Regulamin organizacyjny Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2006.5.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997) zarządza się, co następuje:
§  1.
Biuru Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej, zwanemu dalej "Biurem", nadaje się regulamin organizacyjny określający zakres jego zadań, strukturę wewnętrzną oraz zakres obowiązków i uprawnień dyrektora Biura, zwanego dalej "dyrektorem", stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Oświadczenie, o którym mowa w § 6 załącznika do zarządzenia, dyrektor mianowany przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, składa w terminie 14 dni od dnia jego wejścia w życie.
§  3.
1.
Traci moc zarządzenie Nr 51 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 61, z 2005 r. Nr 6, poz. 36 i Nr 8, poz. 55).
2.
Decyzje, wytyczne i instrukcje wydane na podstawie zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, zachowują moc o ile nie są sprzeczne z niniejszym zarządzeniem.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

BIURA TECHNIKI I ZAOPATRZENIA KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ
§ 1.
Biuro jest jednostką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej właściwą do:
1)
organizowania procesu zaopatrywania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej i gospodarowania mieniem w zakresie gospodarki transportowej, paliwowo-energetycznej, mundurowej, żywnościowej oraz gospodarowania sprzętem lotniczym i techniki morskiej, drukami i formularzami służbowymi, wydawnictwami topograficznymi i kartograficznymi, sprzętem i materiałami uzbrojenia oraz techniki specjalnej, z wyłączeniem mienia, którym gospodarowanie przekazano innym jednostkom organizacyjnym;
2)
planowania i przygotowania, zgodnie z przepisami i procedurami Unii Europejskiej, postępowań przetargowych finansowanych z udziałem środków zagranicznych, przyznawanych na podstawie umów międzynarodowych w ramach właściwości Biura, nie powierzonych do realizacji innym jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej;
3)
sprawowania nadzoru nad:
a)
jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej w zakresie gospodarowania mieniem i działalności pozostającej we właściwości Biura,
b)
działalnością lotniczą Straży Granicznej,
c) 1
(uchylona);
4)
realizowania przedsięwzięć związanych z planowaniem obronnym oraz działalnością w sytuacjach kryzysowych należących do właściwości Biura;
5)
opracowywania i opiniowania projektów aktów prawnych regulujących problematykę pozostającą we właściwości Biura;
6)
współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej i Komendy Głównej Straży Granicznej, organami administracji rządowej, partnerami zagranicznymi i innymi instytucjami w zakresie przyznawania i wykorzystywania środków finansowych w ramach funduszy celowych oraz innych środków finansowych na realizację zaopatrzenia materiałowo-technicznego i działalności inwestycyjno-remontowej, zgodnie z właściwością Biura.
§  2.
Do szczegółowego zakresu zadań Biura należy:
1)
w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Straży Granicznej:
a)
sporządzanie planów wydatków budżetowych i zamówień publicznych dotyczących zakupów realizowanych przez Biuro,
b)
opracowywanie analiz i dokonywanie weryfikacji potrzeb zaopatrzeniowych zgłoszonych przez jednostki organizacyjne Straży Granicznej,
c)
dokonywanie oceny zgłoszonych potrzeb pod kątem ich zgodności z normami należności oraz możliwości finansowych, wynikających z ogólnych potrzeb zaopatrzenia Straży Granicznej w środki materiałowo-techniczne, sprzęt i wyposażenie,
d)
realizowanie zakupów zgodnie z planem finansowym Biura oraz udział przedstawicieli Biura nadzorujących gospodarkę mieniem danego rodzaju w Straży Granicznej lub odpowiedzialnych za zaopatrzenie w postępowaniach mających na celu udzielenie zamówienia publicznego,
e)
zawieranie umów na dostawy i usługi na warunkach ustalonych po rozstrzygnięciu przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
f)
organizowanie i koordynowanie odbioru i dystrybucji sprzętu i materiałów zakupowanych w ramach właściwości Biura,
g)
współudział w prowadzeniu analiz, monitorowaniu i kontroli wykorzystania przedmiotu zakupów w dalszej eksploatacji, zgłaszanie wniosków stanowiących podstawę do opracowywania danych dotyczących potrzeb zaopatrzeniowych Straży Granicznej,
h)
dokonywanie zakupów ze środków przyznawanych w ramach funduszy celowych oraz innych środków finansowych na realizację zaopatrzenia materiałowo-technicznego zgodnie z właściwością Biura,
