Dziennik resortowy

NFZ.2013.36

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2013/GPF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 2 lipca 2013 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz. 2161, z późn. zm.zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Nadaje się Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanej dalej "Centralą", regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Schemat organizacyjny Centrali, określający nadzór nad komórkami organizacyjnymi Centrali sprawowany przez Prezesa Funduszu i Zastępców Prezesa Funduszu, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  2.
1. Na podstawie określonych w niniejszym regulaminie organizacyjnym zakresów działania komórek organizacyjnych Centrali, osoby kierujące komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 10 regulaminu, opracują, w terminie do dnia 19 lipca 2013 r., projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych Centrali, o których mowa w § 11 ust. 5 regulaminu i przedłożą do zatwierdzenia Prezesowi Funduszu.
2. Ewidencję i zbiór wewnętrznych regulaminów organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, prowadzi Gabinet Prezesa Funduszu.
§  3.
1. Do czasu zatwierdzenia przez Prezesa Funduszu wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej Centrali, o którym mowa w § 2 ust. 1, komórka organizacyjna Centrali wykonuje zadania określone w niniejszym regulaminie w ramach struktury wewnętrznej ustalonej w zarządzeniu Nr 49/2011/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 września 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zadania wykonywane w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej przez Dział Rozwoju Aplikacji Informatycznych oraz Dział Utrzymania Aplikacji i Testów w Wydziale Aplikacji, stają się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zadaniami Departamentu Informatyki.
§  4. Traci moc zarządzenie Nr 49/2011/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 września 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRALI

ROZDZIAŁ III KIEROWNICY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

ROZDZIAŁ IV KOORDYNACJA ZADAŃ W CENTRALI

ZASADY PRZEDKŁADANIA I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW

ROZDZIAŁ V ZASADY PLANOWNIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI Z WYKONANIA ZADAŃ CENTRALI

ROZDZIAŁ VI PODSTAWOWE ZADANIA STATUTOWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH CENTRALI

ROZDZIAŁ VII ZAKRES DZIAŁANIA STATUTOWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH CENTRALI

GABINET PREZESA FUNDUSZU

DEPARTAMENT DO SPRAW SŁUŻB MUNDUROWYCH

DEPARTAMENT EKONOMICZNO-FINANSOWY

DEPARTAMENT GOSPODARKI LEKAMI

DEPARTAMENT INFORMATYKI

DEPARTAMENT SPRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW

DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

BIURO ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZE

BIURO KADR I SZKOLEŃ

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

BIURO KSIĘGOWOŚCI

BIURO PRAWNE

BIURO RADY FUNDUSZU

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

SPECJALISTA DO SPRAW BHP

ZESPÓŁ AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH

ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1. Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia określa strukturę i zasady działania Centrali, zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Centrali, zasady planowania i sprawozdawczości oraz uprawnienia do podpisywania dokumentów oraz aktów prawnych opracowywanych w Centrali.
§  2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) Centrala - Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia;
2) dyrektor komórki organizacyjnej - osobę kierującą komórką organizacyjną Centrali, określoną w § 10 regulaminu lub osobę pełniącą te obowiązki;
3) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
4) naczelnik wydziału albo kierownik działu lub sekcji - osobę kierującą wydziałem, działem lub sekcją lub osobę pełniącą te obowiązki;
5) komórka organizacyjna Centrali - wyodrębnioną odpowiednio w strukturze organizacyjnej Centrali komórkę statutową, o której mowa w § 10 regulaminu;
6) regulamin - regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia;
7) statut - statut Funduszu, stanowiący załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia;
8) ustawa - ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.);
9) ustawa o refundacji - ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 poz. 95 i 742).
§  3.
1. Pracami Centrali kieruje Prezes Funduszu, w szczególności wydając zarządzenia, decyzje, wytyczne i polecenia.
2. Prezes Funduszu kieruje pracami Centrali przy pomocy Zastępców Prezesa Funduszu oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali.
3. Komórki organizacyjne Centrali realizują ustalone zadania zgodnie z kierunkami określonymi przez Prezesa Funduszu oraz Zastępców Prezesa Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zastępcy Prezesa Funduszu określając zadania dla nadzorowanych przez nich komórek organizacyjnych Centrali współdziałają z Prezesem Funduszu i uzgadniają z nim kierunki działań.
§  4. Do wyłącznej kompetencji Prezesa Funduszu należy:
1) wykonywanie zadań określonych w art. 102 ustawy oraz w innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego;
2) zatwierdzanie materiałów i opracowań przeznaczonych dla organów władzy publicznej oraz członków Rady Funduszu;
3) podpisywanie korespondencji kierowanej do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka i wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa i wiceprezesów Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego;
4) udzielanie odpowiedzi na korespondencję pochodzącą od posłów i senatorów;
5) wydawanie aktów prawnych;
6) zgłaszanie, do organu uprawnionego, inicjatywy przedstawienia wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia państwowego;
7) podpisywanie dokumentów zastrzeżonych do podpisu Prezesa Funduszu na podstawie odrębnych przepisów.
§  5.
1. Prezes Funduszu może upoważnić Zastępców Prezesa Funduszu, dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali, a także innych pracowników Centrali do wykonywania w jego imieniu określonych czynności, w tym podpisywania pism.
2. Osoby działające w imieniu albo z upoważnienia Prezesa Funduszu działają w granicach udzielonego im upoważnienia lub pełnomocnictwa.
3. W celu realizacji ustawowych zadań Funduszu, Prezes Funduszu może wydawać zarządzenia dotyczące działalności Funduszu.
4. W celu realizacji zadań Prezes Funduszu może powoływać pełnomocników do realizacji określonych zadań, komisje lub zespoły zadaniowe, ustalając ich obowiązki i uprawnienia oraz wskazując komórkę organizacyjną Centrali sprawującą obsługę prac pełnomocnika, komisji lub zespołu.
5. W granicach wyznaczonych przepisami prawa Prezes Funduszu wydaje decyzje administracyjne.
6. Prezes Funduszu może ustalić dla danej komórki organizacyjnej dodatkowe zadania o charakterze doraźnym lub stałym, niewymienione w regulaminie. Informację o takim ustaleniu Prezes Funduszu przekazuje Zastępcom Prezesa Funduszu i dyrektorom komórek organizacyjnych Centrali.
§  6. Prezes Funduszu wyraża zgodę na:
1) urlopy Zastępców Prezesa Funduszu, dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu, dyrektorów i zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali, po uprzedniej akceptacji nadzorującego Zastępcy Prezesa Funduszu;
2) na krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu i pracowników Centrali.
§  7.
1. Zastępcy Prezesa Funduszu odpowiadają za organizację i realizację zadań powierzonych przez Prezesa Funduszu oraz zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w nadzorowanych komórkach organizacyjnych Centrali. Zadania te Zastępcy Prezesa Funduszu wykonują przy pomocy dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali.
2. Zastępcy Prezesa Funduszu podejmują decyzje i podpisują pisma w sprawach określonych przez Prezesa Funduszu oraz w ramach posiadanego upoważnienia lub pełnomocnictwa udzielonego im przez Prezesa Funduszu.
§  8.
1. Pracownicy komórek organizacyjnych Centrali wykonują swoje obowiązki w sposób zapewniający sprawną, rzetelną, prawidłową i terminową realizację powierzonych im zadań, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
2. Pracownicy komórek organizacyjnych Centrali obowiązani są do dbania o powierzone im mienie oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Funduszu.
3. Pracownicy komórek organizacyjnych Centrali mogą brać udział w spotkaniach, konferencjach i sympozjach organizowanych przez podmioty zewnętrzne po uprzednim poinformowaniu o planowanym spotkaniu, konferencji czy sympozjum Gabinet Prezesa Funduszu i uzyskaniu zgody dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu na udział w tym wydarzeniu.
§  9.
1. W Centrali prowadzone są w szczególności następujące rejestry:
1) rejestr decyzji Prezesa Funduszu, wydawanych na podstawie art. 50 ust. 18 i art. 154 ust. 6

ustawy - prowadzony w zakresach swoich kompetencji przez Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Departament Gospodarki Lekami i Departament do Spraw Służb Mundurowych;

2) rejestr decyzji Prezesa Funduszu, wydawanych na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy - prowadzony w zakresach swoich kompetencji przez Departament Spraw Świadczeniobiorców i Departament Gospodarki Lekami;
3) rejestr decyzji Prezesa Funduszu, wydawanych na podstawie art. 25 i 26 ustawy -prowadzony przez Departament Współpracy Międzynarodowej;
4) rejestr zażaleń rozpatrywanych przez Prezesa Funduszu w trybie art. 161 ustawy -prowadzony w zakresach swoich kompetencji przez Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Departament Gospodarki Lekami i Departament do Spraw Służb Mundurowych;
5) rejestr skarg i wniosków - prowadzony przez Departament Spraw Świadczeniobiorców;
6) rejestr spraw sądowych - prowadzony przez Biuro Prawne;
7) rejestr zarządzeń Prezesa Funduszu - prowadzony przez Biuro Prawne;
8) rejestr upoważnień i pełnomocnictw - prowadzony przez Gabinet Prezesa Funduszu, z zastrzeżeniem pkt 11, 12 i ust. 2;
9) rejestr spraw parlamentarnych - prowadzony przez Gabinet Prezesa Funduszu;
10) rejestr uchwał Rady Funduszu - prowadzony przez Biuro Rady Funduszu;
11) rejestr upoważnień do przeprowadzania kontroli wewnętrznej - prowadzony przez Zespół Kontroli Wewnętrznej;
12) rejestr upoważnień do przeprowadzania audytu wewnętrznego - prowadzony przez Zespół Audytorów Wewnętrznych;
13) rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej - prowadzony przez Gabinet Prezesa Funduszu;
14) rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych - prowadzony przez Specjalistę do Spraw BHP;
15) rejestr postępowań z zakresu zamówień publicznych - prowadzony przez Biuro Administracyjno - Gospodarcze;
16) rejestr delegacji służbowych pracowników - prowadzony przez Biuro Kadr i Szkoleń;
17) rejestr interpretacji indywidualnych w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, o którym mowa w art. 109a ustawy, wydanych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu - prowadzony przez Gabinet Prezesa Funduszu.
2. Ewidencję osób zatrudnionych w Centrali, upoważnionych do:
1) przetwarzania danych osobowych - prowadzi Administrator Bezpieczeństwa Informacji;
2) dostępu do informacji niejawnych - prowadzi Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

ROZDZIAŁ  II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRALI

§  10. W skład Centrali wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i pism używają następujących symboli:
1) Gabinet Prezesa Funduszu - GPF;
2) Departament do Spraw Służb Mundurowych - DSM;
3) Departament Ekonomiczno-Finansowy - DEF;
4) Departament Gospodarki Lekami - DGL;
5) Departament Informatyki - DI;
6) Departament Spraw Świadczeniobiorców - DSS;
7) Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej - DSOZ;
8) Departament Współpracy Międzynarodowej - DWM;
9) Biuro Administracyjno-Gospodarcze - BAG;
10) Biuro Kadr i Szkoleń - BKiS;
11) Biuro Komunikacji Społecznej - BKS;
12) Biuro Księgowości - BK;
13) Biuro Prawne - BP;
14) Biuro Rady Funduszu - BRF;
15) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - POIN;
16) Specjalista do Spraw BHP - BHP;
17) Zespół Audytorów Wewnętrznych - ZAW;
18) Zespół Kontroli Wewnętrznej - ZKW;
19) 1  Koordynator do Spraw Refundacji - KR.
§  11.
1. W komórce organizacyjnej Centrali mogą być tworzone:
1) wydziały;
2) działy;
3) sekcje;
4) samodzielne stanowiska.
2. Kierowanie wydziałem, działem lub sekcją może zostać powierzone pracownikowi komórki organizacyjnej Centrali.
3. Do realizacji okresowych zadań przez komórkę organizacyjną Centrali mogą być powoływane zespoły doraźne, których skład określany jest przez dyrektora komórki organizacyjnej Centrali. Pracą zespołu doraźnego kieruje dyrektor komórki organizacyjnej Centrali lub wyznaczony przez niego pracownik.
4. Sprawy wynikające z nadzoru Prezesa Funduszu nad działalnością oddziałów wojewódzkich Funduszu, prowadzone przez komórki organizacyjne, wymagają akceptacji Prezesa Funduszu.
5. Szczegółowe zadania komórek organizacyjnych Centrali określa wewnętrzny regulamin organizacyjny danej komórki organizacyjnej Centrali, zatwierdzany przez Prezesa Funduszu. Regulamin ten określa w szczególności:
1) strukturę organizacyjną;
2) organizację i podział pracy w komórce organizacyjnej;
3) zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3;
4) zakres zadań pracowników zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
§  12.
1. Pracą komórki organizacyjnej Centrali kieruje dyrektor tej komórki samodzielnie lub przy pomocy zastępcy (zastępców) dyrektora.
2. Dyrektora podczas nieobecności w pracy zastępuje i kieruje pracą komórki organizacyjnej:
1) zastępca dyrektora, a w przypadku nieobecności w pracy także zastępcy dyrektora, wskazany przez dyrektora w uzgodnieniu z Prezesem Funduszu pracownik komórki organizacyjnej;
2) w komórce organizacyjnej, w której jest więcej niż jeden zastępca dyrektora -zastępca dyrektora wyznaczony przez dyrektora w uzgodnieniu z Prezesem Funduszu, a w przypadku, gdy w pracy nieobecni są wszyscy zastępcy dyrektora, dyrektora zastępuje pracownik wyznaczony w uzgodnieniu z Prezesem Funduszu;
3) w komórce organizacyjnej, w której nie zostało utworzone stanowisko zastępcy dyrektora lub stanowisko nie jest obsadzone - pracownik komórki organizacyjnej wyznaczony w uzgodnieniu z Prezesem Funduszu;
4) pracownik komórki organizacyjnej wyznaczony przez Prezesa Funduszu, jeżeli w przypadkach, o których mowa w pkt 1-3, dyrektor komórki organizacyjnej nie uzgodnił z Prezesem Funduszu osoby go zastępującej.
3. Pracą Zespołu Kontroli Wewnętrznej kieruje Kierownik Zespołu Kontroli Wewnętrznej.
4. Pracą Zespołu Audytorów Wewnętrznych kieruje Kierownik Zespołu Audytorów Wewnętrznych.
5. Pracę komórek organizacyjnych, wymienionych w § 10 pkt 15 i 16 regulaminu, organizuje pracownik zajmujący samodzielne stanowisko. Pracownik ten kieruje także pracami podległych mu pracowników.
6. Pracą komórek organizacyjnych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1-3 regulaminu, kierują odpowiednio:
1) wydziałem - naczelnik wydziału;
2) działem - kierownik działu;
3) sekcją - kierownik sekcji.
7. W przypadku nieobecności w pracy osób, o których mowa w pkt 6, pracą komórki organizacyjnej kieruje pracownik uzgodniony z dyrektorem danej komórki organizacyjnej Centrali.
§  13.
1. Obsługę sekretariatu Prezesa Funduszu zapewnia Gabinet Prezesa Funduszu.
2. Obsługę sekretariatu Zastępcy Prezesa Funduszu do Spraw Medycznych zapewnia Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej.
3. Obsługę sekretariatu Zastępcy Prezesa Funduszu do Spraw Finansowych zapewnia Departament Ekonomiczno-Finansowy.
4. Obsługę sekretariatu Zastępcy Prezesa Funduszu do Spraw Służb Mundurowych zapewnia Departament do Spraw Służb Mundurowych.

