Regulamin organizacyjny Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2002.2.24

Akt utracił moc
Wersja od: 12 sierpnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 8 kwietnia 2002 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:
§  1.
Biuru Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej nadaje się regulamin organizacyjny określający zakres jego zadań, strukturę wewnętrzną oraz zakres obowiązków i uprawnień dyrektora Biura, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Traci moc zarządzenie nr Pf-58 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zmienione zarządzeniami nr Pf-3 z dnia 9 lutego 2000 r., nr Pf-26 z dnia 14 czerwca 2000 r. i nr Pf-36 z dnia 23 sierpnia 2000 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2002 r., z wyjątkiem:
1)
§ 5 ust. 2 pkt 1 załącznika do zarządzenia, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia, wydanego na podstawie art. 9e ust. 20 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,
2)
§ 5 ust. 2 pkt 2 załącznika do zarządzenia, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 9f ust. 7 ustawy, o której mowa w pkt 1,
3)
§ 5 ust. 2 pkt 3 załącznika do zarządzenia, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 9g ust. 7 ustawy, o której mowa w pkt 1.
..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej
§  1.
Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zwane dalej "Biurem", jest jednostką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej, zwanej dalej "KGSG", powołaną do rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania zagrożeń godzących w wykonywanie ustawowych zadań Straży Granicznej.
§  2.
Do zakresu zadań Biura należy:
1)
rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń, w zakresie właściwości Straży Granicznej, popełnionych przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej,
2)
prowadzenie postępowań w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego popełnionych przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
3) 1
w sprawach o przestępstwa, o których mowa w pkt 1 i 2:
a)
przeprowadzanie w niezbędnym zakresie, w wypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów ujawnionych przestępstw przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem,
b)
przeprowadzanie, na polecenie prokuratora, śledztwa w określonym zakresie lub dokonywanie poszczególnych czynności śledztwa w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
4)
ujawnianie i rozpoznawanie występowania w Straży Granicznej zjawisk ujemnie wpływających na stan ochrony granicy państwowej i kontrolę ruchu granicznego,
5)
ujawnianie przypadków naruszeń dyscypliny służbowej, nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej, a także innych przypadków, w których funkcjonariusz Straży Granicznej podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej,
6)
uczestniczenie w badaniu zdarzeń podlegających meldowaniu w systemie służb dyżurnych operacyjnych Straży Granicznej do dyżurnego operacyjnego KGSG, poprzez obligatoryjne powoływanie funkcjonariuszy Biura w skład komisji wyjaśniającej okoliczności użycia broni przez funkcjonariusza Straży Granicznej, a także powoływanie, na wniosek dyrektora Biura lub właściwego miejscowo naczelnika wydziału zamiejscowego Biura, funkcjonariusza Biura w skład komisji wyjaśniającej okoliczności innego zdarzenia,
7) 2
prowadzenie ewidencji wykonywanych przez Biuro czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz czynności, o których mowa w pkt 3,
7a) 3
gospodarowanie funduszem operacyjnym w Biurze,
8)
gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji o ujawnionych i rozpoznawanych nieprawidłowościach oraz zagrożeniach w funkcjonowaniu Straży Granicznej, a także opracowywanie materiałów sprawozdawczych, porównawczych, prognoz i analiz w tym zakresie dla Komendanta Głównego Straży Granicznej,
9)
informowanie komendantów oddziałów (ośrodków szkolenia) Straży Granicznej, Komendanta Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa-Okęcie i kierowników jednostek organizacyjnych KGSG, o ujawnionych przez Biuro przypadkach naruszenia prawa i dyscypliny służbowej przez podległych im funkcjonariuszy i pracowników oraz o stwierdzonych przez Biuro nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podległych im jednostek organizacyjnych,
10)
monitorowanie sposobu wdrażania, zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, wniosków zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej,
11)
informowanie Komendanta Głównego Straży Granicznej o ujawnionych przez Biuro nieprawidłowościach w zakresie współdziałania organów Straży Granicznej z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz państwowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi,
12) 4
wykonywanie czynności sprawdzających oraz opiniowanie kandydatów do służby i pracy w Straży Granicznej;
12a) 5
wyrażanie stanowiska w sprawach funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej proponowanych do:
a)
wyróżnienia udzielanego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Komendanta Głównego Straży Granicznej, komendanta oddziału lub komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej,
b)
wzięcia udziału w szkoleniach zagranicznych lub organizowanych przez podmiot zagraniczny,
12b) 6
wyrażanie stanowiska w sprawach funkcjonariuszy Straży Granicznej:
a)
występujących z prośbą o zaopiniowanie podania o wydanie pozwolenia na broń,
b)
proponowanych do:

- mianowania na stanowiska służbowe określone w odrębnych przepisach, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową,

- mianowania na wyższy stopień,

- oddelegowania do pełnienia służby poza granicami państwa,

- skierowania na przeszkolenie specjalistyczne wymagane do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej,

c)
w innych przypadkach, niż określone w lit. a i b, na wniosek właściwych przełożonych,
12c) 7
wyrażanie stanowiska w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, ich małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, składanych komendantom oddziałów Straży Granicznej, Komendantowi Centrum Szkolenia Straży Granicznej i Komendantowi Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej,
13)
opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§  3.
1.
W celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, Biuro współdziała z:
1)
komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
2) 8
Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją Wywiadu, Żandarmerią Wojskową, Wojskowymi Służbami Informacyjnymi, organami administracji celnej i innymi organami administracji rządowej, prokuraturą, jednostkami samorządu terytorialnego oraz państwowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi.
2.
W sprawach, o których mowa § 2 pkt 9, dyrektor Biura w porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych KGSG oraz odpowiednio naczelnik wydziału II Biura w porozumieniu z Komendantem Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, a także naczelnicy wydziałów zamiejscowych Biura w porozumieniu z właściwymi miejscowo komendantami oddziałów (ośrodków szkolenia) Straży Granicznej, po uzgodnieniu propozycji co do dalszego postępowania, mogą ustalić wspólny plan działań.
§  4. 9
1.
Funkcjonariusze Biura realizując zadania, o których mowa w § 2 , uprawnieni są do:
1)
żądania od funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wyjaśnień oraz niezbędnej pomocy w zakresie związanym z realizacją zadań służbowych,
2)
po okazaniu pisemnego upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej:
a)
przeglądania materiałów i dokumentów służbowych, w tym zawierających informacje niejawne, z wyłączeniem dokumentacji czynności operacyjno-rozpoznawczych, ich finansowania i ewidencjonowania, a także żądania przesłania tych dokumentów do Biura,
b)
wykonywania odpisów i kserokopii z materiałów i dokumentów służbowych nie zawierających informacji niejawnych,
c)
wstępu na teren wszystkich obiektów oraz do pomieszczeń, w tym stacji szyfrowych w czasie gdy nie jest wykonywana praca szyfrowa.
2.
Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik do regulaminu.
§  5.
1.
W celu realizacji zadań, o których mowa w § 2 pkt 6, funkcjonariusze Biura mogą prowadzić czynności wyjaśniające, a w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, 4 i 5 oraz 12, uzyskiwać informacje, w tym także niejawne.
2.
W celu realizacji zadań, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, funkcjonariusze Biura uprawnieni są do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym polegających na:
1)
prowadzeniu kontroli operacyjnej,
2)
dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót jest zabroniony, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej,
3)
niejawnym nadzorowaniu wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.
§  6.
1.
W skład Biura wchodzą:
1)
Kierownictwo,
2)
Zespół Stanowisk Samodzielnych,
3)
Wydział I,
4)
Wydział II,
5)
Wydział III,
6)
Wydział IV Zamiejscowy w Kętrzynie,
7)
Wydział V Zamiejscowy w Białymstoku,
8)
Wydział VI Zamiejscowy w Chełmie,
9)
Wydział VII Zamiejscowy w Przemyślu,
10)
Wydział VIII Zamiejscowy w Nowym Sączu,
11)
Wydział IX Zamiejscowy w Raciborzu,
12)
Wydział X Zamiejscowy w Kłodzku,
13)
Wydział XI Zamiejscowy w Lubaniu,
14)
Wydział XII Zamiejscowy w Krośnie Odrzańskim,
15)
Wydział XIII Zamiejscowy w Szczecinie,
16)
Wydział XIV Zamiejscowy w Gdańsku,
17)
Wydział XV Zamiejscowy w Koszalinie.
2.
Komórki organizacyjne, wymienione w ust. 1 pkt 6-17, pozostają na zaopatrzeniu właściwych miejscowo komendantów oddziałów i komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.
§  7.
1.
Obsługę kadrową Biura wykonuje funkcjonariusz wyznaczony przez dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGSG w porozumieniu z dyrektorem Biura.
2.
Udzielanie informacji o funkcjonariuszach Biura wymaga zgody dyrektora Biura.
§  8.
1.
Biurem kieruje dyrektor przy pomocy zastępców dyrektora, głównych specjalistów i naczelników wydziałów.
2.
Dyrektor Biura jest przełożonym funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę i zatrudnionych w Biurze.
§  9.
1.
Do zakresu obowiązków dyrektora Biura należy w szczególności:
1)
organizowanie pracy Biura oraz zapewnienie warunków do sprawnego i skutecznego wykonywania zadań,
2)
nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania przez podległych funkcjonariuszy i pracowników zadań wynikających z zakresu ich obowiązków i uprawnień,
3)
przedkładanie Komendantowi Głównemu Straży Granicznej:
a)
informacji i analiz dotyczących stanu bezpieczeństwa wewnętrznego w Straży Granicznej,
b)
sprawozdań i informacji z działalności Biura,
4)
organizowanie i koordynowanie współdziałania, o którym mowa w § 3 ust. 1,
4a) 10
dokonywanie analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, ich małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, składanych Komendantowi Głównemu Straży Granicznej,
5)
wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2.
Dyrektor Biura jest uprawniony do:
1)
wydawania decyzji, wytycznych i poleceń w sprawach związanych z zakresem działania Biura,
2)
występowania do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskami zmierzającymi do poprawy stanu bezpieczeństwa wewnętrznego w Straży Granicznej,
3)
upoważniania na piśmie podległych funkcjonariuszy i pracowników do załatwiania określonych spraw w jego imieniu,
4)
powoływania spośród podległych mu funkcjonariuszy i pracowników zespołów i komisji, na stałe lub do wykonywania poszczególnych zadań, określając zakres ich zadań, tryb pracy i okres działania,
5)
zlecania podległym funkcjonariuszom i pracownikom, na czas określony potrzebami służby i pracy, wynikającymi z zakresu zadań Biura, wykonywania innych zadań niż określone w ich zakresach obowiązków i uprawnień na zajmowanych stanowiskach służbowych,
6)
wyrażania, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, zgody na brakowanie dokumentów manipulacyjnych o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym, oznaczonych symbolem "BC", oraz wtórników i kopii akt przekazanych do archiwum, znajdujących się w Biurze, w drodze zatwierdzenia protokołu brakowania tych dokumentów,
7)
zatwierdzania w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej:
a)
wydatków reprezentacyjnych dyrektora Biura oraz zastępców dyrektora Biura według limitów określonych na odrębnych zasadach,
b)
rozliczeń kosztów krajowych podróży służbowych funkcjonariuszy i pracowników Biura.