i)
organizowanie, koordynowanie i nadzór nad prawidłowością utrzymywania specjalistycznych uprawnień personelu lotniczego Straży Granicznej,
j)
planowanie i weryfikowanie nalotu w zakresie działalności lotniczej oddziałów Straży Granicznej,
k)
sprawowanie nadzoru nad operacjami lotniczymi lotnictwa Straży Granicznej,
l)
sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem lotniczym Straży Granicznej,
m)
sprawowanie nadzoru i koordynowanie zabezpieczenia materiałowo-technicznego statków powietrznych i jednostek pływających Straży Granicznej,
n)
sprawowanie nadzoru nad procesem zarządzania obsługą techniczną statków powietrznych Straży Granicznej,
o)
organizowanie i koordynowanie specjalistycznego szkolenia personelu lotniczego Straży Granicznej,
p) 2
nadawanie, uznawanie i cofanie specjalistycznych uprawnień personelowi lotniczemu Straży Granicznej, z wyłączeniem uprawnień nadawanych przez organ nadzoru lotniczego i wpisywanych do licencji,
q)
sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem gospodarki transportowej, paliwowo-energetycznej, mundurowej, żywnościowej oraz gospodarowaniem sprzętem lotniczym i techniki morskiej, drukami i formularzami służbowymi, wydawnictwami kartograficznymi i topograficznymi, sprzętem i materiałami uzbrojenia oraz techniki specjalnej, sprzętem kwaterunkowym, a także inżynieryjno-technicznym,
r)
sprawowanie nadzoru nad budownictwem służbowym, mieszkaniowym i socjalnym realizowanym dla potrzeb Straży Granicznej,
s) 3
(uchylona),
t)
sprawowanie nadzoru i koordynowanie działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej,
u)
prowadzenie wymaganych ewidencji i sprawozdawczości, opracowywanie ocen, analiz i sporządzanie informacji w zakresie właściwości Biura,
v)
opracowywanie oraz uczestnictwo w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych regulujących w Straży Granicznej problematykę w zakresie właściwości Biura,
w)
organizowanie odpraw instruktażowo-szkoleniowych w zakresie właściwości Biura,
x)
opracowywanie założeń do planów logistycznego zabezpieczania, podwyższania i obniżania gotowości obronnej Straży Granicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny,
y)
opracowywanie norm i tabel należności sprzętu i materiałów na zaspokojenie potrzeb Straży Granicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny;
2)
współdziałanie, w zakresie właściwości Biura, z jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej i Komendy Głównej Straży Granicznej, organami administracji publicznej, partnerami zagranicznymi i innymi instytucjami;
3)
zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości będących w trwałym zarządzie Komendy Głównej Straży Granicznej na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2005 Nr 54, poz. 456);
4) 4
prowadzenie ewidencji w księgach pomocniczych dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych.
§  3.
W skład Biura wchodzą:
1)
Kierownictwo;
2)
Zespół Stanowisk Samodzielnych;
3)
Wydział Ekonomiczno-Organizacyjny;
4)
Wydział Gospodarki Transportowej;
5)
Wydział Techniki Lotniczej i Morskiej;
6)
Wydział Operacji Lotniczych;
7)
Wydział Techniki Specjalnej;
8)
Wydział Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej;
9)
Wydział Nadzoru nad Gospodarką Mieszkaniową i Kwaterunkową;
10)
Wydział Nadzoru nad Inwestycjami i Nieruchomościami.
§  4.
1.
Biurem kieruje dyrektor przy pomocy swoich zastępców i naczelników wydziałów oraz przy współudziale głównego specjalisty.
2.
Dyrektor jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w Biurze.
§  5.
1.
Do zakresu obowiązków dyrektora należy w szczególności:
1)
organizowanie, kierowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością komórek organizacyjnych Biura;
2)
współdziałanie z kierownikami jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w zakresie realizacji zadań służbowych;
3) 5
dokonywanie zakupu rzeczowych aktywów oraz usług zgodnie z planem wydatków budżetowych Biura i obowiązującymi przepisami;
3a) 6
dokonywanie zakupów ze środków finansowych przyznawanych na realizację zaopatrzenia materiałowo-technicznego Straży Granicznej;
4)
nadzorowanie realizacji postanowień zawartych w umowach, o których mowa w ust. 2 pkt 1;
5) 7
przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie powierzonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej.
1a. 8
Dyrektorowi Biura powierza się obowiązki w zakresie gospodarki finansowej określonej w § 1 pkt 1-3 oraz w § 2 pkt 1 lit. a - j, m - o, q - r i t - y oraz pkt 3 i czyni odpowiedzialnym za ich realizację.
2.
