Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie. - OpenLEX

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2010.2.67

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40/10
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Delegaturze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie, zwanej dalej "Delegaturą", nadaje się regulamin organizacyjny określający jej:
1)
właściwość terytorialną;
2)
strukturę organizacyjną;
3)
organizację kierowania i funkcje;
4)
zadania komórek organizacyjnych.
§  2.
1.
Właściwość miejscowa Delegatury obejmuje obszar województwa podkarpackiego.
2.
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli wymaga tego cel lub charakter sprawy, może powierzyć Delegaturze prowadzenie spraw spoza obszaru, o którym mowa w ust. 1.
§  3.
W skład Delegatury wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Wydział Operacyjno-Śledczy, w którego strukturze znajduje się:
a)
Zespół Dochodzeniowo-Śledczy,
b)
Zespół Operacyjny;
2)
Wydział Postępowań Kontrolnych, w którego strukturze znajduje się:
a)
Zespół Kontrolny,
b)
Zespół Analiz;
3)
Sekcja Wsparcia, w której strukturze znajduje się:
a)
Stanowisko do Spraw Obsługi Logistycznej,
b)
Stanowisko Kancelaryjno-Biurowe,
c)
Stanowisko do Spraw Obsługi Oddziału Kancelarii Tajnej,
d)
Zespół Ochrony,
e)
Zespół Wsparcia Technicznego.
§  4.
1.
Dyrektor Delegatury kieruje Delegaturą przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3, w szczególności:
1)
reprezentuje Delegaturę w zakresie współpracy z jednostkami organizacyjnymi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", oraz organami i podmiotami zewnętrznymi;
2)
dokonuje podziału pracy w Delegaturze;
3)
określa organizację służby i pracy w Delegaturze;
4)
nadzoruje wykonanie poszczególnych zadań, w tym zleconych przez Szefa CBA;
5)
ocenia pracę podległych funkcjonariuszy i pracowników.
2.
W przypadku nieobecności dyrektora Delegatury zastępuje go kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 3 pkt 1.
3.
W przypadku jednoczesnej nieobecności osób, o których mowa w ust. 2, dyrektora Delegatury zastępuje wyznaczony przez niego funkcjonariusz.
§  5.
1.
Kierownicy komórek organizacyjnych kierują ich pracami i są odpowiedzialni za prawidłową realizację ich zadań.
2.
W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jego zadania wykonuje zastępca albo funkcjonariusz wyznaczony przez dyrektora Delegatury.
§  6.
1.
Dyrektor Delegatury określa zadania oraz sporządza zakresy obowiązków i odpowiedzialności, o których mowa w decyzji nr 203/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie zakresów obowiązków i odpowiedzialności funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dla kierowników komórek organizacyjnych oraz podległych mu bezpośrednio funkcjonariuszy i pracowników.
2.
Zakresy, o których mowa w ust. 1, dla pozostałych funkcjonariuszy i pracowników sporządzają kierownicy komórek organizacyjnych, w których te osoby pełnią służbę lub pracują.
§  7.
1.
Stan etatowy Delegatury określa odrębna decyzja Szefa CBA.
2.
Schemat organizacyjny Delegatury stanowi załącznik do zarządzenia.
§  8.
1.
Do zadań Wydziału Operacyjno-Śledczego należy:
1)
prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych mających na celu rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wymiarowi sprawiedliwości, wyborom i referendum, porządkowi publicznemu, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, jeżeli pozostają w związku z korupcją lub działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa, a także finansowaniu partii politycznych, jeżeli pozostają w związku z korupcją;
2)
prowadzenie postępowań przygotowawczych o przestępstwa pozostające w obszarze właściwości CBA i inne czyny przestępne ujawnione w toku postępowań, jeżeli pozostają w związku podmiotowym lub przedmiotowym z czynem stanowiącym podstawę ich wszczęcia;
3)
wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla ujawniania i zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.
2.
Do zadań Wydziału Postępowań Kontrolnych należy:
1)
prowadzenie czynności kontrolnych mających na celu ujawnianie i przeciwdziałanie przypadkom nieprzestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 106, poz. 679, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375);
2)
dokumentowanie podstaw i inicjowanie realizacji przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255, z pózn. zm.);
3)
ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem jednostek lub przedsiębiorców oraz przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych;
4)
wykonywanie czynności analityczno-informacyjnych w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla ujawniania i zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa;
5)
prowadzenie działalności analitycznej w zakresie zjawisk występujących w obszarze właściwości CBA.
3.
W zakresie Sekcji Wsparcia, do zadań realizowanych:
1)
na Stanowisku do Spraw Obsługi Logistycznej należy:
a)
planowanie i organizowanie pracy Sekcji,
b)
nadzór i koordynacja realizacji zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy i pracowników Sekcji,
c)
prowadzenie dokumentacji kadrowej pozostającej w zakresie kompetencji dyrektora Delegatury,
d)
prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Delegatury,
e)
organizowanie zaopatrzenia Delegatury w materiały biurowe i sprzęt,
f)
prowadzenie podręcznej biblioteki Delegatury;
2)
na Stanowisku Kancelaryjno-Biurowym należy:
a)
prowadzenie sekretariatu,
b)
przygotowywanie projektów pism zleconych przez dyrektora Delegatury,
c)
prowadzenie zbioru wewnętrznych aktów prawnych CBA,
d)
prowadzenie ewidencji spraw terminowych i list obecności,
e)
prowadzenie spraw kancelaryjnych i gospodarczych,
f)
prowadzenie rejestrów i ewidencji niezastrzeżonych do zakresu działania innych komórek organizacyjnych Delegatury,
g)
archiwizacja dokumentów;
3)
na Stanowisku do Spraw Obsługi Oddziału Kancelarii Tajnej należy:
a)
prowadzenie oddziału Kancelarii Tajnej,
b)
rejestracja korespondencji,
c)
przechowywanie i udostępnianie wewnętrznych niejawnych regulacji prawnych,
d)
przechowywanie dokumentów i materiałów niejawnych w zakresie uzasadnionym potrzebami szczególnej ich ochrony,
e)
bieżąca kontrola właściwego oznaczania, zabezpieczania i ewidencjonowania przesyłek przekazywanych za pośrednictwem kancelarii tajnej,
f)
prowadzenie rejestrów i ewidencji dokumentów i materiałów niejawnych,
g)
archiwizacja dokumentów niejawnych;
4)
przez Zespół Ochrony należy:
a)
zapewnienie ochrony informacji, urządzeń, obszarów i obiektów Delegatury,
b)
zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w granicach chronionych obszarów i obiektów,
c)
obsługa sprzętu transportowego w zakresie utrzymania w gotowości eksploatacyjnej,
d)
gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem, w tym prowadzenie depozytu broni i amunicji,
e)
opracowywanie i przeprowadzanie szkoleń tematycznych, w tym w zakresie wyszkolenia strzeleckiego oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego,
f)
wykonywanie czynności konwojowo-ochronnych;
5)
przez Zespół Wsparcia Technicznego należy:
a)
nadzór nad zasobami techniki operacyjnej Delegatury i utrzymanie jej w gotowości do działania.
b)
zapewnienie obsługi i bezpieczeństwa systemów sieci teleinformatycznych,
c)
administrowanie systemami bezpieczeństwa,
d)
realizacja działań operacyjno-rozpoznawczych z użyciem środków techniki operacyjnej,
e) 1
(skreślona).
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w zarządzeniu nr 21/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. - Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 18, poz. 98, Nr 85, poz. 716 i Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 151, poz. 1014.

ZAŁĄCZNIK 

Schemat organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie

1 § 8 ust. 3 pkt 5 lit. e) skreślona przez § 16 zarządzenia nr 15/13 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania ustaleń danych telekomunikacyjnych oraz sprawozdawczości ich uzyskiwania (Dz.Urz.CBA.13.21) z dniem 1 lipca 2013 r.