Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. - OpenLEX

Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dzienniki resortowe

NFZ.2021.147

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 147/2021/GPF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1992) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Nadaje się Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem", regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. 
Architektura procesów realizowanych w Centrali Funduszu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. 
Schemat organizacyjny Centrali Funduszu, określający nadzór nad komórkami organizacyjnymi Centrali Funduszu sprawowany przez Prezesa Funduszu i Zastępców Prezesa Funduszu, stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  2. 
Kierujący komórkami organizacyjnymi, przygotują wewnętrzne regulaminy organizacyjne kierowanych przez siebie komórek i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
Traci moc zarządzenie Nr 152/2020/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Uzasadnienie

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadza regulamin organizacyjny Centrali Funduszu dostosowany do aktualnie obowiązujących i projektowanych procedur.

Doprecyzowane zostały terminy zadań związane ze sporządzaniem Planu Pracy Funduszu oraz rozliczaniem jego realizacji. W celu większej przejrzystości dokumentu zdecydowano o uchyleniu dotychczasowego regulaminu.

Wprowadzenie zarządzenia stanowi realizację celu strategicznego NFZ nr 6: Optymalizacja procesów wewnętrznych.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  1  

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRALI

KIEROWNICTWO CENTRALI

PODSTAWOWE ZADANIA STATUTOWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH CENTRALI

ZAKRES DZIAŁANIA STATUTOWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH CENTRALI

GABINET PREZESA FUNDUSZU

BIURO RADY FUNDUSZU

BIURO PRAWNE

BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE

BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

BIURO BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

BIURO KSIĘGOWOŚCI

BIURO NADZORU WEWNĘTRZNEGO

BIURO PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

BIURO SPRAW PRACOWNICZYCH

DEPARTAMENT ANALIZ I INNOWACJI

DEPARTAMENT EKONOMICZNO-FINANSOWY

DEPARTAMENT GOSPODARKI LEKAMI

DEPARTAMENT INFORMATYKI

DEPARTAMENT KONTROLI

DEPARTAMENT OBSŁUGI KLIENTÓW

DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

DEPARTAMENT DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH

DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1. 
Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia określa strukturę i zasady działania Centrali, zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Centrali, zasady planowania i sprawozdawczości, a także uprawnienia do podpisywania dokumentów oraz wydawania aktów prawnych opracowywanych w Centrali.
§  2. 
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1)
Centrala – Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia;
2)
dyrektor komórki organizacyjnej – osobę kierującą komórką organizacyjną Centrali, określoną w § 10 ust. 1, lub osobę pełniącą te obowiązki;
3)
Fundusz lub NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia;
4)
naczelnik wydziału albo kierownik działu lub sekcji – osobę kierującą wydziałem, działem lub sekcją, lub osobę pełniącą te obowiązki;
5)
kierownik projektu – osobę prowadzącą projekt i odpowiadającą za zarządzanie operacyjne zespołem projektowym;
6)
komórka organizacyjna Centrali – wyodrębnioną odpowiednio w strukturze organizacyjnej Centrali komórkę statutową, o której mowa w § 10 ust. 1;
7)
regulamin – regulamin organizacyjny Centrali Funduszu;
8)
RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
9)
statut – statut Funduszu stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1992);
10)
ustawa – ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.);
11)
ustawa o refundacji – ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, z późn. zm.).
§  3. 
1. 
Pracami Centrali kieruje Prezes Funduszu, w szczególności poprzez wydawanie zarządzeń, decyzji, wytycznych i poleceń.
2. 
Prezes Funduszu kieruje pracami Centrali przy pomocy Zastępców Prezesa Funduszu oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali.
3. 
Komórki organizacyjne Centrali realizują ustalone cele i zadania zgodnie z kierunkami określonymi przez Prezesa Funduszu oraz Zastępców Prezesa Funduszu, z uwzględnieniem ust. 4.
4. 
Zastępcy Prezesa Funduszu, określając cele i zadania dla nadzorowanych przez siebie komórek organizacyjnych Centrali, współdziałają z Prezesem Funduszu i uzgadniają z nim kierunki działań.
§  4. 
Do kompetencji Prezesa Funduszu należy w szczególności:
1)
wykonywanie zadań określonych w art. 102 ust. 1 i 5 ustawy oraz w innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego;
2)
zatwierdzanie materiałów i opracowań przeznaczonych dla organów władzy publicznej oraz członków Rady Funduszu;
3)
podpisywanie korespondencji kierowanej do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa i wiceprezesów Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
4)
podpisywanie korespondencji kierowanej do Marszałka i wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz pism stanowiących odpowiedź na korespondencję pochodzącą od posłów i senatorów;
5)
wydawanie aktów prawnych;
6)
zgłaszanie, do organu uprawnionego, inicjatywy przedstawienia wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia państwowego;
7)
rozpatrywanie petycji;
8)
podpisywanie dokumentów zastrzeżonych do podpisu Prezesa Funduszu na podstawie odrębnych przepisów.
§  5. 
1. 
Prezes Funduszu może upoważnić Zastępców Prezesa Funduszu, dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali, a także innych pracowników Centrali do wykonywania w jego imieniu określonych czynności, w tym podpisywania korespondencji.
2. 
Osoby działające w imieniu albo z upoważnienia Prezesa Funduszu działają w granicach udzielonego im pełnomocnictwa lub upoważnienia.
3. 
W celu realizacji zadań Prezes Funduszu może powoływać pełnomocników do realizacji określonych zadań, komisje lub zespoły zadaniowe, ustalając ich obowiązki i uprawnienia oraz wskazując komórkę organizacyjną Centrali wspomagającą organizacyjnie realizację zadań.
4. 
Prezes Funduszu może zlecić Zastępcom Prezesa Funduszu lub dyrektorom dodatkowe zadania o charakterze doraźnym lub stałym, niewymienione w regulaminie.
5. 
Prezes Funduszu wprowadza w Funduszu procedury, które określają sposób postępowania pracowników Funduszu oraz podlegają stosowaniu.
§  6. 
1. 
W zakresie określonym przepisami prawa Prezes Funduszu wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz Zastępców Prezesa Funduszu.
2. 
Wykonując czynności, o których mowa w ust. 1, Prezes Funduszu może wydawać zarządzenia, wytyczne i polecenia. Prezes Funduszu może upoważnić Zastępców Prezesa Funduszu oraz inne osoby do wykonywania określonych czynności z zakresu prawa pracy.
3. 
Prezes Funduszu wyraża zgodę na urlopy Zastępców Prezesa Funduszu oraz dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu.
4. 
Dyrektor Gabinetu Prezesa Funduszu, w imieniu Prezesa Funduszu:
1)
wyraża zgodę na urlopy dyrektorów komórek organizacyjnych nadzorowanych bezpośrednio przez Prezesa Funduszu;
2)
wyraża zgodę na udział osób zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Centrali oraz Zastępców Prezesa Funduszu, oraz dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu w zagranicznych spotkaniach, konferencjach, sympozjach i innych uroczystościach;
3)
wyraża zgodę na udział dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu, z zastrzeżeniem postanowień art. 107 ust. 1 ustawy, dyrektorów komórek organizacyjnych nadzorowanych bezpośrednio przez Prezesa Funduszu oraz pracowników tych komórek, w krajowych spotkaniach, konferencjach, sympozjach i innych uroczystościach, w których udział wiąże się z reprezentowaniem Funduszu (w szczególności jako prelegent lub uczestnik panelu);
4)
zatwierdza wnioski dyrektorów komórek organizacyjnych, nadzorowanych bezpośrednio przez Prezesa Funduszu, wymagające akceptacji przełożonego.
5. 
Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych wyraża zgodę na urlopy dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu.
§  7. 
1. 
Zastępcy Prezesa Funduszu odpowiadają za organizację i realizację zadań powierzonych przez Prezesa Funduszu oraz zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w nadzorowanych komórkach organizacyjnych Centrali. Zadania te Zastępcy Prezesa Funduszu wykonują przy pomocy dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali.
2. 
Zastępcy Prezesa Funduszu podejmują decyzje i podpisują pisma w sprawach określonych przez Prezesa Funduszu oraz w ramach posiadanego upoważnienia lub pełnomocnictwa udzielonego im przez Prezesa Funduszu.
3. 
Zastępcy Prezesa Funduszu, w imieniu Prezesa Funduszu, w odniesieniu do komórek organizacyjnych, nad którymi wykonują bezpośredni nadzór, wyrażają zgodę na:
1)
urlopy dyrektorów komórek organizacyjnych;
2)
udział dyrektorów komórek organizacyjnych oraz pracowników tych komórek w krajowych spotkaniach, konferencjach, sympozjach i innych uroczystościach, w których udział wiąże się z reprezentowaniem Funduszu (w szczególności jako prelegent lub uczestnik panelu).
§  8. 
1. 
Pracownicy komórek organizacyjnych Centrali wykonują swoje obowiązki w sposób zapewniający sprawną, rzetelną, prawidłową i terminową realizację powierzonych im celów i zadań.
2. 
Pracownicy komórek organizacyjnych Centrali stosują postanowienia Kodeksu dobrych praktyk i zasad etycznego postępowania w Narodowym Funduszu Zdrowia przyjętego odrębnym zarządzeniem, a w szczególności:
1)
obowiązani są do dbania o powierzone im mienie oraz o pozytywny wizerunek Funduszu;
2)
obowiązani są do kształtowania relacji służbowych pracowników komórek organizacyjnych Centrali w oparciu o wzajemny szacunek, równoprawność, koleżeństwo oraz wzajemną pomoc i dzielenie się doświadczeniami zawodowymi oraz przeciwdziałanie zaistnieniu mobbingu i dyskryminacji;
3)
nie wykorzystują zajmowanego stanowiska do osiągania jakichkolwiek prywatnych korzyści, nie podejmują działalności mogącej mieć wpływ na bezstronność w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz nie dopuszczają do powstania konfliktów interesów.
3. 
Kierownicy komórek organizacyjnych Centrali zapobiegają przypadkom nepotyzmu w pracy, w tym w szczególności możliwości powstania podległości służbowej pomiędzy małżonkami, osobami pozostającymi w faktycznym wspólnym pożyciu oraz pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa oraz w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli.
§  9. 
W Centrali prowadzone są w szczególności następujące rejestry:
Lp.Nazwa rejestruKomórka prowadząca /nadzorująca
1.rejestr decyzji Prezesa Funduszu, wydawanych na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 24a ustawy;GPF
2.rejestr decyzji Prezesa Funduszu, wydawanych na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy;GPF, DGL
3.rejestr decyzji Prezesa Funduszu wydawanych na podstawie art. 42f, 42i oraz 42j ustawy;DWM
4.rejestr decyzji Prezesa Funduszu wydawanych na podstawie art. 42d ust. 19 ustawy;DWM
5.rejestr zażaleń rozpatrywanych przez Prezesa Funduszu w trybie art. 161 ustawy;DSOZ, DGL DSM, DK
6.rejestr skarg i wniosków dotyczących działalności świadczeniodawców;DOK
7.rejestr skarg i wniosków składanych do Prezesa Funduszu na pracowników Funduszu;BNW
8.rejestr petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870);GPF
9.rejestr spraw sądowych;BP
10.rejestr zarządzeń Prezesa Funduszu;BP
11.rejestr propozycji zmian przepisów z zakresu ochrony zdrowia;BP
12.rejestr upoważnień i pełnomocnictw z zastrzeżeniem pkt 15-17;GPF
13.rejestr spraw parlamentarnych;GPF
14.rejestr uchwał Rady Funduszu;BRF
15.rejestr upoważnień i realizacji kontroli wewnętrznej;BNW
16.rejestr upoważnień do przeprowadzania audytu wewnętrznego;BAW
17.rejestr upoważnień i realizacji kontroli;DK
18.rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej, decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzji o umorzeniu postępowania o udzielenie informacji publicznej;GPF
19.rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych;BBIiCD
20.rejestr postępowań z zakresu zamówień publicznych;BAG
21.rejestr delegacji służbowych pracowników;BSP
22.rejestr interpretacji indywidualnych w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, o których mowa w art. 109a ustawy;BP
23.rejestr żołnierzy uprawnionych oraz weteranów działań poza granicami kraju;DSM
24.rejestr kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;DSM
25.rejestr elektronicznych podpisów kwalifikowanych;BAG
26.rejestr działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych w Funduszu;BBIiCD
27.rejestr odstępstw w Funduszu - prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu;BBIiCD
28.rejestr podmiotów zewnętrznych Funduszu - prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania;BBIiCD
29rejestr osób upoważnionych do pobierania kluczy w Centrali - prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania;BBIiCD
30.rejestr pobrań kluczy do pomieszczeń w Centrali - nad którego prowadzeniem, na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania;BBIiCD
31.rejestr planów ciągłości działania w Funduszu - prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania;BBIiCD
32.rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 RODO;BBIiCD zasilany przez wszystkie komórki
33.rejestr kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 RODO;BBIiCD zasilany przez wszystkie komórki
34.rejestr decyzji Ministra Zdrowia o refundacji leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wydanych na podstawie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974, z późn. zm.);DGL
35.rejestr decyzji Ministra Zdrowia wydawanych w sprawie objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny dla leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy, w przypadku zawarcia w tych decyzjach instrumentów dzielenia ryzyka;DGL
36.rejestr Rekomendacji Prezesa i Opinii Rady Przejrzystości przy AOTMiT;DGL
37.prowadzenie rejestru decyzji Ministra Zdrowia wydawanych w sprawie objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny dla leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 15 -16 ustawy, w przypadku zawarcia w tych decyzjach instrumentów dzielenia ryzyka.DGL
38.rejestr zobowiązań do zachowania poufności i upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Centrali;BBIiCD
39.rejestr osób zatrudnionych albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;BBIiCD
40.ewidencja udostępnień danych osobowych w Centrali - nadzorowana na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu ZarządzaniaBBIiCD
41.wykaz obszarów przetwarzania danych osobowych w Centrali - prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania;BBIiCD
42.centralny rejestr procedur wewnętrznych Funduszu;GPF
43.rejestr decyzji Prezesa Funduszu, wydawanych na podstawie art. 95n ust. 7 ustawy;DSOZ
44.rejestr decyzji Ministra Zdrowia wydawanych na podstawie art. 95n ust. 9 ustawy;DSOZ
45rejestr protestów złożonych na podstawie art. 95n ust. 5 ustawy.DSOZ

ROZDZIAŁ  II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRALI

§  10. 
1. 
W skład Centrali wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i pism używają następujących symboli:
1)
Gabinet Prezesa Funduszu - GPF;
2)
Biuro Rady Funduszu - BRF;
3)
Biuro Prawne - BP;
4)
Biuro Administracyjno-Gospodarcze - BAG;
5)
Biuro Audytu Wewnętrznego - BAW;
6)
Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania - BBIiCD
7)
Biuro Komunikacji Społecznej - BKS;
8)
Biuro Księgowości - BK;
9)
Biuro Nadzoru Wewnętrznego - BNW;
10)
Biuro Profilaktyki Zdrowotnej - BPZ;
11)
Biuro Spraw Pracowniczych - BSP;
12)
Departament Analiz i Innowacji - DAiI;
13)
Departament Ekonomiczno-Finansowy - DEF;
14)
Departament Gospodarki Lekami - DGL;
15)
Departament Informatyki - DI;
16)
Departament Kontroli - DK;
17)
Departament Obsługi Klientów - DOK;
18)
Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej - DSOZ;
19)
Departament ds. Służb Mundurowych - DSM;
20)
Departament Współpracy Międzynarodowej - DWM;
2. 
Nadzór nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, sprawuje Prezes Funduszu. Prezes Funduszu sprawuje również bezpośredni nadzór nad Służbą BHP, Inspektorem Ochrony Danych oraz Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych wchodzącymi w skład Biura Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania.
3. 
Bezpośredni nadzór nad:
1)
Departamentem Informatyki, Departamentem Kontroli, Departamentem Współpracy Międzynarodowej, Biurem Administracyjno-Gospodarczym oraz Biurem Księgowości wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Operacyjnych;
2)
Departamentem ds. Służb Mundurowych wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Służb Mundurowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku jego nieobecności albo nieobsadzenia stanowiska zadanie to wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Medycznych;
3)
Departamentem Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Departamentem Gospodarki Lekami oraz Biurem Profilaktyki Zdrowotnej wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Medycznych.
§  11. 
1. 
W komórce organizacyjnej Centrali mogą być tworzone:
1)
wydziały;
2)
działy;
3)
sekcje;
4)
samodzielne lub wieloosobowe stanowiska.
2. 
Kierowanie pracą wydziału, działu lub sekcji może zostać powierzone pracownikowi komórki organizacyjnej Centrali.
3. 
Sprawy wynikające z nadzoru Prezesa Funduszu nad działalnością oddziałów wojewódzkich Funduszu, prowadzone przez komórki organizacyjne, wymagają akceptacji Prezesa Funduszu.
4. 
Szczegółowe zadania komórek organizacyjnych Centrali określa wewnętrzny regulamin organizacyjny danej komórki organizacyjnej Centrali, zatwierdzany przez Prezesa Funduszu. Regulamin ten określa w szczególności:
1)
strukturę organizacyjną;
2)
organizację i podział pracy w komórce organizacyjnej;
3)
zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3;
4)
zakres zadań pracowników zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
§  12. 
1. 
Pracą komórki organizacyjnej, o której mowa w § 10 ust. 1:

kieruje dyrektor tej komórki samodzielnie lub przy pomocy zastępcy (zastępców) dyrektora.

2. 
O ile z treści innych dokumentów nie wynika inaczej, dyrektora podczas nieobecności w pracy zastępuje i kieruje pracą komórki organizacyjnej:
1)
zastępca dyrektora lub pracownik komórki organizacyjnej wyznaczony przez dyrektora w uzgodnieniu z Prezesem Funduszu lub właściwym Zastępcą Prezesa Funduszu;
2)
zastępca dyrektora lub pracownik komórki organizacyjnej wyznaczony przez Prezesa Funduszu lub właściwego Zastępcę Prezesa Funduszu, jeżeli dyrektor komórki organizacyjnej nie uzgodnił z Prezesem Funduszu osoby go zastępującej.
3. 
Pracą komórek organizacyjnych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1-3, kierują odpowiednio:
1)
wydziałem - naczelnik wydziału;
2)
działem - kierownik działu;
3)
sekcją - kierownik sekcji.
4. 
O ile z treści innych dokumentów nie wynika inaczej, w przypadku nieobecności w pracy osób, o których mowa w ust. 3, pracą komórki organizacyjnej kieruje pracownik wyznaczony przez dyrektora.
§  13. 
W centrali realizowane są również zadania projektowe, nad którymi nadzór sprawuje kierownik projektu.
§  14. 
1. 
Obsługę sekretariatów Prezesa Funduszu i Zastępców Prezesa Funduszu zapewnia Gabinet Prezesa Funduszu.
2. 
W przypadku konieczności organizacji zastępstw podczas nieobecności osób obsługujących sekretariaty, wsparcie w realizacji zadania zapewniają inne komórki organizacyjne Centrali.

