Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2019.21

| Akt oczekujący
Wersja od: 2 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/19
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091) zarządza się, co następuje:
§  1.  Delegaturze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie, zwanej dalej "Delegaturą", nadaje się regulamin organizacyjny, określający jej:
1) właściwość terytorialną;
2) strukturę organizacyjną;
3) organizację kierowania i funkcje;
4) zadania komórek organizacyjnych.
§  2.  Właściwość miejscowa Delegatury obejmuje obszar województwa mazowieckiego. Dyrektor Delegatury, jeżeli wymaga tego charakter sprawy, może, po uzyskaniu zgody Szefa CBA, polecić jej prowadzenie również poza tym obszarem.
§  3. 
1.  W skład Delegatury wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział I Operacyjno-Śledczy, zwany dalej "Wydziałem I";
2) Wydział II Operacyjno-Śledczy, zwany dalej "Wydziałem II";
3) Wydział III Operacyjno-Śledczy, zwany dalej "Wydziałem III", w którym wyodrębnia się zespół śledczy do spraw przestępstw związanych z reprywatyzacją warszawską;
4) Wydział IV Operacyjno-Śledczy, zwany dalej "Wydziałem IV", w którym wyodrębnia się zespół śledztw specjalnych do spraw przestępstw godzących w interesy ekonomiczne państwa;
5) Wydział V Operacyjno-Śledczy, zwany dalej "Wydziałem V", w którym wyodrębnia się zespół do spraw nadużyć w obrocie instrumentami finansowymi;
6) Wydział VI Operacyjno-Śledczy, zwany dalej "Wydziałem VI", w którym wyodrębnia się zespół do spraw nadużyć karnych skarbowych;
7) Wydział VII Operacyjno-Śledczy, zwany dalej "Wydziałem VII", w którym wyodrębnia się zespół do spraw poszukiwania mienia;
8) Wydział VIII Informatyki Śledczej i Analiz;
9) Wydział IX Wsparcia, w którego strukturze znajduje się;
a) Sekcja Organizacyjna,
b) Sekcja ustaleń.
2.  W Delegaturze wyodrębnia się Samodzielne Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej.
§  4. 
1.  Dyrektor Delegatury kieruje Delegaturą przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych, w szczególności:
1) reprezentuje Delegaturę w zakresie współpracy z jednostkami organizacyjnymi CBA oraz organami i podmiotami zewnętrznymi;
2) dokonuje podziału pracy;
3) określa organizację służby i pracy oraz powołuje, w razie potrzeby, zespoły zadaniowe;
4) nadzoruje wykonywanie poszczególnych zadań;
5) ocenia pracę podległych funkcjonariuszy i pracowników.
2.  W przypadku nieobecności dyrektora Delegatury zastępuje go kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, albo inny funkcjonariusz wyznaczony pisemną decyzją dyrektora Delegatury.
§  5.  Kierownicy komórek organizacyjnych kierują ich pracami i są odpowiedzialni za prawidłową realizację ich zadań.
§  6. 
1.  Do zadań Wydziałów Operacyjno-Śledczych należy:
1) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i analityczno-informacyjnych w celu rozpoznawania i wykrywania przestępstw, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanej dalej "ustawą" oraz zapobiegania im i ścigania ich sprawców;
2) ujawnianie przypadków nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 oraz z 2019 r. poz. 371 i 492) i przeciwdziałanie im;
3) ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem jednostek lub przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 ust. 4 ustawy oraz przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych;
4) wnioskowanie o wszczęcie lub o powierzenie do prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz ich prowadzenie;
5) realizowanie bieżącej współpracy z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, organami administracji rządowej lub samorządu terytorialnego oraz z instytucjami państwowymi, jak również zwracanie się o pomoc do innych jednostek organizacyjnych CBA właściwych dla współdziałania z innymi służbami krajowymi i międzynarodowymi;
6) realizowanie czynności, o których mowa w art. 14, 17, 18, 19, 23 i 25 ustawy, a także czynności na polecenie sądu lub prokuratora.
2.  Do zadań Wydziału I należy ponadto obsługa funduszu operacyjnego.
3.  Do zadań Wydziału II należy ponadto prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych.
4.  Do zadań Wydziału III należy ponadto prowadzenie czynności w sprawach związanych z reprywatyzacją nieruchomości warszawskich oraz współdziałanie z instytucjami państwowymi uczestniczącymi w rozpoznawaniu nieprawidłowości w tym zakresie.
5.  Do zadań Wydziału IV należy ponadto prowadzenie śledztw specjalnych ukierunkowanych na ściganie przestępstw godzących w interesy ekonomiczne państwa.