Dyrektor jest uprawniony do:
1)
zawierania, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, umów dotyczących dostaw, usług, użyczenia i przyjmowania darowizn rzeczowych oraz sprzętu i wyposażenia do testowania lub badań, w zakresie właściwości Biura;
2)
wyrażania zgody, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, na zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości będących w trwałym zarządzie Komendy Głównej Straży Granicznej na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy, o której mowa w § 2 pkt 3;
3)
opiniowania kandydatów na stanowiska naczelników wydziałów i kierowników samodzielnych sekcji, nad którymi Biuro sprawuje merytoryczny nadzór w oddziałach Straży Granicznej;
4)
powoływania spośród podległych mu funkcjonariuszy i pracowników Biura zespołów o charakterze stałym lub doraźnym, w celu realizacji określonych zadań;
5)
pisemnego upoważniania podległych funkcjonariuszy i pracowników do podejmowania decyzji w jego imieniu, jeśli wymagać tego będzie charakter realizowanych zadań;
6)
zlecania podległym funkcjonariuszom i pracownikom, na czas określony, wykonywania innych zadań niż ustalone w zakresach obowiązków na zajmowanych przez nich stanowiskach służbowych;
7)
składania wniosków w sprawach osobowych podległych funkcjonariuszy i pracowników;
8)
wydawania decyzji, wytycznych i instrukcji w sprawach pozostających we właściwości Biura;
9)
zatwierdzania, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, dowodów księgowych potwierdzających dokonanie operacji gospodarczych w zakresie właściwości Biura;
10)
potwierdzania pod względem merytorycznym:
a)
rozliczeń krajowych podróży służbowych podległych mu funkcjonariuszy i pracowników,
b)
wydatków reprezentacyjnych dyrektora oraz jego zastępców;
11)
wyrażania, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, zgody na brakowanie znajdujących się w Biurze dokumentów manipulacyjnych o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym, oznaczonych symbolem "BC" oraz wtórników i kopii akt przekazanych do archiwum w drodze zatwierdzenia protokołów brakowania tych dokumentów.
§  6.
Dyrektor w terminie 14 dni od mianowania na stanowisko służbowe składa pisemne oświadczenie o przyjęciu obowiązków i uprawnień dyrektora określonych w regulaminie organizacyjnym Biura, potwierdzone czytelnym podpisem, które następnie przekazywane jest do Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej w celu włączenia do akt osobowych dyrektora. Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej umieszcza na oświadczeniu pieczęć swojej jednostki organizacyjnej.
§  7.
Zastępcy dyrektora, w zakresie swoich obowiązków, uprawnieni są do:
1)
zawierania, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, umów dotyczących dostaw, usług, użyczenia i przyjmowania darowizn rzeczowych oraz sprzętu i wyposażenia do testowania lub badań, w zakresie właściwości Biura;
2)
podejmowania decyzji w sprawie dokonywania zakupów do kwoty stanowiącej równowartość 6.000 euro, przeliczonej zgodnie z przepisami w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych;
3)
zatwierdzania w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej dowodów księgowych potwierdzających dokonanie operacji gospodarczych, o których mowa w pkt 2, oraz wynikających z umów, o których mowa w pkt 1;
4)
zatwierdzania w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, pod względem merytorycznym, dowodów księgowych należności w zakresie świadczeń pieniężnych w zamian za umundurowanie i wyżywienie dla funkcjonariuszy Komendy Głównej Straży Granicznej;
5)
nadzorowania realizacji postanowień zawartych w umowach, o których mowa w pkt 1;
6)
potwierdzania pod względem merytorycznym rozliczeń krajowych podróży podległych im funkcjonariuszy i pracowników.
§  8.
Naczelnicy wydziałów, w zakresach swoich obowiązków, upoważnieni są do:
1)
podejmowania decyzji w sprawie dokonywania zakupów realizowanych w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551);
2)
zatwierdzania w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej faktur, not księgowych i ich korekt, potwierdzających dokonanie operacji finansowych do kwoty 2.000 zł.;
3)
zatwierdzania dokumentów związanych z przyjęciem i wydaniem towarów z magazynu bez względu na ich wartość w zakresie właściwości Wydziału.
1 Załącznik § 1 pkt 3 lit. c) uchylona przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 37 z dnia 19 marca 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.4.34) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 marca 2007 r.
2 Załącznik § 2 pkt 1 lit. p) zmieniona przez § 1 zarządzenia nr 75 z dnia 19 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.KGSG.06.11.103) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 grudnia 2006 r.
3 Załącznik § 2 pkt 1 lit. s) uchylona przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia nr 37 z dnia 19 marca 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.4.34) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 marca 2007 r.
4 Załącznik § 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia nr 37 z dnia 19 marca 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.4.34) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 marca 2007 r.
5 Załącznik § 5 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) tiret pierwsze zarządzenia nr 37 z dnia 19 marca 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.4.34) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 marca 2007 r.
6 Załącznik § 5 ust. 1 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 3 lit. a) tiret drugie zarządzenia nr 37 z dnia 19 marca 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.4.34) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 marca 2007 r.
7 Załącznik § 5 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 3 lit. a) tiret trzecie zarządzenia nr 37 z dnia 19 marca 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.4.34) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 marca 2007 r.
8 Załącznik § 5 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia nr 37 z dnia 19 marca 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.4.34) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 marca 2007 r.