Regulamin Organizacyjny Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. - OpenLEX

Regulamin Organizacyjny Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2002.2.3

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 2001 r.

ZARZĄDZENIE Nr 95
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

RW-0151-16/2001

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r., nr 56, poz. 678 z późn. zm.), § 6 i § 13, ust. 1 statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządza się, co następuje:

§  1.
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych nadaje się Regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. (Załącznika nie drukujemy - przyp. red.).
§  2.
Kierownicy komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w terminie do 10 stycznia 2002 r.:
1)
dostosują dotychczasową organizację i zakres działania podległych pracowników do postanowień niniejszego regulaminu,
2) ustalą
szczegółowe zakresy czynności podległym pracownikom.
§  3.
Występujące w SILP dotychczasowe oznaczenia (symbole) komórek organizacyjnych pozostają bez zmian do czasu zamknięcia roku finansowego 2001 r.
§  4.
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc:
1)
Zarządzenie nr 28 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 30 marca 2001 r. (znak: G-0130-01 p.394) w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;
2)
Zarządzenie nr 6 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 6 stycznia 1999 r. w sprawie rejestracji czasu pracy w biurze Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;
3)
decyzje dyrektora generalnego Lasów Państwowych w sprawie ustalenia obszaru zadaniowego oraz wytycznych do planowania finansowo-gospodarczego na 2001 r. dla:

a) Gabinetu Dyrektora - nr 23 z 28.02.2001 r.,

b) Wydziału Kadr i Szkoleń - nr 25 z 7.03.2001 r.,

c) Inspekcji Lasów Państwowych - nr 46 z 30.03.2001 r.,

d) Wydziału Legislacji i Obsługi Prawnej - nr 48 z 17.04.2001 r.,

e) Wydziału Gospodarki Leśnej - nr 49 z 17.04.2001 r.,

f) Stanowiska Rzecznika Prasowego - nr 50 z 17.04.2001 r.,

g) Wydziału Ochrony Lasu - nr 53 z 19.04.2001 r.,

h) Wydziału Stanu Posiadania - nr 54 z 20.04.2001 r.,

i) Wydziału Nadzoru Urządzeniowego,

Wydziału Ochrony Mienia i Obronności,

Stanowiska Głównego Łowczego,

Wydziału Planowania, Analiz

i Realizacji Budżetu - nr 58 z 20.04.2001 r.;

4)
Zarządzenie nr 86 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 2 listopada 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (znak: RW-013-02/01).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania