Dz.Urz.CBA.2018.25

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/18
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104) zarządza się, co następuje:
§  1.  Delegaturze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi, zwanej dalej "Delegaturą", nadaje się regulamin organizacyjny, określający jej:
1) właściwość terytorialną;
2) strukturę organizacyjną;
3) organizację kierowania i funkcje;
4) zadania komórek organizacyjnych.
§  2. 
1.  Właściwość miejscowa Delegatury obejmuje obszar województwa łódzkiego.
2.  Dyrektor Delegatury, jeśli wymaga tego charakter sprawy, może, po uzyskaniu zgody Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", polecić jej prowadzenie poza województwem łódzkim, informując o tym kierownika właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej CBA.
§  3.  W skład Delegatury wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział Operacyjno-Śledczy;
2) Wydział Postępowań Kontrolnych;
3) Sekcja Wsparcia;
4) Sekcja Analiz i Informatyki Śledczej.
§  4. 
1.  Dyrektor Delegatury kieruje Delegaturą przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3, w szczególności:
1) reprezentuje Delegaturę w zakresie współpracy z jednostkami organizacyjnymi CBA oraz organami i podmiotami zewnętrznymi;
2) dokonuje podziału pracy w Delegaturze;
3) określa organizację służby i pracy w Delegaturze oraz powołuje w razie potrzeby zespoły zadaniowe;
4) nadzoruje wykonanie poszczególnych zadań;
5) ocenia pracę podległych funkcjonariuszy i pracowników.
2.  W przypadku nieobecności dyrektora Delegatury zastępuje go kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 3 pkt 1, a w przypadku jego nieobecności kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 3 pkt 2.
3.  W przypadku jednoczesnej nieobecności osób, o których mowa w ust. 2, dyrektora Delegatury zastępuje wyznaczony przez niego funkcjonariusz.
§  5. 
1.  Kierownik komórki organizacyjnej kieruje jej pracami i jest odpowiedzialny za prawidłową realizację jej zadań oraz osiąganie jej celów, a także za właściwą organizację pracy, w szczególności poprzez racjonalny i efektywny podział obowiązków.
2.  W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jego zadania wykonuje jego zastępca albo funkcjonariusz wyznaczony przez dyrektora Delegatury.
§  6. 
1.  Do zadań Wydziału Operacyjno-Śledczego należy w szczególności:
1) rozpoznawanie i wykrywanie, w drodze czynności operacyjno-rozpoznawczych lub analityczno- informacyjnych, przestępstw, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanej dalej "ustawą" oraz zapobieganie im;
2) prowadzenie oraz wnioskowanie o wszczęcie lub powierzenie prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, a także wykonywanie, na zasadzie pomocy, czynności procesowych w ramach postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne CBA;
3) ujawnianie, w drodze czynności operacyjno-rozpoznawczych lub analityczno-informacyjnych, przypadków naruszenia przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz innych ustaw dotyczących obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne;
4) ujawnianie, w drodze czynności operacyjno-rozpoznawczych lub analityczno-informacyjnych, przypadków nieprzestrzegania przepisów dotyczących prywatyzacji i komercjalizacji, wsparcia finansowego, zamówień publicznych, rozporządzania mieniem jednostek lub przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 ust. 4 ustawy, a także przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych;
5) prowadzenie czynności analityczno-informacyjnych, w tym wykonywanie analiz operacyjnych oraz strategicznych, mających na celu identyfikowanie obszarów zagrożonych korupcją lub działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa;
6) prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji z zakresu pracy operacyjnej, śledczej oraz analityczno- informacyjnej, obejmującej ewidencje i rejestry w sprawach realizowanych przez Wydział Operacyjno- Śledczy;
7) dokonywanie sprawdzeń oraz rejestracji w bazach danych;
8) dokonywanie ustaleń, o których mowa w art. 18 ustawy;
9) pozyskiwanie osób informujących i współpraca z nimi, a także realizacja czynności określonych w art. 25 ustawy;
10) pełnienie służby referenta dyżurnego w zakresie obsługi zdarzeń;
11) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
2.  Do zadań Wydziału Postępowań Kontrolnych należy w szczególności:
1) ujawnianie, w drodze czynności kontrolnych lub analityczno-informacyjnych, przypadków naruszenia przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz innych ustaw dotyczących obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne;
2) ujawnianie, w drodze czynności kontrolnych lub analityczno-informacyjnych, przypadków nieprzestrzegania przepisów dotyczących prywatyzacji i komercjalizacji, wsparcia finansowego, zamówień publicznych, rozporządzenia mieniem jednostek lub przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 ust. 4 ustawy, a także przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych;