ROZDZIAŁ  III

KIEROWNICY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§  14.
1. Dyrektor komórki organizacyjnej Centrali odpowiada za całokształt spraw prowadzonych i rozpatrywanych przez podległą mu komórkę organizacyjną, z zastrzeżeniem ust. 5, a w szczególności za:
1) zgodność działania komórki organizacyjnej z obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi oraz kierunkami określonymi przez Prezesa Funduszu lub Zastępcę Prezesa Funduszu;
2) właściwą organizację pracy, w tym za zapewnienie ciągłości realizacji zadań w czasie własnej nieobecności w pracy oraz nieobecności w pracy pracowników zatrudnionych w komórce organizacyjnej;
3) ochronę danych osobowych oraz ochronę informacji niejawnych w komórce organizacyjnej;
4) bieżące monitorowanie celowego i oszczędnego wydatkowania środków finansowych ujętych w planie finansowym oraz inwestycyjnym Centrali na zadania realizowane przez komórkę organizacyjną oraz zapewnienie ścisłej współpracy w tym zakresie z właściwymi rzeczowo komórkami organizacyjnymi Centrali;
5) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań Centrali;
6) osiąganie celów określonych przez Prezesa Funduszu oraz celów wynikających z planu pracy Centrali oraz planu działalności Funduszu, w zakresie właściwości komórki organizacyjnej;
7) podejmowanie działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zapewniając:
a) zgodność działalności komórki organizacyjnej z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
b) skuteczność i efektywność działań,
c) wiarygodność sprawozdań,
d) ochronę zasobów,
e) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,
f) efektywność i skuteczność przepływu informacji,
g) zarządzanie ryzykiem;
8) zapewnienie przepływu informacji w strukturze Centrali dotyczących zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną;
9) dbałość o właściwy wizerunek i pozytywne postrzeganie Funduszu.
2. Dyrektor komórki organizacyjnej w szczególności:
1) kieruje i nadzoruje pracę komórki organizacyjnej;
2) reprezentuje komórkę organizacyjną w kontaktach wewnątrz Funduszu i na zewnątrz;
3) bierze udział w realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.); w tym odpowiada za zamieszczanie i aktualizację, w uzgodnieniu z Biurem Komunikacji Społecznej, informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Funduszu i na stronie internetowej Funduszu oraz za przygotowywanie informacji na potrzeby komunikacji społecznej;
4) dokonuje merytorycznego rozliczenia dotacji w ramach zadań wykonywanych przez daną komórkę organizacyjną;
5) uzgadnia z Prezesem Funduszu, prezentowane przez siebie na zewnątrz, stanowisko Funduszu w zakresie spraw realizowanych przez komórkę organizacyjną i współdziała w tym zakresie z rzecznikiem prasowym Funduszu;
6) współuczestniczy w przygotowaniu planu finansowego Centrali w zakresie zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną;
7) przygotowuje projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego, o którym mowa w § 11 ust. 5 regulaminu i przedkłada go do zatwierdzenia Prezesowi Funduszu;
8) przygotowuje sprawozdania z działalności komórki organizacyjnej i wykonania zadań na polecenie Prezesa Funduszu lub Zastępców Prezesa Funduszu;
9) zapewnia wykorzystanie czasu pracy przez podległych pracowników i przestrzeganie przez nich dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
10) zapewnia zapoznawanie się przez podległych pracowników z przepisami regulaminu i innych aktów wewnętrznych obowiązujących w Centrali oraz przestrzeganie tych przepisów;
11) zapewnia prawidłowe, efektywne, terminowe i rzetelne wykonywanie zadań określonych w niniejszym regulaminie, wewnętrznym regulaminie organizacyjnym komórki organizacyjnej, innych aktach wewnętrznych oraz zadań zleconych przez Prezesa Funduszu lub Zastępców Prezesa Funduszu;
12) zapewnia sporządzanie i aktualizację zakresu czynności dla pracowników zatrudnionych w podległej komórce organizacyjnej i współpracuje w tym zakresie z Biurem Kadr i Szkoleń;
13) wnioskuje do Prezesa Funduszu w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, przenoszenia, zwalniania, ustalania wysokości wynagrodzenia, awansowania i nagradzania oraz karania pracowników komórki organizacyjnej;
14) dokonuje oceny pracowników komórki organizacyjnej i zapewnia, we współpracy z Biurem Kadr i Szkoleń, jej terminowe sporządzenie;
15) wyraża zgodę na urlopy pracowników;
16) wykonuje inne polecenia wydane przez Prezesa Funduszu, jego Zastępców oraz dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu.
3. Dyrektor komórki organizacyjnej może posiadać inne uprawnienia, poza określonymi w ust. 2, udzielane odrębnym upoważnieniem lub pełnomocnictwem Prezesa Funduszu.
4. Dyrektor komórki organizacyjnej, stosownie do zakresu działania podległej komórki organizacyjnej:
1) przygotowuje projekty decyzji i parafuje pisma oraz materiały przedkładane do podpisu Prezesowi Funduszu lub Zastępcy Prezesa Funduszu;
2) w ramach posiadanego upoważnienia lub pełnomocnictwa, w sprawach określonych przez Prezesa Funduszu, podejmuje decyzje i podpisuje pisma;
3) podpisuje pisma niezastrzeżone do kompetencji innych osób, w szczególności:
a) pisma i materiały kierowane do Prezesa Funduszu oraz Zastępców Prezesa Funduszu,
b) wnioski w sprawach personalnych pracowników komórki organizacyjnej;
4) dokonuje merytorycznej kontroli faktur i innych dokumentów finansowo-księgowych związanych z realizacją zadań przez komórkę organizacyjną.
5. W przypadku wydzielenia w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym komórki organizacyjnej Centrali, o którym mowa w § 11 ust. 5, obszaru zadań i stanowisk podporządkowanych bezpośredniemu nadzorowi Prezesa Funduszu, przepis ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do osoby kierującej i nadzorującej wykonywanie tych zadań w tej komórce organizacyjnej Centrali.
§  15. Zastępca dyrektora komórki organizacyjnej w szczególności:
1) kieruje i nadzoruje pracę podległych mu wydziałów, działów, sekcji i samodzielnych stanowisk pracy;
2) zapewnia prawidłowe, efektywne, terminowe i rzetelne wykonywanie zadań podległych mu wydziałów, działów, sekcji i samodzielnych stanowisk pracy;
3) zapewnia wykorzystanie czasu pracy przez podległych pracowników i przestrzeganie przez nich dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) podejmuje decyzje z zakresu działania podległych mu wydziałów, działów, sekcji i samodzielnych stanowisk pracy oraz podpisuje oraz parafuje pisma i notatki informacyjne w tym zakresie, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla dyrektora komórki organizacyjnej;
5) podejmuje decyzje i podpisuje pisma w sprawach wynikających z udzielonych mu upoważnień i pełnomocnictw;
6) podejmuje działania dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zapewniając:
a) zgodność działalności komórki organizacyjnej z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
b) skuteczność i efektywność działań,
c) wiarygodność sprawozdań,
d) ochronę zasobów,
e) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,
f) efektywność i skuteczność przepływu informacji,
g) zarządzanie ryzykiem;
7) występuje z wnioskiem do dyrektora komórki organizacyjnej w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, przenoszenia, zwalniania, ustalania wysokości wynagrodzenia, awansowania i nagradzania oraz karania podległych pracowników;
8) w porozumieniu z dyrektorem komórki organizacyjnej dokonuje oceny podległych pracowników komórki organizacyjnej;
9) zastępuje dyrektora komórki organizacyjnej zgodnie z posiadanym upoważnieniem;
10) wykonuje inne zadania zlecone przez Prezesa Funduszu, jego Zastępców, dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu oraz dyrektora komórki organizacyjnej.
§  16.
1. Naczelnik wydziału, kierownik działu lub sekcji działa zgodnie z powierzonym mu zakresem zadań.
2. Naczelnik wydziału, kierownik działu lub sekcji w szczególności:
1) zapewnia prawidłowe, efektywne, terminowe i rzetelne wykonanie zadań podległej komórki organizacyjnej;
2) zapewnia wykorzystanie czasu pracy przez podległych pracowników i przestrzeganie przez nich dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) podejmuje decyzje oraz podpisuje lub parafuje pisma w sprawach należących do zakresu zadań podległej komórki organizacyjnej, a niezastrzeżonych dla dyrektora lub zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej;
4) wydaje dyspozycje i wytyczne podległym pracownikom niezbędne do wykonywania zadań;
5) reprezentuje wydział, dział lub sekcję w zakresie określonym przez przełożonych;
6) zapewnia wymianę informacji wewnątrz struktury organizacyjnej danej komórki organizacyjnej;
7) podejmuje działania dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zapewniając:
a) zgodność działalności komórki organizacyjnej z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
b) skuteczność i efektywność działań,
c) wiarygodność sprawozdań,
d) ochronę zasobów,
e) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,
f) efektywność i skuteczność przepływu informacji,
g) zarządzanie ryzykiem;
8) przedstawia bezpośredniemu przełożonemu opinie i wnioski w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, przenoszenia, zwalniania, awansowania i nagradzania oraz karania podległych pracowników;
9) w porozumieniu odpowiednio z dyrektorem lub nadzorującym pracę wydziału, działu lub sekcji zastępcą dyrektora komórki organizacyjnej dokonuje oceny podległych pracowników;
10) wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych.

