Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2018.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/18
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Delegaturze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie, zwanej dalej "Delegaturą", nadaje się regulamin organizacyjny, określający jej:
1) właściwość terytorialną;
2) strukturę organizacyjną;
3) organizację kierowania i funkcje;
4) zadania komórek organizacyjnych.
§  2. 
1.  Właściwość miejscowa Delegatury obejmuje obszar województwa mazowieckiego.
2.  Dyrektor Delegatury, jeżeli wymaga tego charakter sprawy, może, po uzyskaniu zgody Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", polecić jej prowadzenie poza województwem mazowieckim, informując o tym kierownika właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej CBA.
§  3.  W skład Delegatury wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział I Operacyjno- Śledczy, zwany dalej "Wydziałem I", w którym wyodrębnia się zespół analityczny;
2) Wydział II Operacyjno- Śledczy, zwany dalej "Wydziałem II", w którym wyodrębnia się zespół do spraw czynności techniczno-procesowych i prowadzenia magazynu dowodów rzeczowych;
3) Wydział III Operacyjno- Śledczy, zwany dalej "Wydziałem III", w którym wyodrębnia się zespół śledczy do spraw przestępstw związanych z reprywatyzacją warszawską;
4) Wydział IV Operacyjno- Śledczy, zwany dalej "Wydziałem IV"', w którym wyodrębnia się zespół do spraw śledztw specjalnych godzących w interesy ekonomiczne państwa;
5) Wydział V Operacyjno- Śledczy, zwany dalej "Wydziałem V", w którym wyodrębnia się zespół do spraw nadużyć w obrocie instrumentami finansowymi;
6) Wydział VI Operacyjno- Śledczy, zwany dalej "Wydziałem VI", w którym wyodrębnia się zespół do spraw nadużyć karnych skarbowych;
7) Sekcja Wsparcia;
8) Sekcja Ustaleń.
§  4. 
1.  Dyrektor Delegatury kieruje Delegaturą przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych, w szczególności:
1) reprezentuje Delegaturę w zakresie współpracy z jednostkami organizacyjnymi CBA oraz organami i podmiotami zewnętrznymi;
2) dokonuje podziału pracy;
3) określa organizację służby i pracy oraz powołuje w razie potrzeby zespoły zadaniowe;
4) nadzoruje wykonywanie poszczególnych zadań;
5) ocenia pracę podległych funkcjonariuszy i pracowników.
2.  W przypadku nieobecności dyrektora Delegatury zastępuje go kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 3 pkt 1, albo inny funkcjonariusz wyznaczony pisemną decyzją dyrektora Delegatury.
§  5. 
1.  Kierownicy komórek organizacyjnych kierują ich pracami i są odpowiedzialni za prawidłową realizację ich zadań.
2.  W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jego zadania wykonuje jego zastępca albo funkcjonariusz wyznaczony przez dyrektora Delegatury.
§  6. 
1.  Do zadań Wydziałów Operacyjno- Śledczych należy:
1) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i analityczno-informacyjnych w celu rozpoznawania i wykrywania przestępstw, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanej dalej "ustawą" oraz zapobiegania im i ścigania ich sprawców;
2) ujawnianie przypadków nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) i przeciwdziałanie im;
3) ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem jednostek lub przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 ust. 4 ustawy oraz przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych;
4) wnioskowanie o wszczęcie lub o powierzenie do prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz ich prowadzenie;
5) realizowanie bieżącej współpracy z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, z organami administracji rządowej lub samorządu terytorialnego oraz z instytucjami państwowymi, jak również zwracanie się o pomoc do innych jednostek organizacyjnych CBA właściwych dla współdziałania z innymi służbami krajowymi i międzynarodowymi, w szczególności realizowanie czynności, o których mowa w art. 17, 19, 23 i 25 ustawy, a także czynności na polecenie sądu lub prokuratora.
2.  Do zadań Wydziału I należy ponadto:
1) prowadzenie pracy analitycznej, ocena materiałów pozyskiwanych w trakcie czynności operacyjno- rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych;
2) wykonywanie analiz kryminalnych na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tworzenie i rozwijanie analitycznych baz danych znajdujących się we właściwości Delegatury;
3) obsługa funduszu operacyjnego i operacyjnych środków transportu oraz korzystania z dokumentów legalizacyjnych.
3.  Do zadań Wydziału II należy ponadto prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych oraz opracowywanie techniczne i procesowe materiału dowodowego zabezpieczonego podczas realizacji czynności dochodzeniowo-śledczych.
4.  Do zadań Wydziału III należy ponadto prowadzenie czynności i śledztw dotyczących nieprawidłowości i przestępstw związanych z reprywatyzacją nieruchomości warszawskich oraz współdziałanie z instytucjami państwowymi uczestniczącymi w rozpoznawaniu nieprawidłowości w tym zakresie.
5.  Do zadań Wydziału IV należy ponadto prowadzenie śledztw specjalnych, ukierunkowanych na ściganie przestępstw godzących w interesy ekonomiczne państwa, mogących spowodować znaczną szkodę.
6.  Do zadań Wydziału V należy w szczególności prowadzenie śledztw w sprawach o przestępstwa dotyczące obrotu instrumentami finansowymi.
7.  Do zadań Wydziału VI należy w szczególności prowadzenie śledztw w sprawach o przestępstwa skarbowe.
§  7.  Do zadań Sekcji Wsparcia należy:
1) obsługa kancelaryjno-biurowa dyrektora oraz komórek organizacyjnych;
2) obsługa finansowo-księgowa Delegatury;
3) prowadzenie dzienników korespondencji, książek doręczeń przesyłek miejscowych, rejestrów, dokumentacji kadrowej funkcjonariuszy i pracowników Delegatury, w szczególności ewidencji dotyczącej czasu pracy, opinii służbowych, zwolnień i wniosków urlopowych;
4) opracowywanie pism i dokumentów pozostających w zakresie właściwości Delegatury, prowadzenie listy obecności i składnicy akt oraz przygotowywanie zapotrzebowań na materiały i usługi;
5) prowadzenie Oddziału Kancelarii Tajnej;
6) nadzór nad prawidłowym użytkowaniem i utrzymaniem pojazdów służbowych;
7) prowadzenie depozytu broni oraz realizowanie czynności konwojowych.
§  8.  Do zadań Sekcji Ustaleń należy:
1) realizowanie ustaleń, w szczególności określonych w art. 14, 18 i 18b ustawy oraz zadań dotyczących przetwarzania informacji dla potrzeb czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych;
2) wsparcie techniczne czynności operacyjno-rozpoznawczych i analityczno-informacyjnych, w szczególności w zakresie systemów i sprzętu teleinformatycznego;
3) wykonywanie zadań z zakresu obserwacji zwykłej, a także ustaleń koniecznych dla prawidłowego realizowania form i metod pracy, w szczególności wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami;
4) realizowanie wszechstronnych ustaleń na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych;
5) obsługa operacyjnych środków rzeczowych.
§  9.  Traci moc zarządzenie nr 30/17 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 15 września 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie (Dz. Urz. CBA poz. 30).
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 2018 r.