresie wypracowania instrukcji dla polskich przedstawicieli na posiedzenia grup roboczych, komitetów, COREPER i Rady UE;
4)
koordynacji przepływu dokumentów Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego; obsługi systemu Europejskiej Wymiany Dokumentów - Polska (EWD-P);
4a) 21
koordynacji działań związanych z tworzeniem Europejskiego Instytutu Technologii (EIT);
5)
opiniowania, we współpracy z departamentami i innymi ministerstwami, projektów aktów prawnych dostosowujących prawo polskie do prawa wspólnotowego w obszarach nauki i szkolnictwa wyższego, a także monitorowania wdrażania aktów prawa wspólnotowego w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego oraz realizacji zobowiązań wynikających z postanowień Rady UE w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego;
6)
współpracy z innymi ministerstwami w zakresie opiniowania dokumentów związanych ze sprawami UE dotyczącymi nauki i szkolnictwa wyższego;
7)
współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w związku z realizacją programu działań w zakresie uczenia się przez całe życie;
8) 22
obsługi udziału członków kierownictwa Ministerstwa w posiedzeniach parlamentarnych komisji do spraw UE w sprawach dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego;
9)
dofinansowania działań Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz sieci punktów kontaktowych;
10) 23
(uchylony);
11)
koordynacji działań wynikających z programów współpracy UE z krajami trzecimi;
12) 24
koordynacji udziału Polski w europejskich platformach technologicznych, w projektach ERA-NET, ERA-NET+ oraz programach opartych na art. 169 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
13)
współpracy we wdrażaniu Strategii Lizbońskiej w zakresie szkolnictwa wyższego, badań naukowych i rozwoju;
13a) 25
koordynacji udziału Ministerstwa w inicjatywach związanych z polityką kosmiczną, w tym z programem Galileo;
14)
udziału w pracach Grupy Wyszehradzkiej w obszarze badań i rozwoju w odniesieniu do polityki naukowej UE;
15)
wspierania udziału polskich jednostek naukowych w programach badawczych UE;
16)
rozpatrywania wniosków o dofinansowanie uczestnictwa polskich jednostek naukowych w projektach realizowanych w ramach programów badawczych UE;
17)
udziału w pracach nad projektami aktów prawnych dotyczących programów badawczych UE.
§  26.
Do zakresu działania Departamentu Spraw Pracowników Szkolnictwa Wyższego (DSP) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:
1) 26
współpracy z Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w zakresie spraw dotyczących określania składu oraz wyborów do tej Komisji;
2)
odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów oraz nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych i niepublicznych;
3)
stosunku pracy profesorów zwyczajnych oraz rektorów uczelni publicznych i niepublicznych;
4)
nagród Ministra dla nauczycieli akademickich uczelni publicznych i niepublicznych;
5)
wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych pracownikom szkolnictwa wyższego, z zastrzeżeniem § 39;
6)
studiów doktoranckich oraz uprawnień ich uczestników;
7)
centralnej ewidencji nadanych stopni doktora i doktora habilitowanego oraz współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym przy opracowywaniu informacji statystycznych w tym zakresie;
8)
propozycji podziału środków budżetowych na badania własne pomiędzy uczelnie nadzorowane przez Ministra;
9) 27
udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników akademickich oraz sprawozdawczości z udzielanej pomocy publicznej wydawcom podręczników akademickich;
10)
bibliotek uczelnianych i współpracy z Komisją Egzaminacyjną do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz na dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej;
11)
współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie realizacji programu wieloletniego "Kwaśny papier" w zakresie współfinansowania zadań z działu Szkolnictwo wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim;
12)
przygotowywania i negocjowania z organizacjami związkowymi ponadzakładowych układów zbiorowych pracy dla pracowników uczelni publicznych oraz analiz realizacji ich wdrażania;
13)
pragmatyki pracowniczej oraz rozwoju zawodowego i naukowego kadr naukowych oraz pozostałych pracowników uczelni i ich związków;
14)
zatwierdzania zasad przyznawania doktorantom i nauczycielom akademickim stypendiów naukowych;
15)
prowadzenia spraw dotyczących zasad tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez uczelnie publiczne i niepubliczne oraz korzystania ze środków tego funduszu przez pracowników uczelni publicznych i niepublicznych;
16)
koordynowanie działań podejmowanych w ramach strategii antykorupcyjnej w ramach prac prowadzonych w Ministerstwie oraz jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra oraz współpraca z innymi resortami w zakresie szkolnictwa wyższego;
16a) 28
realizacji zadań wynikających z przepisów o fundacjach w stosunku do fundacji, dla których minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego pełni funkcję ministra właściwego;
17) 29
(uchylony);
18) 30
realizacji zadań Ministerstwa, wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571 i Nr 115, poz. 789), w odniesieniu do osób niebędących pracownikami Ministerstwa.
§  27.
Do zakresu działania Departamentu Spraw Studentów i Doktorantów (DSS) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:
1)
współdziałania z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego w zakresie tworzenia listy kierunków i standardów kształcenia;
2)
zatwierdzania i opiniowania regulaminów studiów uczelni publicznych i niepublicznych oraz i ich związków;
3)
organizacji i uruchamiania studiów podyplomowych, w tym wydawania zgody na ich prowadzenie;
4)
standardów kształcenia dla poszczególnych kierunkach studiów i poziomów kształcenia, systemu akumulacji i transferu punktów ECTS, a także kształcenia na odległość;
5)
dokumentowania przebiegu studiów, w tym elektronicznej legitymacji studenckiej;
6)
nadawania tytułów zawodowych i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementu oraz świadectw ukończenia studiów doktoranckich;
7)
praw i obowiązków studentów oraz spraw dotyczących studentów niepełnosprawnych;
8)
pomocy materialnej dla studentów i doktorantów uczelni publicznych i niepublicznych, w tym opracowywania projektu zasad udzielania i podziału dotacji na ten cel;
9)
procedur związanych z udzielaniem kredytów studenckich i współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich;
10)
obsługi administracyjnej Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich;
11)
umarzania spłat kredytów studenckich;
12)