ROZDZIAŁ  IV

KOORDYNACJA ZADAŃ W CENTRALI

ZASADY PRZEDKŁADANIA I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW

§  17.
1. Komórki organizacyjne Centrali wykonują zadania określone w regulaminie, wewnętrznym regulaminie organizacyjnym danej komórki organizacyjnej i innych wewnętrznych aktach prawnych, a także zadania wynikające z poleceń Prezesa Funduszu i Zastępców Prezesa Funduszu.
2. Komórką organizacyjną właściwą do realizacji określonego zadania jest komórka organizacyjna, do zakresu działania której należy dana sprawa, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
3. Projekty aktów prawnych oraz opracowania o istotnym znaczeniu, sporządzane przez komórki organizacyjne Centrali wymagają uzgodnienia z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi, a także uzyskania opinii i parafy radcy prawnego zatrudnionego w Biurze Prawnym lub Dyrektora Biura Prawnego oraz aprobaty nadzorującego Zastępcy Prezesa Funduszu, za wyjątkiem analiz i sprawozdań o charakterze cyklicznym należących do zadań właściwej komórki organizacyjnej Centrali.
4. W przypadku zadania wykraczającego poza zakres działania jednej komórki organizacyjnej, właściwą do jej realizacji jest komórka organizacyjna, do której należy większość zagadnień lub istota zadania lub jeżeli została ona wskazana jako wiodąca przez Prezesa Funduszu, Zastępcę Prezesa lub dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu.
5. Komórka organizacyjna realizująca określone zadanie jest koordynatorem prac wykonywanych przez komórki organizacyjne współpracujące przy realizacji tego zadania.
6. Komórka organizacyjna koordynująca realizację określonego zadania:
1) przedkłada współpracującym komórkom organizacyjnym materiały do opinii;
2) wnioskuje o przedstawienie niezbędnych informacji i dokumentów przez współpracujące komórki organizacyjne;
3) wyznacza i nadzoruje terminy realizacji zadań.
7. Dyrektor właściwej komórki organizacyjnej jest obowiązany do powiadamiania innych komórek organizacyjnych o prezentowanym na zewnątrz stanowisku w określonej sprawie, o ile dotyczy ono kwestii pozostających w obszarze ich działania.
§  18.
1. Załatwianie spraw w Centrali wymaga formy pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Forma elektroniczna załatwiania spraw może być wykorzystywana w przypadku:
1) prowadzenia uzgodnień wewnętrznych między komórkami organizacyjnymi lub poszczególnymi stanowiskami pracy, gdy dyrektor komórki organizacyjnej prowadzącej proces uzgodnień uzna elektroniczną postać dokumentu za wystarczającą do dalszego procedowania;
2) we współpracy z formacjami Unii Europejskiej i innymi instytucjami w sprawach wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, z tym że przed przedstawieniem ostatecznego stanowiska Centrali należy uzyskać akceptację i podpis na dokumencie nadzorującego pracę komórki organizacyjnej Zastępcy Prezesa Funduszu oraz Prezesa Funduszu;
3) spraw otrzymywanych za pośrednictwem ePUAP-u oraz korespondencji opatrzonej podpisem elektronicznym.
3. Nie dopuszcza się wyłącznie elektronicznej formy załatwiania spraw, gdy według obowiązujących przepisów lub unormowań wewnętrznych, konieczne jest złożenie podpisu na dokumencie.
4. Prawo podpisu bieżącej korespondencji kierowanej do innych komórek organizacyjnych mają również pracownicy, w zakresie określonym przez dyrektora komórki organizacyjnej w stosownym upoważnieniu.
5. Dokumenty przygotowywane w komórce organizacyjnej powinny być podpisane i opatrzone datą przez przygotowującego je pracownika. Podpisanie polega na umieszczeniu czytelnego podpisu osoby podpisującej pismo lub parafy wraz z pieczątką służbową tej osoby w lewym dolnym rogu ostatniej zapisanej strony projektu pisma lub dokumentu.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, powinny być następnie parafowane oraz opatrzone imienną pieczątką służbową i datą przez:
1) bezpośredniego przełożonego pracownika - w sprawach przedkładanych do podpisu dyrektora komórki organizacyjnej;
2) bezpośredniego przełożonego pracownika i dyrektora komórki organizacyjnej -w sprawach przedkładanych do podpisu właściwego Zastępcy Prezesa Funduszu;
3) bezpośredniego przełożonego pracownika, dyrektora komórki organizacyjnej i właściwego Zastępcę Prezesa Funduszu - w sprawach przedkładanych do podpisu Prezesa Funduszu.
7. Zasady i tryb opracowywania, uzgadniania oraz wydawania aktów prawnych określa odrębne zarządzenie Prezesa Funduszu.
8. Pisma i dokumenty mogące powodować istotne konsekwencje prawne lub finansowe dla prawidłowego wykonywania zadań realizowanych przez Fundusz wymagają uzgodnienia pod względem formalno-prawnym z Biurem Prawnym.
9. Dokumenty wymagające oceny prawnej podpisuje, opatruje imienną pieczątką wskazującą na zajmowane stanowisko i datą dyrektor Biura Prawnego, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Dokumenty stanowiące wyraz realizacji zadań radcy prawnego wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) podpisują radcowie prawni.
11. Dokumenty, w tym umowy, wywołujące zobowiązania finansowe dla Funduszu parafuje, opatruje imienną pieczątką wskazującą na zajmowane stanowisko i datą główny księgowy Centrali, dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego oraz Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Finansowych.
§  19.
1. Poświadczenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem dokonują kierownicy komórek organizacyjnych, w posiadaniu których znajdują się oryginały dokumentów lub, na podstawie oryginałów dokumentów, pracownicy właściwych merytorycznie komórek, do których obowiązków należą takie czynności.
2. Poświadczenie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem odbywa się poprzez opatrzenie każdej zapisanej strony dokumentu:
1) klauzulą "za zgodność z oryginałem" - pieczęcią lub odręcznie;
2) pieczęcią oraz własnoręcznym podpisem osoby poświadczającej;
3) datą poświadczenia.
3. Do wyłącznej kompetencji Biura Prawnego, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, należy przygotowywanie:
1) pism procesowych;
2) pism, które powinny być sporządzane przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie przepisów szczególnych;
3) opinii i stanowisk do projektów aktów prawnych oraz wyjaśnień przepisów prawnych z zakresu działania Funduszu.
4. Komórki organizacyjne są obowiązane do współpracy z Biurem Prawnym, w tym do przygotowywania stanowisk w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.
§  20. W Centrali obowiązuje następujący tryb postępowania ze sprawami parlamentarnymi:
1) pisma parlamentarne kierowane do Centrali przekazywane są do Gabinetu Prezesa Funduszu w celu ich zarejestrowania w rejestrze spraw parlamentarnych;
2) Gabinet Prezesa Funduszu nadaje kolejny numer w rejestrze i w zależności od rodzaju pisma: symbol RSP (Rejestr Spraw Poselskich) lub RSS (Rejestr Spraw Senatorskich), dekretuje pismo na właściwą komórkę organizacyjną oraz wskazuje termin udzielenia odpowiedzi (kopia pisma pozostaje w Gabinecie Prezesa Funduszu);
3) komórka organizacyjna, na którą zostało zadekretowane pismo parlamentarne, jest obowiązana do przygotowania projektu odpowiedzi;
4) projekt odpowiedzi powinien być przekazany do Gabinetu Prezesa Funduszu w terminie umożliwiającym naniesienie ewentualnych uwag Prezesa Funduszu i przekazanie odpowiedzi w wyznaczonym terminie, zgodnym z odrębnymi przepisami;
5) w przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi wymaga uzyskania dodatkowych informacji, a czas do tego niezbędny może spowodować niedotrzymanie terminu odpowiedzi, właściwa komórka organizacyjna przygotowuje do podpisu Prezesa Funduszu projekt pisma skierowanego do adresata z zastrzeżeniem o konieczności uzyskania dodatkowych informacji, z jednoczesnym określeniem terminu udzielenia odpowiedzi na pismo;
6) w przypadku interwencji poselskich i senatorskich, właściwa komórka organizacyjna jest obowiązana najpóźniej w ciągu czternastu dni powiadomić posła lub senatora Rzeczypospolitej Polskiej o stanie rozpatrywania sprawy i w terminie uzgodnionym z posłem lub senatorem ostatecznie ją załatwić;
7) pisma w sprawach parlamentarnych przedkładane są do podpisu Prezesa Funduszu za pośrednictwem dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu;
8) przedkładane do podpisu Prezesa Funduszu projekty odpowiedzi powinny być parafowane zgodnie z § 18 ust. 6 i 9-11 regulaminu;
9) kopie podpisanych przez Prezesa Funduszu odpowiedzi na pisma parlamentarne przekazywane są przez właściwe komórki organizacyjne do Gabinetu Prezesa Funduszu.
§  21.
1. Projekty aktów prawnych, kierowane do Funduszu celem zaopiniowania, przekazywane są do Biura Prawnego, które:
1) kieruje projekt do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej w celu zaopiniowania w wyznaczonym terminie;
2) przygotowuje, na podstawie opinii merytorycznej, projekt stanowiska Funduszu i przedkłada go do parafowania dyrektorom właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych, a następnie do podpisu Prezesowi Funduszu;
3) zwołuje wewnętrzne konferencje uzgodnieniowe, jeżeli zachodzi taka konieczność;
4) przekazuje kopię merytorycznego stanowiska Funduszu do komórki organizacyjnej, o której mowa w pkt 1.
2. Fundusz w kontaktach zewnętrznych, w procesie uzgodnień projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw i projektów aktów wykonawczych do ustaw, reprezentują osoby wyznaczone przez Prezesa Funduszu.
3. Projekty aktów prawnych, w tym wewnętrznych aktów prawnych, wydawanych przez Prezesa Funduszu, są przygotowywane przez właściwe komórki organizacyjne, w trybie i na zasadach określonych przez Prezesa Funduszu.
4. Umowy, które w imieniu Funduszu lub Centrali mogą zawierać Prezes Funduszu lub pełnomocnicy, zgodnie z zakresem udzielonego pełnomocnictwa, są przygotowywane przez merytoryczne komórki organizacyjne, po uzgodnieniu pod względem formalno-prawnym z Biurem Prawnym i parafowane w trybie § 18 ust. 9-11.

ROZDZIAŁ  V

ZASADY PLANOWNIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Z WYKONANIA ZADAŃ CENTRALI

§  22.
1. Zadania Centrali na dany rok, z zastrzeżeniem ust. 4, są określane w rocznym planie pracy Centrali.
2. W terminie do dnia 15 listopada każdego roku dyrektorzy komórek organizacyjnych Centrali przedkładają, dyrektorowi Gabinetu Prezesa Funduszu, propozycje zadań komórek organizacyjnych, zaakceptowane przez właściwego zastępcę Prezesa Funduszu, do planu pracy Centrali na rok następny.
3. W terminie do dnia 15 grudnia każdego roku dyrektor Gabinetu Prezesa Funduszu przedkłada Prezesowi Funduszu, z wnioskiem o zatwierdzenie, projekt rocznego planu pracy Funduszu, opracowany na podstawie materiałów, o których mowa w ust. 2 oraz planów pracy oddziałów wojewódzkich Funduszu.
4. Roczny plan pracy Funduszu nie obejmuje zadań, do których stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.
§  23.
1. W terminie do dnia 15 lutego każdego roku, dyrektorzy komórek organizacyjnych przedkładają dyrektorowi Gabinetu Prezesa Funduszu, informacje o wykonaniu zadań określonych w planie pracy dla tych komórek, niezbędne do przygotowania sprawozdania z realizacji planu pracy Centrali za rok poprzedni.
2. Kierujący komórkami organizacyjnymi przekazują Prezesowi Funduszu sprawozdania z wykonania zadań ujętych w planie pracy Centrali, zgodnie z terminami w nim określonymi.
3. W terminie do dnia 28 lutego każdego roku, dyrektor Gabinetu Prezesa Funduszu przedkłada Prezesowi Funduszu, z wnioskiem o zatwierdzenie, sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy Centrali, opracowane na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1.
4. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Centrali obowiązani są do przedkładania dyrektorowi Gabinetu Prezesa Funduszu, zgodnie z przyjętym harmonogramem, danych w zakresie swoich kompetencji, koniecznych do sporządzenia okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Funduszu (zgodnie z art. 102 ust. 5 pkt 11 ustawy).
5. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Centrali obowiązani są do przedkładania dyrektorowi Gabinetu Prezesa Funduszu, w terminie określonym przez Prezesa Funduszu, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w kierowanych przez nich komórkach organizacyjnych Centrali.

ROZDZIAŁ  VI

PODSTAWOWE ZADANIA STATUTOWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH CENTRALI

§  24. Do podstawowych zadań komórek organizacyjnych, w zakresie ich właściwości, należy w szczególności:
1) inicjowanie, opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie projektowanych aktów prawnych i dokumentów oraz dokonywanie ich uzgodnień wewnątrz Funduszu;
2) opracowywanie stanowisk i opinii do przedkładanych dokumentów rządowych;
3) opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski, skargi, interwencje posłów i senatorów oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych;
4) opracowywanie projektów odpowiedzi na kierowane do Prezesa Funduszu wystąpienia organów władzy publicznej;
5) współpraca z organami samorządu gospodarczego, terytorialnego, urzędami administracji publicznej i innymi instytucjami oraz partnerami społecznymi w sprawach związanych z realizacją zadań;
6) realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych organów kontroli zewnętrznej;
7) realizowanie wniosków i zaleceń wynikających z:
a) działalności kontrolnej Zespołu Kontroli Wewnętrznej,
b) przeprowadzonych audytów wewnętrznych przez Zespół Audytorów Wewnętrznych;
8) realizowanie zadań z zakresu wykonywania kontroli zarządczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;
9) dokonywanie analizy ryzyka w obszarze objętym zakresem działania komórki organizacyjnej i tworzenie planów postępowania z ryzykiem dla ryzyk nieakceptowalnych;
10) przygotowywanie projektów wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym obowiązujących przepisów prawnych;
11) przygotowywanie, na wniosek Biura Prawnego, merytorycznych uzasadnień do pism procesowych;
12) przygotowywanie, na wniosek Biura Prawnego, notatek do projektów dokumentów rządowych przekazanych do zaopiniowania Prezesowi Funduszu;
13) realizacja obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
14) dokonywanie na bieżąco analizy zmian obowiązującego prawa w zakresie działania komórki organizacyjnej;
15) prowadzenie, w porozumieniu z Departamentem Współpracy Międzynarodowej, spraw wynikających z działalności w zakresie współpracy zagranicznej;
16) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Prezesa Funduszu nad działalnością oddziałów wojewódzkich Funduszu;
17) gromadzenie informacji oraz opracowywanie ocen, analiz, opinii i innych dokumentów, w zakresie właściwości merytorycznej;
18) współpraca z Departamentem Spraw Świadczeniobiorców w zakresie rozpatrywania oraz załatwiania wnoszonych skarg i wniosków dotyczących działalności Funduszu lub świadczeniodawców;
19) zgłaszanie propozycji do planu kontroli przez komórki organizacyjne Centrali;
20) udzielanie, bez zbędnej zwłoki, rzecznikowi prasowemu Funduszu, informacji i wyjaśnień w zakresie działania komórki organizacyjnej;
21) współpraca z Biurem Administracyjno - Gospodarczym w zakresie przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do zamówień publicznych realizowanych na potrzeby danej komórki organizacyjnej oraz udział w pracach Komisji Przetargowej;
22) współpraca z Biurem Komunikacji Społecznej w zakresie przygotowywania projektów informacji dotyczących zakresu działania danej komórki organizacyjnej na potrzeby mediów;
23) współpraca z Zespołem Kontroli Wewnętrznej odnośnie wykonywania kontroli, zgodnie z właściwością rzeczową komórki organizacyjnej Centrali, w oddziałach wojewódzkich Funduszu;
24) współpraca z Departamentem do Spraw Służb Mundurowych w zakresie dotyczącym realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej;
25) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali i z oddziałami wojewódzkimi Funduszu w zakresie prowadzonych spraw na potrzeby zarządzania procesami i zarządzania projektami;
26) przygotowywanie pod względem merytorycznym projektów dostosowań systemów informatycznych Funduszu w zakresie kompetencji komórki organizacyjnej;
27) realizowanie odrębnych zadań wynikających z wewnętrznych uregulowań Funduszu.