ROZDZIAŁ  III

KIEROWNICTWO CENTRALI

§  15. 
1. 
Dyrektor komórki organizacyjnej odpowiada za całokształt spraw prowadzonych i rozpatrywanych przez podległą sobie komórkę organizacyjną, z zastrzeżeniem ust. 5, a w szczególności za zapewnienie:
1)
zgodności działania komórki organizacyjnej z obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi oraz kierunkami określonymi przez Prezesa Funduszu lub Zastępcę Prezesa Funduszu;
2)
właściwej organizacji pracy, ciągłość realizacji zadań w czasie własnej nieobecności w pracy oraz nieobecności w pracy pracowników komórki organizacyjnej, przez zapewnienie zastępstwa na czas nieobecności;
3)
pozostawania przetwarzania danych osobowych oraz informacji niejawnych pozostających w dyspozycji komórki organizacyjnej w zgodności z przepisami prawa;
4)
bieżącego monitorowania celowego i oszczędnego wydatkowania środków finansowych ujętych w planie finansowym oraz rzeczowym planie wydatków inwestycyjnych Centrali na zadania realizowane przez komórkę organizacyjną oraz ścisłej współpracy w tym zakresie z właściwymi rzeczowo komórkami organizacyjnymi Centrali;
5)
współdziałania z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań Centrali;
6)
osiągania celów i zadań wynikających z planu pracy Centrali w zakresie właściwości komórki organizacyjnej;
7)
podejmowania działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zapewniając:
a)
zgodność działalności komórki organizacyjnej z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
b)
skuteczność i efektywność działań,
c)
wiarygodność sprawozdań,
d)
ochronę zasobów,
e)
przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,
f)
efektywność i skuteczność przepływu informacji,
g)
zarządzanie ryzykiem;
8)
zapewnienie przepływu informacji dotyczących zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną w ramach Centrali;
9)
dbałość o właściwy wizerunek i pozytywne postrzeganie Funduszu.
2. 
Dyrektor komórki organizacyjnej w szczególności:
1)
kieruje i nadzoruje pracę komórki organizacyjnej;
2)
reprezentuje komórkę organizacyjną w kontaktach wewnątrz Funduszu i na zewnątrz;
3)
zapewnia realizację obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), w tym odpowiada za zamieszczanie i aktualizację, w uzgodnieniu z Biurem Komunikacji Społecznej, informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Funduszu, na stronie intranetowej i na stronie internetowej Funduszu oraz za przygotowywanie informacji na potrzeby komunikacji społecznej;
4)
dokonuje merytorycznego rozliczenia dotacji w ramach zadań wykonywanych przez daną komórkę organizacyjną;
5)
uzgadnia z Prezesem Funduszu i nadzorującym go Zastępcą Prezesa prezentowane przez siebie na zewnątrz stanowisko Funduszu w zakresie spraw realizowanych przez komórkę organizacyjną i współdziała w tym zakresie z dyrektorami pozostałych komórek organizacyjnych oraz rzecznikiem prasowym Centrali;
6)
współuczestniczy w przygotowaniu planu finansowego Centrali w zakresie zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną;
7)
przygotowuje projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego, o którym mowa w § 11 ust. 4 i przedkłada go do zatwierdzenia Prezesowi Funduszu;
8)
przygotowuje sprawozdania z działalności komórki organizacyjnej oraz wykonania celów i zadań;
9)
zapewnia efektywne wykorzystanie czasu pracy przez podległych pracowników i przestrzeganie przez nich dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
10)
zapewnia zapoznawanie się przez podległych pracowników z przepisami regulaminu i innych aktów wewnętrznych obowiązujących w Centrali oraz przestrzeganie tych przepisów;
11)
zapewnia prawidłowe, efektywne, terminowe i rzetelne wykonywanie zadań określonych w niniejszym regulaminie, wewnętrznym regulaminie organizacyjnym komórki organizacyjnej, innych aktach wewnętrznych oraz zadań zleconych przez Prezesa Funduszu, Zastępców Prezesa Funduszu lub dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu;
12)
zapewnia sporządzanie i aktualizację zakresu obowiązków dla pracowników, zatrudnionych w podległej komórce organizacyjnej i współpracuje w tym zakresie z Biurem Spraw Pracowniczych;
13)
wnioskuje do Prezesa Funduszu w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, przenoszenia, zwalniania, ustalania wysokości wynagrodzenia, awansowania i nagradzania oraz karania pracowników komórki organizacyjnej;
14)
dokonuje oceny pracowników komórki organizacyjnej i zapewnia, we współpracy z Biurem Spraw Pracowniczych, jej terminowe sporządzenie;
15)
wyraża zgodę na urlopy pracowników;
16)
wykonuje inne polecenia wydane przez Prezesa Funduszu, Zastępców Prezesa Funduszu oraz dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu;
17)
wyraża zgodę na udział podległych pracowników, w krajowych spotkaniach, konferencjach, sympozjach i innych uroczystościach, w których udział nie wiąże się z reprezentowaniem Funduszu (w szczególności prelegent, uczestnik panelu).
3. 
Dyrektor komórki organizacyjnej może posiadać inne uprawnienia, poza określonymi w ust. 2, udzielane odrębnym upoważnieniem lub pełnomocnictwem Prezesa Funduszu.
4. 
Dyrektor komórki organizacyjnej, stosownie do zakresu działania podległej komórki organizacyjnej:
1)
przygotowuje projekty decyzji i parafuje pisma oraz materiały przedkładane do podpisu Prezesowi Funduszu lub Zastępcy Prezesa Funduszu;
2)
w ramach posiadanego upoważnienia lub pełnomocnictwa, w sprawach określonych przez Prezesa Funduszu, podejmuje decyzje i podpisuje pisma;
3)
podpisuje pisma niezastrzeżone do kompetencji innych osób, w szczególności:
a)
pisma i materiały kierowane do Prezesa Funduszu oraz Zastępców Prezesa Funduszu,
b)
wnioski w sprawach personalnych pracowników komórki organizacyjnej;
4)
dokonuje merytorycznej kontroli faktur i innych dokumentów finansowo-księgowych związanych z realizacją zadań przez komórkę organizacyjną.
5. 
W przypadku wydzielenia w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym komórki organizacyjnej Centrali, o którym mowa w § 11 ust. 4, obszaru zadań i stanowisk podporządkowanych bezpośredniemu nadzorowi Prezesa Funduszu, przepis ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do osoby kierującej i nadzorującej wykonywanie tych zadań w danej komórce organizacyjnej Centrali.
6. 
Dyrektorzy komórek organizacyjnych są:
1)
upoważnieni do wykonywania i zlecania podległym pracownikom wykonania zadań służbowych poza Warszawą, na terenie kraju, w ramach przyznanych komórce organizacyjnej na dany rok środków finansowych na pokrycie kosztów krajowych podróży służbowych;
2)
odpowiedzialni za celowe i oszczędne wykorzystanie przyznanych na dany rok środków finansowych na pokrycie kosztów krajowych podróży służbowych, w szczególności poprzez określenie środka transportu właściwego do odbycia krajowej podróży służbowej, a także jego rodzaju i klasy oraz wyznaczenie miejscowość rozpoczęcia i zakończenia krajowej podróży służbowej;
3)
zobowiązani do potwierdzenia odbycia krajowej podróży służbowej oraz sprawdzenia merytorycznego rozliczenia kosztów krajowej podróży służbowej podległych pracowników.
§  16. 
Zastępca dyrektora komórki organizacyjnej w szczególności:
1)
kieruje i nadzoruje pracę podległych mu wydziałów, działów, sekcji i samodzielnych stanowisk pracy;
2)
zapewnia prawidłowe, efektywne, terminowe i rzetelne wykonywanie zadań podległych mu wydziałów, działów, sekcji i samodzielnych stanowisk pracy;
3)
odpowiada za osiąganie celów wynikających z planu pracy Centrali, w zakresie właściwości podległego mu wydziału, działu, sekcji i samodzielnych stanowisk pracy;
4)
zapewnia efektywne wykorzystanie czasu pracy przez podległych pracowników i przestrzeganie przez nich dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
5)
podejmuje decyzje z zakresu działania podległych mu wydziałów, działów, sekcji i samodzielnych stanowisk pracy oraz podpisuje oraz parafuje pisma i notatki informacyjne w tym zakresie, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla dyrektora komórki organizacyjnej;
6)
podejmuje decyzje i podpisuje pisma w sprawach wynikających z udzielonych mu upoważnień i pełnomocnictw;
7)
podejmuje działania dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zapewniając:
a)
zgodność działalności komórki organizacyjnej z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
b)
skuteczność i efektywność działań,
c)
wiarygodność sprawozdań,
d)
ochronę zasobów,
e)
przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,
f)
efektywność i skuteczność przepływu informacji,
g)
zarządzanie ryzykiem;
8)
występuje z wnioskiem do dyrektora komórki organizacyjnej w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, przenoszenia, zwalniania, ustalania wysokości wynagrodzenia, awansowania i nagradzania oraz karania podległych pracowników;
9)
w porozumieniu z dyrektorem komórki organizacyjnej dokonuje oceny podległych pracowników komórki organizacyjnej;
10)
zastępuje dyrektora komórki organizacyjnej zgodnie z posiadanymi upoważnieniami i pełnomocnictwami;
11)
wykonuje inne zadania zlecone przez Prezesa Funduszu, Zastępców Prezesa Funduszu, dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu oraz dyrektora komórki organizacyjnej.
§  17. 
1. 
Naczelnik wydziału, kierownik działu lub sekcji działa zgodnie z powierzonym mu zakresem zadań.
2. 
Naczelnik wydziału, kierownik działu lub sekcji w szczególności:
1)
zapewnia prawidłowe, efektywne, terminowe i rzetelne wykonanie zadań podległej komórki organizacyjnej;
2)
odpowiada za osiąganie celów wynikających z planu pracy Centrali, w zakresie właściwości podległej mu komórki organizacyjnej;
3)
zapewnia efektywne wykorzystanie czasu pracy przez podległych pracowników i przestrzeganie przez nich dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
4)
podejmuje decyzje oraz podpisuje lub parafuje pisma w sprawach należących do zakresu zadań podległej komórki organizacyjnej, a niezastrzeżonych dla dyrektora lub zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej;
5)
wydaje dyspozycje i wytyczne podległym pracownikom niezbędne do wykonywania zadań;
6)
reprezentuje wydział, dział lub sekcję w zakresie określonym przez przełożonych;
7)
zapewnia wymianę informacji wewnątrz danej komórki organizacyjnej;
8)
podejmuje działania dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zapewniając:
a)
zgodność działalności komórki organizacyjnej z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
b)
skuteczność i efektywność działań,
c)
wiarygodność sprawozdań,
d)
ochronę zasobów,
e)
przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,
f)
efektywność i skuteczność przepływu informacji,
g)
zarządzanie ryzykiem;
9)
przedstawia bezpośredniemu przełożonemu opinie i wnioski w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, przenoszenia, zwalniania, awansowania i nagradzania oraz karania podległych pracowników;
10)
w porozumieniu odpowiednio z dyrektorem lub nadzorującym pracę wydziału, działu lub sekcji zastępcą dyrektora komórki organizacyjnej dokonuje oceny podległych pracowników;
11)
wykonuje inne zadania zlecone przez Prezesa Funduszu, Zastępców Prezesa Funduszu, dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu oraz dyrektora i zastępcę dyrektora komórki organizacyjnej.
§  18. 
1. 
Kierownicy projektów prowadzą projekty i odpowiadają za zarządzanie operacyjne zespołem projektowym, a w szczególności:
1)
monitorują celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych ujętych w planie finansowym oraz rzeczowym planie wydatków inwestycyjnych Centrali na zadania realizowane w projekcie;
2)
dokonują merytorycznej kontroli faktur i innych dokumentów finansowo-księgowych związanych z realizacją projektu;
3)
dokonują merytorycznego rozliczenia wydatków w projekcie, w tym dotacji, delegacji, kosztów szkoleń;
4)
dokonują oceny pracowników w zespole projektowym oraz przekazują do Biura Spraw Pracowniczych za pośrednictwem Gabinetu Prezesa Funduszu informacje o podziale środków finansowych przydzielonych na dodatki motywacyjne/nagrody dla członków zespołu projektowego.
2. 
Kierownicy projektów mogą posiadać inne uprawnienia, udzielane odrębnym upoważnieniem lub pełnomocnictwem Prezesa Funduszu.

ROZDZIAŁ  IV

ZASADY PODPISYWANIA DOKUMENTÓW

§  19. 
1. 
Komórki organizacyjne Centrali wykonują zadania określone w regulaminie, wewnętrznym regulaminie organizacyjnym danej komórki organizacyjnej i innych wewnętrznych aktach prawnych, a także zadania wynikające z poleceń Prezesa Funduszu, Zastępców Prezesa Funduszu i dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu.
2. 
Komórką organizacyjną właściwą do realizacji określonego zadania jest komórka organizacyjna, do zakresu działania której należy dana sprawa, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
3. 
Projekty aktów prawnych oraz opracowania o istotnym znaczeniu, sporządzane przez komórki organizacyjne Centrali wymagają uzgodnienia z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi, a także uzyskania akceptacji radcy prawnego zatrudnionego w Biurze Prawnym lub dyrektora Biura Prawnego lub zastępcy dyrektora Biura Prawnego oraz akceptacji nadzorującego Zastępcy Prezesa Funduszu, za wyjątkiem analiz i sprawozdań o charakterze cyklicznym należących do zadań właściwej komórki organizacyjnej Centrali.
4. 
W przypadku zadania wykraczającego poza zakres działania jednej komórki organizacyjnej, właściwą do jej realizacji jest komórka organizacyjna, do której należy większość zagadnień lub istota zadania, lub jeżeli została ona wskazana jako wiodąca przez Prezesa Funduszu, Zastępcę Prezesa lub dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu. Wyznaczona komórka staje się komórką merytoryczną i jest odpowiedzialna za ostateczne załatwienie sprawy.
5. 
Komórka organizacyjna realizująca określone zadanie jest koordynatorem prac wykonywanych przez komórki organizacyjne współpracujące przy realizacji tego zadania.
6. 
Komórka organizacyjna koordynująca realizację określonego zadania:
1)
przedkłada współpracującym komórkom organizacyjnym materiały do opinii;
2)
wnioskuje o przedstawienie niezbędnych informacji i dokumentów przez współpracujące komórki organizacyjne;
3)
wyznacza i nadzoruje terminy realizacji zadań.
7. 
Dyrektor komórki organizacyjnej jest obowiązany do powiadamiania innych komórek organizacyjnych o prezentowanym na zewnątrz stanowisku w określonej sprawie, o ile dotyczy ono kwestii pozostających w obszarze ich działania.
§  20. 
1. 
Załatwianie spraw w Centrali wymaga formy pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Forma elektroniczna załatwiania spraw może być wykorzystywana w przypadku:
1)
prowadzenia uzgodnień wewnętrznych między komórkami organizacyjnymi lub poszczególnymi stanowiskami pracy, gdy elektroniczna forma dokumentu jest wystarczająca do dalszego procedowania;
2)
współpracy z formacjami Unii Europejskiej i innymi instytucjami w sprawach wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, z tym że przed przedstawieniem ostatecznego stanowiska Centrali należy uzyskać akceptację i podpis na dokumencie nadzorującego pracę komórki organizacyjnej Zastępcy Prezesa Funduszu oraz Prezesa Funduszu;
3)
spraw otrzymywanych za pośrednictwem ePUAP-u oraz korespondencji opatrzonej podpisem elektronicznym;
4)
informowania przez Biuro Prawne pozostałych komórek organizacyjnych o wydanym przez Prezesa Funduszu zarządzeniu;
5)
spraw prowadzonych w klasach z jednolitego rzeczowego wykazu akt wskazanych jako wyjątki od systemu tradycyjnego.
3. 
Nie dopuszcza się wyłącznie elektronicznej formy załatwiania spraw, gdy według obowiązujących przepisów lub unormowań wewnętrznych, konieczne jest złożenie podpisu na dokumencie.
4. 
Prawo podpisu bieżącej korespondencji kierowanej do innych komórek organizacyjnych mają również pracownicy, w zakresie określonym przez dyrektora komórki organizacyjnej w stosownym upoważnieniu.
5. 
Dokumenty przygotowywane w komórce organizacyjnej w formie papierowej powinny być podpisane i opatrzone datą przez przygotowującego je pracownika. Podpisanie polega na umieszczeniu czytelnego podpisu osoby przygotowującej pismo lub parafy wraz z pieczątką służbową tej osoby w lewym dolnym rogu na każdej zapisanej stronie projektu pisma lub dokumentu.
6. 
Dokumenty w formie elektronicznej podlegają opracowaniu zgodnie z EZD.
7. 
Dokumenty tworzone w związku z prowadzonymi postępowaniami o zamówienie publiczne podpisywane są zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.
8. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 5, powinny być następnie parafowane oraz opatrzone imienną pieczątką służbową i datą przez:
1)
bezpośredniego przełożonego pracownika - w sprawach przedkładanych do podpisu dyrektora lub zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej;
2)
bezpośredniego przełożonego pracownika i dyrektora lub zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej - w sprawach przedkładanych do podpisu właściwego Zastępcy Prezesa Funduszu;
3)
bezpośredniego przełożonego pracownika, dyrektora lub zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej i właściwego Zastępcę Prezesa Funduszu - w sprawach przedkładanych do podpisu Prezesa Funduszu.
9. 
Kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiadają za jakość i merytoryczną poprawność dokumentów przygotowywanych w komórce organizacyjnej.
10. 
Zasady i tryb opracowywania, uzgadniania oraz wydawania aktów prawnych określa odrębne zarządzenie Prezesa Funduszu.
11. 
Pisma i dokumenty mogące powodować istotne konsekwencje prawne lub finansowe dla prawidłowego wykonywania zadań realizowanych przez Fundusz wymagają uzgodnienia odpowiednio z Biurem Prawnym pod względem formalnoprawnym oraz z Departamentem Ekonomiczno-Finansowym i Biurem Księgowości pod względem finansowym.
12. 
Pisma, dokumenty, projekty umów i aktów prawnych, w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych, przedkładane są do rekomendacji Inspektorowi Ochrony Danych.
13. 
Dokumenty wymagające oceny prawnej podlegają akceptacji Biura Prawnego z zastrzeżeniem ust. 14. Akceptacja, dokumentów w formie papierowej polega na parafowaniu i opatrzeniu dokumentu imienną pieczątką wskazującą na zajmowane stanowisko przez dyrektora Biura Prawnego lub zastępcy dyrektora Biura Prawnego.
14. 
Dokumenty stanowiące wyraz realizacji zadań radcy prawnego wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) podpisują radcowie prawni.
15. 
Decyzje dotyczące nabywania praw lub zaciągania zobowiązań, w ramach Planu Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzeczowego Planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia podejmuje Prezes Funduszu, po ich uprzedniej akceptacji przez głównego księgowego Centrali i dyrektora Departamentu Ekonomiczno-Finansowego (dokumenty w formie papierowej podlegają parafowaniu, opatrzeniu imienną pieczątką wskazującą na zajmowane stanowisko i datą).
16. 
W przypadku decyzji dotyczących nabywania praw lub zaciągania zobowiązań, w ramach Planu Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzeczowego Planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, poniżej kwoty 130 000 złotych netto, uprawnienie, o którym mowa w ust. 15, przysługuje również dyrektorowi Departamentu Ekonomiczno-Finansowego po ich uprzedniej akceptacji przez głównego księgowego Centrali (dokumenty w formie papierowej podlegają parafowaniu, opatrzeniu imienną pieczątką wskazującą na zajmowane stanowisko i datą).
17. 
Założenia i dokumenty dotyczące modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji oraz projektu układu zbiorowego pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji ogólnych i instrukcji stanowiskowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przedkładane są do opinii Służby BHP w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania.
18. 
Pisma i dokumenty mogące powodować istotne konsekwencje w obszarze funkcjonowania systemów informatycznych Funduszu wymagają zaopiniowania przez Departament Informatyki.
§  21. 
1. 
Poświadczenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem dokonują na podstawie oryginałów dokumentów kierownicy komórek organizacyjnych, w posiadaniu których znajdują się oryginały dokumentów lub pracownicy, do których obowiązków należą takie czynności.
2. 
Poświadczenie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem odbywa się poprzez opatrzenie każdej zapisanej strony dokumentu:
1)
klauzulą "za zgodność z oryginałem" - pieczęcią lub odręcznie;
2)
pieczęcią oraz własnoręcznym podpisem osoby poświadczającej;
3)
datą poświadczenia.
3. 
Przy przekazywaniu uprawnionym organom i instytucjom zewnętrznym oryginałów dokumentów, kierujący komórkami organizacyjnymi są zobowiązani do pozostawienia w komórce organizacyjnej kopii przekazywanych dokumentów wraz z adnotacjami pozwalającymi ustalić podmiot, któremu nastąpiło przekazanie oryginałów dokumentów oraz czas i podstawę przekazania.

ROZDZIAŁ  V

ZASADY PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI Z WYKONANIA ZADAŃ CENTRALI

§  22. 
1. 
Zadania Centrali na dany rok, z zastrzeżeniem ust. 4, są określane w rocznym planie pracy Funduszu.
2. 
W terminie do dnia 15 października każdego roku dyrektorzy komórek organizacyjnych Centrali przedkładają dyrektorowi Gabinetu Prezesa Funduszu propozycje celów do planu pracy Funduszu na rok następny, zgodnie z procedurą Przygotowanie i zatwierdzanie Planu Pracy.
3. 
W terminie do dnia 1 listopada każdego roku dyrektor Gabinetu Prezesa Funduszu przedkłada Prezesowi Funduszu, z wnioskiem o zatwierdzenie, projekt rocznego planu pracy Funduszu, opracowany zgodnie ze standardami kontroli zarządczej na podstawie materiałów, o których mowa w ust. 2.
4. 
Roczny plan pracy Funduszu nie obejmuje zadań, do których stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.
§  23. 
1. 
W terminie do dnia 10 lutego każdego roku, kierujący komórkami organizacyjnymi Centrali przekazują raporty niezbędne do przygotowania sprawozdania z realizacji planu pracy Funduszu za rok poprzedni, zgodnie z procedurą Monitorowanie realizacji Planu Pracy.
2. 
W terminie do dnia 28 lutego każdego roku, dyrektor Gabinetu Prezesa Funduszu przedkłada Prezesowi Funduszu, z wnioskiem o zatwierdzenie, sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy Funduszu, opracowane na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1.
§  24. 
Dyrektorzy komórek organizacyjnych Centrali, w zakresie swoich kompetencji, obowiązani są do przedkładania dyrektorowi Departamentu Analiz i Innowacji, zgodnie z przyjętym harmonogramem, danych, koniecznych do sporządzenia okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Funduszu (zgodnie z art. 102 ust. 5 pkt 11 ustawy).
§  25. 
Dyrektorzy komórek organizacyjnych Centrali obowiązani są do przedkładania dyrektorowi Gabinetu Prezesa Funduszu, w terminie określonym przez Prezesa Funduszu, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w kierowanych przez siebie komórkach organizacyjnych.