Załącznik 11

WZÓR

UPOWAŻNIENIA FUNKCJONARIUSZA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ

grafika

1 Załącznik § 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 26 z dnia 12 sierpnia 2003 r. (Dz.Urz.KGSG.03.3.33) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 sierpnia 2003 r.
2 Załącznik § 2 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 26 z dnia 12 sierpnia 2003 r. (Dz.Urz.KGSG.03.3.33) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 sierpnia 2003 r.
3 Załącznik § 2 pkt 7a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 26 z dnia 12 sierpnia 2003 r. (Dz.Urz.KGSG.03.3.33) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 sierpnia 2003 r.
4 Załącznik § 2 pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 1 z dnia 7 stycznia 2003 r. (Dz.Urz.KGSG.03.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 stycznia 2003 r.
5 Załącznik § 2 pkt 12a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 1 z dnia 7 stycznia 2003 r. (Dz.Urz.KGSG.03.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 stycznia 2003 r.
6 Załącznik § 2 pkt 12b dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 1 z dnia 7 stycznia 2003 r. (Dz.Urz.KGSG.03.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 stycznia 2003 r.
7 Załącznik § 2 pkt 12c dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 1 z dnia 7 stycznia 2003 r. (Dz.Urz.KGSG.03.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 stycznia 2003 r.
8 Załącznik § 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 1 z dnia 7 stycznia 2003 r. (Dz.Urz.KGSG.03.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 stycznia 2003 r.
9 Załącznik § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 1 z dnia 7 stycznia 2003 r. (Dz.Urz.KGSG.03.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 stycznia 2003 r.
10 Załącznik § 9 ust. 1 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 1 z dnia 7 stycznia 2003 r. (Dz.Urz.KGSG.03.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 stycznia 2003 r.
11 Załącznik dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 1 z dnia 7 stycznia 2003 r. (Dz.Urz.KGSG.03.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 stycznia 2003 r.