ROZDZIAŁ  VII

ZAKRES DZIAŁANIA STATUTOWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH CENTRALI

§  25. Gabinet Prezesa Funduszu
1. Gabinet Prezesa Funduszu odpowiada za organizacyjne i eksperckie wspomaganie Prezesa Funduszu oraz za monitorowanie realizacji zadań wynikających z planów pracy i protokołów z posiedzeń Kierownictwa Funduszu. Koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań określonych w niniejszym regulaminie przez komórki organizacyjne Centrali oraz zadań zleconych przez Prezesa Funduszu w odrębnym trybie, a także kieruje sprawy do załatwienia do właściwych komórek organizacyjnych Centrali i do oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Do podstawowych zadań Gabinetu Prezesa Funduszu należy w szczególności:
1) realizowanie zadań związanych z bezpośrednią obsługą Prezesa Funduszu;
2) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Centrali w zakresie prawidłowego i terminowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Prezesa Funduszu;
3) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad dyrektorami oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie prawidłowego i terminowego wykonywania przez nich zadań określonych przez Prezesa Funduszu;
4) realizowanie zadań dotyczących funkcjonowania i organizacji Centrali, w tym opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Centrali;
5) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Centrali;
6) weryfikacja pod względem prawnym i merytorycznym oraz redakcyjnym projektów pism przedkładanych Prezesowi Funduszu do podpisu;
7) opiniowanie i analizowanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Centrali, projektów regulaminów organizacyjnych oddziałów wojewódzkich Funduszu;
8) koordynacja współpracy z parlamentem, organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, samorządów zawodów medycznych, związków zawodowych, związków pracodawców oraz innych organizacji działających na rzecz ochrony zdrowia;
9) koordynacja udziału pracowników Funduszu w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich;
10) wyrażanie zgody na udział pracowników Centrali i koordynacja udziału dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu w spotkaniach zewnętrznych;
11) koordynacja przygotowania i przedkładanie Prezesowi Funduszu do podpisu lub zatwierdzenia:
a) projektu rocznego planu pracy Funduszu w oparciu o plan pracy Centrali i plany pracy oddziałów wojewódzkich Funduszu,
b) sprawozdań okresowych i projektu sprawozdania rocznego z realizacji rocznego planu pracy Centrali,
c) projektu planu działalności i sprawozdania z jego wykonania w trybie określonym przez Ministra Zdrowia w związku z art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
d) projektu oświadczenia Prezesa Funduszu o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok;
12) koordynowanie w ramach Centrali zadań związanych z dokumentowaniem kontroli zarządczej, w tym zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem;
13) monitorowanie funkcjonowania kontroli zarządczej w oddziałach wojewódzkich Funduszu;
14) organizowanie spotkań wewnętrznych i zewnętrznych z udziałem Prezesa Funduszu, z wyłączeniem spotkań organizowanych na polecenie Prezesa Funduszu przez Biuro Komunikacji Społecznej i inne komórki organizacyjne Centrali;
15) prowadzenie rejestru spraw parlamentarnych i nadzorowanie terminowego udzielenia odpowiedzi na korespondencję wpływającą do Prezesa Funduszu od organów Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz posłów i senatorów;
16) opracowywanie lub koordynacja opracowywania oraz przedkładanie do podpisu Prezesa Funduszu projektów upoważnień i pełnomocnictw w zakresie określonym przez Prezesa Funduszu;
17) prowadzenie rejestru i przechowywanie udzielonych przez Prezesa Funduszu lub zastępców Prezesa Funduszu pełnomocnictw i upoważnień;
18) prowadzenie rejestru regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Centrali oraz procedur przyjętych przez Prezesa Funduszu i ich przechowywanie;
19) prowadzenie rejestru wniosków o dostęp do informacji publicznej;
20) prowadzenie rejestru interpretacji indywidualnych w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, o których mowa w art. 109a ustawy, wydanych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu;
21) opiniowanie, pod względem zasadności i wiarygodności, wniosków podmiotów zewnętrznych, w zakresie:
a) objęcia określonych w tych wnioskach wydarzeń patronatem Prezesa,
b) uczestnictwa Prezesa w określonych w tych wnioskach wydarzeniach;
22) udzielanie odpowiedzi na kierowane do Prezesa Funduszu zaproszenia do udziału w uroczystościach, jubileuszach, do objęcia patronatem organizowanych przez podmioty zewnętrzne przedsięwzięć, udziału w komitetach honorowych i konferencjach naukowych;
23) 2 (uchylony);
24) aktualizacja, we współpracy z właściwą komórką organizacyjną Centrali, procedury sporządzania sprawozdawczości.
§  26. Departament do Spraw Służb Mundurowych
1. Departament do Spraw Służb Mundurowych jest komórką organizacyjną Centrali właściwą w sprawach podmiotów leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w sprawach dotyczących leczenia uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego, pomocy doraźnej i transportu sanitarnego. Departament odpowiada także za prowadzenie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
2. Do podstawowych zadań Departamentu do Spraw Służb Mundurowych należy w szczególności:
1) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali przy prowadzeniu prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do podmiotów leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
2) prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
a) w rodzaju leczenie uzdrowiskowe,
b) w rodzaju ratownictwo medyczne,
c) w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny;
3) przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 2, w tym w szczególności:
a) kryteriów oceny ofert,
b) organizacji postępowania w konkursie ofert i rokowaniach,
c) warunków wymaganych od świadczeniodawców;
4) monitorowanie procesu zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1 i 2, przez właściwe komórki organizacyjne w oddziałach wojewódzkich oraz nadzór nad ich realizacją;
5) współpraca z konsultantami krajowymi, wojewódzkimi i resortowymi oraz reprezentatywnymi organizacjami świadczeniodawców i instytucjami właściwymi w sprawach związanych z realizacją świadczeń, o których mowa w pkt 1 i 2, w tym w szczególności w zakresie:
a) weryfikacji i doskonalenia zasad kontraktowania,
b) warunków wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej;
6) monitorowanie jakości świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad ich realizacją, polegającego w szczególności na:
a) analizie problemów zgłaszanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu i świadczeniodawców oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu ich rozwiązania,
b) ocenie prawidłowości stosowania przyjętych zasad zawierania i wykonywania świadczeń oraz przygotowywanie wyjaśnień i interpretacji dotyczących tych zasad;
7) opracowywanie zasad planowania rzeczowego w Centrali i oddziałach wojewódzkich Funduszu w odniesieniu do zadań Departamentu;
8) opracowywanie informacji dotyczących realizacji świadczeń odpowiednio dla Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do podmiotów leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
9) przygotowywanie wniosków i propozycji dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania w sprawie zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących udzielania świadczeń związanych ze specyfiką służby, w odniesieniu do podmiotów leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
10) sprawowanie nadzoru nad właściwą realizacją zadań w sprawach, o których mowa w ust. 1, przez komórki organizacyjne w oddziałach wojewódzkich Funduszu, w tym nad określeniem przez te komórki organizacyjne wysokości środków finansowych niezbędnych do zapewnienia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1 i 2;
11) rozpatrywanie odwołań oraz przygotowywanie projektów decyzji wydawanych na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy w sprawach dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 2, i prowadzenie ich rejestru;
12) rozpatrywanie zażaleń świadczeniodawców na czynności dyrektorów oddziałów wojewódzkich w sprawie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 2, i prowadzenie ich rejestru;
13) nadzorowanie, koordynowanie i monitorowanie działań Wydziałów do Spraw Służb Mundurowych oddziałów wojewódzkich związanych z realizacją prawa do świadczeń dla ubezpieczonych, o których mowa w art. 5 ustawy dotyczącym kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych, weteranów, weteranów poszkodowanych, uprawnionych żołnierzy lub pracowników wojska oraz osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 2-13 w związku uprawnieniami wynikającymi z art. 24b, art. 24c, art. 44 ust. 1c, art. 47 ust. 2a oraz art. 57 ust. 2 pkt 13 ustawy;
14) prowadzenie spraw z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, w tym w szczególności opracowanie, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi, koncepcji realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz sporządzenie stosownej dokumentacji dla Funduszu;
15) wypracowanie założeń oraz opracowanie dokumentacji do realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS);
16) przygotowanie zadań oraz organizacja i funkcjonowanie stałego dyżuru w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa oraz w sytuacjach kryzysowych;
17) przygotowanie założeń oraz opracowanie planu obrony cywilnej w Centrali Funduszu;
18) reklamowanie, we współpracy z Biurem Kadr i Szkoleń pracowników Centrali Funduszu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
19) opracowywanie kwestionariusza pozamilitarnych przygotowań obronnych w Narodowym Funduszu Zdrowia;
20) utworzenie formacji obrony cywilnej oraz wdrożenie i nadzorowanie jej funkcjonowania w Centrali oraz w oddziałach wojewódzkich Funduszu;
21) przygotowywanie analiz i sprawozdań z zakresu spraw prowadzonych przez Departament, w tym w szczególności dotyczących:
a) oceny potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej,
b) planowania i zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1 i 2;
22) opracowywanie, we współpracy z Departamentem Świadczeń Opieki Zdrowotnej, centralnych zasad walidacji i weryfikacji informacji przekazywanych przez świadczeniodawców w sprawach dotyczących leczenia uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego, pomocy doraźnej i transportu sanitarnego;
23) prowadzenie prac standaryzacyjnych związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o świadczeniach opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1 i 2, dotyczących w szczególności:
a) zapewnienia poprawności i wiarygodności danych przekazywanych do Funduszu przez świadczeniodawców,
b) obsługi centralnych zasobów słownikowych Funduszu;
24) przeprowadzanie, we współpracy z Zespołem Kontroli Wewnętrznej, kontroli planowych oraz zleconych przez Prezesa Funduszu kontroli doraźnych wykonywania przez oddziały wojewódzkie Funduszu zadań objętych zakresem działania Departamentu;
25) prowadzenie bieżącej współpracy z jednostkami organizacyjnymi właściwych ministerstw w sprawach, o których mowa w ust. 1.
§  27. Departament Ekonomiczno-Finansowy
1. Departament Ekonomiczno - Finansowy jest komórką organizacyjną właściwą w sprawach prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu, w tym opracowania planu finansowego Funduszu i nadzoru nad jego realizacją.
2. Do podstawowych zadań Departamentu Ekonomiczno - Finansowego należy w szczególności:
1) opracowywanie założeń polityki ekonomiczno - finansowej Funduszu i zasad planowania finansowego;
2) przygotowywanie projektu corocznej prognozy przychodów i kosztów na kolejne 3 lata;
3) tworzenie modeli statystyczno - ekonomicznych realizacji przychodów i kosztów na potrzeby corocznych prognoz;
4) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, zatwierdzaniem i realizacją planu finansowego Funduszu;
5) sprawowanie nadzoru, bieżące monitorowanie i kontrola realizacji planu finansowego Centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu;
6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali przy planowaniu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym wysokości całkowitego budżetu na refundację;
7) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali przy planowaniu środków na wynagrodzenia bezosobowe;
8) monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej Funduszu, w tym bieżących przychodów z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
9) sporządzanie sprawozdań oraz analiz ekonomicznych i finansowych z działalności Funduszu;
10) przedstawianie Prezesowi Funduszu wniosków dotyczących:
a) rozdysponowania nadwyżki przychodów nad kosztami w danym roku,
b) rozdysponowania między oddziały wojewódzkie dodatkowych środków pochodzących z wyższych niż planowane przychodów,
c) uruchamiania środków zgromadzonych w postaci rezerw, między innymi na sprawy sądowe, na finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych w ramach Unii Europejskiej,
d) przeznaczenia rezerwy ogólnej;
11) realizacja zadań związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych w zakresie niezbędnym do wyliczenia kosztu średniego w celu dokonania rozliczeń z instytucjami właściwymi innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich UE/EFTA;
12) realizacja zadań związanych z wyceną świadczeń opieki zdrowotnej przy współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali;
13) dokonywanie codziennej analizy meldunków, dotyczących podziału wpływów składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
14) określanie zadań dla służb ekonomiczno - finansowych w oddziałach wojewódzkich;
15) przygotowywanie wniosków do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez pracowników Funduszu;
16) monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka oraz informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie wypełnienia przez wnioskodawcę postanowień zawartych w tej decyzji;
17) przeprowadzanie, we współpracy z Zespołem Kontroli Wewnętrznej, kontroli planowych oraz zleconych przez Prezesa Funduszu kontroli doraźnych wykonywania przez oddziały wojewódzkie Funduszu zadań objętych zakresem działania Departamentu;
18) przygotowywanie analiz i sprawozdań z zakresu spraw prowadzonych przez Departament;
19) opracowywanie projektów, uzgadnianie i aktualizacja wewnętrznych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Funduszu w odniesieniu do zadań realizowanych przez Departament.
§  28. Departament Gospodarki Lekami
1. Departament Gospodarki Lekami jest właściwy w sprawach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie programów lekowych i leków stosowanych w ramach chemioterapii, a także w sprawach dotyczących refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Departament jest właściwy także w sprawach ordynacji lekarskiej oraz umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept i wydawania refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych refundowanych ze środków publicznych przysługujących świadczeniobiorcy, zwanych dalej razem "umowami na wystawianie i realizację recept refundowanych".
2. Do podstawowych zadań Departamentu Gospodarki Lekami należy w szczególności:
1) prowadzenie, we współpracy z Departamentem Świadczeń Opieki Zdrowotnej, prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie:
a) programów lekowych,
b) chemioterapii;
2) współpraca z Departamentem Świadczeń Opieki Zdrowotnej w zakresie przygotowywania materiałów informacyjnych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1, w tym w szczególności:
a) kryteriów oceny ofert,
b) organizacji postępowania w konkursie ofert i rokowaniach,
c) warunków wymaganych od świadczeniodawców;
3) monitorowanie procesu zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1, oraz nadzór nad ich realizacją;
4) współpraca z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi oraz reprezentatywnymi organizacjami świadczeniodawców i instytucjami właściwymi w sprawach związanych z realizacją świadczeń, o których mowa w pkt 1, w tym w szczególności w zakresie:
a) weryfikacji i doskonalenia zasad kontraktowania,
b) warunków wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej;
5) monitorowanie jakości świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1, oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad ich realizacją, polegającego w szczególności na:
a) analizie problemów zgłaszanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu i świadczeniodawców oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu ich rozwiązania,
b) ocenie prawidłowości stosowania przyjętych zasad zawierania i wykonywania świadczeń oraz przygotowywanie wyjaśnień i interpretacji dotyczących tych zasad;
6) dokonywanie analizy kosztów procedur medycznych z zakresu programów lekowych i chemioterapii;
7) opracowywanie, w zakresie o którym mowa w pkt 1, dla Agencji Oceny Technologii Medycznych:
a) opinii dotyczących skutków finansowych dla systemu ochrony zdrowia, w tym dla podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych,
b) danych na potrzeby Agencji Oceny Technologii Medycznych w związku z pracami nad przygotowaniem opinii i analiz wynikających z art. 35 ustawy o refundacji;
8) opracowywanie, w zakresie o którym mowa w pkt 1, dla Ministra Zdrowia:
a) opinii dotyczących skutków finansowych dla systemu ochrony zdrowia, w tym dla podmiotów obowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych,
b) danych w związku z pracami nad przygotowaniem opinii i analiz wynikających z art. 35 ustawy o refundacji,
c) opinii dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku, relacji korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania, stosunku kosztów do uzyskanych efektów zdrowotnych dotychczas refundowanych leków, konkurencyjności cenowej,
d) opinii dotyczących wiarygodności i precyzji oszacowań wykonanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych;
9) sprawowanie nadzoru nad działalnością i pracami Zespołów Koordynacyjnych powołanych przez Prezesa Funduszu, w tym prowadzenie Rejestru zgłoszeń osób będących członkami Zespołów Koordynacyjnych, działających w zakresie, o którym mowa w pkt. 1;
10) w zakresie, o którym mowa w pkt 1, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Monitorowania Programów Terapeutycznych (SMPT);
11) w zakresie, o którym mowa w pkt 1, sprawowanie nadzoru nad aplikacją internetową chemioterapia online - Zgody Indywidualne (Portal Konsultanta);
12) rozpatrywanie zażaleń składanych przez:
a) apteki, które zawarły umowę na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego,
b) świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
c) lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów oraz starszych felczerów, którzy zawarli umowę upoważniającą do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne

- do Prezesa Funduszu na czynności dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu dotyczące realizacji umowy i przygotowywanie projektów stanowisk Prezesa Funduszu w tych sprawach;

13) rozpatrywanie odwołań aptek składanych do Prezesa Funduszu na podstawie art. 47 ust. 16 ustawy o refundacji;
14) w zakresie, o którym mowa w pkt 1, rozpatrywanie odwołań świadczeniodawców dotyczących rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym przygotowywanie merytorycznego wkładu do sporządzanych przez Biuro Prawne odpowiedzi na skargi wniesione na decyzje Prezesa Funduszu wydane na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy;
15) w zakresie, o którym mowa w pkt 1, prowadzenie rejestru decyzji Prezesa Funduszu wydawanych na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy;
16) w zakresie, o którym mowa w pkt 1, rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu wydawanych na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy i prowadzenie rejestru decyzji Prezesa Funduszu w tym zakresie;
17) analiza wydatków i kosztów Funduszu ponoszonych z tytułu refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
18) monitorowanie ordynacji lekarskiej;
19) szkolenie pracowników oddziałów wojewódzkich Funduszu przeprowadzających kontrolę wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne;
20) sprawowanie nadzoru nad realizacją i koordynacja zadań Funduszu związanych z zawieraniem i obsługą umów na wystawianie i realizację recept refundowanych;
21) bieżąca współpraca z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia w zakresie tworzenia i modyfikacji limitów w ramach grupy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych;
22) weryfikacja wykonania przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu obowiązków nałożonych przez Prezesa Funduszu w związku z art. 42 ust. 4 ustawy o refundacji;
23) współpraca z Departamentem Świadczeń Opieki Zdrowotnej w zakresie opracowywania centralnych zasad walidacji i weryfikacji informacji przekazywanych przez świadczeniodawców w sprawach dotyczących programów lekowych i chemioterapii;
24) prowadzenie prac standaryzacyjnych związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych, o których mowa w art. 45 ustawy o refundacji, dotyczących:
a) opracowywania centralnych zasad walidacji i weryfikacji danych przekazywanych do Funduszu przez apteki,
b) zapewnienia poprawności i wiarygodności danych przekazywanych do Funduszu przez apteki,
c) obsługi centralnych zasobów słownikowych Funduszu;
25) prowadzenie spraw związanych z ujednolicaniem i aktualizacją listy warunków walidacji i reguł weryfikacji danych, o których mowa w art. 45 ustawy o refundacji w skali Funduszu;
26) przygotowywanie informacji o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN;
27) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań kontrolnych przez komórki właściwe do spraw kontroli w oddziałach wojewódzkich Funduszu w zakresie programów lekowych, chemioterapii, refundacji leków oraz wypełniania przez apteki i lekarzy postanowień umów zawartych z Funduszem, w tym w szczególności:
a) planowania działań kontrolnych,
b) prowadzenie okresowej oceny wykonywania zadań kontrolnych,
c) opracowywanie planów kontroli, instrukcji i wytycznych oraz określanie priorytetów do podejmowanych działań kontrolnych,
d) zlecanie oddziałom wojewódzkim przeprowadzenia kontroli doraźnych;
28) przeprowadzanie, we współpracy z Zespołem Kontroli Wewnętrznej, kontroli planowych oraz zleconych przez Prezesa Funduszu kontroli doraźnych wykonywania przez oddziały wojewódzkie Funduszu zadań objętych zakresem działania Departamentu;
29) dokonywanie analiz statystyczno-epidemiologicznych ze względu na prowadzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia politykę lekową oraz jej konsekwencje finansowe.
§  29. Departament Informatyki
1. Departament Informatyki odpowiada za budowę, utrzymanie i rozwój systemów informatycznych Funduszu oraz za budowę, utrzymanie i rozwój infrastruktury teleinformatycznej Centrali, a także za promowanie i wprowadzanie nowych technologii teleinformatycznych.
2. Do podstawowych zadań Departamentu Informatyki należy w szczególności:
1) opracowywanie strategii informatyzacji Funduszu;
2) planowanie i realizacja działań związanych z wykorzystaniem w Funduszu technologii teleinformatycznych;
3) sprawowanie nadzoru, w zakresie kompetencji Departamentu, nad odpowiednimi komórkami organizacyjnymi w oddziałach wojewódzkich Funduszu;
4) współpraca z dostawcami sprzętu i systemów teleinformatycznych, a także operatorami telekomunikacyjnymi świadczącymi usługi dla Funduszu;
5) administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną Centrali;
6) administrowanie oprogramowaniem: systemowym, narzędziowym, bazodanowym i użytkowym działającym w środowisku teleinformatycznym Centrali;
7) zapewnienie uzgodnionych parametrów ciągłości funkcjonowania systemów teleinformatycznych i dostępności oprogramowania działającego w środowisku teleinformatycznym Centrali oraz, przy wykorzystaniu zasad efektywnej kontroli zarządczej, w oddziałach wojewódzkich Funduszu;
8) administrowanie systemami monitorowania bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego;
9) nadzór nad realizacją polityki bezpieczeństwa i ustanowionych na jej podstawie procedur przy współpracy z Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych, w tym realizacja cyklicznych przeglądów i audytów;
10) zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną i licencjami Centrali;
11) przygotowanie komputerowych stanowisk roboczych pracujących w sieci LAN Centrali oraz stanowisk dedykowanych do pracy samodzielnej zgodnie z przyjętymi standardami i wymogami bezpieczeństwa;
12) zarządzanie pod względem organizacyjnym i technicznym Infrastrukturą Klucza Publicznego (PKI - Public Key Infrastructure), Urzędem Certyfikacji (CA -Certification Authority), Urzędem Rejestracji (RA - Registration Authority), w zakresie wymaganym dla wydawania i utrzymania certyfikatów cyfrowych emitowanych przez Fundusz;
13) prowadzenie spraw związanych z planowaniem, budową, wdrażaniem i rozwojem oprogramowania użytkowego, wspierającego pracę Funduszu, implementowanego na podstawie ustaw, rozporządzeń Ministra Zdrowia i zarządzeń Prezesa Funduszu, w tym uzgadnianie wymagań funkcjonalnych z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Centrali;
14) prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i rozwojem Platformy Informacji Analitycznej, będącej zestawem rozwiązań informatycznych typu hurtowni danych (business intelligence), służących raportowaniu, analizom oraz wykrywaniu nadużyć;
15) przeprowadzanie testów akceptacyjnych oprogramowania użytkowego w środowisku testowym Funduszu zgodnie z przyjętymi standardami i metodyką;
16) obsługa zgłoszeń serwisowych (błędów) dotyczących oprogramowania użytkowego działającego w Centrali oraz nadzór nad procesem obsługi zgłoszeń serwisowych dokonywanych przez oddziały wojewódzkie;
17) zarządzanie, realizacja i nadzór nad umowami na konserwację i subskrypcję systemów informatycznych, a także innymi umowami związanymi z utrzymaniem i rozwojem oprogramowania użytkowego Funduszu, w tym prowadzenie biura projektów w zakresie dokumentów związanych z obsługą umów;
18) planowanie wydatków inwestycyjnych Funduszu w zakresie technologii teleinformatycznej;
19) przygotowywanie specyfikacji technicznych i udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w zakresie zadań Departamentu;
20) utrzymywanie dokumentacji systemów teleinformatycznych oraz dokumentacji dotyczącej obsługi umów z dostawcami technologii teleinformatycznych;
21) prowadzenie oraz koordynowanie w ramach Funduszu projektów związanych z implementacją regulacji wyznaczających nowe standardy, metody, technologie i wymogi informatyczne w systemach administracji publicznej i systemach ochrony zdrowia;
22) 3 administrowanie aplikacją kancelaryjną elektronicznego obiegu dokumentów w Centrali.
§  30. Departament Spraw Świadczeniobiorców
1. Departament Spraw Świadczeniobiorców jest komórką organizacyjną właściwą w sprawach objęcia osób uprawnionych ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzenia Centralnego Wykazu Ubezpieczonych oraz oceny dostępności do tych świadczeń przez świadczeniobiorców w formie monitorowania list oczekujących.
2. Do podstawowych zadań Departamentu Spraw Świadczeniobiorców należy w szczególności:
1) rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu:
a) dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wraz z opracowywaniem projektów decyzji Prezesa Funduszu w tym zakresie, z wyłączeniem spraw pozostających w kompetencjach Departamentu Gospodarki Lekami,
b) rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu, ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej do świadczeń finansowanych ze środków publicznych w przypadku kwestionowania ustalenia prawa do świadczeń oraz w przypadku kwestionowania wysokości ustalonych kosztów wraz z opracowaniem projektu decyzji Prezesa Funduszu w tym zakresie oraz przekazaniem daty prawomocności ww. decyzji Prezesa Funduszu do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Centrali;
2) prowadzenie rejestru decyzji Prezesa Funduszu, wydawanych na podstawie:
a) art. 102 ust. 5 pkt 24a ustawy,
b) art. 109 ust. 5 ustawy w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1;
3) przygotowywanie i przekazywanie do Biura Prawnego informacji merytorycznych wykorzystywanych do opracowania odpowiedzi na skargi wniesione przez strony postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje Prezesa Funduszu wydawane na podstawie na podstawie:
a) art. 102 ust. 5 pkt 24a ustawy,
b) art. 109 ust. 5 ustawy w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1;
4) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i innymi organami emerytalno-rentowymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie spraw związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym i ustaleniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej;
5) prowadzenie spraw z zakresu umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz umów o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym;
6) przygotowywanie projektów odpowiedzi na indywidualne wystąpienia świadczeniobiorców oraz osób i instytucji występujących w ich imieniu, a także udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z uprawnieniami i realizacją świadczeń opieki zdrowotnej;
7) prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, zwanego dalej "CWU";
8) współpraca z komórkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie pełnienia przez Fundusz roli instytucji właściwej i łącznikowej w systemie koordynacji zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących w zakresie rzeczowych świadczeń medycznych na poziomie funkcjonowania i dostosowania CWU;
9) przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych osobowych Rejestr - PESEL oraz okresowa weryfikacja bazy danych w oparciu o informacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
10) weryfikacja danych osobowych osób ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz danych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego tych osób wraz z realizacją wniosków o udostępnienie danych na rzecz wnioskujących i uprawnionych instytucji zewnętrznych;
11) koordynacja transmisji danych z oddziałów wojewódzkich Funduszu do centralnej weryfikacji list podstawowej opieki zdrowotnej (CWPOZ) oraz nadawanie uprawnień dostępu do systemu CWPOZ;
12) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków, w tym skarg i wniosków dotyczących działalności świadczeniodawców w ramach umów zawartych z Funduszem;
13) prowadzenie infolinii dla świadczeniobiorców;
14) prowadzenie spraw z zakresu list oczekujących, w tym monitorowanie informacji z zakresu list oczekujących na podstawie centralnych zasobów informacyjnych zasilanych przez świadczeniodawców i oddziały wojewódzkie;
15) prowadzenie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk oraz spraw z nią związanych;
16) współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym organizacjami pozarządowymi, w zakresie spraw prowadzonych przez Departament;
17) przeprowadzanie, we współpracy z Zespołem Kontroli Wewnętrznej, kontroli planowych oraz zleconych przez Prezesa Funduszu kontroli doraźnych wykonywania przez oddziały wojewódzkie Funduszu zadań objętych zakresem działania Departamentu;
18) przygotowywanie analiz i sprawozdań z zakresu spraw prowadzonych przez Departament.
§  31. Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
1. Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej odpowiada za prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 2 pkt 1, i za realizację projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zwanych dalej "UE/EFTA". Do zadań Departamentu należy także przygotowanie, we współpracy i z udziałem pozostałych komórek organizacyjnych Centrali, projektu ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.
2. Do zadań Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej należy w szczególności:
1) prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu:
a) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
b) leczenia stomatologicznego,
c) leczenia szpitalnego,
d) świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej,
e) opieki paliatywnej i hospicyjnej,
f) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
g) podstawowej opieki zdrowotnej,
h) programów zdrowotnych,
i) rehabilitacji leczniczej,
j) zaopatrzenia w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie o refundacji;
2) przygotowywanie procesu zawierania przez oddziały wojewódzkie Funduszu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1, w szczególności przez określenie:
a) kryteriów oceny ofert,
b) organizacji postępowania w konkursie ofert i rokowaniach,
c) warunków wymaganych od świadczeniodawców;
3) monitorowanie oraz nadzór nad procesem zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1;
4) współpraca z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi oraz reprezentatywnymi organizacjami świadczeniodawców i instytucjami właściwymi w sprawach związanych z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1, w tym w szczególności w zakresie:
a) weryfikacji i doskonalenia zasad kontraktowania,
b) warunków wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej;
5) monitorowanie oraz nadzór nad jakością świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1, polegający w szczególności na:
a) analizie problemów zgłaszanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu i świadczeniodawców oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu ich rozwiązania,
b) ocenie prawidłowości stosowania przyjętych zasad wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1 oraz przygotowywanie wyjaśnień i interpretacji dotyczących tych zasad;
6) opracowywanie zasad planowania rzeczowego w Centrali i oddziałach wojewódzkich Funduszu w odniesieniu do zadań realizowanych przez Departament;
7) sprawowanie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie realizowanych przez nie zadań pozostających we właściwości departamentu;
8) merytoryczna weryfikacja zawartości i aktualizacja słownika produktów kontraktowych i jednostkowych w Centralnych Zasobach Słownikowych w odniesieniu do zadań realizowanych przez departament;
9) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem, rozwojem i nadzorowaniem zasad funkcjonowania systemu Jednorodnych Grup Pacjentów, zwanego dalej "systemem JGP", w lecznictwie zamkniętym, w tym w szczególności dotyczących:
a) przygotowywania i wdrażania założeń merytorycznych (medycznych, ekonomicznych) funkcjonowania systemu,
b) prawidłowej metodologii i zasad budowy tego systemu,
c) koordynowania i nadzoru rozwoju systemów klasyfikacji medycznych stosowanych w systemie JGP;
10) współpraca z Departamentem Ekonomiczno - Finansowym w zakresie realizacji zadań związanych z wyceną świadczeń opieki zdrowotnej;
11) nadzór merytoryczny nad przetwarzaniem list podstawowej opieki zdrowotnej oraz centralną weryfikacją list podstawowej opieki zdrowotnej (CWPOZ) i współpraca z Departamentem Spraw Świadczeniobiorców w tym zakresie;
12) prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE/EFTA, a także ze środków pochodzących z innych funduszy pomocowych, w tym w szczególności:
a) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów,
b) przygotowywanie dokumentacji i sprawozdań wymaganych w trakcie realizacji projektów,
c) monitorowanie poziomu wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na projekty,
d) współudział w opracowywaniu instrukcji i wytycznych dla pracowników Funduszu w zakresie realizacji projektów,
e) udział w działaniach informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektów,
f) ewidencjonowanie i przetwarzanie danych Beneficjentów i innych osób uczestniczących w projektach oraz organizowanie i udział w spotkaniach z Beneficjentami projektów,
g) współpraca z Jednostką Pośredniczącą II Stopnia (Wdrażającą) oraz pozostałymi organami nadzoru nad projektami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
13) rozpatrywanie samodzielne albo we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali spraw wniesionych przez świadczeniodawców i przygotowywanie projektów odpowiedzi i rozstrzygnięć w szczególności w zakresie:
a) zażaleń na czynności dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu dotyczące realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1;
b) odwołań od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu dotyczącej rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1