6.  Do zadań Wydziału V należy ponadto prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa dotyczące obrotu instrumentami finansowymi oraz funkcjonowania sektora bankowego.
7.  Do zadań Wydziału VI należy ponadto prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe.
8.  Do zadań Wydziału VII należy ponadto poszukiwanie mienia, a także współdziałanie w tym zakresie z innymi organami i podmiotami.
§  7.  Do zadań Wydziału VIII Informatyki Śledczej i Analiz należy:
1) realizowanie zadań informatyki śledczej oraz czynności i ustaleń dla potrzeb prowadzonych postępowań przygotowawczych oraz spraw operacyjnych, w szczególności opracowywanie informatyczne i procesowe materiału zabezpieczonego podczas realizacji czynności dochodzeniowo-śledczych oraz analizowanie innych cyfrowych nośników danych;
2) udział w czynnościach dochodzeniowo-śledczych, w szczególności w zakresie zabezpieczania danych cyfrowych;
3) wspieranie informatyczne procesów analitycznych oraz rozwój informatycznych narzędzi analitycznych;
4) ocena i opracowywanie materiałów pozyskiwanych w trakcie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w szczególności w kontekście ich udostępnienia Prokuratorowi Generalnemu;
5) wykonywanie analiz, w tym analiz kryminalnych i innych produktów analitycznych;
6) prowadzenie działalności analityczno-informacyjnej;
7) przetwarzanie informacji w wewnętrznych zbiorach danych CBA oraz w zewnętrznych zbiorach danych, a także tworzenie i rozwijanie analitycznych baz danych;
8) realizacja innych zadań o charakterze analityczno-informacyjnym, operacyjno-rozpoznawczym i dochodzeniowo-śledczym.
§  8.  Do zadań Wydziału IX Wsparcia:
1) w zakresie Sekcji Organizacyjnej należy:
a) obsługa kancelaryjna dyrektora Delegatury oraz kierowników komórek organizacyjnych,
b) prowadzenie dzienników korespondencji, książek doręczeń przesyłek miejscowych, rejestrów, dokumentacji kadrowej funkcjonariuszy i pracowników Delegatury, w szczególności ewidencji dotyczącej czasu pracy, opinii służbowych, zwolnień i wniosków urlopowych,
c) opracowywanie pism i dokumentów, prowadzenie listy obecności, prowadzenie składnicy akt, przygotowywanie zapotrzebowań na materiały i usługi,
d) prowadzenie oddziału kancelarii tajnej,
e) nadzór nad prawidłowym użytkowaniem i utrzymaniem pojazdów służbowych,
f) prowadzenie depozytu broni oraz realizowanie czynności konwojowych,
g) wspieranie Wydziałów Operacyjno-Śledczych, w szczególności w zakresie opracowywania materiału dowodowego i pozaprocesowego;
2) w zakresie Sekcji Ustaleń należy:
a) realizowanie ustaleń, w szczególności określonych w art. 14, 18 i 18b ustawy i zadań dotyczących przetwarzania informacji dla potrzeb czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych,
b) wsparcie techniczne czynności operacyjno-rozpoznawczych i analityczno-informacyjnych, w szczególności w zakresie systemów i sprzętu teleinformatycznego,
c) wykonywanie zadań z zakresu obserwacji zwykłej, a także ustaleń koniecznych dla prawidłowego realizowania form i metod pracy oraz czynności dochodzeniowo-śledczych, w szczególności wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami,
d) prowadzenie rzeczowych środków pracy operacyjnej i niezbędnych czynności operacyjno- rozpoznawczych.
§  9.  Do zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Obsługi Prawnej należy świadczenie na rzecz Delegatury pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 i 2193 oraz z 2019 r. poz. 730), z zastrzeżeniem uprawnień w zakresie koordynacji pomocy prawnej w CBA, przysługujących dyrektorowi Biura Prawnego CBA będącemu radcą prawnym albo radcy prawnemu wskazanemu przez Szefa CBA, w szczególności:
1) udzielanie funkcjonariuszom Delegatury pomocy przy sporządzaniu i opiniowaniu dokumentów kierowanych do jednostek prokuratury, sądów, innych instytucji, stron postępowania, a także w relacjach służbowych z innymi podmiotami i wnioskodawcami;
2) sporządzanie opinii prawnych w zakresie właściwości Delegatury;
3) sporządzanie i opiniowanie innych dokumentów oraz opiniowanie spraw w zakresie zleconym przez dyrektora Delegatury.
§  10.  Traci moc zarządzenie nr 13/18 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie (Dz. Urz. CBA poz. 13).
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.