ROZDZIAŁ  VI

PODSTAWOWE ZADANIA STATUTOWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH CENTRALI

§  26. 
Komórki organizacyjne Centrali NFZ zobowiązane są do współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych przez nie zadań. Do podstawowych zadań komórek organizacyjnych, w zakresie ich właściwości, należy w szczególności:
Lp.Zadanie
1.inicjowanie, opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych i dokumentów oraz dokonywanie ich uzgodnień wewnątrz Funduszu
2.opracowywanie stanowisk i opinii do przedkładanych dokumentów rządowych
3.przygotowywanie, na wniosek Biura Prawnego, merytorycznych uzasadnień do pism procesowych, w postępowaniach sądowych i przed innymi organami
4.przygotowywanie, na wniosek Biura Prawnego, stanowisk (informacji) dotyczących projektów dokumentów rządowych przekazanych do zaopiniowania Prezesowi Funduszu
5.opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski, skargi, petycje, interwencje posłów i senatorów oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych, wystąpienia władzy publicznej
6.współpraca z organami samorządu gospodarczego, terytorialnego, urzędami administracji publicznej i innymi instytucjami oraz partnerami społecznymi w sprawach związanych z realizacją zadań
7.realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych uprawnionych organów zewnętrznych oraz przekazywanie informacji na ten temat do Biura Nadzoru Wewnętrznego
8.współpraca z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wewnętrznej
9.udział w planowanych i doraźnych kontrolach dotyczących zadań objętych zakresem działania danej komórki organizacyjnej, przeprowadzanych w oddziałach wojewódzkich Funduszu przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego, zgodnie z decyzją Prezesa Funduszu
10.przeprowadzanie kontroli planowych oraz zleconych przez Prezesa Funduszu kontroli doraźnych wykonywania przez oddziały wojewódzkie Funduszu zadań objętych zakresem działania danej komórki organizacyjnej
11.realizowanie wniosków i zaleceń wynikających z audytów wewnętrznych przeprowadzanych przez Biuro Audytu Wewnętrznego
12.udzielanie informacji i wyjaśnień, a także sporządzanie potwierdzonych kopii, odpisów i wyciągów lub zestawień dla pracowników Biura Audytu Wewnętrznego realizujących zadania audytowe
13.realizowanie zadań z zakresu wykonywania kontroli zarządczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) i standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
14.dokonywanie analizy ryzyka w obszarze objętym zakresem działania komórki organizacyjnej i tworzenie planów postępowania z ryzykiem dla ryzyk nieakceptowalnych
15.realizacja obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176)
16.dokonywanie na bieżąco analizy zmian obowiązującego prawa w zakresie działania komórki organizacyjnej
17.przygotowywanie projektów wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym obowiązujących przepisów prawnych
18.prowadzenie, w porozumieniu z Gabinetem Prezesa Funduszu, spraw wynikających z działalności w zakresie współpracy zagranicznej
19.prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Prezesa Funduszu nad działalnością oddziałów wojewódzkich Funduszu, w zakresie właściwości merytorycznej
20.gromadzenie informacji oraz opracowywanie ocen, analiz, opinii i innych dokumentów, w zakresie właściwości merytorycznej
21.udzielanie, bez zbędnej zwłoki, rzecznikowi prasowemu Centrali, informacji i wyjaśnień w zakresie działania komórki organizacyjnej
22.współpraca z Biurem Komunikacji Społecznej w zakresie aktualizacji treści zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
23.przekazywanie do Departamentu Obsługi Klientów do akceptacji projektów treści kierowanych do pacjentów, przeznaczonych do publikacji na wewnętrznych i zewnętrznych stronach internetowych i portalach Funduszu
24.przygotowywanie wkładów merytorycznych do odpowiedzi na zapytania kierowane przez pacjentów i innych interesariuszy w zakresie właściwości merytorycznej komórki i przekazywanie ich do Departamentu Obsługi Klientów, z wyłączeniem spraw z zakresu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym
25.współpraca z Departamentem Obsługi Klientów przy promowaniu usług kierowanych do pacjentów w zakresie właściwości merytorycznej komórki
26udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w zakresie zadań Departamentu
27.współpraca z Biurem Administracyjno - Gospodarczym w zakresie przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do zamówień publicznych realizowanych na potrzeby danej komórki organizacyjnej oraz udział w pracach komisji
28.współpraca z Departamentem Kontroli w zakresie niezbędnym do przygotowania, realizacji i rozliczania skutków finansowych zadań realizowanych przez Departament Kontroli
29.udzielanie informacji i wyjaśnień, a także sporządzanie potwierdzonych kopii, odpisów i wyciągów lub zestawień dla Departamentu Kontroli, w związku z realizacją zadań określonych w dziale IIIA ustawy
30.współpraca z Departamentem do Spraw Służb Mundurowych w zakresie dotyczącym realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego
31.realizowanie zadań w wyższych stanach gotowości obronnej państwa, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym, w strukturze organizacyjnej obowiązującej w stanie stałej gotowości obronnej państwa
32.realizacja projektów na potrzeby realizacji Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrali i innymi oddziałami wojewódzkimi Funduszu w zakresie realizacji projektów koordynowanych
33.wykonywanie zadań wynikających z roli właściciela biznesowego w zarządzaniu procesowym m. in. poprzez:

- opracowywanie procedur,

- coroczną weryfikację procedur pod kątem ich zgodności z obowiązującym stanem faktycznym, zgodnie z procedurą Opracowywanie i aktualizacja procedur,

- definiowanie mierników efektywności procesu oraz ich pomiar,

- nadzór nad komórkami organizacyjnymi oddziałów wojewódzkich Funduszu,

- przygotowywanie pod względem merytorycznym projektów dostosowań systemów informatycznych Funduszu, w zakresie kompetencji komórki organizacyjnej

34.współpraca z Biurem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania w zakresie dotyczącym realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
35.współpraca z Biurem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania
36.współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz zadań z zakresu obrony cywilnej
37.współpraca z Departamentem Analiz i Innowacji, pozostałymi komórkami organizacyjnymi Centrali, oddziałami wojewódzkimi Funduszu oraz instytucjami zewnętrznymi w kraju i za granicą w obszarze wdrażania innowacji w systemie ochrony zdrowia w zakresie zadań ustawowych Funduszu i upowszechniania przyjętych rozwiązań
38.współuczestnictwo w przygotowaniu planu finansowego Centrali
39.planowanie potrzeb przez komórki organizacyjne Centrali NFZ w zakresie zakupu narzędzi informatycznych wspierających wykonywanie zadań i zgłaszanie odpowiednich zapotrzebowań do Departamentu Informatyki
40.opracowywanie projektów, uzgadnianie i aktualizowanie wewnętrznych regulacji prawnych funkcjonowania Centrali w zakresie finansowym
41.przygotowywanie sprawozdań z działalności komórki organizacyjnej oraz wykonania celów i zadań w zakresie wynikającym z przepisów prawa
42.współpraca z Gabinetem Prezesa Funduszu w zakresie poprawy komunikacji wewnętrznej, w szczególności poprzez współtworzenie newslettera oraz zamieszczanie i aktualizację treści w serwisie intranetowym
43.współpraca z Gabinetem Prezesa Funduszu w zakresie rozpatrywania spraw parlamentarnych
44.współpraca z Gabinetem Prezesa Funduszu w zakresie tworzenia planu pracy Funduszu
45.współpraca z Gabinetem Prezesa Funduszu w zakresie przygotowania sprawozdania z wykonania planu pracy Funduszu
46.współpraca przy definiowaniu i monitorowaniu celów strategicznych Funduszu
47.prowadzenie, przechowywanie i przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do Archiwum Zakładowego w sposób opisany w instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji archiwalnej
48.współpraca z Gabinetem Prezesa Funduszu w zakresie opiniowania zmian w regulaminach organizacyjnych oddziałów wojewódzkich Funduszu
49.współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrali w zakresie poprawy dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej
50.realizacja, we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania, obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej

ROZDZIAŁ  VII

ZAKRES DZIAŁANIA STATUTOWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH CENTRALI

Gabinet Prezesa Funduszu
§  27. 
1. 
Gabinet Prezesa Funduszu odpowiada za organizacyjne i zarządcze wspomaganie Prezesa Funduszu. Jest komórką organizacyjną właściwą w sprawach strategii Funduszu oraz strategii rozwoju poszczególnych obszarów jego działalności. Koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań określonych w niniejszym regulaminie przez komórki organizacyjne Centrali oraz zadań zleconych przez Prezesa Funduszu w odrębnym trybie, a także kieruje sprawy do załatwienia do właściwych komórek organizacyjnych Centrali i do oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. 
Do podstawowych zadań Gabinetu Prezesa Funduszu należy w szczególności:
Lp.ZadanieJednostki /komórki współpracująceZadanie realizowane w ramach procesu
1.realizowanie zadań związanych z bezpośrednią obsługą Prezesa FunduszuWszystkie komórki CentraliB.12.05.01

B.12.05.02

B.12.05.03

B.12.05.04

B.12.06.01

W.03.10.05

2.realizowanie zadań związanych z reprezentacją instytucji przez Prezesa Funduszu oraz krajową i międzynarodową współpracą instytucjonalnąWszystkie komórki CentraliB.12.05.03

B.12.05.04

W.03.10.05

3.organizacja spotkań z udziałem Prezesa Funduszu z wyłączeniem spotkań organizowanych przez inne komórki organizacyjne CentraliBKS, BAGW.03.10.01
4.realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Centrali w zakresie prawidłowego i terminowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Prezesa Funduszu oraz dyrektora Gabinetu Prezesa FunduszuWszystkie komórki CentraliZ.05.05.01

Z.05.05.02

W.03.10.06

5.realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad dyrektorami oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie prawidłowego i terminowego wykonywania przez nich zadań określonych przez Prezesa FunduszuWszystkie komórki CentraliZ.05.05.01

Z.05.05.02

W.03.10.06

6.sporządzenie, monitorowanie i aktualizacja strategii Narodowego Funduszu ZdrowiaZ.02.01.01

Z.02.01.02

7.koordynowanie zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w Centrali i oddziałach wojewódzkich FunduszuBAW, BBIiCDZ.04.03.01
8.koordynacja prac nad przygotowaniem Planu Pracy Narodowego Funduszu Zdrowia oraz monitorowanie realizacji Planu Pracy FunduszuWszystkie komórki CentraliZ.04.03.06

Z.04.03.07

9.koordynowanie zadań związanych z dokumentowaniem kontroli zarządczejZ.04.03.02

Z.04.03.03

Z.04.03.04

Z.04.03.05

10.sprawowanie roli Biura Portfela ProjektówZ.02.02.02.01

Z.02.02.02.02

Z.02.02.02.03

11.prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności pochodzących z budżetu UE/EFTA i innych funduszy pomocowychDOK, DEF, GPF, BKS, BP, DK, DI, DWM, DSM, DSOZ, BPZ, DGL, OW NFZZ.02.02.02.04

Z.02.02.02.05

12.monitorowanie możliwości aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizacje przez NFZ projektów oraz ocena inicjatyw projektowychWszystkie zainteresowane komórki CentraliZ.02.02.02.04
13.monitorowanie i nadzór nad realizacją projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznychWszystkie zainteresowane komórki CentraliZ.02.02.02.05
14.nadzór nad dostosowaniem struktury organizacyjnej do zadańWszystkie komórki Centrali i OWZ.02.02.03
15.zarządzanie pełnomocnictwami i upoważnieniami Prezesa FunduszuBPZ.02.02.04
16.koordynacja procesu udostępniania informacji publicznejB.12.07.02
17.administrowanie aplikacją kancelaryjną elektronicznego obiegu dokumentów CentraliDOK, DIW.02.06.02

W.02.06.03

W.03.08.03.01

18.rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej i ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z opracowywaniem stanowiska Prezesa Funduszu w projektach decyzji w tym zakresieBPB.03.04.06.02

B.03.04.06.03

B.03.04.06.04

B.03.04.06.05

B.03.04.06.07

19.rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym wraz z opracowywaniem stanowiska Prezesa Funduszu w projektach decyzji w tym zakresieBPB.03.04.06.02

B.03.04.06.03

B.03.04.06.04

B.03.04.06.05

20.przygotowywanie i przekazywanie do Biura Prawnego Centrali akt sprawy wraz z wkładem merytorycznym wykorzystywanym do opracowania odpowiedzi na skargi wniesione przez strony postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzje Prezesa Funduszu wydawane na skutek odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń a także skarg na bezczynnośćB.03.04.06.02

B.03.04.06.03

B.03.04.06.04

B.03.04.06.05

21.współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i innymi organami emerytalno-rentowymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie spraw związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym i ustaleniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnejB.03.04.06.01
22.przygotowywanie stanowisk do udzielania odpowiedzi na indywidualne wystąpienia świadczeniobiorców oraz osób i instytucji występujących w ich imieniu, a także udzielanie informacji i wyjaśnień w rozpatrywanych sprawach związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnymBPB.03.04.06.01
23.przygotowywanie sprawozdań z celów i zadań wynikających z przepisów prawa oraz wynikających z zakresu działalności komórki organizacyjnejZ.02.01.02
24.wsparcie merytoryczne przy tworzeniu zasad przetwarzania danych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Kancelarią Prezesa Rady MinistrówB.03.04.06.01

B.03.04.06.02

B.03.04.06.03

B.03.04.06.04

B.03.04.06.05

B.03.04.07.01

25.nadzór i koordynowanie zarządzania procesowego w FunduszuDI, BBIiCDZ.02.02.01.01
26.zarządzanie biznesową architekturą korporacyjnąDI, BBIiCDZ.02.01.01

Z.02.02.01

Z.02.02.03

27.zapewnienie sprawnej komunikacji wewnętrznejWszystkie komórki CentraliW.03.10.03

W.03.10.04

28.prowadzenie spraw z zakresu umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz umów o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnymB.03.04.07.01

Biuro Rady Funduszu

§  28. 
1. 
Biuro Rady Funduszu odpowiada za całokształt spraw związanych z obsługą Rady Funduszu, w szczególności zapewnienie organizacyjnej i merytorycznej obsługi Rady Funduszu, umożliwiającej sprawne funkcjonowanie i wywiązywanie się tego organu z ustawowych zadań.
2. 
Do podstawowych zadań Biura Rady Funduszu należy w szczególności:
Lp.ZadanieJednostki /komórki współpracująceZadanie realizowane w ramach procesu
1.obsługa organizacyjna posiedzeń Rady Funduszu i spotkań zespołów problemowych Rady FunduszuGPF, BAG, BSP, DI, zainteresowane komórki organizacyjne CentraliW.03.12.01

W.03.12.02

2.prowadzenie bieżącej obsługi prawnej Rady Funduszu i zespołów problemowych Rady FunduszuW.03.12.01

W.03.12.02

3.współpraca z Prezesem Funduszu, Przewodniczącym Rady Funduszu i jej członkami oraz dyrektorami komórek organizacyjnych Centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu w sprawach właściwych dla Rady Funduszu oraz koordynowanie i monitorowanie terminowości przedkładania materiałów dla Rady FunduszuWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZW.03.12.01

W.03.12.02

W.03.13.01

W.03.13.02

4.terminowe przekazywanie uchwał Rady Funduszu i innych dokumentów do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisamiZainteresowane komórki organizacyjne Centrali, MZ, MFW.03.12.02
5.opracowywanie i zamieszczanie informacji dotyczących działalności Rady Funduszu w intranecie i stronie internetowej FunduszuBKSW.03.12.02
6.zapewnienie realizacji zadań wynikających ze współpracy Rady Funduszu z Prezesem Funduszu, organami administracji publicznej oraz organizacjami samorządowymi delegującymi swych przedstawicieli do udziału w posiedzeniach w charakterze obserwatorówZainteresowane komórki organizacyjne CentraliW.03.12.01

W.03.12.02

Biuro Prawne

§  29. 
1. 
Biuro Prawne odpowiada za obsługę prawną Prezesa i Centrali.
2. 
Do podstawowych zadań Biura Prawnego należy w szczególności:
Lp.ZadanieJednostki /komórki współpracująceZadanie realizowane w ramach procesu
1.monitorowanie obowiązujących przepisów prawa i informowanie pozostałych komórek organizacyjnych o projektowanych zmianach z zakresów mogących mieć wpływ na ich działanieWszystkie komórki organizacyjne CentraliW.04.01
2.przekazywanie i dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, w tym tworzenie wspólnego podejścia do problemów i sporów prawnychWszystkie komórki organizacyjne CentraliW.04.01
3.udzielanie porad i wyjaśnień oraz sporządzanie opinii prawnych w zakresie obowiązujących przepisów prawaWszystkie komórki organizacyjne CentraliW.04.01.01
4.opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów:

a) zarządzeń Prezesa Funduszu

b) decyzji administracyjnych przygotowywanych w Centrali

c) wzorów umów

d) projektów umów

e) upoważnień i pełnomocnictw

f) projektów procedur wewnętrznych Funduszu

Wszystkie komórki organizacyjne CentraliW.04.02.01

W.04.02.02

5.reprezentowanie Funduszu w postępowaniach sądowych, administracyjnych i przed innymi organami, w tym w szczególności:

a) opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi składane do sądów administracyjnych, po uprzednim dostarczeniu przez właściwe rzeczowo komórki organizacyjne stanowiska merytorycznego w sprawie

b) udzielanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali lub Funduszu, odpowiedzi na wezwania sądów dotyczące uzupełnienia akt sprawy

c) sporządzanie pism procesowych

d) zastępstwo procesowe przed sądami oraz w sprawach przed innymi organami państwowymi

Wszystkie komórki organizacyjne CentraliW.04.01.01
6.opiniowanie projektów zewnętrznych aktów normatywnych i koordynowanie przekazania stanowiska Funduszu w tym zakresieWszystkie komórki organizacyjne CentraliW.04.02.02
7.przekazywanie Ministrowi Zdrowia zarządzeń wydanych przez Prezesa FunduszuW.04.02.01
8.publikacja zarządzeń Prezesa Funduszu w IntranecieWszystkie komórki organizacyjne CentraliW.04.02.01
9.współpraca z dyrektorami oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie obsługi prawnej Funduszu, a w szczególności monitorowanie procesów sądowych prowadzonych przez oddziały wojewódzkieOW NFZW.04.01
10.wypracowanie z radcami prawnymi wykonującymi obsługę prawną oddziałów wojewódzkich Funduszu, jednolitych stanowisk w obszarze ustawowej działalności FunduszuOW NFZW.04.01
11.rozpatrywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105)Wszystkie komórki organizacyjne Centrali;

OW NFZ

B.03.04.06.06

Biuro Administracyjno - Gospodarcze

§  30. 
1. 
Biuro Administracyjno - Gospodarcze odpowiada za zapewnienie wsparcia administracyjno-eksploatacyjnego, zapewnienie właściwych warunków lokalowych, odpowiednie wyposażenie stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych Centrali, nadzór nad majątkiem Funduszu oraz za realizację zadań związanych z planowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Centrali.
2. 
Do podstawowych zadań Biura Administracyjno - Gospodarczego należy w szczególności:
Lp.ZadanieJednostki /komórki współpracująceZadanie realizowane w ramach procesu
1.opracowywanie projektu Rzeczowego Planu Wydatków Inwestycyjnych FunduszuDIW.03.04
2.zarządzanie inwestycjami w CentraliWszystkie komórki organizacyjne CentraliW.03.04
3.sprawowanie nadzoru nad inwestycjami w oddziałach wojewódzkich FunduszuOW NFZW.03.05
4.zarządzanie i administrowanie nieruchomościami własnymi i lokalami użytkowanymi przez Centralę wraz z całą infrastrukturą technicznąDI, BBIiCDW.03.09.01

W.03.09.02

W.03.09.03

5.zarządzanie i administrowanie składnikami majątku Centrali i prowadzenie jego ewidencji oraz opracowywanie zasad oszczędnego i celowościowego gospodarowania przez pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Centrali powierzonym mieniem FunduszuBK, DIW.03.09.01

W.03.09.02

W.03.09.03

W.03.09.04

W.03.09.05

6.nadzór nad flotą samochodowąW.03.06
7.wykonywanie zadań w zakresie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami zarządzanie procesem udzielania zamówień publicznychBP, BK, DEF, Wszystkie zainteresowane komórki organizacyjne CentraliW.03.01

W.03.02

W.03.03.02

W.03.03.04

8.określanie potrzeb, planowanie i realizacja zakupów w oparciu o zgłoszone zapotrzebowania komórek organizacyjnych CentraliWszystkie komórki organizacyjne CentraliW.03.03.01

W.03.03.03

W.03.03.04

9.zapewnianie obsługi administracyjnej pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych CentraliWszystkie komórki organizacyjne CentraliW.03.06

W.03.07

W.03.09.01

W.03.09.02

W.03.09.03

W.03.10.02

10.przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych dotyczących majątku CentraliBP, BK, DEFW.03.03.01
11.prowadzenie archiwum zakładowegoW.03.08.04.01

W.03.08.04.02

W.03.08.04.03

W.03.08.04.04

W.03.08.04.05

Biuro Audytu Wewnętrznego

§  31. 
1. 
Biuro Audytu Wewnętrznego jest komórką organizacyjną właściwą w sprawie prowadzenia audytu wewnętrznego w Centrali i oddziałach wojewódzkich Funduszu. Biuro wspiera Prezesa Funduszu w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
2. 
Do podstawowych zadań Biura Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
Lp.ZadanieJednostki /komórki współpracująceZadanie realizowane w ramach procesu
1.przygotowywanie w uzgodnieniu z Prezesem Funduszu rocznego planu audytu (opartego na analizie ryzyka)GPFZ.04.02.01
2.przeprowadzanie zadań audytowych (zadań zapewniających i czynności doradczych) w centrali i oddziałach wojewódzkich Funduszu zgodnie z rocznym planem audytu, a w uzgodnieniu z Prezesem Funduszu również poza rocznym planem audytuAudytowane jednostki, właściciele audytowanych procesówZ.04.02.02
3.przeprowadzanie audytów wewnętrznych zleconych przez Ministra Finansów lub inne uprawnione organy państwaMF, KAS, RM, audytowane jednostki, właściciele audytowanych procesówZ.04.02.02
4.przeprowadzanie czynności sprawdzającychAudytowane jednostki, właściciele audytowanych procesówZ.04.02.02
5.wspieranie przestrzegania w Funduszu standardów kontroli zarządczejGPF, MF, MZZ.04.02.02
6.prowadzenie dokumentacji zadań audytowych oraz pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznegoMZ, MFZ.04.02.01

Z.04.02.02

Z.04.02.03

7.opracowanie i realizacja Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości funkcji audytu wewnętrznego, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Audytu WewnętrznegoZ.04.02.03
8.opracowywanie informacji zarządczej w zakresie działania BiuraGPFZ.04.02.03
9.współpraca z komórkami audytu wewnętrznego w Ministerstwie Zdrowia oraz Ministerstwie FinansówMZ, MFZ.04.02.01

Z.04.02.03

10.współpraca z audytorami zewnętrznymi oraz kontrolerami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie właściwości BiuraBNW, NIK, MZZ.04.02.01

Z.04.02.02

Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania

§  32. 
1. 
Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania jest komórką właściwą w sprawach dotyczących: bezpieczeństwa informacji, w tym bezpieczeństwa fizycznego, zarządzania incydentami bezpieczeństwa oraz cyberbezpieczeństwa, ciągłości działania w tym ochrony Infrastruktury Krytycznej, działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej i obrony cywilnej.
2. 
Do Biura Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania należy w szczególności:
Lp.ZadanieJednostki /komórki współpracująceZadanie realizowane w ramach procesu
1.zapewnienie w Centrali oraz w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ ochrony informacji niejawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)Wszystkie komórki organizacyjne CentraliW.06.01
2.zapewnienie ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia w CentraliWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ, firmy zewnętrzneW.03.11.01

W.03.11.02

W.02.07.04

3.zapewnienie realizacji obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.)Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ, NFZ, Społeczny Inspektor Pracy, lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikamiW.01.06.04

W.03.09.01

Z.03.03.01

Z.03.03.01.01

Z.03.03.01.02

Z.03.03.01.03

Z.03.03.01.04

Z.03.03.02

Z.03.03.02.01

Z.03.03.02.02

Z.03.03.02.03

Z.03.03.02.04

Z.03.03.03

Z.03.03.03.01

Z.03.03.03.02

Z.03.03.03.03

Z.03.03.03.04

Z.03.03.04

Z.03.03.04.01

Z.03.03.04.02

Z.03.03.04.03

Z.03.03.04.04

4.zapewnienie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowejWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ, jednostki PSPZ.03.03.05 Z.03.03.06
5.zapewnienie bezpieczeństwa informacji (SZBI) w NFZWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZW.02.07.02