wspierania przedsięwzięć w zakresie studenckiego ruchu naukowego i kulturalnego oraz przygotowywania projektów podziału środków dla poszczególnych uczelni na ten cel;
13)
finansowania funkcjonowania Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
14)
dofinansowywania przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz środowiska akademickiego;
15)
rekrutacji na pierwszy rok studiów w uczelniach publicznych i niepublicznych;
16)
odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów w uczelniach publicznych i niepublicznych;
17)
stypendiów Ministra dla studentów za osiągnięcia w nauce i sporcie;
18)
legalizacji dyplomów i zaświadczeń o ukończeniu studiów, dokumentów wydawanych na zakończenie studiów podyplomowych oraz uzyskanych stopni doktora i doktora habilitowanego;
19)
zatwierdzania zasad przyznawania studentom stypendiów naukowych i za wyniki w nauce;
20)
udział we wdrażaniu rozwiązań systemowych procesu bolońskiego;
21)
współpracy w przygotowywaniu założeń do realizacji oraz dokumentacji konkursowej dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, będących w zakresie właściwości Departamentu, dla których Departament nie pełni roli beneficjenta.
§  28. 31
Do zakresu działania Departamentu Strategii i Rozwoju Nauki (DSN) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:
1)
przygotowywania - we współpracy z właściwymi departamentami - projektów rozwiązań systemowych i organizacyjno-prawnych dotyczących nauki i postępu naukowo-technicznego, a także działalności innowacyjnej;
2)
przygotowywania - we współpracy z właściwymi departamentami - projektów dokumentów dotyczących polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa;
3)
przygotowywania - we współpracy z właściwymi departamentami - projektów systemowych instrumentów ekonomiczno-finansowych, wspomagających rozwój nauki oraz analizowania skuteczności ich funkcjonowania;
4)
przygotowywania - we współpracy z właściwymi departamentami - projektów preferowanych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych szczególnie ważnych dla postępu cywilizacyjnego, nauki, techniki, gospodarki narodowej, zdrowia społeczeństwa, kultury oraz obronności i bezpieczeństwa państwa, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju;
5)
prowadzenia prac dotyczących foresightu;
6)
prac związanych z przygotowaniem i aktualizacją Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych;
7)
realizacji zadań związanych z projektami badawczymi zamawianymi - we współpracy z właściwymi departamentami;
8)
przygotowywania - we współpracy z właściwymi departamentami - projektów programów i przedsięwzięć ministra właściwego do spraw nauki;
9)
prowadzenia spraw dotyczących projektów rozwojowych własnych, z zastrzeżeniem prowadzenia spraw dotyczących wniosków o finansowanie projektów rozwojowych w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności państwa, finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) oraz wymagających indywidualnej notyfikacji;
10)
prowadzenia spraw dotyczących projektów rozwojowych realizowanych z inicjatywy własnej Ministra;
11)
prowadzenia spraw dotyczących projektów celowych, z zastrzeżeniem prowadzenia spraw dotyczących wniosków o dofinansowanie projektów celowych w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności państwa, finansowanych w ramach PO IG oraz wymagających indywidualnej notyfikacji;
12)
współudziału w inicjowaniu działań związanych ze wzrostem innowacyjności gospodarki, w tym tematyki badań stosowanych i prac rozwojowych, ukierunkowanych na rozwój gospodarczy;
13)
współudziału w ocenie efektów badań stosowanych i prac rozwojowych;
14)
współudziału w realizacji założeń regionalnej polityki na rzecz wzrostu innowacyjności;
15)
koordynacji działań w zakresie monitorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców;
16)
współpracy z organami administracji rządowej współrealizującymi politykę naukową i naukowo-techniczną;
17)
ogólnych zasad funkcjonowania oraz organizacji jednostek badawczo-rozwojowych;
18)
prowadzenia spraw związanych z wydawaniem opinii w sprawach o nadanie statusu centrum badawczo-rozwojowego - w zakresie zgodności z kierunkami polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz w zakresie badań i prac rozwojowych;
19)
koordynowania współpracy Ministerstwa z Głównym Urzędem Statystycznym;
20)
prowadzenia prac statystycznych, a także metodologii statystyki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
21)
koordynowania i prowadzenia prac analitycznych dotyczących nauki;
22)
etyki w nauce;
23)
realizacji zadań wynikających z przepisów o fundacjach w stosunku do fundacji, dla których minister właściwy do spraw nauki pełni funkcję ministra właściwego;
24)
koordynowania i prowadzenia spraw związanych ze sprawowaniem przez Ministra nadzoru nad:
a)
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
b)
Fundacją - Zakłady Kórnickie w Kórniku.
§  29.
Do zakresu działania Departamentu Systemów Informatycznych Nauki (DIN) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:
1)
przygotowania projektów strategii i programów rozwoju infrastruktury informatycznej nauki oraz koordynowania ich realizacji;
2)
wniosków o finansowanie infrastruktury informatycznej nauki w zakresie:
a)
inwestycji,
b)
utrzymania infrastruktury informatycznej nauki;
3)
współudziału w przedsięwzięciach promujących rozwój infrastruktury informatycznej nauki;
4)
udziału nauki w rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
5)
rozwijania współpracy z organizacjami i sieciami międzynarodowymi w sprawach informatyzacji nauki oraz udziału w programach międzynarodowych w tym zakresie;
6)
informatyzacji Ministerstwa w zakresie:
a)
zapewnienia bieżącego serwisu sprzętu komputerowego i sieciowego oraz prawidłowego funkcjonowania baz danych w Ministerstwie,
b)
planowania oraz realizacji zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dysponowania nimi,
c)
opracowywania założeń i standardów bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej Ministerstwa,
d)
monitorowania poziomu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej Ministerstwa i eliminowania powstających zagrożeń,
e)
sprawowania merytorycznego nadzoru nad usługami podmiotów zewnętrznych zapewniających kompleksowy serwis sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oprogramowania wykorzystywanego w Ministerstwie;
7)
nadzoru nad realizacją przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w zakresie zgłaszania zbiorów danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz wydawania stosownych upoważnień dla pracowników Ministerstwa;
8)
koordynowania działań Ministerstwa związanych z tworzeniem Warszawskiego Parku Technologicznego;
9)
koordynowania i prowadzenia spraw związanych ze sprawowaniem przez Ministra nadzoru nad:
a)
Naukową i Akademicką Siecią Komputerową w Warszawie,
b)
Ośrodkiem Przetwarzania Informacji w Warszawie;
10) 32
wykonywania zadań Instytucji Wdrażającej fundusze strukturalne Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 2.3 Programu Operacyjnego Innowowacyjna Gospodarka;
11) 33
koordynowania i prowadzenia spraw związanych z udziałem Ministerstwa w pracach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności.
§  30. 34
Do zakresu działania Departamentu Wdrożeń i Innowacji (DWI) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:
1)
pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), w tym:
a)
przygotowania szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach Działań,
b)
przyjmowania wniosków aplikacyjnych od beneficjentów,
c)
dokonywania procesu oceny proponowanych do realizacji projektów,
d)
zapewnienia, że wybór projektów do finansowania następuje zgodnie z kryteriami stosowanymi dla PO KL i, że projekty te, przez cały okres ich realizacji, są zgodne z odpowiednimi zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
e)
podejmowania decyzji o współfinansowaniu wybranego do realizacji projektu oraz podpisywania umów z beneficjentami,
f)
rozpatrywania odwołań i protestów wnoszonych przez wnioskodawców,
g)
weryfikacji dostarczenia współfinansowanych produktów i usług oraz tego, że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów zostały faktycznie poniesione i są zgodne z odpowiednimi zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
h)
zapewnienia stosowania przez beneficjentów odrębnych systemów księgowania lub odpowiednich kodów księgowych dla wszystkich operacji finansowych związanych z projektem,
i)
prowadzenia systemu rejestrowania i przechowywania w formie elektronicznej szczegółowych rejestrów księgowych dla każdego projektu w ramach priorytetu oraz gromadzenie danych niezbędnych dla zarządzania finansowego, monitoringu, weryfikacji, audytów i oceny,
j)
prowadzenia elektronicznego systemu monitorowania realizacji Działań,
k)
rozliczania umów z beneficjentami zgodnie z przyjętymi procedurami i dokonywanie płatności,
l)
przedkładania poświadczeń i deklaracji wydatków do Instytucji Pośredniczącej,
m)
monitorowania postępów realizacji umów,
n)
prowadzenia kontroli realizowanych projektów (także w miejscu realizacji projektu),
o)
opracowywania rocznej i wieloletniej prognozy wydatków w ramach Działań i przekazania ich do Instytucji Pośredniczącej,
p)
przygotowania sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego z realizacji Działań i przekazania ich do Instytucji Pośredniczącej,
q)
odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom w ramach Działań (we współpracy z Departamentem Ekonomicznym oraz Departamentem Prawnym),
r)
prowadzenia działań promocyjnych i komunikacyjnych w ramach Działań i całego Priorytetu,
s)
zapewnienia zgodności realizacji Działań z wymogami informowania i promocji w ramach PO KL,
t)
przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektów,
u)
współpracy z Instytucją Pośredniczącą w zakresie programowania oraz określania systemu wdrażania i wyboru projektów,
v)
bieżącej współpracy z Departamentem Ekonomicznym związanej z obsługą finansową Działań oraz z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie innych czynności dotyczących wdrażania Działań;
2)
przygotowywania - we współpracy z właściwymi departamentami oraz innymi organami administracji rządowej - projektów dokumentów ułatwiających wykorzystanie funduszy strukturalnych, w szczególności w ramach PO KL;
3)
przygotowywania analiz dotyczących rozwiązań prawnych, systemowych i organizacyjnych sprzyjających transferowi wiedzy i nowych technologii ze sfery nauki do gospodarki, wzrostowi finansowania pozabudżetowego badań naukowych oraz zwiększaniu inwestycji zagranicznych w sektorach innowacyjnych i zaawansowanych technologii, a także mobilności międzysektorowej i rozwojowi kadry akademickiej z wykorzystaniem środków w ramach PO KL (realizacja projektów systemowych);
4) 35
przygotowania analiz, ekspertyz i opracowań związanych z realizowanymi projektami w ramach Priorytetu IV PO KL;
4a) 36
transferu wiedzy i nowych technologii ze sfery nauki do gospodarki, zwiększania inwestycji w sektorach innowacyjnych i zaawansowanych technologii, a także mobilności międzysektorowej i rozwoju kadry akademickiej z wykorzystaniem środków w ramach PO KL;
5)
przygotowywania i realizacji projektów w ramach priorytetu IV PO KL mających na celu w szczególności wzmocnienie kompetencji kadr B+R oraz zwiększenie transferu wiedzy z uczelni do gospodarki, skierowanych między innymi do podmiotów takich jak: parki technologiczne, centra transferu technologii, platformy technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości (projekty konkursowe i systemowe);
6) 37
przygotowania i realizacji w ramach Priorytetu IV PO KL projektów mających na celu w szczególności wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy (projekty konkursowe i systemowe);
6a) 38
przygotowania i realizacji projektów w ramach Priorytetu IV PO KL mających na celu w szczególności wzmocnienie kompetencji kadr B+R oraz zwiększenie transferu wiedzy z uczelni do gospodarki, skierowanych między innymi do podmiotów takich jak: parki technologiczne, centra transferu technologii, platformy technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości.
§  31. 39
Do zakresu działania Departamentu Współpracy Międzynarodowej (DWM) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:
1)
projektowania - we współpracy z właściwymi departamentami - polityki w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym priorytetowych kierunków tej współpracy, w dziedzinie nauki, techniki, innowacji oraz szkolnictwa wyższego;
2)
współpracy oraz obsługi współpracy prowadzonej w ramach organizacji, programów i inicjatyw międzynarodowych w zakresie działalności naukowej, naukowo-technicznej, innowacyjnej i w obszarze szkolnictwa wyższego;
3)
przygotowywania oraz opiniowania projektów umów międzynarodowych i programów lub protokołów wykonawczych do tych umów, a także koordynowania realizacji postanowień tych umów, programów lub protokołów dotyczących nauki, techniki, innowacji oraz szkolnictwa wyższego;
4) 40
wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych, wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację projektów międzynarodowych współfinansowanych innych niż projekty unijne, a także tematów zgłaszanych do programów lub protokołów wykonawczych do umów międzynarodowych;
4) 41
kontynuacji finansowania i rozliczania:

