Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.1999.4.44

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 lipca 1999 r.

DECYZJA Nr 158
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 16 lipca 1999 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na podstawie § 5 ust. 2 statutu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 157, poz. 799, z 1997 r. Nr 73, poz. 456, z 1998 r. Nr 37, poz. 206, Nr 80, poz. 518 i Nr 153, poz. 993 oraz z 1999 r. Nr 24, poz. 217) postanawia się, co następuje:
§  1.
1. Departamentowi Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nadaje się regulamin organizacyjny określający jego szczegółowy zakres zadań, tryb pracy i organizację wewnętrzną.
2. Regulamin organizacyjny stanowi załącznik do decyzji.
§  2. Traci moc Decyzja Nr 35 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 1, poz. 6).
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

DEPARTAMENTU NIERUCHOMOŚCI, ZEZWOLEŃ I KONCESJI MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

I. 

ZADANIA DEPARTAMENTU.

§  1. Departament Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - w zakresie powierzonym Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji odrębnymi ustawami i przepisami wydanymi na ich podstawie - odpowiedzialny jest za bezpośrednie wykonywanie zadań Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o których mowa w § 2.
§  2. Do zakresu działania Departamentu Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji należy:
1) udzielanie, odmowa udzielenia oraz cofanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, usług detektywistycznych i paszportowych oraz wytwarzania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi,
2) kontrola działalności gospodarczej, określonej w pkt 1,
3) współpraca z Policją w zakresie realizacji ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności przy wykonywaniu zadań:
a) w zakresie nadzoru i kontroli nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych,
b) wydawania, odmowy wydania, zawieszenia i cofania licencji pracownika ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego,
c) uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
d) wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na utworzenie wewnętrznych służb ochrony obszarów, obiektów i urządzeń nie podlegających obowiązkowej ochronie,
e) wydawania, odmowy wydania i cofania pozwoleń na posiadanie broni na okaziciela dla koncesjonowanych przedsiębiorców,
4) wydawanie opinii w sprawach zezwoleń na przywóz, wywóz i przewóz przez obszar Polski broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz wyrobów i ich części lub technologii o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, a także o wpisaniu lub wykreśleniu podmiotów gospodarczych z rejestru przedsiębiorców prowadzących obrót specjalny z zagranicą,
5) wydawanie decyzji w sprawach zezwoleń na nabywanie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców,
6) prowadzenie rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców,
7) badanie legalności nabycia lub objęcia przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji, a w razie stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa podejmowanie czynności procesowych, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245 z późn. zm.).

II. 

TRYB PRACY DEPARTAMENTU.

§  3. Departament Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji działa w szczególności przez:
1) przeprowadzanie kontroli działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
2) opracowywanie, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, opinii o poszczególnych transakcjach w zakresie obrotu specjalnego lub o przedsiębiorcach zamierzających prowadzić obrót specjalny z zagranicą,
3) podejmowanie czynności procesowych w przypadku stwierdzenia nabycia lub objęcia przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji z naruszeniem przepisów prawa,
4) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, w zakresie właściwości Departamentu,
5) współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi organów administracji rządowej, w sprawach z zakresu działania Departamentu,
6) reprezentowanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym i sądami powszechnymi w sprawach z zakresu działania Departamentu,
7) opracowywanie ocen i analiz z zakresu działania Departamentu dla potrzeb kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i innych organów państwowych,
8) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w sprawach należących do zakresu działania Departamentu.

III. 

ORGANIZACJA DEPARTAMENTU.

§  4. W skład Departamentu Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Kierownictwo Departamentu,

2. Wydział Koncesji,

3. Wydział Kontroli Koncesjonowanej Działalności Gospodarczej,

4. Wydział Zezwoleń na Nabywanie Nieruchomości przez Cudzoziemców,

5. Wydział Rejestrów,

6. Samodzielny Zespół Radców Prawnych,

7. Samodzielny Zespół d/s Ogólnych.

§  5. Stan etatowy Departamentu Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji określa etat wprowadzony odrębną decyzją organizacyjną Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w terminie 30 dni od dnia podpisania decyzji.
§  6. Dyrektor Departamentu Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji określi, w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania niniejszej decyzji, szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Departamentu, o których mowa w § 4 oraz zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy.