Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2018.22

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/18
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Departamentowi Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanemu dalej "Departamentem", nadaje się regulamin organizacyjny określający jego:
1) strukturę organizacyjną;
2) organizację kierowania i funkcje;
3) zadania komórek organizacyjnych.
§  2. 
1.  W skład Departamentu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział I Kontroli Decyzji Gospodarczych, zwany dalej "Wydziałem I";
2) Wydział II Kontroli Decyzji Gospodarczych, zwany dalej "Wydziałem II";
3) Wydział III Kontroli Oświadczeń Majątkowych, zwany dalej "Wydziałem III";
4) Wydział IV Planowania i Nadzoru, zwany dalej "Wydziałem IV";
5) Wydział V Rozpoznania Informacji, zwany dalej "Wydziałem V";
6) Wydział VI Sprawozdawczo-Organizacyjny, zwany dalej "Wydziałem VI";
7) Samodzielna Sekcja Analiz.
2.  W Departamencie wyodrębnia się Samodzielne Stanowisko do Spraw Pomocy Prawnej.
§  3. 
1.  Dyrektor Departamentu kieruje Departamentem przy pomocy dwóch zastępców oraz kierowników komórek organizacyjnych, a w szczególności dokonuje podziału pracy i nadzoruje wykonanie poszczególnych zadań oraz ocenia pracę podległych funkcjonariuszy i pracowników.
2.  W przypadku nieobecności dyrektora Departamentu zastępuje go jeden z jego zastępców albo inna wyznaczona przez niego osoba.
§  4. 
1.  Dyrektor Departamentu jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań określonych w niniejszym regulaminie, w zakresach obowiązków i odpowiedzialności podległych mu funkcjonariuszy i pracowników oraz zadań zleconych przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwanego dalej "CBA", lub jego zastępców.
2.  Kierownicy komórek organizacyjnych kierują ich pracami i są odpowiedzialni za prawidłową i terminową realizację ich zadań.
3.  W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jego zadania wykonuje zastępca albo osoba wskazana przez dyrektora Departamentu.
4.  Osoba na samodzielnym stanowisku, o którym mowa w § 2 ust. 2, jest odpowiedzialna za prawidłową i terminową realizację powierzanych zadań.
§  5.  Departament realizuje w szczególności zadania wynikające z przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanej dalej "ustawą o CBA", i w tym zakresie na zasadach określonych w Wytycznych Szefa CBA nadzoruje i koordynuje postępowania kontrolne prowadzone przez inne jednostki organizacyjne CBA.
§  6. 
1.  Do podstawowych zadań Wydziału I oraz Wydziału II należy:
1) prowadzenie kontroli w celu ujawniania przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem jednostek lub przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 ust. 4 ustawy o CBA oraz przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych;
2) wykonywanie czynności analityczno-informacyjnych w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.
2.  Do podstawowych zadań Wydziału III należy:
1) prowadzenie kontroli w celu ujawniania i przeciwdziałania przypadkom nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393);
2) prowadzenie kontroli prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 115 § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) składanych na podstawie odrębnych ustaw;
3) wykonywanie czynności analityczno-informacyjnych w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.
3.  Do podstawowych zadań Wydziału IV należy nadzór i koordynacja postępowań kontrolnych prowadzonych przez delegatury CBA.
4.  Do podstawowych zadań Wydziału V należy:
1) dokonywanie oceny formalno-prawnej informacji wpływających do CBA pod kątem właściwości CBA oraz kierowanie ich do właściwych jednostek organizacyjnych CBA lub podmiotów zewnętrznych;
2) wykonywanie czynności analityczno-informacyjnych, niezbędnych do właściwej realizacji zadań określonych w pkt 1;
3) udzielanie odpowiedzi na interpelacje poselskie kierowane do Szefa CBA, niedotyczące nieprawidłowości w działaniach CBA;
4) przetwarzanie informacji o których mowa w pkt 1, w tym administrowanie prowadzanym dla tych informacji zbiorem ewidencyjnym.
5.  Do podstawowych zadań Wydziału VI należy:
1) sporządzanie planów, sprawozdań, innych opracowań i analiz statystycznych z zakresu działalności kontrolnej DPK i delegatur CBA;
2) realizacja zadań związanych z zapewnieniem właściwej organizacji i ciągłości pracy Departamentu;
3) wykonywanie obsługi kancelaryjnej i realizacja zadań związanych z zapewnieniem właściwej rejestracji i obiegu dokumentacji jawnej;
4) prowadzenie obsługi kancelaryjnej dokumentów niejawnych;
5) koordynacja właściwego funkcjonowania w Departamencie systemu ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych;
6) wspomaganie w procesie dokumentowania sytemu kontroli zarządczej wykonywanej przez dyrektora Departamentu;
7) współpraca z jednostkami organizacyjnymi CBA prowadzącymi kontrole wewnętrzne i audyty w Departamencie;
8) aktualizowanie danych w systemie NIWA w zakresie absencji funkcjonariuszy i pracowników Departamentu.
6.  Do podstawowych zadań Samodzielnej Sekcji Analiz należy:
1) wykonywanie na zlecenie analiz kryminalnych;
2) prowadzenie działalności analitycznej;
3) ocena materiałów pozyskiwanych w trakcie czynności kontrolnych w zakresie możliwości ich wykorzystania w działalności analitycznej CBA;
4) tworzenie i rozwijanie analitycznych baz danych na potrzeby Departamentu.
7.  Samodzielna Sekcja Analiz podlega bezpośrednio dyrektorowi Departamentu z zastrzeżeniem uprawnień związanych ze sprawowaniem przez dyrektora Departamentu Analiz CBA merytorycznego nadzoru nad pracą analityczną i realizacją zadań ewidencyjnych, w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
8.  Do zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Pomocy Prawnej należy świadczenie pomocy prawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138, 723, 1467 i 1669), w szczególności:
1) sporządzanie opinii prawnych w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
2) przygotowywanie wewnętrznych regulacji prawnych w Departamencie;
3) wykonywanie innych czynności z zakresu obsługi prawnej, dotyczących zadań Departamentu;

- z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących dyrektorowi Biura Prawnego CBA w zakresie koordynacji pomocy prawnej w CBA będącego radcą prawnym albo radcy prawnemu wskazanemu przez Szefa CBA oraz przepisów odrębnych.

§  7.  Traci moc zarządzenie nr 2/18 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Postępowań Kontrolnych (Dz. Urz. CBA poz. 2).
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.