– projektów badawczych specjalnych,

– uczestnictwa w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych, współfinansowanych z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi, realizowanych w ramach innych niż unijne międzynarodowych programów badawczych,

– międzynarodowych sieci naukowych,

- specjalnych programów badawczych;

5)
programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra w zakresie dotyczącym współpracy międzynarodowej, w tym prowadzenia spraw wniosków o przyznanie środków finansowych na naukę w tej formie finansowania;
6)
określania:
a)
warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych,
b)
form i warunków podejmowania i odbywania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi, uczestniczenia tych osób w badaniach naukowych i szkoleniach oraz zasad odpłatności za studia i szkolenia, a także warunków przyznawania stypendiów i świadczeń dla osób niebędących obywatelami polskimi;
7)
koordynowania zatrudniania w szkołach wyższych nauczycieli niebędących obywatelami polskimi;
8)
współpracy z polskimi i zagranicznymi uczelniami w zakresie kierowania za granicę nauczycieli akademickich - specjalistów w dziedzinie języka i literatury polskiej, a także prowadzenie innych działań związanych z upowszechnianiem języka polskiego jako obcego w zagranicznych ośrodkach akademickich;
9)
przekazywania oraz rozliczania środków finansowych przeznaczonych na wypłaty świadczeń stypendialnych i ryczałtów lektorom języka polskiego;
10)
określania polityki wzajemnego uznawania wykształcenia, w tym także zasad i trybu nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą;
11)
koordynowania spraw związanych z funkcjonowaniem ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych;
12)
koordynowania i prowadzenia spraw związanych ze sprawowaniem przez Ministra nadzoru nad Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie;
13)
realizowania zadań w zakresie protokołu dyplomatycznego oraz udzielania informacji innym departamentom w tych sprawach oraz obsługi wyjazdów zagranicznych i spraw paszportowo-wizowych w zakresie działalności Ministerstwa

- z wyłączeniem spraw związanych z Unią Europejską, w zakresie określonym w § 25a.

