Regulamin organizacyjny działającego przy Wyższym Urzędzie Górniczym Zakładu Obsługi Gospodarczej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2008.4.30

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego działającego przy Wyższym Urzędzie Górniczym Zakładu Obsługi Gospodarczej

Na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 lit. g i ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Działającemu przy Wyższym Urzędzie Górniczym Zakładowi Obsługi Gospodarczej nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i Transportu w Biurze Administracyjno-Budżetowym Wyższego Urzędu Górniczego do opracowania lub dostosowania zakresów czynności dla poszczególnych zespołów pracowników oraz stanowisk pracy w Zakładzie Obsługi Gospodarczej do przepisów regulaminu organizacyjnego działającego przy Wyższym Urzędzie Górniczym Zakładu Obsługi Gospodarczej.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.2)
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242.

2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone decyzją nr 24 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego działającego przy Wyższym Urzędzie Górniczym Zakładu Obsługi Gospodarczej (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 5).

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁAJĄCEGO PRZY WYŻSZYM URZĘDZIE GÓRNICZYM ZAKŁADU OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§  1.
Regulamin organizacyjny działającego przy Wyższym Urzędzie Górniczym Zakładu Obsługi Gospodarczej, zwanego dalej "ZOG", określa zakres zadań i organizację wewnętrzną ZOG.
§  2.
ZOG działa na podstawie przepisów:
1)
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.3)) oraz aktów normatywnych wydanych na jej podstawie;
2)
zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (M. P. Nr 62, poz. 710);
3)
wewnętrznych aktów prawnych wydanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego.
§  3.
ZOG jest kierowany bezpośrednio przez Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i Transportu w Biurze Administracyjno-Budżetowym Wyższego Urzędu Górniczego.

Rozdział  2

Zakres zadań ZOG

§  4.
Do zadań ZOG należy:
1)
utrzymywanie i obsługa transportu samochodowego w Wyższym Urzędzie Górniczym oraz prowadzenie gospodarki remontowo-konserwacyjnej taboru samochodowego;
2)
obsługa gospodarcza budynków będących w zarządzie Wyższego Urzędu Górniczego, usytuowanych w Katowicach, łącznie z lokalami użytkowymi, w szczególności garażami, warsztatem samochodowym, myjnią oraz budynkami mieszkalnymi, polegająca na konserwacji oraz drobnych remontach pomieszczeń;
3)
prowadzenie powielarni dokumentów;
4)
prowadzenie centrali telefonicznej;
5)
prowadzenie wymiennikowni ciepła;
6)
obsługa działalności wydawniczej Wyższego Urzędu Górniczego w odniesieniu do miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie";
7)
zabezpieczenie pracy dyspozytorni Wyższego Urzędu Górniczego, w sposób określony w regulaminie organizacyjnym Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 września 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 12, poz. 46).

Rozdział  3

Organizacja wewnętrzna ZOG

§  5.
W skład ZOG wchodzą następujące grupy stanowisk:
1)
służba dyspozytorska;
2)
kierowcy;
3)
obsługa techniczno-konserwatorska.
§  6.
Do zakresu działania Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i Transportu w Biurze Administracyjno-Budżetowym Wyższego Urzędu Górniczego, w sprawach dotyczących funkcjonowania ZOG, należy:
1)
wytyczanie kierunków pracy ZOG oraz organizowanie jego pracy stosownie do zakresu zadań;
2)
ustalanie zakresów zadań zespołom pracowników oraz stanowiskom pracy;
3)
załatwianie spraw osobowych, a w szczególności:
a)
dokonywanie bieżącej oceny pracy pracowników oraz informowanie ich o wynikach tej oceny,
b)
wnioskowanie w sprawach nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, wynagrodzeń, awansowania, przyznawania odznaczeń państwowych i innych wyróżnień oraz stosowania środków odpowiedzialności służbowej,
c)
wnioskowanie w sprawie wysokości nagród dla pracowników,
d)
udzielanie pracownikom urlopów i zwolnień od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych oraz prowadzenie ewidencji tych zwolnień.
§  7.
Do zakresu działania Biura Administracyjno-Budżetowego Wyższego Urzędu Górniczego, w sprawach dotyczących funkcjonowania ZOG, należą sprawy finansowo-księgowe, administracyjne, gospodarcze, socjalne i transportowe, a w szczególności:
1)
prowadzenie gospodarki finansowej;
2)
prowadzenie rachunkowości;
3)
prowadzenie spraw związanych z wynagrodzeniem i ubezpieczeniem społecznym pracowników;
4)
prowadzenie imiennej ewidencji wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, dla celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych;
5)
zaopatrzenie materiałowe ZOG;
6)
prowadzenie działalności socjalnej dla pracowników;
7)
prowadzenie gospodarki środkami transportu i zaopatrzenia w części zamienne.
§  8.
Do zakresu działania Biura Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych Wyższego Urzędu Górniczego, w sprawach dotyczących funkcjonowania ZOG, należy:
1)
prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, w tym poprzez sporządzanie i kompletowanie dokumentów i pism związanych ze stosunkiem pracy oraz wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu;
2)
prowadzenie akt osobowych pracowników ZOG;
3)
kierowanie pracowników ZOG na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie;
4)
przygotowywanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem do ubezpieczeń społecznych pracowników ZOG;
5)
organizowanie szkoleń;
6)
prowadzenie spraw wojskowych i obronnych zgodnie z odrębnymi przepisami;
7)
przygotowywanie wniosków o odznaczenia państwowe, wyróżnienia, nagrody jubileuszowe oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
8)
prowadzenie sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz dla innych potrzeb.
§  9.
1.
Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego podpisuje:
1)
zarządzenia, decyzje oraz inne akty kierownictwa wewnętrznego;
2)
projekt i wykonanie budżetu w rozdziale budżetu państwa będącego w dyspozycji ZOG;
3)
pełnomocnictwa do działania w imieniu Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego;
4)
pisma związane z zakresem zadań ZOG.
2.
Główny Księgowy Wyższego Urzędu Górniczego podpisuje dokumenty i pisma zastrzeżone odrębnymi przepisami do jego kompetencji.
3.
Dyrektorzy Biura Administracyjno-Budżetowego oraz Biura Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych podpisują pisma związane z zakresem zadań tych komórek Wyższego Urzędu Górniczego, z wyjątkiem pism zastrzeżonych do podpisu dla Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego oraz Głównego Księgowego Wyższego Urzędu Górniczego.
4.
Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i Transportu w Biurze Administracyjno-Budżetowym Wyższego Urzędu Górniczego podpisuje niewymienione w ust. 1 -3 pisma i dokumenty związane z funkcjonowaniem ZOG.
5.
Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego, może upoważnić dyrektorów Biura Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych oraz Biura Administracyjno-Budżetowego, a także innych pracowników tych komórek do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu, z wyjątkiem podpisywania dokumentów określonych w ust. 1 pkt 1 -3.
6.
W przypadkach, o których mowa w ust. 5, wyłączona jest właściwość Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i Transportu w Biurze Administracyjno-Budżetowym Wyższego Urzędu Górniczego.

______

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.