3) ujawnianie, w drodze czynności kontrolnych lub analityczno-informacyjnych, przestępstw, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz wnioskowanie o kierowanie do innych właściwych organów wniosków, wystąpień, informacji, zawiadomień, jeżeli przedmiot sprawy stanowi wynik ustaleń dokonanych w toku działań, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) uzyskiwanie danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych, o których mowa w art. 18 i 18 b ustawy;
5) prowadzenie dokumentacji obejmującej ewidencje i rejestry w zakresie prowadzonych przez Wydział Postępowań Kontrolnych postępowań kontrolnych oraz czynności analityczno-informacyjnych;
6) dokonywanie sprawdzeń w bazach danych;
7) opracowywanie i przeprowadzanie szkoleń tematycznych w zakresie działania Wydziału;
8) pełnienie służby referenta dyżurnego w celu obsługi zdarzeń;
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
3.  Do zadań Sekcji Wsparcia należy:
1) obsługa kancelaryjno-biurowa dyrektora Delegatury oraz kierowników komórek organizacyjnych, w tym:
a) prowadzenie dokumentacji kadrowej funkcjonariuszy i pracowników Delegatury,
b) sporządzanie planów urlopów, list obecności, grafików dyżurów funkcjonariuszy i pracowników Delegatury,
c) archiwizacja dokumentów,
d) prowadzenie ewidencji, rejestrów i dzienników;
2) obsługa kasowa i finansowo-księgowa Delegatury, w tym rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych, kosztów stawiennictwa świadka i innych dowodów księgowych;
3) obsługa logistyczna i gospodarowanie mieniem Delegatury oraz współpraca z podmiotami realizującymi usługi dla Delegatury, w tym:
a) przygotowywanie i realizacja zapotrzebowań na materiały i usługi związane z funkcjonowaniem Delegatury,
b) zapewnienie bieżącej konserwacji urządzeń i obiektów Delegatury,
c) ewidencjonowanie sprzętu biurowego i teleinformatycznego;
4) prowadzenie Oddziału Kancelarii Tajnej;
5) prowadzenie Punktu Kontroli dokumentów niejawnych międzynarodowych;
6) prowadzenie ewidencji i obsługa funduszu operacyjnego, w tym prowadzenie ewidencji sprzętu nabywanego przez Delegaturę z funduszu operacyjnego;
7) sprawowanie ochrony fizycznej obiektu Delegatury, w tym zapewnienie ochrony informacji, urządzeń, obszarów i obiektów Delegatury oraz bezpieczeństwa przebywających w nich osób;
8) konwojowanie osób oraz przesyłek zawierających informacje niejawne;
9) uzyskiwanie danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych, o których mowa w art. 18 i 18b ustawy;
10) administrowanie lokalną infrastrukturą teleinformatyczną i zapewnienie jej bezpieczeństwa;
11) wykonywanie czynności lokalnego administratora systemów teleinformatycznych;
12) wsparcie techniczne w zakresie systemów i sprzętu teleinformatycznego dla użytkowników końcowych w Delegaturze;
13) wykonywanie czynności inspekcyjnych z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Delegaturze;
14) nadzór nad eksploatacją oprogramowania i sprzętu komputerowego w Delegaturze;
15) nadzór nad prowadzeniem serwisu i konserwacją urządzeń komputerowych;
16) nadzór nad prawidłowym użytkowaniem i utrzymaniem pojazdów służbowych oraz bezgotówkową likwidacją szkód komunikacyjnych;
17) wydawanie kluczy i dokumentów do pojazdów służbowych oraz prowadzenie ewidencji ich wykorzystania;
18) prowadzenie depozytu broni i amunicji;
19) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi delegatury oraz jednostkami organizacyjnymi CBA;
20) współudział w wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodzeniowo-śledczych w tym na polecenie sądu, prokuratora bądź w ramach pomocy prawnej;
21) organizacja i prowadzenie szkoleń strzeleckich dla funkcjonariuszy;
22) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
4.  Do zadań Sekcji Analiz i Informatyki Śledczej należy:
1) prowadzenie, w zakresie działania jednostki, działalności analitycznej dotyczącej zagadnień znajdujących się we właściwości CBA;
2) ocena materiałów pozyskiwanych w trakcie czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo- śledczych i kontrolnych pod kątem możliwości wykorzystania ich do działalności analitycznej CBA;
3) rozwijanie baz danych tworzonych na podstawie prowadzonej działalności analitycznej dotyczącej zjawisk występujących w obszarze właściwości Delegatury
4) wykonywanie na potrzeby Delegatury zadań dotyczących przetwarzania informacji w niejawnych wewnętrznych zbiorach danych;
5) prowadzenie analiz cyfrowych nośników danych oraz wykonywanie innych czynności z zakresu informatyki śledczej zleconych przez komórki organizacyjne Delegatury;
6) udział w czynnościach dochodzeniowo-śledczych w zakresie zabezpieczenia danych cyfrowych w ramach działań prowadzonych przez komórki organizacyjne Delegatury lub w ramach pomocy prawnej;
7) prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi narzędzi informatycznych wspierających analizę kryminalną i informatykę śledczą;
8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnym Delegatury oraz jednostkami organizacyjnymi CBA;
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
§  7.  Traci moc zarządzenie nr 38/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi (Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 65, z 2013 r. poz. 21 oraz z 2014 r. poz. 11).
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.