W.02.07.03

W.02.07.04

Z.03.01.01

Z.03.01.03

Z.03.01.04

Z.03.01.06

Z.03.01.07

Z.03.01.08

Z.03.01.09

Z.03.01.10

Z.03.01.11

Z.03.01.12

Z.03.01.13

6zapewnienie bezpieczeństwa w kontekście obszaru technologii informatycznychDepartament

Informatyki i

wszystkie

Wydziały

Informatyki OW,

Wszystkie zespoły BIiCD w OW

W.02.07.02

W.02.07.04

Z.03.01.01

Z.03.01.04

Z.03.01.05

Z.03.01.08

Z.03.01.09

Z.03.01.10

7zapewnienie ciągłością działania procesów realizowanych przez NFZ (SZCD)Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZW.02.07.04

Z.03.01.02

Z.03.01.05

Z.03.01.06

Z.03.01.07

Z.03.01.08

Z.03.01.09

Z.03.01.10

Z.03.01.11

Z.03.01.12

8zarządzanie incydentami bezpieczeństwaWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZW.02.07.04

Z.03.01.10

9zapewnienie realizacji obowiązków operatora infrastruktury krytycznejWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZW.02.07.02

W.02.07.04

Z.03.01.02

Z.03.01.03

Z.03.01.04

Z.03.01.05

Z.03.01.06

Z.03.01.07

Z.03.01.08

Z.03.01.09

Z.03.01.10

Z.03.01.11

Z.03.01.12

10zapewnienie realizacji obowiązków operatora usługi kluczowej (UKSC)Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZW.02.07.02

W.02.07.04

Z.03.01.02

Z.03.01.03

Z.03.01.04

Z.03.01.05

Z.03.01.06

Z.03.01.07

Z.03.01.08

Z.03.01.09

Z.03.01.10

Z.03.01.11

Z.03.01.12

11realizacja zadań wynikających z art. 39 RODOWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZW.02.07.04

Z.03.02.01

Z.03.02.02

Z.03.02.03

Z.03.02.04

12zarządzanie ryzykiem utraty bezpieczeństwa informacji i ciągłości działaniaWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZZ.03.01.04

Z.03.01.06

Z.03.01.07

Z.03.01.08

W.02.07.04

13przygotowanie Centrali na zdarzenia z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w odniesieniu do zdrowia i życia pracowników (ewakuacja, udzielanie pierwszej pomocy).Wszystkie komórki organizacyjne CentraliZ.03.04.02
14zapewnienie koordynacji działań komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizowania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego podczas wprowadzonych stopni alarmowych CRP wynikających z ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796, z późn. zm.)Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZW.02.07.04
15wypracowanie założeń organizacyjnych, opracowywanie stosownej dokumentacji ewidencyjno-operacyjnej oraz nadzór nad funkcjonowaniem Samodzielnej Drużyny Ratownictwa Ogólnego w Centrali FunduszuWszystkie komórki organizacyjne Centrali FunduszuZ.03.04.02
16udział w procesie zarządzania zmianą w NFZWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZW.02.07.04
17współpraca z dostawcami oprogramowania, w zakresie prowadzonych spraw zarządzanych i administrowanych przez BiuroPodmioty zewnętrzneZ.03.01.01
18administrowanie i prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, zwanego dalej "CWU"KRUS, ZUS, MSWiA, GUS, CBAB.12.08.01
19przetwarzanie danych osobowych w rejestrze PESEL prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz aktualizacja danych w CWU na podstawie danych z rejestruKPRMB.12.08.05
20weryfikacja danych w CWU w zakresie dotyczącym ubezpieczenia zdrowotnego osób ubezpieczonych, uprawnionych do świadczeń oraz osób innych niż ubezpieczeni, na potrzeby komórek organizacyjnych Centrali oraz oddziałów wojewódzkich FunduszuB.12.08.01

B.12.07.01

21współpraca z podmiotami zewnętrznymi, między innymi ZUS, KRUS, KPRM oraz GUS, w tym przekazywanie i odbiór danych przesyłanych w formie elektronicznejB.12.08.05
22współpraca z organami ścigania i służbami w zakresie udostępniania im informacji wynikających z analizDAiI, podmioty zewnętrzneB.12.07.03

B.12.08.05

23współpraca z Departamentem Analiz i Innowacji, w zakresie wymiany informacji i danych dotyczących zakresu działania biuraDAiI, podmioty zewnętrzneB.12.07.03

B.12.08.05

Biuro Komunikacji Społecznej

§  33. 
1. 
Biuro Komunikacji Społecznej odpowiada za tworzenie i realizację strategii komunikacji społecznej i kreowania pozytywnego wizerunku Funduszu. Realizuje, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali oraz OW NFZ, politykę promocyjną i informacyjną Funduszu.
2. 
Do podstawowych zadań Biura należy w szczególności:
Lp.ZadanieJednostki /komórki współpracująceZadanie realizowane w ramach procesu
1.informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Centrali oraz OW, a także udzielania informacji w zakresie zgłaszanych pytań, problemów i zagadnień dotyczących funkcjonowania Funduszu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo Prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914)Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZB.12.01.01

B.12.01.02

B.12.01.03

2.organizowanie i koordynowanie kontaktów kierownictwa Funduszu i komórek organizacyjnych Centrali oraz kierownictwa OW NFZ i komórek organizacyjnych OW NFZ z przedstawicielami środków masowego przekazu poprzez konferencje prasowe i briefingiWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZB.12.01.01

B.12.01.02

3.przygotowanie i archiwizacja codziennego monitoringu mediów w zakresie dotyczącym systemu ochrony zdrowia (na poziomie Centrali i OW NFZ)OW NFZB.12.03.02

B.12.02

4.analizowanie materiałów dotyczących funkcjonowania Funduszu zamieszczanych w mediach oraz reagowanie i zapobieganie nieuzasadnionej krytyce pracy Funduszu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo PrasoweOW NFZB.12.03.02

B.12.02

5.nadzór nad działalnością rzeczników prasowych i zespołów komunikacji społecznej oraz koordynacja ich działalności w realizacji zadań o charakterze ogólnopolskimOW NFZB.12.01.01

B.12.01.02

B.12.01.03

B.12.03.01

B.12.03.02

6.administrowanie i redagowanie strony internetowej NFZDI, OW NFZB.12.01.03
7.administrowanie Biuletynu Informacji Publicznej i jego redagowanie w części dotyczącej Centrali i OW NFZDI, OW NFZB.12.01.03
8.prezentacja i promocja działalności Funduszu, w tym przygotowanie i realizacja kampanii społecznych, informacyjnych i medialnych oraz koordynacja ich realizacji przez OW NFZBAG, DEF, BK, BPZ, DOK, OW NFZB.12.01.01

B.12.01.02

B.12.01.03

9.prowadzenie oficjalnych profili Funduszu w mediach społecznościowychOW NFZ, BPZB.12.01.03
10.redagowanie publikacji drukowanych wydawanych przez FunduszWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZB.12.01.02

Biuro Księgowości

§  34. 
1. 
Biuro Księgowości jest komórką organizacyjną właściwą w sprawach prowadzenia rachunkowości, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi oraz dokonywania wstępnej kontroli operacji gospodarczych i dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Centrali.
2. 
Do podstawowych zadań Biura Księgowości należy w szczególności:
Lp.ZadanieJednostki /komórki współpracująceZadanie realizowane w ramach procesu
1.bieżąca ewidencja operacji gospodarczych oraz prowadzenie dokumentacji księgowej, w tym w zakresie środków pochodzących z funduszy europejskich i innych środków pomocowych w ramach projektów realizowanych przez CentralęWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZW.05.01.01

W.05.02

W.05.03

Z.05.03.03

2.organizacja i prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych CentraliWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZW.05.01.01
3.organizacja i prowadzenie obrotu bezgotówkowego oraz gotówkowego w zakresie terminowej regulacji zobowiązań i ściągania należności CentraliDEF, BGKW.05.01.03

W.05.02

W.05.04.01

W.05.04.02

4.prowadzenie ewidencji przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ujęciu kasowym i memoriałowymDEF, ZUS, KRUS, ABWW.05.01.01
5.rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych CentraliBAG, DIW.05.01.02
6.prowadzenie ewidencji księgowej oraz dokonywanie płatności z zakresu realizacji zadań Funduszu wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznegoDWM, OW NFZW.05.01.01

W.05.01.03

7.prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz zaliczek stałych i okresowychBSP, zainteresowane komórki organizacyjne CentraliW.05.01.01

W.05.02

8.prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychBSPW.05.01.01
9.przekazywanie do oddziałów wojewódzkich Funduszu środków pieniężnych uzyskanych przez CentralęDEFW.05.01.01
10.prowadzenie windykacji należności Centrali zgodnie z wewnętrznymi regulacjami prawnymi Funduszu z wyłączeniem należności z tytułu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego krajów UE i EFTAUS, BPW.05.04.01

W.05.04.02

11.prowadzenie rozliczeń i sprawozdawczości finansowej z zakresu:

a) rozliczeń międzyoddziałowych

b) należnych dotacji z budżetu państwa

c) środków pochodzących z funduszy europejskich i innych środków krajowych i pomocowych w ramach projektów realizowanych przez Centralę Funduszu;

MF, MZ, KPRM, NCBR, CPE, DEF, GPF, DI, BSP, DGL, DSOZ, OW NFZ, podmioty zagraniczneW.05.01.01
12.ewidencja i dochodzenie zgodnie z ustalonymi zasadami rachunkowości oraz innymi uregulowaniami wewnętrznymi, należnych Funduszowi przychodów, o których mowa w ustawie o refundacji, z tytułu:

a) kwot zwrotu z tytułu przekroczenia budżetu na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

b) kwot zwrotu z tytułu niezapewnienia rocznej wielkości dostaw lub ciągłości dostaw leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

c) kwot zwrotu części uzyskanej refundacji z tytułu instrumentów dzielenia ryzyka

d) kar pieniężnych nałożonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia

DEF, MZ, firmy farmaceutyczneW.05.04.01
13.prowadzenie rozliczeń i sprawozdawczości finansowej z zakresu realizacji zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4, 4b i 4c:

a) programów polityki zdrowotnej

b) programów pilotażowych

c) informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz szkoleń w tym zakresie

DEF, DAiI, DSOZ, MF, MZ, OW NFZW.05.01.01
14.sporządzanie właściwych deklaracji podatkowych oraz informacji dla organów skarbowychBSP, OW NFZW.05.03
15.sporządzanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez pracowników Funduszu w zakresie określonym w art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289)BP, OW NFZW.05.01.01
16.sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem w oddziałach wojewódzkich rachunkowości i gospodarki finansowej na zasadach określonych w ustawie, w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.)OW NFZW.05.01.01

W.05.03.01

17.sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, w tym łącznego sprawozdania finansowegoOW NFZZ.05.03.01
18.koordynowanie, procesu kontroli i audytów przeprowadzanych w Centrali przez podmioty zewnętrzne świadczące usługi w zakresie badania sprawozdania finansowego Centrali, oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz łącznegoFirmy audytorskieZ.05.03.01

Z.05.03.02

19.przekazywanie do ogłoszenia łącznego sprawozdania finansowegoMZ, RCL, BKSZ.05.03.01
20.współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Finansów w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnejZUS, KRUS, MZ, MFW.05.01.01
21.współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym i Narodowym Bankiem Polskim w zakresie sporządzanych sprawozdańGUS, NBPW.05.01.01

Biuro Nadzoru Wewnętrznego

§  35. 
1. 
Biuro Nadzoru Wewnętrznego jest komórką organizacyjną właściwą w sprawie przeprowadzania instytucjonalnych kontroli wewnętrznych w oddziałach wojewódzkich Funduszu i komórkach organizacyjnych Centrali oraz prowadzenia spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków składanych do Prezesa Funduszu na pracowników Funduszu. Biuro wspiera Prezesa Funduszu w realizacji jego celów i zadań poprzez zapobieganie powstawaniu i pomoc w usuwaniu niekorzystnych zjawisk w działalności Funduszu.
2. 
Do podstawowych zadań Biura Nadzoru Wewnętrznego należy w szczególności:
Lp.ZadanieJednostki /komórki współpracująceZadanie realizowane w ramach procesu
1.koordynowanie zadań związanych z kontrolą wewnętrzną przeprowadzaną przez Biuro oraz inne uprawnione komórki organizacyjne CentraliWszystkie komórki organizacyjne CentraliZ.04.01.01

Z.04.01.02

2.przygotowywanie i przeprowadzanie wewnętrznych kontroli planowych i doraźnych w komórkach organizacyjnych Centrali i oddziałach wojewódzkich FunduszuWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZZ.04.01.02
3.opracowywanie i przedstawianie do akceptacji Prezesowi Funduszu rocznych planów kontroli wewnętrznej CentraliWszystkie komórki organizacyjne CentraliZ.04.01.01
4.weryfikacja otrzymanych zgłoszeń dotyczących podejrzeń wystąpienia zdarzeń korupcyjnychWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZZ.04.01.04
5.weryfikacja zgłoszonych podejrzeń zaistnienia protekcjonizmuWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZZ.04.01.04
6.przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w związku ze skargami zgłaszanymi na pracowników Funduszu do Prezesa FunduszuWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZB.03.06.01
7wydawanie rekomendacji do podjęcia działań naprawczych w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami po przeprowadzonych postępowaniach wyjaśniającychWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZB.03.06.01
8.sporządzanie i przedstawianie Prezesowi Funduszu okresowych informacji zbiorczych z realizacji działalności kontrolnejWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZZ.04.01.03
9.koordynowanie procesu kontroli i audytów przeprowadzanych w Centrali przez uprawnione organy kontroli zewnętrznejGPFZ.02.02.05
10.formułowanie i komunikowanie rekomendacji systemowych wynikających z przeprowadzonych działań kontrolnych i nadzorczychWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZZ.04.01.02

Biuro Profilaktyki Zdrowotnej

§  36. 
1. 
Biuro Profilaktyki Zdrowotnej jest komórką organizacyjną właściwą w sprawie zapewnienia efektywnej realizacji zadań związanych z wczesnym wykrywaniem chorób, ograniczaniem ich potencjalnego występowania oraz zapewnianiem dłuższego życia w zdrowiu w szczególności przez promowanie postaw prozdrowotnych, programy zdrowotne oraz programy profilaktyczne.
2. 
Do podstawowych zadań Biura Profilaktyki Zdrowotnej należy w szczególności:
Lp.ZadanieJednostki

/komórki współpracujące

Zadanie realizowane w ramach procesu
1.promowanie zdrowia i postaw prozdrowotnych oraz realizacja profilaktyki chorób w szczególności poprzez programy profilaktyczne, przez prowadzenie własnych projektów oraz uczestnictwo w akcjach, wydarzeniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne, w tym współpraca z mediami w zakresie edukacji zdrowotnejBKS, DSOZB.02.01.01

B.02.02.01

2.organizacja kampanii i wydarzeń edukacyjnych, w tym we współpracy z samorządami, środowiskami lokalnymi (fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne), towarzystwami naukowymi, organizacjami pacjentów na rzecz poprawy uczestnictwa w programach profilaktycznych z wykorzystaniem narzędzi komunikacji masowejBKSB.02.01.01

B.12.01.03

B.02.02.01

B.12.05.02

3.opracowywanie i publikacja materiałów edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz teleinformatycznychBKS, DIB.12.01.03
4.sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Informatycznego Monitorowania ProfilaktykiDIW.02.04.01
5.przygotowywanie rekomendacji w zakresie narzędzi zwiększających uczestnictwo w programach profilaktycznych oraz publikacja bieżących informacji o poziomie realizacji profilaktycznych programów zdrowotnychBKS, DIB.12.01.03
6.prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w odniesieniu do rodzajów świadczeń pozostających we właściwości BiuraBP, BK, DI, OW, DEFB.05.01.01

B.05.02.02

B.05.02.04

B.05.03.01

B.05.03.02

B.05.03.04

B.05.03.05

W.03.08.01.01

B.06.03.01

B.06.03.02

7.monitorowanie oraz nadzór nad:

a) procesem zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach świadczeń pozostających we właściwości Biura

b) nad przekazywaniem i rozliczaniem środków na realizację programów polityki zdrowotnej do jednostek samorządu terytorialnego

B.05.02.01

B.05.02.04

B.05.03.01

B.05.03.02

B.06.03.02

8.monitorowanie jakości świadczeń opieki zdrowotnej oraz ryzyk i zagrożeń w zakresach pozostających we właściwości BiuraB.12.04
9.współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, konsultantami krajowymi i wojewódzkimi, reprezentatywnymi organizacjami świadczeniodawców i przedstawicielami organizacji pozarządowych w zakresie ustalania taryfy świadczeń w zakresie świadczeń pozostających we właściwości BiuraB.02.01.01

Biuro Spraw Pracowniczych

§  37. 
1. 
Biuro Spraw Pracowniczych odpowiada za prowadzenie spraw wynikających z prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Centrali i realizację polityki zarządzania zasobami ludzkimi Funduszu. Biuro Spraw Pracowniczych prowadzi również działania zmierzające do wzmacniania motywacji oraz podwyższania poziomu satysfakcji pracowników Centrali.
2. 
Do podstawowych zadań Biura Spraw Pracowniczych należy w szczególności:
Lp.ZadanieJednostki

/komórki współpracujące

Zadanie realizowane w ramach procesu
1.kształtowanie polityki kadrowej NFZOW NFZW.01.01

W.01.02.01

W.01.02.02

W.01.03.01

W.01.04

W.01.05.01

W.01.06.01

W.01.06.02

W.01.06.03

W.01.06.06

W.02.04.01

W.02.05.01

2.monitorowanie i kontrolowanie realizacji zadań objętych zakresem działania BSPBNWZ.04.01.02
3.prowadzenie spraw osobowych pracowników NFZOW NFZW.01.06.03

W.01.06.02

4.prowadzenie spraw osobowych dyrektorów OWOW NFZW.01.06.05
5.opracowywanie zasad wynagradzania pracowników NFZ, planowanie środków finansowych na wynagrodzenia i gospodarowanie nimiDEF, OW NFZW.01.01

W.01.06.06

W.01.06.07

Z.01.01

6.rozliczanie i wypłata należności pracowników NFZ, należności członków Rady Funduszu oraz należności wynikające z umów cywilnoprawnychBK, BRF, OW NFZW.01.06.06
7.kształtowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w NFZW.01.02.01

W.01.02.02

W.01.04

W.01.05.01

W.01.05.02

W.01.06.02

8.opracowywanie i wdrażanie wytycznych dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi w NFZ, (zarządzanie kompetencjami pracowników, selekcja i rekrutacja, wdrażanie nowego pracownika, zarządzanie szkoleniami, wdrażanie i monitorowanie systemu ocen pracowniczych oraz organizacja praktyk i staży)OW NFZW.01.02.01

W.01.02.02

W.01.04

W.01.05.01

W.01.05.02

W.01.06.02

9.gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychOW NFZW.01.03.01
10.współpraca z organizacjami związkowymi w zakresie spraw dotyczących indywidualnych i zbiorowych interesów pracowniczychBP, DEF, OWW.01.06.06

W.01.06.07

Departament Analiz i Innowacji

§  38. 
1. 
Departament Analiz i Innowacji pełni funkcję wiodącej komórki organizacyjnej Centrali w zakresie pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji na potrzeby dokonywanych analiz oraz projektowania kierunków zmian w obecnie obowiązujących rozwiązaniach systemowych leżących w kompetencjach Funduszu.
2. 
Do podstawowych zadań Departamentu Analiz i Innowacji należy w szczególności:
Lp.ZadanieJednostki /komórki współpracująceZadanie realizowane w ramach procesu
1.przygotowywanie analiz i sprawozdań, w tym w szczególności dotyczących:

a) oceny potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej

b) realizacji świadczeń opieki zdrowotnej

c) wartości refundacji świadczeń opieki zdrowotnej

d) prognozowanych wartości zmiennych w lit. a- c

e) okresowych i rocznych z działalności Funduszu

f) priorytetów ogólnopolskich

DOK, DEF, GPF, BKS, BP, DK, DI, DWM, DSM, DSOZ, BPZ, DGL, OW NFZB.01.01.02

B.01.01.03

B.01.01.04

B.01.04.01

B.01.04.02

B.01.04.03

B.01.03.01

B.01.03.02

B.01.03.03

B.01.03.04

B.04.01.01

B.04.01.02

B.04.01.03

Z.05.02.01

2.opracowywanie analiz i rekomendacji we współpracy z innymi komórkami Funduszu na zlecenie Prezesa Funduszu, Rady Funduszu, a także Ministerstwa Zdrowia, Komisji Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Komisji Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w związku z planowanymi projektami prawodawczymi oraz projektami zarządzeń Prezesa Funduszuwszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZB.01.01.02

B.01.01.03

B.01.01.04

B.01.03.01

B.01.03.02

B.01.03.03

B.01.03.04

B.01.04.01

B.01.04.02

B.01.04.03

B.01.05.01

3.podejmowanie inicjatyw mających na celu:

a) zwiększenie efektywności systemu opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych poprzez wykorzystanie danych

b) zwiększenie dostępności do danych będących w zasobach Funduszu

c) definiowania wraz z pozostałymi komórkami Funduszu zakresu informacyjnego niezbędnego dla efektywnego prowadzenia prac analitycznych

wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZB.01.01.02

B.01.01.03

B.01.01.04

B.01.03.01

B.01.03.02

B.01.03.03

B.01.03.04

B.01.04.01

B.01.04.02

B.01.04.03

B.01.05.01

B.01.05.02

B.01.05.03

4.współpraca z podmiotami realizującymi analizy w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności w przedmiocie poprawy jakości i dostępności do świadczeńDSOZ, DK, DGL, DEF, OW NFZB.01.01.02

B.01.01.03

B.01.01.04

B.01.02.01

B.01.03.01

B.01.03.02

B.01.03.03

B.01.03.04

B.01.05.01

B.01.05.02

B.01.05.03

5.wsparcie pozostałych komórek Funduszu w pracach analitycznych, w szczególności analiz o dużej złożoności pamięciowej i obliczeniowejDOK, DEF, DK, DWM, DGL, DSOZ, DSM, DI, BP, BKS, OW NFZB.01.01.02

B.01.01.03

B.01.01.04

B.01.03.01

B.01.03.02

B.01.03.03

B.01.03.04

B.01.04.01

B.01.04.02

B.01.04.03

B.01.05.01

B.01.05.02

B.01.05.03

6.sporządzanie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych przez Fundusz zadaniach z zakresu zdrowia publicznegoDOK, DEF, GPF, BKS, BP, DSM, DSOZ, BPZ, DGL, OW NFZB.01.01.03
7.identyfikacja nowych technologii w celu ich wykorzystania w systemie zdrowia we współpracy z innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi oraz wdrażanie innowacji w obszarze ochrony zdrowia w zakresie zadań ustawowych FunduszuDOK, DEF, GPF, BKS, BP, DK, DI, DWM, DSM, DSOZ, BPZ, DGL, OW NFZB.10.01

B.10.02

8.współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrali Funduszu w zakresie opracowywania centralnych zasad walidacji i weryfikacji informacji przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatami sprawozdawczymi XMLDSOZ, DI, DGL, DKB.01.03.03

B.05.01.01

B.05.01.02

B.06.03.02

9.współpraca z Centrum e-Zdrowia w zakresie zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Analiz, o którym mowa w Zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw koordynacji analiz przepływów finansowych w systemie ochrony zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 81)CeZW.03.09.03
10obsługa wniosków IOWISZDSOZ, DGL, DSM, DWMB.12.05.06

Departament Ekonomiczno-Finansowy

§  39. 
1. 
Departament Ekonomiczno-Finansowy jest komórką organizacyjną właściwą w sprawach prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu, w tym opracowania planu finansowego Funduszu i nadzoru nad jego realizacją.
2. 
Do podstawowych zadań Departamentu Ekonomiczno-Finansowego należy w szczególności:
Lp.ZadanieJednostki /komórki współpracująceZadanie realizowane w ramach procesu
1.opracowywanie założeń polityki ekonomiczno - finansowej Funduszu i zasad planowania finansowegoZainteresowane komórki organizacyjne CentraliZ.01.01

Z.01.02.01

2.przygotowywanie projektu corocznej prognozy przychodów i kosztów na kolejne 3 lataZainteresowane komórki organizacyjne CentraliZ.01.01
3.tworzenie modeli statystyczno - ekonomicznych realizacji przychodów i kosztów na potrzeby corocznych prognozZ.01.01
4.prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, zatwierdzaniem i realizacją planu finansowego FunduszuZainteresowane komórki organizacyjne CentraliZ.01.01

Z.01.02.01

5.sprawowanie nadzoru, bieżące monitorowanie i kontrola realizacji planu finansowego Centrali i oddziałów wojewódzkich FunduszuBKB.07.01.01

B.07.01.02

B.07.01.03

B.07.01.04

Z.05.01.01

6.współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali przy planowaniu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym wysokości całkowitego budżetu na refundacjęDSOZ, DGL, DSM, BPZ, BKZ.01.01

Z.01.02.01

7.współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali przy planowaniu środków na wynagrodzenia bezosoboweBSP, BRZ.01.01

Z.01.02.01

8.monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej Funduszu, w tym bieżących przychodów z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia SpołecznegoBKZ.05.01.01
9.sporządzanie sprawozdań oraz analiz ekonomicznych i finansowych z działalności FunduszuBK, DAiI, OW NFZB.07.01.01

B.07.01.02

B.07.01.03

B.07.01.04

10.przedstawianie Prezesowi Funduszu wniosków dotyczących:

a) rozdysponowania nadwyżki przychodów nad kosztami w danym roku

b) rozdysponowania między oddziały wojewódzkie Funduszu dodatkowych środków pochodzących z wyższych niż planowane przychodów

c) uruchamiania środków zgromadzonych w postaci rezerw, między innymi na sprawy sądowe, na finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych w ramach Unii Europejskiej

d) przeznaczenia rezerwy ogólnej

DSOZ, DGL, DSM, BK, OW NFZZ.01.02.01
11.dokonywanie codziennej analizy meldunków, dotyczących podziału wpływów składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpołecznegoBK, OW NFZW.05.05.01

W.05.05.02

12.przygotowywanie wniosków do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez pracowników FunduszuBP, BNW, OW NFZZ.05.01.01
13.monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka oraz informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie wypełnienia przez wnioskodawcę postanowień zawartych w tej decyzjiMZ, DGL, BK, OW NFZ, wnioskodawcyZ.05.04.01
14.wyliczenie kwoty zwrotu w związku z niedopełnieniem obowiązku wnioskodawców w zakresie zapewnienia ciągłości oraz rocznej wielkości dostaw i przekazanie informacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowiaMZ, DGL, OW NFZ, świadczeniodawcyZ.05.04.01
15.wyliczenie kwoty przekroczenia dla danej grupy limitowej i kwoty zwrotu dla poszczególnych wnioskodawców ("payback"), w sytuacji gdy w trakcie realizacji planu finansowego Funduszu dojdzie do przekroczenia całkowitego budżetu na refundację, przekazanie informacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowiaMZ, DGL, DI, BK, dostawcy zewnętrzni, wnioskodawcyZ.01.02.02

Departament Gospodarki Lekami

§  40. 
1. 
Departament Gospodarki Lekami jest właściwy w sprawach związanych z refundacją leków oraz świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie programów lekowych i chemioterapii;
2. 
Do podstawowych zadań Departamentu Gospodarki Lekami należy w szczególności:
Lp.ZadanieJednostki /komórki współpracująceZadanie realizowane w ramach procesu
1.prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych, w tym opracowywanie projektów zarządzeń Prezesa NFZ, dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie:

a) programów lekowych

b) chemioterapii

BP, DSOZB.05.02.01

B.05.02.02

B.05.02.02.01

B.05.02.03

B.05.02.03.01

B.05.02.04

B.05.03.01

B.05.03.02

B.05.03.04

B.05.03.05

B.06.01.01

B.06.01.02

2.monitorowanie procesu zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie o którym mowa w pkt 1DSOZB.05.03.01

B.05.03.02

3.współpraca z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi oraz reprezentatywnymi organizacjami świadczeniodawców i instytucjami właściwymi w sprawach związanych z realizacją świadczeń, o których mowa w pkt 1B.05.01
4.dokonywanie oceny prawidłowości realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz przygotowywanie wyjaśnień dotyczących tych zasad ich realizacji i finansowania w zakresie właściwości DepartamentuDSOZB.01.01.01
5.prowadzenie analiz kosztów świadczeń z zakresu programów lekowych i chemioterapiiB.01.01.01
6.prowadzenie analizy problemów zgłaszanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu, świadczeniodawców i świadczeniobiorców oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu ich rozwiązaniaB.02.03.03.01
7.opracowywanie opinii, danych i analiz dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1;B.01.03.01
8.sprawowanie nadzoru nad działalnością i pracami Zespołów Koordynacyjnych do programów lekowych powołanych przez Prezesa FunduszuB.01.02.01
9.sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych oraz przygotowywanie wniosków o zmiany i utworzenie nowych modułów w tym systemieDIW.02.04.01
10.rozpatrywanie zażaleń na czynności dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu składanych do Prezesa Funduszu w zakresach będących we właściwości DepartamentuDSOZB.12.04
11.weryfikacja wykonania przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu obowiązków nałożonych przez Prezesa Funduszu w związku z art. 42 ust. 4 ustawy o refundacji z wyłączeniem zażaleń dotyczących kontroliDK, DSOZB.12.04
12.analiza wydatków i kosztów Funduszu ponoszonych z tytułu refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w programach lekowych, chemioterapii i w aptece na receptę oraz przygotowywanie raportów w tym zakresie dla Prezesa FunduszuDEFZ.05.04.01
13.monitorowanie ordynacji lekarskiej oraz monitorowanie realizacji recept, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości refundacji dla osób z uprawnieniami dodatkowymiB.06.07.01
14.opracowywanie centralnych zasad walidacji i weryfikacji informacji przekazywanych przez świadczeniodawców w zakresie programów lekowych i chemioterapiiDSOZB.06.03.02
15.prowadzenie prac standaryzacyjnych związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych, o których mowa w art. 45 ustawy o refundacjiDSOZ, DIB.06.04
16.przygotowywanie comiesięcznych informacji o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EANDI, DEFZ.05.03.01

Departament Informatyki

§  41. 
1. 
Departament Informatyki odpowiada za budowę, utrzymanie i rozwój systemów informatycznych Funduszu oraz za budowę, utrzymanie i rozwój infrastruktury teleinformatycznej Centrali, a także za promowanie i wprowadzanie nowych technologii teleinformatycznych.
2. 
Do podstawowych zadań Departamentu Informatyki należy w szczególności:
Lp.ZadanieJednostki/ komórki współpracująceZadanie realizowane w ramach procesu
1.planowanie finansowe i rzeczowe dla obszaru technologii informatycznychWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZW.02.01.02
2.zapewnienie infrastruktury serwerowej, sieciowej oraz stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych w kontekście potrzeb i możliwości CentraliWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZW.02.02.01

W.02.02.02

W.02.02.03

W.02.03.01

W.02.03.02

W.02.03.03

3.zapewnienie budowy, utrzymania i rozwoju dedykowanych systemów informatycznych wspierających pracę Funduszu w kontekście potrzeb i możliwościWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZW.02.01.01

W.02.04.01

W.02.05.01

W.02.06.01

W.02.06.02

W.02.06.03

W.02.08.01

W.02.08.02

W.02.08.03

W.02.08.04

W.02.08.05

4.zapewnienie utrzymania i rozwoju systemów standardowych wspierających pracę Funduszu w kontekście potrzeb i możliwościWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZW.02.04.02

W.02.05.02

W.02.06.01

W.02.06.02

W.02.06.03

5.zarządzanie, realizacja i nadzór nad umowami w obszarze technologii informatycznychWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZW.02.01.01

W.02.04.01

W.02.05.01

W.02.05.02

W.02.08.01

W.02.08.02

W.02.08.03

W.02.08.04

W.02.08.05

6.zarządzanie architekturą korporacyjną w zakresie technologii informatycznych (warstwa aplikacji, technologii)Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZW.02.01.01

W.02.02.01

W.02.02.02

W.02.04.01

W.02.04.02

7.współpraca z Ministerstwem Zdrowia, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Głównym Urzędem Statystycznym i innymi organami administracji publicznej w zakresie spraw związanych z informatyzacją i interoperacyjnością podmiotów realizujących zadania publiczneWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ Instytucje zewnętrzneW.02.01.01

W.02.04.01

W.02.05.01

8.współpraca z dostawcami sprzętu i systemów teleinformatycznych, a także operatorami telekomunikacyjnymi świadczącymi usługi dla FunduszuWszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ, dostawcy zewnętrzniW.02.02.01

W.02.02.02

W.02.02.03

W.02.03.01

W.02.03.02

W.02.03.03

W.02.04.01

W.02.04.02

W.02.05.01

W.02.05.02

Departament Kontroli

§  42. 
1. 
Departament Kontroli jest komórką organizacyjną właściwą w sprawie realizowanych przez Fundusz kontroli świadczeniodawców, aptek i kontroli refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Departament realizuje zadania także w obszarze oceny jakości świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności poprzez wykorzystanie instrumentów kontrolnych.
2. 
W strukturze Departamentu Kontroli znajdują się terenowe komórki organizacyjne, zlokalizowane w siedzibach oddziałów wojewódzkich Funduszu.
3. 
Do podstawowych zadań Departamentu Kontroli należy w szczególności:
Lp.ZadanieJednostki /komórki współpracująceZadanie realizowane w ramach procesu
1.określanie priorytetów działalności kontrolnej oraz opracowywanie i monitorowanie wykonania rocznego planu działalności kontrolnej FunduszuDSOZ, DGL, DSM, OW NFZB.11.03
2.określanie i monitorowanie stosowania metodyki działalności kontrolnej Funduszu, w tym szczegółowej metodyk i analizy prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości, a także określanie i monitorowanie stosowania procedur dotyczących działalności kontrolnejB.11.03
3.przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli świadczeniodawców, aptek i kontroli refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznychOW NFZB.11.02

B.11.04

B.11.05.01

B.11.05.02

4.opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Prezesa Funduszu w zakresie nałożenia sankcji, o której mowa w art. 61s ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy oraz w zakresie nałożenia kary administracyjnej, o której mowa w art. 52a ustawy o refundacjiBPB.11.02

B.11.04

5.przygotowywanie i przekazywanie do Biura Prawnego Centrali akt sprawy wraz z wkładem merytorycznym wykorzystywanym do opracowania odpowiedzi na skargi wniesione przez strony postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzje Prezesa Funduszu wydawane na podstawie art. 61s ust. 5 ustawy o świadczeniach oraz art. 53 ust. 2a ustawy o refundacjiBPB.11.02

B.11.04

W.04.01.01

B.11.05.01

B.11.05.02

6.monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez DepartamentOW NFZB.11.02

B.11.04

7.rozpatrywanie środków odwoławczych dotyczących kontroliB.11.02

B.11.04

B.12.04

8.sporządzanie i przedstawianie Prezesowi Funduszu okresowych informacji zbiorczych z realizacji działalności kontrolnejGPFB.11.06
9.realizowanie czynności sprawdzających, o których mowa w art. 61 w ustawyOW NFZB.11.01
10.formułowanie i komunikowanie rekomendacji systemowych oraz działań usprawniających i naprawczych, wynikających z działań kontrolnychDAiI, DSOZ, DGL, DSMB.11.06
11.formułowanie wniosków do odpowiednich organów o podjęcie właściwych czynności i postępowań związanych z wykrytymi nieprawidłowościami oraz współpraca z tymi organamiDAiIB.11.05.01

B.11.05.02

12.wykonywanie analiz i zestawień oraz generowanie danych na potrzeby kontroliDAiIB.11.01

B.11.02

B.11.04

13.współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wymiany informacji i danych, zgodnie z art. 61b i 61c ustawyDAiIB.11.01

B.11.02

B.11.04

14.przygotowywanie upoważnień udzielonych przez Prezesa Funduszu do przeprowadzania kontroli przez Departament oraz prowadzenie rejestru upoważnień i realizacji kontroliB.11.01

B.11.02

B.11.04

15.realizowanie czynności związanych z korpusem kontrolerskim w tym przeprowadzanie egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko kontroleraBSP, DEF, BKB.11.07
16.rozpatrywanie zażaleń, o których mowa w art. 160 ustawy o świadczeniach, dotyczących czynności Prezesa Funduszu, o których mowa w Dziale IIIA tej ustawy, realizowanych przez Departament KontroliB.12.04

Departament Obsługi Klientów

§  43. 
1. 
Departament Obsługi Klientów jest komórką organizacyjną właściwą w sprawach standardów obsługi klientów, Telefonicznej Informacji Pacjenta, projektowania nowych usług elektronicznych dla klientów, w tym na portalu pacjent.gov.pl, uproszczeń w komunikacji z klientami, kontaktów z organizacjami pacjentów oraz rozpatrywania skarg i wniosków.
2. 
Do podstawowych zadań Departamentu Obsługi Klientów należy w szczególności:
Lp.ZadanieJednostki /komórki współpracująceZadanie realizowane w ramach procesu
1.opracowywanie, wdrożenie i nadzór nad standardami obsługi klientów w Funduszu oraz nadzór nad modelowaniem procesów związanych z obsługą klientów przez komórki merytoryczne CentraliBAG, OW NFZB.03.01.01

B.03.04.10

B.03.04.11.01

B.03.04.12

B.02.03.03.01

B.03.06.02

B.03.07.01

B.03.07.03

B.03.07.04

B.03.07.05

B.03.07.06

2.opracowywanie, monitorowanie, kontrola oraz badanie norm jakości i satysfakcji z obsługi klientówOW NFZB.03.01.01

B.03.07.01

B.03.07.03

B.03.07.05

B.03.07.06

3.przygotowanie, wdrożenie i rozwój jednolitego katalogu usług udostępnianych klientom przez FunduszDWM, DSM, DSOZ, BPZ, DGLB.03.01.01

B.03.04.12

B.03.07.03

4.koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem oraz rozwojem Telefonicznej Informacji PacjentaDI, BAG, DSOZ, DSM, DWM, DGL, OW NFZ,B.03.02.02

B.03.04.11.01

B.03.07.01

B.03.07.03

B.03.07.05

5.koordynacja badań satysfakcji pacjenta z wizyty u świadczeniodawców, w tym wizyt realizowanych telefonicznie oraz jakości obsługi telefonicznejDSOZ, DAiI, DSM, DGL, DK, CeZB.03.07.02
6.opiniowanie projektów zarządzeń, procedur i wytycznych oraz propozycji zmian w systemach informatycznych opracowywanych przez komórki organizacyjne Centrali w zakresie zgodności ze standardami obsługi klientów w FunduszuB.03.01.01
7.projektowanie założeń dotyczących nowych usług elektronicznych dla pacjentów, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnychDIB.03.01.01

B.03.03.02

B.03.03.05

8.nadzór nad dostosowywaniem sal obsługi klientów do jednolitego standardu, w tym rozpatrywanie wniosków oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie wyposażenia sal obsługi klientówBAG, DEFB.03.07.04
9.koordynowanie zadań realizowanych przez Fundusz jako sygnatariusza porozumienia "Prosto i kropka", w tym wdrażanie i nadzorowanie działań związanych z upraszczaniem komunikacji w formie pisemnej z klientami oraz proponowanie i wprowadzanie innych ułatwień w kontaktach klientów z FunduszemBKS, GPF, DSM, DGL, DWM, BPZ, DSOZ, OW NFZ, MIiRB.02.03.03.01

B.02.03.04

10.zarządzanie zakresem i układem treści zamieszczanych przez Fundusz na portalu pacjent.gov.pl, w tym weryfikowanie i akceptowanie materiałów i przygotowywanych do publikacji przez komórki merytoryczne oraz publikowanie treściBKS, DWM, DSM, DAiI, BPZ, DGL, DSOZ, MZ/CeZB.02.03.01

B.03.03.02

11.monitorowanie stron internetowych Funduszu pod kątem stosowania zrozumiałego i przystępnego języka oraz weryfikowanie nowych treści kierowanych do klientów, przygotowywanych do zamieszczania przez komórki merytoryczne pod tym kątemBKS, DWM, DSM, DAI, BPZ, DGL, DSOZB.02.03.01
12.opracowywanie treści i wydawanie biuletynu dla klientówDSOZ, DWM, DSM, DGL, OW NFZB.02.03.02
13.promowanie usług i działań skierowanych do klientów w mediach oraz komunikacja z mediami w tym zakresieBKSB.03.03.02
14.koordynowanie działań Funduszu w zakresie wypracowania programu współpracy z organizacjami działającym na rzecz pacjentów oraz w zakresie realizacji projektów objętych programem przyjętym przez Prezesa FunduszuDAiI, DSOZ, BPZ, OW NFZ, organizacje działające na rzecz pacjentówB.03.01.02
15.przygotowanie założeń, nadzór nad budową i wdrożeniem systemu informatycznego do zarządzania kontaktami z klientami oraz nadzór merytoryczny nad jego funkcjonowaniem, w tym nadzorowanie aktualizacji bazy kontaktów z klientami FunduszuDSOZ, DSM, GPF, DWM, DI, DGL, IODB.03.02.01
16.udzielanie odpowiedzi, we współpracy z komórkami merytorycznymi Centrali, na pisemne wystąpienia klientów oraz osób i instytucji występujących w ich imieniuDK, DSOZ, DGL, DWM, DSM, BPZ, GPF, DAiI, OW NFZ, BNWB.02.03.03.01

B.03.01.01

B.03.01.02

17.opracowywanie propozycji standardów jakości obsługi pacjentów u świadczeniodawcówDSOZ, DAiIB.03.01.01

B.03.01.02

B.03.07.02

18.współpraca w zakresie realizacji programów profilaktyki zdrowotnej i akcji profilaktycznychBPZ, OW NFZB.03.01.01

B.03.01.02

B.03.04.10

19.nadzór nad realizacją zadania związanego z usługą potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP przez oddziały wojewódzkie FunduszuDI, OW NFZB.03.03.01
20.nadzór nad procesem nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w POZ w celu aktywowania przez klientów Internetowego Konta PacjentaIOD, GPF, DI, DSOZ, DEF, OW NFZB.03.03.03

B.03.03.04

21.współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji działań w ramach Księgi Współpracy, promowania portalu i profilu pacjenta (IKP) oraz obsługi nieprawidłowości w systemach IT (IKP i ZIP)MZ, CeZ, organizacje działające na rzecz pacjentówB.03.01.02

B.03.03.02

B.03.06.02

22.przygotowywanie analiz, sprawozdań, zestawień i informacji z zakresu spraw prowadzonych przez Departament, w tym na potrzeby wewnętrzne Funduszu oraz na wniosek podmiotów zewnętrznychOW NFZB.03.03.01

B.03.03.03

B.03.07.01

B.03.07.02

B.03.07.03

B.03.07.05

B.03.07.06

23.prowadzenie Kancelarii Ogólnej Centrali i zapewnienie terminowego obiegu korespondencjiwszystkie komórki CentraliW.03.08.01.01
24.obsługa systemu ePUAPDIW.03.08.01.01
25.nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem punktów obsługi klientów w oddziałach wojewódzkich FunduszuOW NFZB.03.01.01

B.03.01.02

B.03.03.01

B.03.07.03

26.koordynacja zadań związanych z dostępnością architektoniczną, cyfrową i komunikacyjną NFZB.03.01.01

B.03.01.02

B.03.07.04

27.zarządzanie Księgą ZnakuGPF, BKSW.03.08.02
28.prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków dotyczących działalności świadczeniodawcówB.03.06.01

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

§  44. 
1. 
Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej jest komórką organizacyjną właściwą w sprawach związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej, o których w art. 15 ust. 2 pkt 1 - 14, 17a - 18 ustawy.
2. 
Do zadań Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej należy w szczególności:
Lp.ZadanieJednostki /komórki współpracująceZadanie realizowane w ramach procesu
1.prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w odniesieniu:

a) do rodzajów świadczeń:

- leczenie szpitalne i świadczenia wysokospecjalistyczne,

- świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane

- ambulatoryjna opieka specjalistyczna

- podstawowa opieka zdrowotna z wyłączeniem programów profilaktycznych

- leczenie stomatologiczne

- paliatywna i hospicyjna

- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

- opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

- rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

- zaopatrzenie w wyroby medyczne

b) systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

c) świadczeń kompleksowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d lub art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz programów pilotażowych określonych w przepisach art. 48e ustawy

DEF, BP, DSM, DGL, BPZ, DAII, DI OW NFZB.03.04.09

B.05.01.01

B.05.02.01

B.05.02.02

B.05.02.02.01

B.05.02.03

B.05.02.03.01

B.05.02.04

B.05.03.01

B.05.03.02

B.05.03.02.01

B.05.03.03

B.05.03.04

B.05.03.05

B.06.01.01

B.06.01.02

B.06.01.03

B.06.01.04

B.06.01.05

W.05.04.01.01

2.monitorowanie oraz nadzór nad:

a) procesem zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach świadczeń pozostających we właściwości departamentu

b) jakością świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresach pozostających we właściwości departamentu

B.06.06.01

B.01.01.02

B.01.03.02

B.01.03.03

B.01.03.04

B.05.02.01

B.05.02.02

B.05.02.02.01

B.05.02.03

B.05.02.03.01

B.05.02.04

B.05.03.01

B.05.03.02

B.05.03.02.01

B.05.03.03

B.05.03.04

B.05.03.05

B.05.04.01.01

3.opracowywanie zasad tworzenia przez oddziały wojewódzkie Funduszu planów zakupów świadczeń w zakresach pozostających we właściwości departamentuDAII, DEF, OW NFZB.04.01.03
4.merytoryczna weryfikacja zawartości i aktualizacja słownika produktów kontraktowych i jednostkowych w Centralnych Zasobach Słownikowych w odniesieniu do zadań realizowanych przez departamentB.06.03.01
5.nadzór merytoryczny nad przetwarzaniem list podstawowej opieki zdrowotnej oraz centralną weryfikacją list podstawowej opieki zdrowotnej (CWPOZ)BBIiCD, DIB.06.03.01

B.06.03.02

6.rozpatrywanie:

a) wniesionych przez świadczeniodawców zażaleń w trybie art. 160 ustawy o świadczeniach, dotyczących realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresach pozostających we właściwości Departamentu

b) zażaleń na postanowienia dotyczące rozstrzygnięcia sprzeciwu, o którym mowa w art. 61d ust. 6 ustawy

BPB.12.04
7.udział w procesie odwoławczym związanym:

a) ze skargami wniesionymi do sądów na decyzje Prezesa Funduszu wydane w związku z rozpatrzeniem odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu po przeprowadzonych postępowaniach konkursowych/rokowaniach

b) z rozpatrywaniem przez Prezesa Funduszu protestów złożonych w trybie art. 95n ust. 5 ustawy

BP, OW NFZB.05.02.01

B.05.03.01

B.05.03.05

8.współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie ustalania taryfy świadczeń w zakresie świadczeń pozostających we właściwości DepartamentuB.01.03.01

B.01.03.02

B.01.03.03

B.01.03.04

9.prowadzenie prac związanych z funkcjonowaniem systemu JGPDAII, DEF, OW NFZB.01.02.02
10.opracowanie centralnych zasad walidacji i weryfikacji informacji przekazywanych przez świadczeniodawcówBPZ, DGL, DI, DSM, DAiI, OW NFZB.06.03.02
11.prowadzenie prac standaryzacyjnych związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o świadczeniach opieki zdrowotnej, w zakresie pozostającym we właściwości departamentuDI, OW NFZB.06.03.01

B.06.03.02

12.prowadzenie spraw z zakresu terminów leczenia, w tym monitorowanie informacji z zakresu list oczekujących na podstawie centralnych zasobów informacyjnych zasilanych przez świadczeniodawców i oddziały wojewódzkie FunduszuDI, DOK, OW NFZB.06.02.01
13.prowadzenie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk oraz spraw z nią związanychDIB.06.02.02

B.06.03.02

14.prowadzenie Aplikacji Kolejki Centralne oraz spraw z nią związanychDIB.06.02.01

Departament ds. Służb Mundurowych

§  45. 
1. 
Departament ds. Służb Mundurowych jest komórką organizacyjną Centrali właściwą w sprawach podmiotów leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w sprawach dotyczących leczenia uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego, pomocy doraźnej i transportu sanitarnego. Departament odpowiada także za prowadzenie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.
2. 
Do podstawowych zadań Departamentu do Spraw Służb Mundurowych należy w szczególności:
Lp.ZadanieJednostki /komórki współpracująceZadanie realizowane w ramach procesu
1.prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych, w tym opracowywanie projektów zarządzeń Prezesa NFZ, dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju świadczeń:

a) leczenie uzdrowiskowe

b) ratownictwo medyczne

c) pomoc doraźna i transport sanitarny w odniesieniu do wyjazdowych zespołów sanitarnych typu "N" oraz zespołów transportu medycznego

d) podstawowa opieka zdrowotna w odniesieniu do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

e) leczenie szpitalne w odniesieniu do szpitalnych oddziałów ratunkowych i izby przyjęć

DSOZ, DEFB.05.02.01

B.05.03.01

2.monitorowanie oraz nadzór nad:

a) procesem zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach świadczeń pozostających we właściwości departamentu

b) jakością świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresach pozostających we właściwości departamentu

BP, DSOZ, BKB.05.03.05

B.03.04.08

3.opracowywanie zasad tworzenia przez oddziały wojewódzkie Funduszu planów zakupów świadczeń oraz weryfikacja opracowanych przez oddziały wojewódzkie planów zakupów w zakresach, o których mowa w pkt 2DSOZ, DEFB.04.01.01

B.04.01.02

B.04.01.03

4.opracowywanie informacji dotyczących realizacji świadczeń odpowiednio dla Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do podmiotów leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznychDGLB.12.08.02

B.12.08.03

B.12.08.04

5.udział w procesie odwoławczym związanym ze skargami wniesionymi do sądów na decyzje Prezesa Funduszu wydane w związku z rozpatrzeniem odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu po przeprowadzonych postępowaniach konkursowych/rokowaniachGPF, BPB.05.03.02
6.sprawowanie nadzoru nad właściwą realizacją zadań w sprawach, o których mowa w ust. 1, przez komórki organizacyjne w oddziałach wojewódzkich Funduszu, w tym nad określeniem przez te komórki organizacyjne wysokości środków finansowych niezbędnych do zapewnienia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1 i 2DEFZ.04.01.01

Z.04.01.02

Z.04.01.03

7.rozpatrywanie zażaleń świadczeniodawców na czynności Prezesa Funduszu lub dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu w sprawie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 2 oraz w odniesieniu do podmiotów leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznychDSOZ, BPB.12.04
8.opracowywanie, we współpracy z Departamentem Świadczeń Opieki Zdrowotnej, centralnych zasad walidacji i weryfikacji informacji przekazywanych przez świadczeniodawców, w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 2DSOZB.06.03.02
9.prowadzenie prac standaryzacyjnych związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o świadczeniach opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1 i 2DSOZB.06.03.01

B.01.01.02

B.01.03.02

B.01.03.03

B.01.03.04

B.05.02.01

B.05.03.01

B.05.03.05

10.współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie ustalania taryfy świadczeńW.03.08.01.01
11.realizowanie zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania działu ZdrowieWytypowane komórki organizacyjne Centrali w TRZO oraz OW NFZZ.03.04.03
12.koordynowanie działań komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizowania zadań w wyższych stanach gotowości obronnej państwa, wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) oraz z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856, z późn. zm.)Wytypowane komórki organizacyjne Centrali w TRZO oraz OW NFZZ.03.04.03
13.koordynowanie działań komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizowania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego podczas wprowadzonych stopni alarmowych (z wyłączeniem CRP) wynikających z ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796)GPF, BSP, DI, BAG, BBiCD oraz OW NFZZ.03.04.01
14.prowadzenie spraw z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego w tym w szczególności opracowanie, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi, koncepcji realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego oraz przygotowywanie założeń, wniosków, rozwiązań systemowych i sporządzenie stosownej dokumentacji dla FunduszuWszystkie komórki organizacyjne Centrali Funduszu oraz OW NFZZ.03.04.01

Z.03.04.03

Departament Współpracy Międzynarodowej

§  46. 
1. 
Departament Współpracy Międzynarodowej pełnieni funkcję instytucji łącznikowej w rozumieniu przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych oraz funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy.
2. 
Do podstawowych zadań Departamentu Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:
Lp.ZadanieJednostki /komórki współpracująceZadanie realizowane w ramach procesu
1.uczestnictwo w pracach Komisji Europejskiej, w szczególności Komisji Administracyjnej i Komisji Obrachunkowej Unii EuropejskiejKE, MZB.03.04.13
2.pełnienie funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawyDSOZ, KPK, MZB.03.05

B.03.04.01

3.współpraca z instytucjami łącznikowymi innych państw członkowskich UE/EFTA oraz krajowymi punktami kontaktowymi do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej innych państw członkowskich UE lub EOG oraz Komisją EuropejskąInstytucje łącznikowe UE/EFTA

KPK, KE

B.03.04.01

B.03.04.04.01

B.03.04.02.02

B.03.04.02.04

B.03.04.03.01

B.03.04.03.03

B.03.04.03.04

B.03.04.03.05

B.03.04.04.02

4.współpraca z instytucjami zewnętrznymi oraz z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Funduszu w zakresie spraw związanych z realizacją przepisów o koordynacji oraz dyrektywy 2011/24/UE w tym udział w tworzeniu, opiniowaniu i wdrażaniu oraz interpretacja przepisów unijnych i krajowychBP, DSOZ, DGL, DSM, instytucje zewnętrzne ministerstwa, KE, BK, OW NFZB.03.04.01

B.03.04.02.01

B.03.04.02.02

B.03.04.03.01

B.03.04.03.03

B.03.04.03.04

B.03.04.03.05

B.03.04.04.02

5.opracowywanie wytycznych dla oddziałów wojewódzkich Funduszu pełniących funkcję instytucji właściwych, miejsca zamieszkania i pobytu w ramach przepisów o koordynacji oraz rozpatrujących wnioski o zwrot kosztów na podstawie przepisów implementujących dyrektywę 2011/24/UE oraz przekazywanie informacji o zmianach w tych przepisach wraz z ich interpretacjąBP, BK, DEF, DSOZ, OW NFZB.03.04.01

B.03.04.02.01

B.03.04.02.04

B.03.04.03.01

B.03.04.03.02

B.03.04.03.03

B.03.04.03.04

B.03.04.03.05

B.03.04.04.02

6.przeprowadzanie szkoleń przedwyjazdowych dla pracowników delegowanych na placówki dyplomatyczno - konsularneMSZB.03.04.01.01
7.nadzór merytoryczny, opracowywanie zbiorczej dokumentacji rozliczeniowej oraz prowadzenie wyjaśnień, do indywidualnych spraw, z oddziałami wojewódzkimi Funduszu i innymi instytucjami łącznikowymi w zakresie rozliczania kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz świadczeniobiorcom na terenie innych państw członkowskich UE/EFTA w tym koordynacja rozliczenia kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych, udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji, finansowanych z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia lub wojewodówInstytucje łącznikowe UE/EFTA, KE; BK, DEF, OW NFZB.08.02.01

B.08.01.01

B.08.01.02

8.nadzór nad procesem refundacji kosztów świadczeń na podstawie art. 25 rozporządzenia wykonawczego nr 987/2009 lub art. 42b ustawy, przez oddziały wojewódzkie Funduszu, w tym dokonywanie merytorycznej kontroli not księgowych i not korygujących do not księgowych wystawionych przez oddziały wojewódzkie, oraz prowadzenie spraw w tym zakresieBK, OW NFZB.08.05

B.03.04.02.03

B.08.02.01

B.08.01.01

B.08.01.02

9.udział w procesie tworzenia rezerw na potrzeby obsługi roszczeń przedstawianych przez inne państwa członkowskie UE/EFTABK, OW NFZB.08.01.02
10.realizacja przepisów o wzajemnej pomocy w odzyskiwaniu należności powstałych na podstawie przepisów o koordynacjiBP, OW NFZ, służby skarbowe, instytucje zagraniczne, ZUSB.03.04.02.05

B.03.04.02.06

B.03.04.02.07

B.03.04.03.06

B.03.04.03.07

B.03.04.03.08

11.nadzór merytoryczny i administrowanie systemem SOFU, portalem Polskiej Instytucji Łącznikowej, portalem Krajowego Punktu Kontaktowego, a także nadzór merytoryczny nad zmianami w Systemie Instytucji Właściwej (SIW) oraz systemem umożliwiającym rozliczanie kosztów świadczeń wynikających z przepisów art. 42b ustawyDI, DOK, BKS OW NFZB.03.04.01

B.03.05

B.12.01.03

W.02.04.01

W.02.05.01

W.02.06.02

W.02.06.03

12.przygotowywanie analiz, sprawozdań i raportów z zakresu procesów realizowanych przez Fundusz w oparciu o przepisy o koordynacji i przepisy dyrektywy 2011/24/UE, przedkładanych MZ, Komisji Europejskiej, w szczególności Komisji Administracyjnej i Komisji Obrachunkowej, oraz innym podmiotom zewnętrznymDAiI, BK, OW NFZ, MZ, KE, ZUSZ.05.02.01

B.01.03.01

B.01.03.02

B.01.03.03

B.01.03.04

13.monitorowanie wydatków związanych z leczeniem świadczeniobiorców na terenie innych państw członkowskich UE/EFTA, na podstawie przepisów o koordynacji i przepisów implementujących dyrektywę 2011/24/UE w celu dokonywania analiz odnośnie wysokości środków koniecznych do zabezpieczenia w planie finansowym Funduszu do realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji oraz przepisów implementujących dyrektywę 2011/24/UEDEF, BKB.08.01.02

B.08.02.01

14.zabezpieczenie i monitorowanie poziomu wykorzystania rezerw materiałowych kart EKUZ w oddziałach wojewódzkich FunduszuBAG, BK, BP, OW NFZB.03.04.03.02

W.03.01

W.03.03.01

W.03.03.02

W.03.03.04

W.03.09.04

15.utrzymywanie i rozwój bazy słownika instytucji właściwych i łącznikowych państw członkowskich UE/EFTA w Centralnych Zasobach SłownikowychDIB.06.03.01
16.opracowywanie informacji, wyjaśnień, zasad i wytycznych związanych z wydawaniem decyzji dotyczących leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrywania kosztów transportu związanego z leczeniem planowanym, lub na podstawie art. 42i ust. 9 ustawy oraz w przedmiocie zwrotu kosztów na podstawie art. 42d ustawyBP, DSOZB.03.04.05.01

B.03.04.05.02

B.03.04.05.03

B.03.04.05.04

B.08.04

17.prowadzenie spraw związanych z procedowaniem wniosków do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportuBP, DSOZ, MZ, konsultanci krajowiB.03.04.05.01

B.08.03

18.udział w procesie opracowywania odpowiedzi na skargi wniesione do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje Prezesa Funduszu, w sprawach należących do właściwości DepartamentuBPB.03.04.05.01

B.03.04.05.02

19.rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu w sprawach, o których mowa w art. 42d ustawy oraz opracowywanie stanowiska Prezesa Funduszu w II instancjiBP, DSOZ, DGL, DSM, OW NFZB.03.04.05.02
20.nadzór merytoryczny nad realizacją zadań przez CUW w ChełmieBP, DSOZ, DGL, DSM, OW NFZB.03.04.03.02
21.kontrola merytoryczna wypłat dokonanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu z tytułu sfinansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza granicami kraju, przysługujących świadczeniobiorcom na podstawie art. 42d, 42i i 42j - dla celów uzyskiwania przez Biuro Księgowości dotacji celowej ze środków Funduszu MedycznegoBP, DSOZ, DGL, DSM, OW NFZB.03.04.02.03

B.08.05

W.05.01.01

ZAŁĄCZNIK Nr  2  2  

Nr procesuNazwa procesuWłaściciel procesu
B.01B.01_Analiza danych na potrzeby zapewnienia świadczeń i wypracowania założeń polityki zdrowotnejPrezes NFZ (Rola)
B.01.01B.01.01_Prowadzenie analiz wydatków płatnika na świadczeniaDAiI
B.01.01.01B.01.01.01_Prowadzenie analiz danych z zakresu programów lekowych i chemioterapiiDGL
B.01.01.02B.01.01.02_Przygotowywanie cyklicznych raportów dla wybranych typów świadczeńDAiI
B.01.01.03B.01.01.03_Przygotowywanie raportów okolicznościowychDAiI
B.01.01.04B.01.01.04_Przygotowanie informacji na potrzeby naukowe (art. 188 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)DAiI
B.01.02B.01.02_Prace grup eksperckichGPF
B.01.02.01B.01.02.01_Powoływanie i koordynowanie pracy Zespołu Koordynacyjnego do programu lekowegoDGL
B.01.02.02B.01.02.01_Powoływanie i koordynowanie pracy Zespołu Koordynacyjnego JGPDSOZ
B.01.03B.01.03_Dostarczanie analiz zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniemDAiI
B.01.03.01B.01.03.01_Udostępnianie danych, zestawienia lub analizy zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniemDAiI
B.01.03.02B.01.03.02_Opracowanie danych na potrzeby wewnętrzne lub w celu udostępnieniaDAiI
B.01.03.03B.01.03.03_Opracowanie zestawienia na potrzeby wewnętrzne lub w celu udostępnieniaDAiI
B.01.03.04B.01.03.04_Opracowanie analizy na potrzeby wewnętrzne lub w celu udostępnieniaDAiI
B.01.04B.01.04_Przygotowywanie narzędzi usprawniających proces analizy lub wizualizacji danychDAiI
B.01.04.01B.01.04.01_Przygotowanie narzędzi usprawniających proces analizy na użytek wewnętrznyDAiI
B.01.04.02B.01.04.02_Przygotowanie narzędzi do wizualizacji danych na użytek wewnętrznyDAiI
B.01.04.03B.01.04.03_Przygotowanie narzędzi do wizualizacji danych na użytek zewnętrznyDAiI
B.01.05B.01.05_Przygotowanie raportów w zakresie nieprawidłowości lub nieefektywności refundacji świadczeńDAiI
B.01.05.01B.01.05.01_Przygotowanie raportów w zakresie nieprawidłowości lub nieefektywności refundacji świadczeń na potrzeby

NFZ

DAiI
B.01.05.02B.01.05.02_Przygotowanie analiz w zakresie nieprawidłowości lub nieefektywności refundacji świadczeń na potrzeby

organów ścigania

DAiI
B.01.05.03B.01.05.03_Przygotowanie materiałów analitycznych do publikacji na stronie wwwDAiI
B.02B.02_Zapewnienie Pacjentowi kompleksowej informacji i budowanie świadomości zdrowotnejPrezes NFZ (Rola)
B.02.01B.02.01_Zarządzanie programami profilaktycznymiBPZ
B.02.01.01B.02.01.01_Planowanie, wdrażanie i monitorowanie realizacji programów profilaktycznychBPZ
B.02.02B.02.02_Zarządzanie programami promocji zdrowiaBPZ
B.02.02.01B.02.02.01_Planowanie,wdrażanie i monitorowanie programów promocji zdrowia z uwzględnieniem współpracy z

podmiotami zewnętrznymi

BPZ
B.02.03B.02.03_ Zarządzanie informacją dla klientówDOK
B.02.03.01B.02.03.01_Zarządzanie treściami na portalu pacjentaDOK
B.02.03.02B.02.03.02_Przygotowywanie i wydawanie biuletynu dla klientówDOK
B.02.03.03B.02.03.03_Udzielanie informacji pisemnieDOK
B.02.03.03.01B.02.03.03.01_Udzielanie informacji pisemnie przez oddział wojewódzkiDOK
B.02.03.03.02B.02.03.03.02_Udzielanie informacji pisemnie przez CentralęDOK
B.02.03.04B.02.03.04_Zarządzanie wzorami pism i formularzyDOK
B.03B.03_Obsługa klientówPrezes NFZ (Rola)
B.03.01B.03.01_Tworzenie reguł i nowych usług w ramach obsługi klientówDOK
B.03.01.01B.03.01.01_Tworzenie i aktualizowanie wytycznych i standardów obsługiDOK
B.03.01.02B.03.01.02_Realizacja działań w ramach Księgi Współpracy z organizacjami pacjenckimiDOK
B.03.02B.03.02_Tworzenie standardów rejestracji informacji klientówDOK
B.03.02.01B.03.02.01_Aktualizowanie danych kontaktowych klientów w bazie teleadresowej (BTA)DOK
B.03.02.02B.03.02.02_Uwierzytelnianie danych klienta w kanale telefonicznymDOK
B.03.03B.03.03_Zarządzanie portalem, profilem pacjenta (IKP) i potwierdzaniem profilu zaufanegoDOK
B.03.03.01B.03.03.01_Potwierdzanie profilu zaufanego przez oddziały wojewódzkie NFZDOK
B.03.03.02B.03.03.02_Promowanie portalu i profilu pacjenta (IKP)DOK
B.03.03.03B.03.03.03_Zawieranie umów o potwierdzanie w imieniu NFZ profilu zaufanego przez świadczeniodawców POZDOK
B.03.03.04B.03.03.04_Zarządzanie uprawnieniami do potwierdzania w imieniu NFZ profilu zaufanego przez świadczeniodawców

POZ

DOK
B.03.03.05B.03.03.05_Weryfikacja nieprawidłowych relacji rodzic- dziecko w IKPDOK
B.03.04B.03.04_Obsługa spraw klientówDOK
B.03.04.01B.03.04.01_Udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania wspólnotowych przepisów dotyczących transgranicznej opieki

zdrowotnej

DWM
B.03.04.01.01B.03.04.01.01_Przeprowadzanie szkoleń dla dyplomatówDWM
B.03.04.02B.03.04.02_Obsługa dokumentów UE/EFTA dotyczących pacjentów ubezpieczonych w innym państwie UE/EFTADWM
B.03.04.02.01B.03.04.02.01_Rejestrowanie dokumentów i wydawanie poświadczeńDWM
B.03.04.02.02B.03.04.02.02_Przekazywanie formularzy serii E-100 i SED w ramach zadań instytucji łącznikowejDWM
B.03.04.02.03B.03.04.02.03_Określanie stawki zwrotu należnej osobie uprawnionej na wniosek instytucji UEDWM
B.03.04.02.04B.03.04.02.04_Rozpatrywanie wniosków instytucji innych państw UE/ EFTA o udzielenie zgody na przewóz w

transporcie międzynarodowym

DWM
B.03.04.02.05B.03.04.02.05 Wniosek o informacje (R_BUC_05) w roli CPDWM
B.03.04.02.06B.03.04.02.06 Wniosek o powiadomienie (R_BUC_06) w roli CPDWM
B.03.04.02.07B.03.04.02.07 Wniosek o odzyskanie należności (R_BUC_07) w roli CPDWM
B.03.04.03B.03.04.03_Obsługa dokumentów EU/EFTA dotyczących pacjentów ubezpieczonych w PolsceDWM
B.03.04.03.01B.03.04.03.01_Wydanie lub zarejestrowanie dokumentów UE uprawniających do świadczeń - S1 i jego odpowiednika w

EESSI

DWM
B.03.04.03.02B.03.04.03.02_Wydanie dokumentów UE uprawniających do świadczeń - EKUZ i CtzEKUZ oraz ich odpowiedników w

EESSI

DWM
B.03.04.03.02B.03.04.03.02_Wydanie dokumentów UE uprawniających do świadczeń - EKUZ i CtzEKUZ oraz ich odpowiedników w

EESSI

DWM
B.03.04.03.02B.03.04.03.02_Wydanie dokumentów UE uprawniających do świadczeń - EKUZ i CtzEKUZ oraz ich odpowiedników w

EESSI

DWM
B.03.04.03.03B.03.04.03.03_Wydanie lub zarejestrowanie dokumentów UE uprawniających do świadczeń - E104 i ich odpowiedników

w EESSI

DWM
B.03.04.03.04B.03.04.03.04_Wydanie lub zarejestrowanie dokumentów UE uprawniających do świadczeń - E108 i ich odpowiedników

w EESSI

DWM
B.03.04.03.05B.03.04.03.05_Wydanie lub zarejestrowanie dokumentów UE uprawniających do świadczeń - E001 i ich odpowiedników

w EESSI

DWM
B.03.04.03.06B.03.04.03.06_Wniosek o informacje (R_BUC_05) w roli CODWM
B.03.04.03.07B.03.04.03.07_Wniosek o powiadomienie (R_BUC_06) w roli CODWM
B.03.04.03.08B.03.04.03.08_Wniosek o odzyskanie należności (R_BUC_07) w roli CODWM
B.03.04.04B.03.04.04_Ustalenie ustawodawstwa właściwegoDWM
B.03.04.04.01B.03.04.04.01_Interwencje w instytucjach państw UE/ EFTA w sprawie okresów objęcia ustawodawstwem państwa

UE/EFTA

DWM
B.03.04.04.02B.03.04.04.02_Określanie przez NFZ ustawodawstwa właściwego dla potrzeb realizacji przepisów o koordynacji

systemów zabezpieczenia społecznego

DWM
B.03.04.05B.03.04.05_Wydawanie decyzji w zakresie opieki poza granicami kraju na podstawie przepisów o koordynacji i ustawy o

śoz

DWM
B.03.04.05.01B.03.04.05.01_Wydawanie decyzji przez Prezesa NFZ w zakresie planowanej opieki poza granicami krajuDWM
B.03.04.05.02B.03.04.05.02_Prowadzenie postępowania odwoławczego od decyzji dyrektora OW NFZDWM
B.03.04.05.03B.03.04.05.03_Wydawanie decyzji przez Prezesa NFZ w zakresie transportu ekonomicznegoDWM
B.03.04.05.04B.03.04.05.04 Wydawanie decyzji przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zwrotu kosztów, o którym mowa w art. 42b ustawy z dnia 27 sierpnia 2021 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)

DWM
B.03.04.06B.03.04.06_Obsługa uprawnień do śozGPF
B.03.04.06.01B.03.04.06.01_Obsługa zapytań i interwencji dotyczących statusu ubezpieczenia - udzielanie wkładów do odpowiedzi na indywidualne wystąpienia świadczeniobiorców oraz osób i instytucji występujących w ich imieniu, a także udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym oraz prawem do świadczeńGPF
B.03.04.06.02B.03.04.06.02_Weryfikacja i wydawanie decyzji na podstawie art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)GPF
B.03.04.06.03B.03.04.06.03_Prowadzenie postępowania odwoławczego od decyzji w sprawach rozpatrywanych na podstawie art. 50

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)

GPF
B.03.04.06.04B.03.04.06.04_Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego art. 109 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)

GPF
B.03.04.06.05B.03.04.06.05_Prowadzenie postępowania odwoławczego od decyzji dyrektorów w indywidualnych sprawach z zakresu

ubezpieczenia zdrowotnego art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)

GPF
B.03.04.06.06B.03.04.06.06 _Rozpatrywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca

2018 r. - Prawo przedsiębiorców

BP
B.03.04.06.07B.03.04.06.07 _ Rozpatrywanie zażaleń na postanowienia, o których mowa w art. 17 § 1 oraz art. 34 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.)GPF
B.03.04.07B.03.04.07_Obsługa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnegoGPF
B.03.04.07.01B.03.04.07.01_Obsługa wniosku i umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotneGPF
B.03.04.08B.03.04.08_Obsługa skierowań na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskowąDSM
B.03.04.09B.03.04.09_Rozpatrzenie wniosku o zgodę na transport (daleki)DSOZ
B.03.04.10B.03.04.10_Obsługa stanowiska profilaktyki i promocji zdrowia w sali obsługi klientówDOK
B.03.04.11B.03.04.01_Obsługa infolinii w ramach Telefonicznej Informacji PacjentaDOK
B.03.04.11.01B.03.04.11.01_Zarządzanie zmianą informacji w Telefonicznej Informacji PacjentaDOK
B.03.04.12B.03.04.12_Udzielanie informacji w salach i punktach obsługi klientówDOK
B.03.04.13B.03.04.13 Uczestnictwo w pracach komisji powołanych na poziomie Komisji EuropejskiejDWM
B.03.05B.03.05_Udzielanie informacji w ramach zadań Krajowego Punktu KontaktowegoDWM
B.03.06B.03.06_Obsługa zgłoszeń dotyczących nieprawidłowościDOK
B.03.06.01B.03.06.01_Obsługa skarg i wnioskówDOK
B.03.06.01B.03.06.01_Obsługa skarg i wnioskówDOK
B.03.06.02B.03.06.02_Obsługa zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w danych gromadzonych w systemach IKP i ZIPDOK
B.03.07B.03.07_Monitorowanie i nadzorowanie standardów i jakości obsługiDOK
B.03.07.01B.03.07.01_Badanie satysfakcji z jakości obsługi spraw realizowanych przez NFZDOK
B.03.07.02B.03.07.02_Badanie satysfakcji z wizyt u świadczeniodawcówDOK
B.03.07.03B.03.07.03_Badanie "tajemniczego klienta"DOK
B.03.07.04B.03.07.04_Zarządzanie zmianami w infrastrukturze sal i punktów obsługi klientówDOK
B.03.07.05B.03.07.05_Monitorowanie jakości rozmów na Infolinii NFZDOK
B.03.07.06B.03.07.06_Monitorowanie wskaźników obsługi bezpośredniejDOK
B.04B.04_Planowanie zakupu świadczeń opieki zdrowotnejPrezes NFZ (Rola)
B.04.01B.04.01_Opracowanie planu zakupu śozDSOZ
B.04.01.01B.04.01.01_Definiowanie i sprawozdawanie ogólnopolskich priorytetów zdrowotnychDAiI
B.04.01.02B.04.01.02_Weryfikacja założeń planu zakupu z ogólnopolskimi priorytetamiDAiI
B.04.01.03B.04.01.03_Opracowanie, aktualizacja, monitorowanie planu zakupu śozDSOZ
B.04.01.03B.04.01.03_Opracowanie, aktualizacja, monitorowanie planu zakupu śozDSOZ
B.04.01.03B.04.01.03_Planowanie rzeczowe – opracowanie planu zakupu śozDSOZ
B.05B.05_Zakup świadczeń opieki zdrowotnejPrezes NFZ (Rola)
B.05.01B.05.01_Przygotowanie założeń do przeprowadzenia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie śozDSOZ
B.05.01.01B.05.01.01_ Włączenie nowego produktu do oferty NFZDSOZ
B.05.02B.05.02_Przygotowanie założeń do przeprowadzenia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie śozDSOZ
B.05.02.01B.05.02.01_Przygotowanie do procesu zawarcia umów o udzielanie śoz - tryb konkursowyDSOZ
B.05.02.02B.05.02.02_Przygotowanie do procesu zawarcia umów o udzielanie śoz - na wniosekDSOZ
B.05.02.02.01B.05.02.02.01_Przygotowanie do zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w

wyroby medyczne - na wniosek

DSOZ
B.05.02.03B.05.02.03_Kwalifikacja świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia

świadczeń opieki zdrowotnej

DSOZ
B.05.02.03.01B.05.02.03.01_Postępowanie w sprawie objęcia świadczeń opieki kompleksowej umową PSZDSOZ
B.05.02.03.01B.05.02.03.01_Postępowanie w sprawie objęcia świadczeń opieki kompleksowej umową PSZDSOZ
B.05.02.04B.05.02.04_Postępowania w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowegoDSOZ
B.05.03B.05.03_Zawieranie umów o udzielanie śozDSOZ
B.05.03.01B.05.03.01_Zawarcie umów o udzielanie śoz - tryb konkursowyDSOZ
B.05.03.02B.05.03.02_Zawarcie umów o udzielanie śoz - na wniosekDSOZ
B.05.03.02.01B.05.03.02.01_Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne -

na wniosek

DSOZ
B.05.03.03B.05.03.03_Zawarcie umów o udzielanie śoz - w ramach kwalifikacji do sieciDSOZ
B.05.03.04B.05.03.04_Zawarcie umów o realizację programu pilotażowegoDSOZ
B.05.03.05B.05.03.05_Proces rozpatrywania odwołań dot. wyników postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie śozDSOZ
B.05.04B.05.04_Zawieranie umów na realizację receptDGL
B.05.05B.05.05_Obsługa osób uprawnionych do wystawiania receptDGL
B.05.05.01B.05.05.01_Nadawanie uprawnienia do pobierania numerów recept papierowych oraz ko korzystania z systemu e-WUŚDGL
B.06B.06_Obsługa realizacji umów dot. świadczeń opieki zdrowotnejPrezes NFZ (Rola)
B.06.01B.06.01_Obsługa zmian w umowach o udzielanie śozDSOZ
B.06.01.01B.06.01.01_Zmiana umowy - aneks niefinansowyDSOZ
B.06.01.02B.06.01.02_Zmiana umowy - aneks finansowyDSOZ
B.06.01.03B.06.01.03_Zmiana ryczałtu PSZDSOZ
B.06.01.04B.06.01.04_Przeniesienie praw umowy (cesje)DSOZ
B.06.01.05B.06.01.05_Rozwiązanie umowy o udzielanie śozDSOZ
B.06.02B.06.02_Monitorowanie list oczekujących na śozDSOZ
B.06.02.01B.06.02.01_Monitorowanie i analiza danych z aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCEDSOZ
B.06.02.02B.06.02.02_Monitorowanie i analiza danych Centralnej Bazy EndoprotezoplastykiDSOZ
B.06.03B.06.03_Obsługa sprawozdawczości z realizacji umów o udzielanie śozDSOZ
B.06.03.01B.06.03.01_Obsługa słownikówDSOZ
B.06.03.02B.06.03.02_Definiowanie i administrowanie centralnymi warunkami walidacji i centralnymi regułami weryfikacji śozDSOZ
B.06.04B.06.04_Obsługa sprawozdawczości z realizacji umów o realizację receptDGL
B.06.05B.06.05_Obsługa zmian w umowach o realizację receptDGL
B.06.05.01B.06.05.01_Aneksowanie umów o realizację receptDGL
B.06.05.02B.06.05.02_Zakończenie umowy o realizację receptDGL
B.06.06B.06.06_Monitorowanie wykonania umów dot. śozDSOZ
B.06.06.01B.06.06.01_Przygotowanie raportu w obszarze terapeutycznymDSOZ
B.06.07B.06.07_Monitorowanie umów na realizację recept i ordynacji lekarskiejDGL
B.06.07.01B.06.07.01_Monitorowanie prawidłowości wystawiania i realizacji receptDGL
B.07B.07_Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowyPrezes NFZ (Rola)
B.07.01B.07.01_Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o zawarte umowyDEF
B.07.01.01B.07.01.01_Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o zawarte umowy z określoną maksymalną kwotą

finansowania

DEF
B.07.01.02B.07.01.02_Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o zawarte umowy z określoną maksymalną kwotą

finansowania - finansowanie świadczeń udzielonych ponad limit

DEF
B.07.01.03B.07.01.03_Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o zawarte umowy bez określonej maksymalnej kwoty

finansowania

DEF
B.07.01.04B.07.01.04_Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych przez świadczeniodawcę nieposiadającego umowy

z Funduszem (tryb nagły)

DEF
B.07.02B.07.02_Rozliczenia międzyoddziałoweDEF
B.07.02.01B.07.02.01_Prowadzenie rozliczeń międzyoddziałowychDEF
B.07.02.02B.07.02.02_Monitorowanie procesu rozliczeń międzyoddziałowychDEF
B.08B.08_Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej poza umowąPrezes NFZ (Rola)
B.08.01B.08.01_Rozliczanie świadczeń z instytucjami państw UE/EFTADWM
B.08.01.01B.08.01.01_Rozliczanie z instytucjami państw UE/EFTA świadczeń udzielanych na terenie Polski w oparciu o przepisy o

koordynacji

DWM
B.08.01.02B.08.01.02_Rozliczanie z instytucjami państw UE/EFTA świadczeń udzielanych na terenie innych państw w oparciu o

przepisy o koordynacji

DWM
B.08.02B.08.02_Obsługa zwrotu kosztu świadczeń udzielonych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznejDWM
B.08.02.01B.08.02.01_Prowadzenie rozliczeń wewnętrznych między OW a Centralą (w zakresie dyrektywy transgranicznej oraz

przepisów o koordynacji)

DWM
B.08.03B.08.03_Rozliczanie świadczeń niewykonywanych w kraju, w oparciu o zgodę Prezesa, w przypadku braku możliwości

rozliczenia w oparciu o przepisy o koordynacji

DWM
B.08.04B.08.04_Rozliczanie kosztów transportu transgranicznegoDWM
B.08.05B.08.05_Refundacja kosztów świadczeń udzielonych w oparciu o przepisy o koordynacjiDWM
B.09B.09_Zapewnienie informacji i rozwój wiedzy świadczeniodawców, aptek i lekarzyDOK
B.09.01B.09.01_Działania edukacyjno-promocyjne w obszarze e-usługDOK
B.10B.10_Zarządzanie innowacjamiPrezes NFZ (Rola)
B.10.01B.10.01_Analiza i ocena innowacjiDAiI
B.10.02B.10.02_Pilotaż innowacjiDAiI
B.11B.11_Kontrola świadczeniodawców, aptek i ordynacjiDK
B.11.01B.11.01_Przeprowadzenie czynności sprawdzającychDK
B.11.02B.11.02_Przeprowadzenie kontroli doraźnejDK
B.11.03B.11.03_Opracowanie rocznego planu kontroliDK
B.11.04B.11.04_Przeprowadzenie kontroli koordynowanejDK
B.11.05B.11.05_Rozliczanie skutków finansowych oraz weryfikacji zaleceńDK
B.11.05.01B.11.05.01_Rozliczanie skutków finansowych kontroli oraz weryfikacja zaleceń pokontrolnych w zakresie korekt

statystycznych

DK
B.11.05.02B.11.05.02_Rozliczanie skutków finansowych czynności sprawdzających oraz weryfikacja zaleceń w zakresie korekt

statystycznych

DK
B.11.06B.11.06_Sprawozdawczość z kontroli i czynności sprawdzającychDK
B.11.07B.11.07_Przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko kontrolera NFZDK
B.12B.12_Budowanie relacji z otoczeniemPrezes NFZ (Rola)
B.12.01.01B.12.01.01_Planowanie i organizacja konferencji prasowychBKS
B.12.01.02B.12.01.02_Przekazywanie komunikatów do mediówBKS
B.12.01.03B.12.01.03_ Zarządzanie treściami na stronach internetowych i serwisach społecznościowychBKS
B.12.02B.12.02_Monitorowanie mediówBKS
B.12.03B.12.03_Komunikacja z mediami reaktywnaBKS
B.12.03.01B.12.03.01_Opracowywanie odpowiedzi na zapytania od mediówBKS
B.12.03.02B.12.03.02_Reakcje na negatywne publikacje medialne dot. NFZBKS
B.12.04B.12.04_Rozpatrywanie zażaleń na działalność NFZDSOZ
B.12.05B.12.05_Współpraca instytucjonalnaGPF
B.12.05.01B.12.05.01_Obsługa petycjiGPF
B.12.05.02B.12.05.02_Udzielanie patronatu Prezesa NFZGPF
B.12.05.03B.12.05.03_Obsługa zaproszeń adresowanych do Prezesa NFZGPF
B.12.05.04B.12.05.04_Procedowanie listów intencyjnych i porozumieńGPF
B.12.05.06B.12.05.06_Ocena wniosku IOWISZDAiI
B.12.05.06B.12.05.06_Ocena wniosku IOWISZDAiI
B.12.06B.12.06_Sprawy parlamentarneGPF
B.12.06.01B.12.06.01_Rozpatrywanie interpelacji oraz zapytań poselskich i senatorskichGPF
B.12.07B.12.07_Udostępnianie informacji o śoz oraz innych niż śozGPF
B.12.07.01B.12.07.01_Udostępnianie danych z CWUDOK
B.12.07.02B.12.07.02_Udostępnianie informacji w ramach trybu przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o

dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176)

GPF
B.12.07.03B.12.07.03_Współpraca z organami ścigania i służbami poprzez udostępnianie informacji w zakresie spraw

wynikających z analiz danych, które przetwarza Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach realizacji zadań

BBIiCD
B.12.08B.12.08_Zarządzanie danymi świadczeniobiorców i osób uprawnionych do śoz w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych

(CWU)

BBIiCD
B.12.08.01B.12.08.01_Dostęp do systemu - Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU) w Narodowym Funduszu ZdrowiaBBIiCD
B.12.08.02B.12.08.02_ Realizacja prawa do dofinansowania w produkty lecznicze Żołnierzy Uprawnionych i Pracowników WojskaDSM
B.12.08.03B.12.08.03_ Raport z realizacji świadczeń udzielonych weteranom poszkodowanymDSM
B.12.08.04B.12.08.04_Zarządzanie danymi kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu

powojennego

DSM
B.12.08.05B.12.08.05_Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przekazywania i odbioru danych przesyłanych w formie

elektronicznej

BBIiCD
B12.01B.12.01_Proaktywna komunikacja z mediamiBKS
W.01W.01_Obsługa kadrowo - płacowaPrezes NFZ (Rola)
W.01.01W.01.01_Tworzenie i aktualizowanie planu zatrudnieniaBSP
W.01.02W.01.02_Rekrutacja pracownikówBSP
W.01.02.01W.01.02.01_Rekrutacje pracownikówBSP
W.01.02.02W.01.02.02_Rekrutacja na podstawie konkursuBSP
W.01.03W.01.03_Obsługa świadczeń na rzecz pracowników i emerytowanych pracownikówBSP
W.01.03.01W.01.03.01_Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychBSP
W.01.03.02W.01.03.02_Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo - PożyczkowejBK
W.01.04W.01.04_Prowadzenie oceny pracowniczejBSP
W.01.05W.01.05_Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikówBSP
W.01.05.01W.01.05.01_Tworzenie planu szkoleńBSP
W.01.05.02W.01.05.02_Realizacja szkoleńBSP
W.01.06W.01.06_Obsługa kadrowaBSP
W.01.06.01W.01.06.01_Obsługa delegacji służbowychBSP
W.01.06.02W.01.06.02_Wdrażanie nowego pracownikaBSP
W.01.06.03W.01.06.03_ Zmiana warunków pracy i płacyBSP
W.01.06.04W.01.06.04_Dopuszczenie do wykonywania obowiązków służbowychBBIiCD
W.01.06.05W.01.06.05_Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów OWBSP
W.01.06.06W.01.06.06_Rozliczanie wynagrodzeńBSP
W.01.06.07W.01.06.07_Renegocjacje Układu ZbiorowegoBSP
W.01.06.08W.01.06.08_Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym zachowaniom niepożądanymBSP
W.02W.02_Obsługa ITPrezes NFZ (Rola)
W.02.01W.02.01_Planowanie w ramach obszaru ITDI
W.02.01.01W.02.01.01_Tworzenie koncepcji informatycznychDI
W.02.01.02W.02.01.02_Planowanie finansowe i rzeczowe dla obszaru ITDI
W.02.02W.02.02_Rozwój infrastruktury teleinformatycznejDI
W.02.02.01W.02.02.01_Rozwój infrastruktury serwerowejDI
W.02.02.02W.02.02.02_Rozwój infrastruktury sieciowejDI
W.02.02.03W.02.02.03_Rozwój w zakresie stacji roboczych i urządzeń peryferyjnychDI
W.02.03W.02.03_Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznejDI
W.02.03.01W.02.03.01_Utrzymanie infrastruktury serwerowejDI
W.02.03.02W.02.03.02_Utrzymanie infrastruktury sieciowejDI
W.02.03.03W.02.03.03_Utrzymanie stacji roboczych i urządzeń peryferyjnychDI
W.02.04W.02.04_Rozwój systemów informatycznychDI
W.02.04.01W.02.04.01_Rozwój systemów dedykowanychDI
W.02.04.01W.02.04.01_Rozwój systemów dedykowanychDI
W.02.04.01.01W.02.04.01.01_Złożenie wniosku o zmianę w SI NFZDI
W.02.04.01.01W.02.04.01.01_Złożenie wniosku o zmianę w SI NFZDI
W.02.04.01.02W.02.04.01.02_Realizacja posiedzenia komisji ds. oceny wnioskówDI
W.02.04.01.02W.02.04.01.02_Realizacja posiedzenia komisji ds. oceny wnioskówDI
W.02.04.01.03W.02.04.01.03_Uszczegółowienie zakresu realizacjiDI
W.02.04.01.03W.02.04.01.03_Uszczegółowienie zakresu realizacjiDI
W.02.04.01.04W.02.04.01.04_Definiowanie zakresu realizacjiDI
W.02.04.01.04W.02.04.01.04_Definiowanie zakresu realizacjiDI
W.02.04.01.05W.02.04.01.05_Zmiana terminu realizacjiDI
W.02.04.01.05W.02.04.01.05_Zmiana terminu realizacjiDI
W.02.04.01.06W.02.04.01.06_Weryfikacja i odbiór końcowy realizacji zmianyDI
W.02.04.01.06W.02.04.01.06_Weryfikacja i odbiór końcowy realizacji zmianyDI
W.02.04.02W.02.04.02_ Rozwój systemów standardowychDI
W.02.05W.02.05_Utrzymanie systemów informatycznychDI
W.02.05.01W.02.05.01_Utrzymanie systemów dedykowanychDI
W.02.05.02W.02.05.02_Utrzymanie systemów standardowychDI
W.02.06W.02.06_Obsługa zgłoszeń użytkownikówDI
W.02.06.01W.02.06.01_Obsługa zgłoszeń o nowy zasób ITDI
W.02.06.02W.02.06.02_Obsługa zgłoszeń o uprawnieniaDI
W.02.06.03W.02.06.03_Obsługa zgłoszeń dot. nieprawidłowości funkcjonowania sprzętu lub aplikacjiDI
W.02.07W.02.07_Zarządzanie bezpieczeństwem ITBBIiCD
W.02.07.01W.02.07.01_Definiowanie polityki bezpieczeństwa (ZSZ - 14)BBIiCD
W.02.07.02W.02.07.02_Monitorowanie bezpieczeństwa ITBBIiCD
W.02.07.03W.02.07.03_Obsługa zgłoszeń dot. bezpieczeństwa ITBBIiCD
W.02.07.04W.02.07.04_Planowanie, rozwój i utrzymanie systemów oraz usługBBIiCD
W.02.08W.02.08_Monitorowanie wykonania umowy rozwojowejDI
W.02.08.01W.02.08.01_Potwierdzenie realizacji i zgodności fakturyDI
W.02.08.02W.02.08.02_Aktualizacja upoważnień pracowników NFZDI
W.02.08.03W.02.08.03_Aktualizacja upoważnień pracowników WykonawcyDI
W.02.08.04W.02.08.04_Organizowanie Posiedzeń Komitetu SterującegoDI
W.02.08.05W.02.08.05_Monitorowanie rzeczywistej pracochłonności realizacji umówDI
W.03W.03_Obsługa administracyjnaPrezes NFZ (Rola)
W.03.01W.03.01_Tworzenie Planu Zamówień PublicznychBAG
W.03.02W.03.02_Sprawozdawczość z udzielania zamówień publicznychBAG
W.03.03W.03.03_Realizacja zakupówBAG
W.03.03.01W.03.03.01_Zatwierdzenie wniosku o zamówienie publiczneBAG
W.03.03.02W.03.03.02_Realizacja zamówień publicznych w trybie ustawyBAG
W.03.03.03W.03.03.03_Realizacja zamówień publicznych poza ustawąBAG
W.03.03.04W.03.03.04_Zatwierdzenie wniosku o aneksowanie umowyBAG
W.03.04W.03.04_Tworzenie i zmiana Rzeczowego Planu Wydatków InwestycyjnychBAG
W.03.05W.03.05_Nadzór nad realizacją Rzeczowego Planu Wydatków InwestycyjnychBAG
W.03.06W.03.06_Zarządzanie środkami transportu samochodowegoBAG
W.03.07W.03.07_Zakup biletów lotniczych i na kolej zagranicznąBAG
W.03.08W.03.08_Zarządzanie dokumentacjąDOK
W.03.08.01W.03.08.01_Obsługa korespondencjiDOK
W.03.08.01.01W.03.08.01.01_Obsługa korespondencji w CentraliDOK
W.03.08.01.02W.03.08.01.02_Obsługa korespondencji w oddziale wojewódzkimDOK
W.03.08.02W.03.08.02_Zarządzanie szablonami dokumentów (Księga znaku)DOK
W.03.08.03W.03.08.03_Administracja systemem Elektronicznego Zarządzania DokumentacjąGPF
W.03.08.03.01W.03.08.03.01_Implementacja szablonów dokumentów w EZDGPF
W.03.08.04W.03.08.04_Archiwizacja dokumentacjiBAG
W.03.08.04.01W.03.08.04.01_Przekazanie dokumentacji do archiwum zakładowegoBAG
W.03.08.04.02W.03.08.04.02_Przekazanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego i brakowanie dokumentacji

niearchiwalnej

BAG
W.03.08.04.03W.03.08.04.03_Udostępnianie i wycofanie dokumentacji z archiwum zakładowegoBAG
W.03.08.04.04W.03.08.04.04_Przekazywanie spraw i dokumentacji nietworzącej akt spraw w systemie EZD do archiwum

zakładowego

BAG
W.03.08.04.05W.03.08.04.05_Przekazywanie składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych do archiwum

zakładowego

BAG
W.03.09W.03.09_Gospodarka składnikami majątkowymiBAG
W.03.09.01W.03.09.01_Zabezpieczenie serwisu i konserwacji infrastruktury technicznej oraz okresowych przeglądów i remontów w

lokalach użytkowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

BAG
W.03.09.02W.03.09.02_Gospodarowanie telefonami komórkowymiBAG
W.03.09.03W.03.09.03_Gospodarowanie materiałami biurowymiBAG
W.03.09.04W.03.09.04_Wpis na ewidencję i wydanie do użytkowania składnika majątkowegoBAG
W.03.09.05W.03.09.05_Gospodarowanie zbędnymi/zużytymi składnikami majątkowymiBAG
W.03.10W.03.10_Komunikacja wewnętrznaGPF
W.03.10.01W.03.10.01_Organizacja spotkań na polecenie Prezesa (zarząd, kierownictwo)GPF
W.03.10.02W.03.10.02_Organizacja pozostałych spotkańBAG
W.03.10.03W.03.10.03_Obsługa IntranetuGPF
W.03.10.04W.03.10.04_Wydawanie NewsletteraGPF
W.03.10.05W.03.10.05_Koordynacja udziału pracowników Funduszu w posiedzeniach komisji sejmowych, senackich i zespołów ds.

parlamentarnych

GPF
W.03.10.06W.03.10.06_Powoływanie i funkcjonowanie zespołów zadaniowychGPF
W.03.11W.03.12_Nadzór nad bezpieczeństwem fizycznym i środowiskowymBBIiCD
W.03.11.01W.03.12.01_Uzyskanie dostępu do pomieszczeń biurowych Centrali NFZBBIiCD
W.03.11.02W.03.12.02_Udostępnianie danych z monitoringu wizyjnego (CCTV)BBIiCD
W.03.12W.03.12_Opracowywanie materiałów dla Rady Funduszu i obsługa Rady FunduszuBRF
W.03.12.01W.03.12.01_Opracowywanie materiałów dla Rady FunduszuBRF
W.03.12.02W.03.12.02_Obsługa Rady FunduszuBRF
W.03.13W.03.13_Opracowywanie materiałów dla rad oddziałów wojewódzkich Funduszu i obsługa rad oddziałów wojewódzkich

Funduszu

BRF
W.03.13.01W.03.13.01_ Opracowywanie materiałów dla rad oddziałów wojewódzkich FunduszuBRF
W.03.13.02W.03.13.02_Obsługa rad oddziałów wojewódzkich FunduszuBRF
W.04W.04_Obsługa prawno-legislacyjnaPrezes NFZ (Rola)
W.04.01W.04.01_Obsługa prawnaBP
W.04.01.01W.04.01.01_Zastępstwo procesowe w sądach oraz w sprawach przed innymi organami państwowymiBP
W.04.02W.04.02_LegislacjaBP
W.04.02.01W.04.02.01_Nadzór nad procesem opracowywania zarządzeń Prezesa FunduszuBP
W.04.02.02W.04.02.02_Opiniowanie i uzgadnianie projektów aktów prawnychBP
W.05W.05_Obsługa finansowo - księgowaPrezes NFZ (Rola)
W.05.01W.05.01_Prowadzenie ksiąg rachunkowychBK
W.05.01.01W.05.01.01_Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczychBK
W.05.01.02W.05.01.02_Inwentaryzacja majątkuBK
W.05.01.03W.05.01.03_Zarządzanie należnościami i zobowiązaniamiBK
W.05.02W.05.02_Obsługa kasowaBK
W.05.03W.05.03_Ewidencja i rozliczanie podatku VATBK
W.05.04W.05.04_Windykacja należnościBK
W.05.04.01W.05.04.01_Windykacja należności w trybie administracyjnoprawnymBK
W.05.04.01.01W.05.04.01.01_Egzekwowanie opłat od świadczeniobiorców, którzy dokonali kolejnego wyboru lekarza, pielęgniarki,

położnej POZ

DSOZ
W.05.04.02W.05.04.02_Windykacja należności w trybie cywilnoprawnymBK
W.05.05W.05.05_Zarządzanie środkami finansowymiDEF
W.05.05.01W.05.05.01_Przekazywanie środków do OW NFZDEF
W.05.05.02W.05.05.02_Zawieranie depozytów u Ministra FinansówDEF
W.06W.06_Zapewnienie ochrony informacji niejawnychPrezes NFZ (Rola)
W.06.01W.06.01_Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnychBBIiCD
Z.01Z.01_Prowadzenie gospodarki finansowej FunduszuPrezes NFZ (Rola)
Z.01.01Z.01.01_Opracowanie planu finansowegoDEF
Z.01.02Z.01.02_Realizacja planu finansowego FunduszuDEF
Z.01.02.01Z.01.02.01_Zmiana planu finansowegoDEF
Z.01.02.02Z.01.02.02 Wyliczenie kwoty przekroczenia dla danej grupy limitowej i kwoty zwrotu dla poszczególnych

wnioskodawców ("payback")

DEF
Z.02Z.02_Zarządzanie strategicznePrezes NFZ (Rola)
Z.02.01Z.02.01_Tworzenie i monitorowanie realizacji strategiiGPF
Z.02.01.01Z.02.01.01_Definiowanie strategiiGPF
Z.02.01.02Z.02.01.02_Monitorowanie realizacji strategiiGPF
Z.02.02Z.02.02_Zarządzanie zmianąGPF
Z.02.02.01Z.02.02.01_Zarządzanie procesamiGPF
Z.02.02.01.01Z.02.02.01.01_Opracowanie i aktualizacja procedurGPF
Z.02.02.01.01Z.02.02.01.01_Opracowanie i aktualizacja procedurGPF
Z.02.02.02Z.02.02.02_Zarządzanie projektamiGPF
Z.02.02.02.01Z.02.02.02.01_Opracowanie i aktualizacja Portfela ProjektówGPF
Z.02.02.02.01Z.02.02.02.01_Opracowanie i aktualizacja Portfela ProjektówGPF
Z.02.02.02.02Z.02.02.02.02_Monitorowanie Portfela ProjektówGPF
Z.02.02.02.02Z.02.02.02.02_Monitorowanie Portfela ProjektówGPF
Z.02.02.02.03Z.02.02.02.03_Obieg dokumentacji projektowejGPF
Z.02.02.02.03Z.02.02.02.03_Obieg dokumentacji projektowejGPF
Z.02.02.02.04Z.02.02.02.04_Aplikowanie o uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznychGPF
Z.02.02.02.05Z.02.02.02.05_Monitorowanie realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznychGPF
Z.02.02.03Z.02.02.03_Aktualizacja struktury organizacyjnej FunduszuGPF
Z.02.02.04Z.02.02.04_Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień Prezesa NFZGPF
Z.02.02.05Z.02.02.05_Koordynowanie kontroli zewnętrznychBNW
Z.03Z.03_Zapewnienie bezpieczeństwa organizacjiPrezes NFZ (Rola)
Z.03.01Z.03.01_Zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działaniaBBIiCD
Z.03.01.01Z.03.01.01_Identyfikacja aktywów organizacjiBBIiCD
Z.03.01.02Z.03.01.02_Analiza BIA i identyfikacja procesów krytycznychBBIiCD
Z.03.01.03Z.03.01.03_Grupowanie i wycena aktywówBBIiCD
Z.03.01.04Z.03.01.04_Analiza ryzyka dla aktywówBBIiCD
Z.03.01.05Z.03.01.05_Opracowanie planów ciągłości działaniaBBIiCD
Z.03.01.06Z.03.01.06_Opracowanie planów postępowania z ryzykiemBBIiCD
Z.03.01.07Z.03.01.07_Nadzór nad realizacją planów postępowania z ryzykiemBBIiCD
Z.03.01.08Z.03.01.08_Testowanie planów ciągłości działaniaBBIiCD
Z.03.01.09Z.03.01.09_Audyty wewnętrzne (bezpieczeństwo informacji)BBIiCD
Z.03.01.10Z.03.01.10_Zarządzania incydentamiBBIiCD
Z.03.01.11Z.03.01.11_Budowanie świadomości (bezpieczeństwo i ciągłość działania)BBIiCD
Z.03.01.12Z.03.01.12_Przegląd systemu zarządzania (bezpieczeństwo i ciągłość działania)BBIiCD
Z.03.01.13Z.03.01.13_Aktualizacja i procedowanie zmian w zapisach dokumentacji Zintegrowanego Systemu ZarządzaniaBBIiCD
Z.03.02Z.03.02_udzielanie wsparcia ADO w zakresie zarządzania systemem ochrony danych osobowychBBIiCD
Z.03.02.01Z.03.02.01_Doradzanie, rekomendowanie rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych oraz informowanie o

obowiązkach wynikających z RODO i innych przepisów ODO

BBIiCD
Z.03.02.02Z.03.02.02_Monitorowanie przestrzegania przepisów oraz uregulowań wewnętrznych w zakresie ochrony danych

osobowych

BBIiCD
Z.03.02.03Z.03.02.03_Współpraca z organem nadzorczym oraz pełnienie dla tego organu roli punktu kontaktowego (UODO)BBIiCD
Z.03.02.04Z.03.02.04_Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODOBBIiCD
Z.03.03Z.03.03_Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.pożBBIiCD
Z.03.03.01Z.03.03.01_Reagowanie na wypadkiBBIiCD
Z.03.03.01.01Z.03.03.01.01_Postępowanie powypadkowe – wypadki przy pracy pracownikówBBIiCD
Z.03.03.01.02Z.03.03.01.02_Postępowanie powypadkowe – wypadki przy pracy osób zatrudnionych na podstawie innej niż umowa o

pracę oraz stażystów, praktykantów i wolontariuszy

BBIiCD
Z.03.03.01.03Z.03.03.01.03_Postępowanie powypadkowe – wypadki klientów i interesariuszyBBIiCD
Z.03.03.01.04Z.03.03.01.04_Postępowanie powypadkowe – wypadki w drodze do pracy lub z pracyBBIiCD
Z.03.03.02Z.03.03.02_Reagowanie na choroby, szczególne potrzeby i niepełnosprawnościBBIiCD
Z.03.03.02.01Z.03.03.02.01_Postępowanie w związku z dostępnością pracy dla osób ze szczególnymi potrzebamiBBIiCD
Z.03.03.02.02Z.03.03.02.02_Postępowanie w związku z dostępnością pracy osób z czasowymi niepełnosprawnościami oraz z

orzeczeniem o niepełnosprawności

BBIiCD
Z.03.03.02.03Z.03.03.02.03_Postępowanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowejBBIiCD
Z.03.03.02.04Z.03.03.02.04_Postępowanie w związku ze stwierdzeniem choroby zawodowejBBIiCD
Z.03.03.03Z.03.03.03_Monitorowanie stanu BHPBBIiCD
Z.03.03.03.01Z.03.03.03.01_Przeprowadzanie i dokumentowanie kontroli planowanejBBIiCD
Z.03.03.03.02Z.03.03.03.02_Przeprowadzanie i dokumentowanie kontroli doraźnejBBIiCD
Z.03.03.03.03Z.03.03.03.03_Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, warunków uciążliwych oraz stanu środowiska

naturalnego

BBIiCD
Z.03.03.03.04Z.03.03.03.04_Organizowanie i dokumentowanie prac Komisji BHPBBIiCD
Z.03.03.04Z.03.03.04_Wykonywanie działań profilaktycznych BHPBBIiCD
Z.03.03.04.01Z.03.03.04.01_Szkolenia w dziedzinie BHPBBIiCD
Z.03.03.04.02Z.03.03.04.02_Przeprowadzanie i dokumentowanie analizy zagrożeń i oceny ryzyka zawodowegoBBIiCD
Z.03.03.04.03Z.03.03.04.03_Zarządzanie instrukcjami BHPBBIiCD
Z.03.03.04.04Z.03.03.04.04_Zarządzanie odzieżą roboczą oraz środkami ochrony indywidualnejBBIiCD
Z.03.03.05Z.03.03.05_Nadzór nad eksploatacją przeglądami i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu gaśniczegoBBIiCD
Z.03.03.06Z.03.03.06_Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i przestrzegania przepisów w tym zakresieBBIiCD
Z.03.04Z.03.04_Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnejDSM
Z.03.04.01Z.03.04.01_Zarządzanie kryzysoweDSM
Z.03.04.01.01Z.03.04.01.01_Opracowanie modułów zadaniowychDSM
Z.03.04.01.02Z.03.04.01.02_Ewidencja osób odpowiedzialnych za uruchamianie stopni alarmowych w NFZDSM
Z.03.04.01.03Z.03.04.01.03_Wprowadzenie stopni alarmowych ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTADSM
Z.03.04.02Z.03.04.02_Zarządzanie Samodzielną Drużyną Ratownictwa OgólnegoBBIiCD
Z.03.04.03Z.03.04.03_Sprawy obronneDSM
Z.03.04.03.01Z.03.04.03.01_Stały Dyżur w Narodowym Funduszu ZdrowiaDSM
Z.03.04.03.02Z.03.04.03.02_Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań ObronnychDSM
Z.03.04.03.03Z.03.04.03.03_Szkolenia obronneDSM
Z.04Z.04_Kontrola i audyt wewnętrznyPrezes NFZ (Rola)
Z.04.01Z.04.01_Kontrola wewnętrznaBNW
Z.04.01.01Z.04.01.01_Opracowanie i zmiany planu kontroli wewnętrznejBNW
Z.04.01.01Z.04.01.01_Opracowanie i zmiany planu kontroli wewnętrznejBNW
Z.04.01.02Z.04.01.02_Prowadzenie kontroli wewnętrznejBNW
Z.04.01.02Z.04.01.02_Prowadzenie kontroli wewnętrznejBNW
Z.04.01.03Z.04.01.03_Sprawozdawczość z kontroliBNW
Z.04.01.03Z.04.01.03_Sprawozdawczość z kontroliBNW
Z.04.01.04Z.04.01.04_Prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych z naruszeniem Kodeksu etykiBNW
Z.04.02Z.04.02_Audyt_wewnętrznyBAW
Z.04.02.01Z.04.02.01_Tworzenie planu audytu wewnętrznegoBAW
Z.04.02.02Z.04.02.02_Prowadzenie audytu wewnętrznegoBAW
Z.04.02.03Z.04.02.03_Ocena funkcji audytu wewnętrznegoBAW
Z.04.03Z.04.03_Kontrola ZarządczaGPF
Z.04.03.01Z.04.03.01_Analiza ryzyka operacyjnegoGPF
Z.04.03.02Z.04.03.02_Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczejGPF
Z.04.03.03Z.04.03.03_Przegląd regulacji wewnętrznychGPF
Z.04.03.04Z.04.03.04_Przygotowanie oświadczenia Prezesa NFZ o stanie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostceGPF
Z.04.03.05Z.04.03.05_Samoocena Kontroli Zarządczej Ministra ZdrowiaGPF
Z.04.03.05Z.04.03.06_Opracowanie i zatwierdzanie planu pracyGPF
Z.04.03.06Z.04.03.06_Opracowanie i aktualizacja planu pracyGPF
Z.04.03.06Z.04.03.06_Opracowanie i zatwierdzanie planu pracyGPF
Z.04.03.06Z.04.03.07_Monitorowanie realizacji Planu pracyGPF
Z.04.03.07Z.04.03.07_Monitorowanie planu pracyGPF
Z.04.03.07Z.04.03.07_Monitorowanie realizacji Planu pracyGPF
Z.05Z.05_Monitorowanie i sprawozdawczość prowadzone przez Centralę i OW (S)Prezes NFZ (Rola)
Z.05.01Z.05.01_Obsługa sprawozdawczości dotyczącej wykonania planu finansowegoDEF
Z.05.01.01Z.05.01.01_Sporządzenie sprawozdania z wykonania planu finansowegoDEF
Z.05.02Z.05.02_Sprawozdanie z działalności NFZDAiI
Z.05.02.01Z.05.02.01_Opracowanie sprawozdania z działalnościDAiI
Z.05.03Z.05.03_Obsługa sprawozdania finansowegoBK
Z.05.03.01Z.05.03.01_Sporządzenie sprawozdania finansowegoBK
Z.05.03.02Z.05.03.02_Badanie sprawozdania finansowegoBK
Z.05.03.03Z.05.03.03_Podział wyniku finansowegoBK
Z.05.04Z.05.04_Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją

instrumentów dzielenia ryzyka

DEF
Z.05.04.01Z.05.04.01_Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka oraz informowanie MZ w zakresie wypełnienia przez wnioskodawcę postanowień

zawartych w tej decyzji

DEF
Z.05.05Z.05.05_Monitorowanie realizacji zadań Centrali i oddziałów wojewódzkichGPF
Z.05.05.01Z.05.05.01_Monitorowanie realizacji zadań zespołów zadaniowychGPF
Z.05.05.02Z.05.05.02_Monitorowanie realizacji pozostałych zadań zleconych przez PrezesaGPF

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 191/2021/GPF z dnia 1 grudnia 2021 r. (NFZ.21.191) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 191/2021/GPF z dnia 1 grudnia 2021 r. (NFZ.21.191) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.