Regulamin organizacyjny Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2012.5.55

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

OR-013-3/2012

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz w związku z § 6 i § 13 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządza się, co następuje:

§  1.
Z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustala się Regulamin organizacyjny Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych określający zakres i tryb pracy komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. (Załącznika, poza Schematem Organizacyjnym DGLP, nie drukujemy*) - przyp. red.).
§  2.
W terminie 30 dni od daty wejścia w życie zarządzenia kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są dostosować dotychczasową organizację i zakres działania komórki oraz opracować lub odpowiednio zaktualizować szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych pracowników w uzgodnieniu z właściwym dyrektorem pionu organizacyjnego.
§  3.
Tracą moc zarządzenia:
-
nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (OR-013-3/2009);
-
nr 25 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (OR-013-4/2010);
-
nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego DGLP (znak: OR-013-1/12);
-
nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego DGLP (znak: OR-013-2/12).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

*) Z chwilą ukazania się drukiem "Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych" wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl

ZAŁĄCZNIK 1

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

1 Załącznik zmieniony przez § 2 i § 3 zarządzenia nr 69 z dnia 1 października 2012 r. (B.I.LP.12.11.112) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2012 r. Zmiany nie zostały częściowo naniesione na tekst ze względu na swoją bezprzedmiotowość.