§  32.
1.
Do zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego (BG), będącego dysponentem środków budżetowych III stopnia, należą zagadnienia i sprawy dotyczące:
1)
przygotowywania założeń oraz realizowania polityki kadrowej i płacowej w Ministerstwie, a w szczególności nadzoru nad przestrzeganiem prawa i dyscypliny pracy oraz realizowaniem przepisów o służbie cywilnej;
2)
planowania, koordynowania i organizowania szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej Ministerstwa;
3)
realizowania zadań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych członków korpusu służby cywilnej Ministerstwa,
4)
koordynowania zadań związanych z ocenami okresowymi członków korpusu służby cywilnej Ministerstwa, przygotowywania i realizowania strategii tych ocen;
4a) 42
realizacji zadań Ministerstwa, wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, w odniesieniu do osób będących pracownikami Ministerstwa;
5)
administrowania środkami rzeczowymi (w tym ewidencja środków trwałych);
6)
planowania i nadzoru nad remontami, inwestycjami i pracami konserwacyjnymi;
7)
dysponowania powierzchnią biurową w gmachu Ministerstwa poprzez zawieranie umów, dokonywanie rozliczania czynszów oraz innych świadczeń z tytułu wynajmu powierzchni;
8)
prowadzenia działalności zaopatrzeniowej w materiały i sprzęt biurowy, sprzęt techniczny i gospodarczy, planowania i realizacji zakupów inwestycyjnych oraz prowadzenia magazynów;
9)
prowadzenia Archiwum Zakładowego Ministerstwa; projektowania zasad obiegu i archiwizacji dokumentów w Ministerstwie;
10)
opracowywania planów dochodów i wydatków budżetowych Ministerstwa zaliczanych do działu 750 - Administracja publiczna i 752 - Obrona narodowa;
11)
prowadzenia obsługi finansowo-księgowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych związanych z finansowaniem działalności Ministerstwa;
12)
obsługi finansowania Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz finansowania lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach;
13)
prowadzenia dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń obciążających wydatki budżetowe działu 750 - Administracja publiczna:
a)
pracowników Ministerstwa,
b)
członków Resortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i jego zastępcy,
c)
członków Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach,
d)
osób wykonujących prace na podstawie umów cywilnych;
14)
obsługi finansowo-rachunkowej wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Ministerstwa oraz innych uprawnionych osób;
15)
zapewnienia obsługi transportowej na rzecz Ministerstwa;
16)
organizowania i nadzorowania - w porozumieniu z właściwymi departamentami - prac związanych z realizacją przepisów o zamówieniach publicznych, na podstawie dokumentacji merytorycznej przygotowywanej przez te departamenty;
17)
prowadzenia spraw wynikających z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników;
18)
prowadzenia ogólnej obsługi kancelaryjnej, poligraficznej i w zakresie maszynopisania oraz zapewnienia łączności telekomunikacyjnej;
19)
obsługi administracyjno-gospodarczej posiedzeń, narad i konferencji;
20)
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Ministerstwie i Zakładzie Obsługi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
21)
nadzoru nad ochroną gmachu i mienia Ministerstwa we współpracy z Samodzielnym Wydziałem Ochrony Informacji Niejawnych;
22) 43
współpracy z Departamentem Badań na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa przy realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej;
23)
sprawowania nadzoru nad działalnością Zakładu Obsługi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wykonywania innych czynności związanych z działalnością tego Zakładu na zasadach określonych w zarządzeniu o jego utworzeniu; prowadzenia dla tego Zakładu w sposób wyodrębniony spraw kadrowych i płacowych oraz gospodarki finansowej, obsługi księgowej i sprawozdawczości;
24)
koordynowania i prowadzenia spraw związanych ze sprawowaniem przez Ministra nadzoru nad:
a)
Osiedlem Mieszkaniowym "Przyjaźń" w Warszawie,
b)
Domem Pracy Twórczej w Ustroniu.
2. 44
Zadania wymienione w ust. 1 pkt 1-4a Biuro Dyrektora Generalnego wykonuje poprzez Wydział Kadr i Szkolenia, który - pod względem merytorycznym - podlega Dyrektorowi Generalnemu.
§  33.
Do zakresu działania Biura Inwestycji Szkolnictwa Wyższego (BIS) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:
1)
współudziału w pracach dotyczących strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w zakresie infrastruktury publicznych szkół wyższych oraz planu inwestycyjnego publicznych szkół wyższych;
2)
współudziału w przygotowaniu projektu budżetu państwa w części 38 - Szkolnictwo wyższe w zakresie właściwości Biura;
3)
wniosków o dofinansowanie inwestycji szkolnictwa wyższego planowanych do realizacji w ramach planu inwestycyjnego Ministerstwa;
4) 45
wniosków dotyczących inwestycji szkolnictwa wyższego planowanych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Województw Polski Wschodniej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ujętych w planie inwestycyjnym Ministerstwa;
5)
programów i inwestycji wieloletnich w zakresie szkolnictwa wyższego;
6)
przygotowania decyzji Ministra oraz listów intencyjnych o dofinansowaniu inwestycji ujętych w resortowym planie inwestycyjnym w zakresie szkolnictwa wyższego;
7)
monitorowania i rozliczania zadań realizowanych w ramach resortowego planu inwestycyjnego w zakresie szkolnictwa wyższego;
8)
przygotowania wniosków o uruchomienie rezerw celowych budżetu państwa w zakresie inwestycji szkolnictwa wyższego;
9)
przygotowania wniosków o przekwalifikowanie środków finansowych na realizację inwestycji szkolnictwa wyższego;
10)
przygotowania informacji o realizacji inwestycji, programów i inwestycji wieloletnich w zakresie szkolnictwa wyższego;
11)
prowadzenia bazy danych o nieruchomościach publicznych szkół wyższych;
12)
porównywania zasobów między uczelniami;
13)
wniosków dotyczących dysponowania nieruchomościami szkół wyższych;
14)
współudziału w sporządzaniu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań Biura;
15)
przygotowania propozycji podziału dotacji celowej na zadania inwestycyjne dla szkół wyższych nadzorowanych przez Ministra.
§  34.
1.
Do zakresu działania Biura Ministra (BM) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:
1)
koordynowania spraw wynikających ze współpracy Ministra i Ministerstwa z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Radą Ministrów, kancelariami obsługującymi te organy oraz innymi organami państwowymi (w tym organami administracji rządowej), a także organami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, o ile sprawy te nie są objęte zakresem działania innych departamentów;
2)
koordynowania i kontrolowania realizacji zadań Ministerstwa, w tym decyzji i poleceń Ministra; programowania prac Ministerstwa oraz organizowania toku pracy Ministra;
3)
organizowania, prowadzenia i koordynowania działalności kontrolnej Ministra;
4)
obsługi administracyjnej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, w tym:
a)
organizowania i protokołowania posiedzeń plenarnych i Prezydium Rady Głównej,
b)
realizacji postanowień plenum i Prezydium Rady Głównej, przygotowywania projektów dokumentów, rocznych sprawozdań i informacji;
c)
przygotowywania spraw przekazanych do zaopiniowania przez Radę Główną,
d)
prowadzenia spraw finansowych oraz monitorowania wydatków związanych z działalnością Rady Głównej i Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej;
5)
prowadzenia sekretariatu Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, w tym:
a)
organizowania i protokołowania posiedzeń i rozpraw Komisji,
b)
realizacji postanowień Komisji,
c)
współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie objętym działaniem Komisji;
5a) 46
obsługi prac Rady Nauki i jej organów, w tym:
a)
organizowania posiedzeń plenarnych Rady Nauki i posiedzeń jej organów,
b)
przygotowywania porządków obrad oraz dokumentacji na posiedzenia,
c)
przygotowywanie protokołów posiedzeń,
d)
prowadzenie archiwum dokumentów i nagrań posiedzeń,
e)
przygotowywanie dokumentów, pism i opinii na polecenie przewodniczącego Rady Nauki i przewodniczących jej organów;
6)
organizowania narad Kolegium Ministerstwa;
7)
prowadzenie spraw dotyczących organizacji Ministerstwa;
8)
koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków oraz przyjmowania obywateli w tych sprawach;
9)
prowadzenia spraw dotyczących rozstrzygania sporów kompetencyjnych w Ministerstwie;
10)
nadzór nad pracą sekretariatów członków Kierownictwa Ministerstwa.
2.
Zadania wymienione w ust. 1 pkt 3 Biuro Ministra wykonuje poprzez Wydział Kontroli, który - pod względem merytorycznym - podlega bezpośrednio:
1)
Ministrowi - w zakresie kontroli zewnętrznej;
2)
Dyrektorowi Generalnemu - w zakresie kontroli wewnętrznej.
3.
Wydział Kontroli współpracuje z właściwymi departamentami i zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji swoich zadań.
§  35.
1.
Do zakresu działania Samodzielnego Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych (SWN) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:
1)
koordynowania i nadzoru nad realizacją przepisów o ochronie informacji niejawnych w Ministerstwie;
2)
prowadzenia kancelarii tajnej Ministerstwa;
3)
koordynowania spraw związanych z ochroną osób w Ministerstwie.
2.
Samodzielnym Wydziałem Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który podlega bezpośrednio Ministrowi. Do Pełnomocnika stosuje się przepisy Regulaminu dotyczące dyrektorów departamentów.
§  36.
1.
Do zakresu działania Stanowiska do Spraw Audytu Wewnętrznego (SAW) należą zagadnienia i sprawy dotyczące realizacji w Ministerstwie zadań w zakresie audytu wewnętrznego określonych w przepisach o finansach publicznych.
2.
Stanowiskiem do Spraw Audytu Wewnętrznego kieruje audytor wewnętrzny wyznaczony przez Dyrektora Generalnego. Do osoby kierującej tym Stanowiskiem stosuje się przepisy Regulaminu dotyczące dyrektorów departamentów.