- w tym także spraw dotyczących podmiotów leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

14) merytoryczne sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań kontrolnych przez komórki oddziałów wojewódzkich Funduszu właściwe do spraw kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1, w tym w szczególności:
a) prowadzenie okresowej oceny wykonywania zadań kontrolnych,
b) opracowywanie instrukcji i wytycznych i określanie priorytetów do kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1,
c) zlecanie oddziałom wojewódzkim Funduszu przeprowadzenia kontroli doraźnych u świadczeniodawców;
15) przeprowadzanie, we współpracy z Zespołem Kontroli Wewnętrznej, kontroli planowych oraz zleconych przez Prezesa Funduszu kontroli doraźnych wykonywania przez oddziały wojewódzkie Funduszu zadań objętych zakresem działania Departamentu;
16) opracowywanie, w zakresie o którym mowa w pkt 1, dla Agencji Oceny Technologii Medycznych, opinii dotyczących skutków finansowych dla systemu ochrony zdrowia opiniowanych przez Agencję Ochrony Technologii Medycznych, w tym dla podmiotów obowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych;
17) opracowywanie centralnych zasad walidacji i weryfikacji informacji przekazywanych przez świadczeniodawców, w tym nadzór i obsługa modułu informatycznego Centralne Walidacje i Weryfikacje (CWA);
18) prowadzenie prac standaryzacyjnych związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o świadczeniach opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1, dotyczących w szczególności:
a) zapewnienia poprawności i wiarygodności danych przekazywanych do Funduszu przez świadczeniodawców,
b) obsługi centralnych zasobów słownikowych Funduszu w zakresie zadań objętych właściwością Departamentu.
3. Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej pełni funkcję wiodącej komórki organizacyjnej Centrali w zakresie pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji na potrzeby dokonywanych analiz świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz projektowania kierunków zmian w obecnie obowiązujących rozwiązaniach systemowych, z wyłączeniem spraw związanych z ich finansowaniem. W celu realizacji tego zadania departament współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali i oddziałami wojewódzkimi Funduszu, które przekazują żądane informacje i dane w terminach określonych przez departament. Do podstawowych zadań departamentu w tym zakresie należy w szczególności:
1) prowadzenie prac analitycznych związanych z:
a) oceną potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej,
b) planowaniem i zabezpieczeniem świadczeń opieki zdrowotnej;
2) analiza i monitorowanie procesu gromadzenia przez oddziały wojewódzkie Funduszu informacji w systemie ewidencji świadczeń.
§  32. Departament Współpracy Międzynarodowej
1. Departament Współpracy Międzynarodowej pełni funkcję instytucji łącznikowej w rozumieniu przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych. Departament koordynuje także współpracę zagraniczną Centrali i bierze udział w pracach Komisji Europejskiej, w szczególności Komisji Administracyjnej i Komisji Obrachunkowej Unii Europejskiej.
2. Do podstawowych zadań Departamentu Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:
1) współpraca z instytucjami łącznikowymi innych państw członkowskich UE/EFTA;
2) współpraca z ministrem właściwym do spraw zdrowia, ministrem właściwym do spraw zagranicznych, ministrem właściwym do spraw pracy i polityki społecznej, instytucjami krajowymi, zagranicznymi, jednostkami naukowo-badawczymi, jak również z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Funduszu w zakresie spraw związanych z realizacją przepisów o koordynacji oraz w zakresie regulowania zasad udzielania i finansowania rzeczowych świadczeń zdrowotnych w konwencjach i porozumieniach międzynarodowych;
3) udział w tworzeniu, opiniowaniu i wdrażaniu przepisów unijnych i krajowych, regulujących obszar koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych;
4) opracowywanie wytycznych dla oddziałów wojewódzkich pełniących funkcję instytucji właściwych, miejsca zamieszkania i pobytu, dotyczących przepisów o koordynacji w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych oraz przekazywanie informacji o zmianach w tych przepisach wraz z ich interpretacją;
5) interpretacja przepisów o koordynacji w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych w sprawach indywidualnych na wniosek oddziałów wojewódzkich Funduszu w związku z obsługą świadczeniobiorców i osób uprawnionych;
6) realizacja polityki informacyjnej w odniesieniu do świadczeniobiorców i osób uprawnionych oraz świadczeniodawców w zakresie uprawnień i zasad udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
7) przekazywanie formularzy serii E100, dokumentów SED, dokumentów przenośnych oraz korespondencji kierowanej przez instytucje łącznikowe i właściwe innych państw członkowskich UE/EFTA do polskich instytucji właściwych;
8) realizacja zadań związanych z wdrożeniem w Funduszu systemu elektronicznej wymiany danych z instytucjami innych państw członkowskich UE/EFTA dotyczących zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych (EESSI - PL);
9) nadzór merytoryczny i administrowanie systemem SOFU;
10) nadzór merytoryczny i administrowanie Portalem Polskiej Instytucji Łącznikowej;
11) prowadzenie i koordynacja projektów realizowanych przez Departament, a finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
12) przeprowadzanie szkoleń przedwyjazdowych dla pracowników delegowanych na placówki dyplomatyczno-konsularne przez ministra właściwego do spraw zagranicznych i ministra właściwego do spraw gospodarki;
13) nadzór merytoryczny nad prowadzonymi przez Fundusz procesami rozliczania kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom uprawnionym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz świadczeniobiorcom na terenie innych państw członkowskich UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji;
14) opracowywanie zbiorczej dokumentacji rozliczeniowej i przedstawianie innym państwom członkowskim UE/EFTA roszczeń powstałych z tytułu udzielenia osobom uprawnionym rzeczowych świadczeń zdrowotnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzenie wyjaśnień do indywidualnych spraw z oddziałami wojewódzkimi i innymi instytucjami łącznikowymi;
15) przyjmowanie roszczeń innych państw członkowskich UE/EFTA, przedstawianych na formularzach serii E-100 lub dokumentach SED, z tytułu udzielenia polskim świadczeniobiorcom rzeczowych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji oraz przygotowywanie zbiorczej dokumentacji, stanowiącej podstawę dokonywania płatności za zweryfikowane przez oddziały wojewódzkie roszczenia;
16) monitorowanie wydatków związanych z udzielaniem rzeczowych świadczeń zdrowotnych świadczeniobiorcom na terenie innych państw członkowskich UE/EFTA;
17) monitorowanie płatności dokonywanych przez inne państwa członkowskie, ustalanie stanu rozliczeń oraz prowadzenie w tym zakresie wyjaśnień z instytucjami łącznikowymi UE/EFTA;
18) koordynacja rozliczenia kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom uprawnionym z państw członkowskich UE/EFTA i świadczeniobiorcom, finansowanych z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia lub wojewodów;
19) nadzór nad procesem refundacji przez oddziały wojewódzkie kosztów świadczeń na podstawie art. 25 rozporządzenia wykonawczego nr 987/2009, w tym dokonywanie merytorycznej kontroli not księgowych i not korygujących do not księgowych wystawionych przez oddziały wojewódzkie, oraz prowadzenie spraw w tym zakresie;
20) dokonywanie merytorycznej kontroli oraz zatwierdzanie zestawień zbiorczych przygotowywanych przez Biuro Księgowości na potrzeby rozliczania dotacji pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, w części dotyczącej kosztów refundacji dokonanych na rzecz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
21) przygotowywanie analiz, sprawozdań i raportów z zakresu procesów realizowanych przez Funduszu w oparciu o przepisy o koordynacji, przedkładanych Komisji Administracyjnej i Komisji Obrachunkowej, wymaganych na potrzeby zarządcze oraz wnioskowanych przez podmioty zewnętrzne;
22) przygotowywanie na podstawie roszczeń przedstawianych przez inne państwa członkowskie UE/EFTA miesięcznych zestawień na potrzeby tworzenia przez Biuro Księgowości rezerw oraz ich korekt w księgach rachunkowych Centrali;
23) monitorowanie realizacji przez oddziały wojewódzkie procesu rozpatrywania wniosków dotyczących międzynarodowego transportu sanitarnego, na warunkach i w zakresie wskazanym w art. 25 ust. 3 pkt 2 ustawy oraz gromadzenie sprawozdawczości oddziałów wojewódzkich w tym zakresie;
24) dokonywanie analiz odnośnie wysokości środków koniecznych do zabezpieczenia w planie finansowym Funduszu do realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji;
25) zabezpieczenie i monitorowanie poziomu wykorzystania rezerw materiałowych kart EKUZ w oddziałach wojewódzkich;
26) utrzymywanie i rozwój bazy słownika instytucji właściwych i łącznikowych państw członkowskich UE/EFTA w Centralnych Zasobach Słownikowych;
27) prowadzenie spraw związanych z procedowaniem wniosków do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu, przekazanych przez oddziały wojewódzkie;
28) przygotowywanie projektów decyzji Prezesa Funduszu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 26a ustawy i prowadzenie rejestru tych decyzji;
29) opracowywanie informacji, wyjaśnień, zasad i wytycznych związanych z wydawaniem decyzji dotyczących leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrywania kosztów transportu związanego z leczeniem planowanym;
30) przygotowywanie i przekazywanie do Biura Prawnego informacji merytorycznych wykorzystywanych do opracowania odpowiedzi na skargi wniesione przez strony postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje Prezesa Funduszu, odmawiające wyrażenia zgody na odbycie leczenia lub wykonanie badań diagnostycznych poza granicami kraju;
31) monitorowanie realizacji przez oddziały wojewódzkie Funduszu procesu rozpatrywania wniosków dotyczących planowanego leczenia za granicą i wydawania decyzji w tym zakresie przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu;
32) przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu, o których mowa w pkt. 31 oraz opracowywanie stanowiska Prezesa Funduszu w II instancji;
33) realizacja zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 2011/24 w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej;
34) koordynacja udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do Centrali przez osoby lub instytucje z państw nienależących do UE/EFTA;
35) koordynacja służbowych wyjazdów za granicę pracowników Centrali Funduszu;
36) przygotowywanie służbowych wyjazdów za granicę Prezesa Funduszu i jego Zastępców, a także obsługa gości zagranicznych przybywających z wizytą służbową do Centrali;
37) przeprowadzanie, we współpracy z Zespołem Kontroli Wewnętrznej, kontroli planowych oraz zleconych przez Prezesa Funduszu kontroli doraźnych wykonywania przez oddziały wojewódzkie Funduszu zadań objętych zakresem działania Departamentu.
§  33. Biuro Administracyjno-Gospodarcze
1. Biuro Administracyjno - Gospodarcze odpowiada za zapewnienie właściwych warunków lokalowych, odpowiednie wyposażenie stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych Centrali, gospodarowanie majątkiem Funduszu oraz za realizację zadań związanych z planowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
2. Do podstawowych zadań Biura Administracyjno - Gospodarczego należy w szczególności:
1) opracowywanie projektu Rzeczowego Planu Wydatków Inwestycyjnych Funduszu;
2) planowanie, realizacja oraz sprawowanie nadzoru nad inwestycjami i remontami w Centrali;
3) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami własnymi i lokalami użytkowanymi przez Centralę Funduszu wraz z całą infrastrukturą techniczną;
4) zarządzanie i administrowanie składnikami majątku Centrali i prowadzenie jego ewidencji;
5) sprawowanie nadzoru nad eksploatacją środków transportowych Centrali oraz prowadzenie ich ewidencji;
6) techniczne i organizacyjne przygotowywanie oraz przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji majątku Funduszu;
7) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów usług telekomunikacyjnych ponoszonych przez Centralę;
8) wykonywanie zadań w zakresie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:
a) planowanie, przygotowywanie i realizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Centrali oraz na rzecz oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie merytorycznym określonym przez Centralę,
b) przygotowanie, w uzgodnieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Centrali, specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) prowadzenie rejestru postępowań z zakresu zamówień publicznych;
9) określanie potrzeb, planowanie i realizacja zakupów składników majątkowych w oparciu o zgłoszone zapotrzebowania komórek organizacyjnych Centrali;
10) zapewnianie obsługi techniczno-gospodarczej Centrali, w tym w szczególności:
a) zapewnienie łączności telefonii komórkowej oraz Internetu bezprzewodowego w Centrali z wyłączeniem obsługi technicznej,
b) nadzór nad utrzymaniem czystości wewnątrz pomieszczeń użytkowanych przez Centralę,
c) zabezpieczenie w zakresie techniczno - administracyjnym organizacji wewnętrznych i zewnętrznych posiedzeń, konferencji, narad i szkoleń,
d) prowadzenie i zabezpieczenie obsługi transportowej,
e) zabezpieczenie prenumeraty prasy,
f) bieżące prowadzenie gospodarki materiałowej w zakresie pełnego utrzymania funkcjonalności wszystkich komórek organizacyjnych Centrali,
g) obsługa poligraficzna;
11) przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych dotyczących majątku Centrali;
12) opracowywanie zasad oszczędnego i celowościowego gospodarowania przez pracowników Centrali powierzonym mieniem Funduszu;
13) prowadzenie Kancelarii Ogólnej Centrali i zapewnienie terminowego obiegu korespondencji;
14) prowadzenie archiwum zakładowego;
15) opracowywanie projektów, uzgadnianie i aktualizowanie wewnętrznych regulacji prawnych funkcjonowania Centrali Funduszu w odniesieniu do zadań realizowanych przez Biuro.
§  34. Biuro Kadr i Szkoleń
1. Biuro Kadr i Szkoleń odpowiada za prowadzenie spraw wynikających z prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Centrali i realizację polityki zarządzania zasobami ludzkimi Centrali.
2. Do podstawowych zadań Biura Kadr i Szkoleń należy w szczególności:
1) realizacja polityki kadrowej, w tym prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania, zmian i ustania stosunku pracy pracowników Centrali;
2) koordynowanie spraw związanych z powołaniem i odwołaniem dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu;
3) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną i czasem pracy pracowników Centrali;
4) prowadzenie spraw związanych z urlopami pracowników Centrali i dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu;
5) opracowywanie projektów zasad wynagradzania pracowników Funduszu;
6) planowanie środków finansowych na wynagrodzenia pracowników Centrali i gospodarowanie nimi;
7) weryfikacja list płac sporządzanych przez Biuro Księgowości pod względem zgodności z zawartymi umowami o pracę;
8) realizacja postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników zatrudnionych w Funduszu oraz nadzór nad przestrzeganiem tych postanowień;
9) opracowywanie i wdrażanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi w Centrali;
10) opracowywanie zasad sporządzania opisów stanowisk pracy wraz z ich aktualizacją;
11) opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie systemu ocen pracowniczych w Centrali;
12) badanie potrzeb szkoleniowych pracowników, opracowywanie planów, organizowanie i dokumentowanie szkoleń;
13) współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie spraw pracowniczych;
14) prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, z wyłączeniem obsługi finansowo - księgowej Funduszu;
15) współpraca z urzędami pracy, szkołami wyższymi i innymi instytucjami w zakresie organizacji praktyk i staży na rzecz Centrali;
16) przygotowywanie sprawozdań z zakresu działania Biura na potrzeby Centrali i instytucji zewnętrznych;
17) przeprowadzanie, we współpracy z Zespołem Kontroli Wewnętrznej, kontroli planowych oraz zleconych przez Prezesa Funduszu kontroli doraźnych wykonywania przez oddziały wojewódzkie Funduszu zadań objętych zakresem działania Biura;
18) opracowywanie projektów, uzgadnianie i aktualizowanie wewnętrznych regulacji prawnych funkcjonowania Centrali Funduszu w odniesieniu do zadań realizowanych przez Biuro.
§  35. Biuro Komunikacji Społecznej
1. Biuro Komunikacji Społecznej realizuje, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali, politykę promocyjną i informacyjną Funduszu.
2. Do podstawowych zadań Biura należy w szczególności:
1) koordynowanie działań związanych z prezentacją i promocją działalności Funduszu;
2) przekazywanie informacji mediom elektronicznym i prasie o funkcjonowaniu i działaniach Funduszu;
3) monitoring mediów elektronicznych, prasy i archiwizacja tematyczna informacji dotyczących Funduszu;
4) przygotowywanie codziennego przeglądu mediów elektronicznych i prasy w zakresie tematycznym, dotyczącym systemu ochrony zdrowia;
5) przygotowywanie konferencji prasowych, briefingów i akcji informacyjnych;
6) realizowanie obowiązków wynikających z przepisów prawa prasowego;
7) redagowanie i administrowanie stroną internetową Funduszu (www.nfz.gov.pl);
8) redakcja serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Funduszu oraz jego prowadzenie w części dotyczącej Centrali;
9) opracowywanie i wydawanie Biuletynu Funduszu;
10) prowadzenie działań w zakresie edukacji i promocji zdrowia;
11) prowadzenie obsługi organizacyjno-biurowej Rzecznika Prasowego Funduszu.
§  36. Biuro Księgowości
1. Biuro Księgowości jest komórką organizacyjną właściwą w sprawach prowadzenia rachunkowości, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi oraz dokonywania wstępnej kontroli operacji gospodarczych i dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Centrali.
2. Do podstawowych zadań Biura Księgowości należy w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości Centrali zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613) oraz przyjętymi w Funduszu zasadami rachunkowości;
2) prowadzenie gospodarki finansowej Centrali na zasadach określonych w ustawie oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) bieżąca ewidencja operacji gospodarczych oraz prowadzenie dokumentacji księgowej, w tym w zakresie środków pochodzących z funduszy europejskich i innych środków pomocowych w ramach projektów realizowanych przez Centralę;
4) organizacja i prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych Centrali;
5) współpraca z komórkami organizacyjnymi sprawującymi kontrolę merytoryczną dowodów księgowych Centrali;
6) organizacja i prowadzenie obrotu bezgotówkowego oraz gotówkowego w zakresie terminowej regulacji zobowiązań i ściągania należności Centrali;
7) prowadzenie ewidencji przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ujęciu kasowym i memoriałowym;
8) przedkładanie propozycji do planu finansowego Funduszu;
9) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych Centrali;
10) prowadzenie, we współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej, ewidencji księgowej oraz dokonywanie płatności z zakresu realizacji zadań Funduszu wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
11) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników Centrali, członków Rady Funduszu oraz dokonywanie wypłat wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń, umów o dzieło, w tym naliczanie i odprowadzanie należnych podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i innych pochodnych od wynagrodzeń oraz przygotowywanie i składanie deklaracji i sprawozdań w tym zakresie;
12) ewidencja kosztów wynagrodzeń pracowników Centrali oraz przekazywanie informacji miesięcznej o ich wykorzystaniu do Biura Kadr i Szkoleń;
13) prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz zaliczek stałych i okresowych;
14) prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków na wynagrodzenia bezosobowe w Centrali;
15) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
16) przekazywanie przelewami bankowymi do oddziałów wojewódzkich Funduszu środków pieniężnych uzyskanych przez Centralę;
17) prowadzenie windykacji należności Centrali zgodnie z wewnętrznymi regulacjami prawnymi Funduszu;
18) prowadzenie rozliczeń i sprawozdawczości finansowej z zakresu:
a) rozliczeń międzyoddziałowych,
b) należnych dotacji z budżetu państwa,
c) środków pochodzących z funduszy europejskich i innych środków pomocowych w ramach projektów realizowanych przez Centralę Funduszu;
19) ewidencja i dochodzenie zgodnie z ustalonymi zasadami rachunkowości oraz innymi uregulowaniami wewnętrznymi, należnych Funduszowi przychodów, o których mowa w ustawie o refundacji, z tytułu:
a) kwot zwrotu z tytułu przekroczenia budżetu na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
b) kwot zwrotu z tytułu niezapewnienia rocznej wielkości dostaw lub ciągłości dostaw leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
c) kwot zwrotu części uzyskanej refundacji z tytułu instrumentów dzielenia ryzyka,
d) kar pieniężnych nałożonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
20) sporządzanie właściwych deklaracji podatkowych oraz informacji dla organów skarbowych;
21) sporządzanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez pracowników Funduszu w zakresie określonym w art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168);
22) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem w oddziałach wojewódzkich rachunkowości i gospodarki finansowej na zasadach określonych w ustawie, ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
23) sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, w tym łącznego sprawozdania finansowego;
24) współpraca z firmą audytorską w zakresie badania sprawozdania finansowego Centrali, oddziałów wojewódzkich oraz łącznego;
25) ogłaszanie łącznego sprawozdania finansowego;
26) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Finansów w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej;
27) współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym i Narodowym Bankiem Polskim w zakresie sporządzanych sprawozdań,
28) przeprowadzanie, we współpracy z Zespołem Kontroli Wewnętrznej, kontroli planowych oraz zleconych przez Prezesa Funduszu kontroli doraźnych wykonywania przez oddziały wojewódzkie Funduszu zadań objętych zakresem działania Biura;
29) opracowywanie projektów, uzgadnianie i aktualizowanie wewnętrznych regulacji prawnych funkcjonowania Centrali Funduszu w odniesieniu do zadań realizowanych przez Biuro, w tym opracowywanie wzorów sprawozdań i zestawień finansowych.
§  37. Biuro Prawne
1. Biuro Prawne odpowiada za obsługę prawną Prezesa i Centrali oraz za prawidłowe pod względem formalno-prawnym przygotowywanie zarządzeń Prezesa Funduszu.
2. Do podstawowych zadań Biura Prawnego należy w szczególności:
1) monitorowanie obowiązujących przepisów prawa i informowanie pozostałych komórek organizacyjnych o ich zmianach;
2) udzielanie porad i wyjaśnień oraz sporządzanie opinii w zakresie obowiązujących przepisów prawa;
3) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów:
a) zarządzeń Prezesa Funduszu,
b) decyzji przedkładanych do podpisu Prezesowi Funduszu przez komórki organizacyjne i oddziały wojewódzkie Funduszu,
c) wzorów umów,
d) projektów umów,
e) pełnomocnictw,
f) upoważnień;
4) opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi składane przez świadczeniodawców do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje Prezesa Funduszu dotyczące odwołań świadczeniodawców od rozstrzygnięć w postępowaniach w sprawie zawierania umów, po uprzednim dostarczeniu przez właściwe rzeczowo komórki organizacyjne stanowiska merytorycznego w sprawie;
5) udzielanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Funduszu odpowiedzi na wezwania Sądu dotyczące uzupełnienia akt sprawy;
6) opiniowanie projektów zewnętrznych aktów prawnych;
7) prowadzenie rejestru:
a) spraw sądowych,
b) zarządzeń Prezesa Funduszu i ich przechowywanie;
8) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zarządzeń wydanych przez Prezesa Funduszu;
9) zamieszczenie w portalu Funduszu zarządzeń Prezesa Funduszu;
10) reprezentowanie Funduszu w postępowaniach sądowych, administracyjnych i przed innymi organami;
11) sporządzanie pism procesowych;
12) współpraca z dyrektorami oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie obsługi prawnej Funduszu;
13) uzgadnianie z radcami prawnymi zatrudnionymi w oddziałach wojewódzkich, jednolitej wykładni przepisów prawa w obszarze ustawowej działalności Funduszu.
§  38. Biuro Rady Funduszu
1. Biuro Rady Funduszu odpowiada za całokształt spraw związanych z obsługą Rady Funduszu, w tym w szczególności za terminowe i staranne przygotowanie dokumentów na posiedzenia Rady Funduszu.
2. Do podstawowych zadań Biura Rady Funduszu należy w szczególności:
1) prowadzenie obsługi prawnej, techniczno-organizacyjnej i biurowej Rady Funduszu;
2) przygotowywanie posiedzeń Rady Funduszu oraz spotkań zespołów Rady Funduszu;
3) zamieszczenie w portalu Funduszu uchwał Rady Funduszu;
4) przekazywanie uchwał Rady Funduszu Ministrowi Zdrowia;
5) koordynowanie i monitorowanie terminowości przedkładania Radzie Funduszu przygotowywanych przez komórki organizacyjne materiałów wymaganych przez Radę na podstawie kierowanych do Prezesa Funduszu wystąpień, stanowisk oraz żądanie sprawozdań i wyjaśnień dotyczących bieżącej działalności Funduszu;
6) przygotowywanie projektów wystąpień Przewodniczącego i członków Rady Funduszu do organów administracji publicznej;
7) przekazywanie Ministrowi Zdrowia i Ministrowi Finansów rocznych sprawozdań z działalności Funduszu;
8) opracowywanie danych dotyczących funkcjonowania Rady Funduszu oraz, we współpracy z Gabinetem Prezesa Funduszu, rad oddziałów wojewódzkich Funduszu jako instytucji dialogu społecznego i przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw pracy;
9) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Funduszu w części dotyczącej działalności Rady Funduszu;
10) prowadzenie rejestru uchwał Rady Funduszu i ich przechowywanie.
§  39. Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1. Komórka organizacyjna Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych jest właściwa w zakresie określania i realizacji w Funduszu zasad ochrony danych oraz przetwarzania informacji na podstawie:
1) przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
2) przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
3) zarządzeń Prezesa Funduszu.
2. Do zadań Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:
1) zapewnienie i kontrola przestrzegania w Funduszu przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym:
a) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
b) opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Centrali,
c) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
d) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Centrali albo wykonujących czynności zlecone na rzecz Centrali, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz wykazu osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
2) nadzór nad bezpieczeństwem fizycznym i bezpieczeństwem informacji, w tym:
a) nadzór nad ochroną fizyczną w obiektach Centrali,
b) obsługa monitoringu pracy urządzeń, instalacji i elektronicznego systemu dostępu do pomieszczeń,
c) nadzór nad realizacją przez komórki organizacyjne Centrali obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych osobowych oraz kontrola poprawności stosowania procedur w zakresie bezpieczeństwa informacji przez pracowników Funduszu,
d) bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania urządzeń, systemów i sieci informatycznych z wymaganiami bezpieczeństwa i procedurami bezpiecznej eksploatacji,
e) opracowanie i przestrzeganie szczegółowych wymagań bezpieczeństwa oraz procedur bezpieczeństwa dla systemów służących do przetwarzania informacji niejawnych, ich weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania,
f) administrowanie systemem teleinformatycznym do przetwarzania informacji niejawnych, zgodnie z zasadami i wymaganiami bezpieczeństwa;
3) przeprowadzanie, we współpracy z Zespołem Kontroli Wewnętrznej, kontroli planowych oraz zleconych przez Prezesa Funduszu kontroli doraźnych wykonywania przez oddziały wojewódzkie Funduszu zadań objętych zakresem działania Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
3. Pełnomocnikowi do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych podlega:
1) Kancelaria Tajna;
2) pod względem organizacyjnym Administrator Bezpieczeństwa Informacji, do którego zadań należy w szczególności:
a) zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Centrali,
b) koordynacja i nadzorowanie działalności administratorów bezpieczeństwa informacji w oddziałach wojewódzkich,
c) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych,
d) nadzór nad udostępnianiem danych osobowych na zewnątrz Funduszu,
e) wydawanie imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ich ewidencji,
f) nadzór nad procedurami nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych i rejestrowania tych uprawnień w systemach informatycznych.
§  40. Specjalista do Spraw BHP
1. Specjalista do Spraw BHP odpowiada za zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
2. Do podstawowych zadań Specjalisty do Spraw BHP należy w szczególności:
1) realizacja obowiązków wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 oraz z 2004 r. Nr 246, poz. 2468);
2) realizacja obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353 oraz z 2012 r. poz. 908);
3) przygotowywanie projektów wewnętrznych regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
4) współpraca z Biurem Kadr i Szkoleń w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także organizowania okresowych badań lekarskich pracowników Centrali;
5) współdziałanie z organami Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
6) współpraca z właściwymi terenowo organami Państwowej Straży Pożarnej w zakresie prewencji pożarowej i zwalczania pożarów.
§  41. Zespół Audytorów Wewnętrznych
1. Zespół Audytorów Wewnętrznych wspiera Prezesa Funduszu w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
2. Do podstawowych zadań Zespołu Audytorów Wewnętrznych należy w szczególności:
1) przygotowanie rocznego planu audytu opartego na analizie ryzyka i przedstawianie go do uzgodnienia i zatwierdzenia Prezesowi Funduszu;
2) przygotowanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu i przedstawianie Prezesowi Funduszu;
3) przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z rocznym planem audytu, a w przypadkach uzasadnionych również poza rocznym planem audytu;
4) opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów zawierających w szczególności:
a) rzetelne, obiektywne i niezależne ustalenie stanu faktycznego,
b) analizę przyczyn i skutków uchybień,
c) zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień oraz przekazywanie ich dyrektorom audytowanych oddziałów wojewódzkich Funduszu, dyrektorom komórek organizacyjnych Centrali oraz Prezesowi Funduszu;
5) przeprowadzanie czynności sprawdzających i przygotowywanie na ich podstawie notatek informacyjnych dla dyrektorów audytowanych oddziałów wojewódzkich Funduszu, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali oraz Prezesa Funduszu;
6) przygotowywanie zbiorczych informacji o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej oraz proponowanych usprawnieniach kontroli zarządczej;
7) przeprowadzanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnianie funkcjonowania Funduszu;
8) przeprowadzanie audytów wewnętrznych zleconych zgodnie z założeniami lub programem przekazanym przez Ministra Zdrowia lub Ministra Finansów;
9) współpraca z Gabinetem Prezesa Funduszu w sprawie ustalania zasad zarządzania ryzykiem w Centrali;
10) współpraca z komórką audytu wewnętrznego w Ministerstwie Zdrowia;
11) prowadzenie stałych i bieżących akt audytu wewnętrznego;
12) współpraca z organami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli i audytów.
§  42. Zespół Kontroli Wewnętrznej
1. Zespół Kontroli Wewnętrznej jest komórką organizacyjną właściwą w sprawie koordynacji kontroli wykonywanych przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Centrali w oddziałach wojewódzkich Funduszu, prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakresie określonym przez Prezesa Funduszu w odniesieniu do oddziałów wojewódzkich Funduszu i komórek organizacyjnych Centrali oraz za przygotowywanie wewnętrznych regulacji prawnych dotyczących kontroli realizowanych przez Centralę w oddziałach wojewódzkich Funduszu.
2. Do podstawowych zadań Zespołu Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:
1) opracowywanie rocznych planów kontroli wewnętrznej w podziale na kwartały oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Prezesowi Funduszu;
2) opracowywanie programów kontroli dla kontroli planowych;
3) współudział w opracowywaniu programów kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne Centrali pod względem zachowania zgodności z przyjętymi regulacjami wewnętrznymi odnośnie technik i metod wykonywania czynności kontrolnych oraz oceny kontrolowanych obszarów;
4) przeprowadzanie w komórkach organizacyjnych Centrali i oddziałach wojewódzkich kontroli planowych oraz doraźnych, zleconych przez Prezesa Funduszu;
5) udział, zgodnie z decyzją Prezesa, w planowych i doraźnych kontrolach przeprowadzanych w oddziałach wojewódzkich Funduszu przez inne komórki organizacyjne Centrali;
6) przygotowywanie upoważnień oraz prowadzenie rejestru upoważnień udzielonych przez Prezesa Funduszu do przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Zespół i pozostałe komórki organizacyjne Centrali;
7) monitorowanie wykonywania przez oddziały wojewódzkie i komórki organizacyjne Centrali zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Zespół;
8) sprawowanie nadzoru i monitorowanie wykonywania przez oddziały wojewódzkie i komórki organizacyjne Centrali wniosków i zaleceń pokontrolnych sformułowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli i inne uprawnione organy kontroli zewnętrznej;
9) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad Zespołami Kontroli Wewnętrznej w oddziałach wojewódzkich Funduszu;
10) sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań z realizacji planu kontroli, a także informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne;
11) przeprowadzanie okresowych szkoleń dla pracowników Funduszu dotyczących technik i metod wykonywania czynności kontrolnych;
12) rozpatrywanie zgodnie z zasadami Kodeksu postępowania administracyjnego, we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi, skarg i zażaleń składanych przez świadczeniodawców dotyczących działalności Funduszu, w tym na czynności dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu, z wyłączeniem art. 109, 160 i 161 ustawy;
13) koordynowanie kontroli przeprowadzanych w Centrali przez uprawnione organy kontroli zewnętrznej oraz prowadzenie ewidencji tych kontroli we współpracy z Gabinetem Prezesa Funduszu.
§  43. 4 Koordynator do Spraw Refundacji
1. Koordynator do Spraw Refundacji odpowiada za koordynowanie prac związanych z realizacją zadań Funduszu wynikających z ustawy o refundacji, w komórkach organizacyjnych Centrali.
2. Do podstawowych zadań Koordynatora do Spraw Refundacji należy w szczególności:
1) składanie Prezesowi Funduszu raportów dotyczących kosztów refundacji w podziale zgodnym z klasyfikacją ATC;
2) przedstawianie Prezesowi Funduszu analiz i rekomendacji dotyczących opracowywanych zmian w refundacji z podziałem zgodnym ze strukturą planu finansowego, na podstawie trendów w realizacji refundacji;
3) analiza ryzyka mechanizmów refundacyjnych;
4) koordynacja działań przedstawicieli Prezesa Funduszu w Radzie Przejrzystości;
5) koordynacja działań przedstawicieli Prezesa Funduszu w Komisji Ekonomicznej;
6) przedstawianie stanowisk Prezesa Funduszu przedstawicielom Funduszu w Radzie Przejrzystości w zakresie wysokości środków finansowych możliwych do przeznaczenia na refundację;
7) opracowywanie strategii negocjacyjnych przedstawicieli Prezesa Funduszu w Komisji Ekonomicznej;
8) informowanie Prezesa Funduszu o przebiegu prac Komisji Ekonomicznej na podstawie raportów przedstawicieli Prezesa Funduszu;
9) analiza skutków ekonomiczno-finansowych funkcjonowania ustawy o refundacji;
10) analiza obowiązujących aktów prawnych w zakresie dostępności świadczeniobiorców do świadczeń lekowych;
11) przygotowywanie, we współpracy z Departamentem Informatyki, planów i projektów rozwoju systemów informatycznych dotyczących przetwarzania danych o refundacji;
12) współudział w pracach legislacyjnych dotyczących refundacji leków;
13) przygotowywanie dla Prezesa Funduszu materiałów dotyczących refundacji leków.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  5 SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

1 Załącznik nr 1 § 10 pkt 19 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 21/2014/GPF z dnia 29 kwietnia 2014 r. (NFZ.14.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2014 r.
2 Załącznik nr 1 § 25 ust. 2 pkt 23 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 56/2013/GPF z dnia 2 października 2013 r. (NFZ.13.56) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 października 2013 r.
3 Załącznik nr 1 § 29 ust. 2 pkt 22 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 56/2013/GPF z dnia 2 października 2013 r. (NFZ.13.56) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 października 2013 r.
4 Załącznik nr 1 § 43 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 21/2014/GPF z dnia 29 kwietnia 2014 r. (NFZ.14.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2014 r.
5 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 21/2014/GPF z dnia 29 kwietnia 2014 r. (NFZ.14.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2014 r.