Rozdział  3

Jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane

§  37. 47
Zakres zadań i tryb działania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych określają w szczególności odpowiednio:
1) 48
ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934);
2)
ustawa z dnia 18 września 2001 r. o fundacji - Zakłady Kórnickie (Dz. U. Nr 130, poz. 1451);
3) 49
ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984);
4) 50
ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 76, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280);
5)
ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz. 789),

a także akty normatywne tworzące te jednostki oraz nadane im statuty.

Rozdział  4

Przepisy przejściowe

§  38. 51
(uchylony).
§  39.
Do dnia 31 grudnia 2006 r. sprawy dotyczące wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych pracownikom szkolnictwa wyższego prowadzi Biuro Dyrektora Generalnego (w związku z § 26 pkt 5).
1 Załącznik § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 29 z dnia 17 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.4.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 lipca 2007 r.
2 Załącznik § 1 ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 31 z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.4.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 lipca 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 47 z dnia 18 października 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.5.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2007 r.

3 Załącznik § 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 47 z dnia 18 października 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.5.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2007 r.
4 Załącznik § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 47 z dnia 18 października 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.5.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2007 r.
5 Załącznik § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 29 z dnia 17 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.4.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 lipca 2007 r.
6 Załącznik § 18 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 29 z dnia 17 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.4.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 lipca 2007 r.
7 Załącznik § 19 uchylony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 47 z dnia 18 października 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.5.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2007 r.
8 Załącznik § 21 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 29 z dnia 17 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.4.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 lipca 2007 r.
9 Załącznik § 22 ust. 1 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 29 z dnia 17 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.4.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 lipca 2007 r.
10 Załącznik § 22 ust. 1 pkt 15 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.MNiSW.06.4.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
11 Załącznik § 22a:

- dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 5/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 31 z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.4.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 lipca 2007 r.

12 Załącznik § 22a pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) zarządzenia nr 47 z dnia 18 października 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.5.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2007 r.
13 Załącznik § 22a pkt 4a dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) zarządzenia nr 47 z dnia 18 października 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.5.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2007 r.
14 Załącznik § 22a pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c) zarządzenia nr 47 z dnia 18 października 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.5.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2007 r.
15 Załącznik § 22a pkt 8 dodany przez § 1 pkt 5 lit. d) zarządzenia nr 47 z dnia 18 października 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.5.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2007 r.
16 Załącznik § 23 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia nr 31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.MNiSW.06.4.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 31 z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.4.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 lipca 2007 r.

17 Załącznik § 23 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia nr 31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.MNiSW.06.4.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
18 Załącznik § 23 pkt 15 dodany przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 29 z dnia 17 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.4.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 lipca 2007 r.
19 Załącznik § 24 pkt 21 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 29 z dnia 17 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.4.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 lipca 2007 r.
20 Załącznik § 25a dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.MNiSW.06.4.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
21 Załącznik § 25a pkt 4a dodany przez § 1 pkt 6 lit. a) zarządzenia nr 47 z dnia 18 października 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.5.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2007 r.
22 Załącznik § 25a pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b) zarządzenia nr 47 z dnia 18 października 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.5.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2007 r.
23 Załącznik § 25a pkt 10 uchylony przez § 1 pkt 6 lit. c) zarządzenia nr 47 z dnia 18 października 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.5.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2007 r.
24 Załącznik § 25a pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. d) zarządzenia nr 47 z dnia 18 października 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.5.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2007 r.
25 Załącznik § 25a pkt 13a dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 5/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2007 r.
26 Załącznik § 26 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) zarządzenia nr 31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.MNiSW.06.4.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
27 Załącznik § 26 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a) zarządzenia nr 47 z dnia 18 października 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.5.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2007 r.
28 Załącznik § 26 pkt 16a dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) zarządzenia nr 31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.MNiSW.06.4.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
29 Załącznik § 26 pkt 17 uchylony przez § 1 pkt 7 lit. b) zarządzenia nr 47 z dnia 18 października 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.5.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2007 r.
30 Załącznik § 26 pkt 18 dodany przez § 1 pkt 9 zarządzenia nr 29 z dnia 17 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.4.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 lipca 2007 r.
31 Załącznik § 28 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 47 z dnia 18 października 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.5.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2007 r.
32 Załącznik § 29 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 5/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2007 r.
33 Załącznik § 29 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 11 zarządzenia nr 29 z dnia 17 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.4.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 lipca 2007 r.
34 Załącznik § 30:

- zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 5/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 31 z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.4.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 lipca 2007 r.

35 Załącznik § 30 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. a) zarządzenia nr 47 z dnia 18 października 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.5.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2007 r.
36 Załącznik § 30 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 9 lit. b) zarządzenia nr 47 z dnia 18 października 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.5.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2007 r.
37 Załącznik § 30 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. c) zarządzenia nr 47 z dnia 18 października 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.5.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2007 r.
38 Załącznik § 30 pkt 6a dodany przez § 1 pkt 9 lit. d) zarządzenia nr 47 z dnia 18 października 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.5.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2007 r.
39 Załącznik § 31:

- zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.MNiSW.06.4.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia nr 5/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2007 r.

40 Załącznik § 31 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 12 lit. a) zarządzenia nr 29 z dnia 17 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.4.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 lipca 2007 r.
41 Załącznik § 31 pkt 4a:

- dodany przez § 1 pkt 12 lit. b) zarządzenia nr 29 z dnia 17 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.4.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 lipca 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 zarządzenia nr 47 z dnia 18 października 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.5.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2007 r.

42 Załącznik § 32 ust. 1 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 13 lit. a) tiret pierwsze zarządzenia nr 29 z dnia 17 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.4.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 lipca 2007 r.
43 Załącznik § 32 ust. 1 pkt 22 zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. a) tiret drugie zarządzenia nr 29 z dnia 17 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.4.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 lipca 2007 r.
44 Załącznik § 32 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. b) zarządzenia nr 29 z dnia 17 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.4.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 lipca 2007 r.
45 Załącznik § 33 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 10 zarządzenia nr 5/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2007 r.
46 Załącznik § 34 ust. 1 pkt 5a:

- dodany przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.MNiSW.06.4.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia nr 47 z dnia 18 października 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.5.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2007 r.

47 Załącznik § 37:

- zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia nr 5/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 14 zarządzenia nr 29 z dnia 17 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.4.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 lipca 2007 r.

48 Załącznik § 37 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) zarządzenia nr 31 z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.4.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 lipca 2007 r.
49 Załącznik § 37 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 12 zarządzenia nr 47 z dnia 18 października 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.5.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2007 r.
50 Załącznik § 37 pkt 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b) zarządzenia nr 31 z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.4.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 lipca 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 12 zarządzenia nr 47 z dnia 18 października 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.5.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2007 r.

51 Załącznik § 38 uchylony przez § 1 pkt 9 zarządzenia nr 31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.MNiSW.06.4.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.