Dziennik resortowy

Dz.Urz.CBA.2013.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/13
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664) zarządza się, co następuje:
§  1. Biuru Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", nadaje się regulamin organizacyjny, określający jego:
1) strukturę organizacyjną;
2) organizację kierowania i funkcje;
3) zadania komórek organizacyjnych.
§  2. W skład Biura Logistyki CBA, zwanego dalej "Biurem", wchodzą:
1) Wydział Administracyjno-Gospodarczy, w którego strukturze znajduje się Sekcja do Spraw Obsługi Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego CBA w Lucieniu;
2) Wydział Inwestycji;
3) Sekcja Gospodarowania i Eksploatacji Transportu;
4) Samodzielne Stanowisko Kancelaryjno-Biurowe.
§  3.
1. Dyrektor Biura kieruje Biurem przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 1-3, a w szczególności dokonuje podziału pracy i nadzoruje wykonanie poszczególnych zadań oraz ocenia pracę podległych funkcjonariuszy i pracowników.
2. W przypadku nieobecności dyrektora Biura zastępuje go kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 2 pkt 2.
3. W przypadku jednoczesnej nieobecności osób, o których mowa w ust. 2, dyrektora Biura zastępuje wyznaczona przez niego osoba.
§  4. Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań określonych w niniejszym regulaminie, w zakresach obowiązków i odpowiedzialności podległych mu funkcjonariuszy i pracowników oraz zadań zleconych przez Szefa CBA.
§  5.
1. Kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w§ 2 pkt 1-3, kierują ich pracami i są odpowiedzialni za prawidłową i terminową realizację ich zadań.
2. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jego zadania wykonuje zastępca albo osoba wskazana przez dyrektora Biura.
§  6.
1. Dyrektor Biura określa zadania oraz sporządza zakresy obowiązków i odpowiedzialności, o których mowa w decyzji nr 203/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie zakresów obowiązków i odpowiedzialności funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 89 i 94 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 28), dla kierowników komórek organizacyjnych oraz podległych mu bezpośrednio funkcjonariuszy i pracowników.
2. Zakresy, o których mowa w ust. 1, dla pozostałych funkcjonariuszy i pracowników sporządzają kierownicy komórek organizacyjnych, w których te osoby pełnią służbę lub pracują.
§  7.
1. Stan etatowy Biura określa odrębna decyzja Szefa CBA.
2. Schemat organizacyjny Biura stanowi załącznik do zarządzenia.
§  8.
1. Do zadań Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należy:
1) administrowanie nieruchomościami CBA;
2) prowadzenie oraz bieżące aktualizowanie ewidencji głównej ilościowo-wartościowej składników majątku ruchomego CBA, z wyłączeniem sprzętu teleinformatycznego;
3) administrowanie i gospodarowanie składnikami majątku ruchomego CBA z wyłączeniem sprzętu teleinformatycznego i środków transportu, w tym przeprowadzanie okresowych oględzin i określanie dalszej przydatności składników majątku ruchomego CBA;
4) opracowywanie i wnioskowanie o zmiany rzeczowego planu wydatków oraz planu zamówień publicznych zgodnie z właściwością Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, w tym dokonywanie analiz zaangażowania i wykorzystywania środków finansowych;
5) przygotowywanie projektów umów oraz nadzór nad realizacją zawartych umów, w zakresie właściwości Wydziału Administracyjno-Gospodarczego;
6) zapewnianie przeglądów, eksploatacji, napraw i konserwacji nieruchomości i infrastruktury z nią powiązanej oraz wyposażenia technicznego nieruchomości, w tym w odniesieniu do systemów awaryjnego zasilania energetycznego;
7) zapewnianie napraw i konserwacji sprzętu oraz wyposażenia zgodnie z właściwością Wydziału Administarcyjno-Gospodarczego;
8) zapewnienie bieżącej konserwacji nieruchomości w Warszawie;
9) przygotowywanie oraz realizowanie, zgodnie z właściwością Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, zatwierdzonych zapotrzebowań na dostawy, usługi oraz roboty budowlane na rzecz jednostek organizacyjnych CBA, o wartości nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.);
10) obsługa głównego magazynu broni;
11) przyjmowanie i wydawanie uzbrojenia i wyposażenia, prowadzenie ewidencji z tym związanej oraz zapewnianie amunicji na rzecz jednostek organizacyjnych CBA;
12) realizacja konwojów na rzecz Biura;
13) rozliczanie funkcjonariuszy i pracowników CBA z pobranych składników majątku ruchomego CBA, z wyłączeniem sprzętu teleinformatycznego i środków transportu;
14) ubezpieczanie składników majątku ruchomego i nieruchomości CBA, z wyłączeniem środków transportu, oraz prowadzenie postępowań szkodowych i likwidacyjnych;
15) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia oraz uczestniczenie w procedurach przewidzianych przepisami prawa zamówień publicznych, zgodnie z właściwością Wydziału Administracyjno-Gospodarczego;
16) prowadzenie stanowiska rejestracji dokumentów niejawnych;
17) opiniowanie i przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji dotyczących zadań Wydziału Administracyjno-Gospodarczego;
18) współpraca z jednostkami organizacyjnymi CBA oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie obsługi administracyjnej i logistycznej zgodnie z właściwością Wydziału Administracyjno-Gospodarczego;
19) nadzór nad obsługą kancelaryjną Biura prowadzoną przez Samodzielne Stanowisko Kancelaryjno-Biurowe w zakresie przestrzegania przepisów;
20) nadzór nad prawidłowością prowadzenia spraw osobowych funkcjonariuszy i pracowników Biura przez Samodzielne Stanowisko Kancelaryjno-Biurowe;
21) zapewnianie zastępstwa na Samodzielnym Stanowisku Kancelaryjno-Biurowym;
22) obsługa programu NIWA w zakresie właściwości Wydziału Administracyjno-Gospodarczego;
23) realizacja innych zadań na polecenie Szefa CBA, jego zastępców lub dyrektora Biura.
2. W zakresie właściwości Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, do zadań Sekcji do Spraw Obsługi Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego CBA w Lucieniu, zwanego dalej "Ośrodkiem", należy w szczególności wykonywanie na jego rzecz zadań, o których mowa w § 8 pkt 1, 5, 7, 9, 18 i 23, a ponadto:
1) zapewnienie odpowiednich warunków dotyczących ochrony bezpieczeństwa, życia i zdrowia osób przebywających na terenie Ośrodka;
2) współpraca z Biurem Kadr i Szkolenia CBA w zakresie ustalania terminów i potrzeb szkoleniowych w odniesieniu do Ośrodka;
3) zapewnienie warunków lokalowych oraz wyżywienia na czas szkoleń lub innych przedsięwzięć organizowanych w Ośrodku;
4) dokonywanie analiz zaangażowania i wykorzystywania środków finansowych poniesionych na rzecz obsługi Ośrodka;
5) planowanie i rozliczanie pobytów indywidualnych w Ośrodku;
6) prowadzenie dokumentacji księgowej związanej z obsługą Ośrodka;
7) prowadzenie sekretariatu Ośrodka;
8) prowadzenie dokumentacji kadrowej osób zatrudnionych w Ośrodku;
9) współdziałanie przy wykonywaniu zadań w zakresie przeglądów, eksploatacji i konserwacji nieruchomości i infrastruktury z nią powiązanej oraz wyposażenia technicznego Ośrodka;
10) zapewnienie bieżącej konserwacji i utrzymania porządku nieruchomości Ośrodka, w szczególności obiektów i terenu zielonego.
§  9. Do zadań Wydziału Inwestycji należy:
1) pozyskiwanie nieruchomości z przeznaczeniem na siedziby jednostek organizacyjnych CBA oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
2) wykonywanie prawa trwałego zarządu na nieruchomościach Skarbu Państwa będących w użytkowaniu CBA oraz regulowanie stanów prawnych z tym związanych;
3) planowanie i realizowanie wydatków budżetowych oraz planu zamówień publicznych w dziedzinie inwestycji oraz remontów dla jednostek organizacyjnych CBA, mających na celu zapewnienie bazy lokalowej i poprawę warunków lokalowych;
4) sporządzanie koncepcji funkcjonalno-użytkowych dla planowanych zamierzeń remontowych;
5) opracowywanie programów inwestycji oraz uzgadnianie ich z użytkownikami i jednostkami organizacyjnymi CBA współodpowiedzialnymi za ich realizację;
6) przygotowywanie robót związanych z procesem inwestycyjno-remontowym pod względem dokumentacyjno-technicznym i prawnym, nadzór nad pracami oraz zlecanie ich na zewnątrz;
7) nadzór techniczny nad realizacją zadań inwestycyjno-remontowych oraz weryfikacja kosztorysów za wykonane roboty;
8) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych oraz ich rozliczanie;
9) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia oraz uczestniczenie w procedurach przewidzianych przepisami prawa zamówień publicznych, zgodnie z właściwością Wydziału Inwestycji;
10) przygotowywanie oraz realizowanie, zgodnie z właściwością Wydziału Inwestycji, zatwierdzonych zapotrzebowań na dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz jednostek organizacyjnych CBA, o wartości nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
11) współpraca z organami administracji publicznej w zakresie pozyskiwania i przystosowywania nieruchomości dla potrzeb CBA;
12) organizowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków pozabudżetowych na działalność inwestycyjno-remontową;
13) monitorowanie i realizowanie projektów ze środków pozabudżetowych na działalność inwestycyjno-remontową CBA;
14) współpraca z jednostkami organizacyjnymi CBA oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie obsługi administracyjnej i logistycznej zgodnie z właściwością Wydziału Inwestycji;
15) opiniowanie i przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji dotyczących zadań Wydziału Inwestycji;
16) realizacja innych zadań na polecenie Szefa CBA, jego zastępców lub dyrektora Biura.
§  10. Do zadań Sekcji Gospodarowania i Eksploatacji Transportu należy:
1) zapewnienie obsługi serwisowej pojazdów służbowych CBA;
2) prowadzenie ewidencji wydatków dotyczących obsługi serwisowej pojazdów służbowych CBA oraz przeprowadzanie weryfikacji kosztów w tym zakresie;
3) prowadzenie ewidencji szkód komunikacyjnych oraz ich likwidowanie w oparciu o zawarte umowy ubezpieczenia;
4) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia oraz uczestniczenie w procedurach przewidzianych przepisami prawa zamówień publicznych, zgodnie z właściwością Sekcji Gospodarowania i Eksploatacji Transportu;
5) przygotowywanie oraz realizowanie, zgodnie z właściowścią Sekcji Gospodarowania i Eksploatacji Transportu, zatwierdzonych zapotrzebowań na dostawy i usługi na rzecz jednostek organizacyjnych CBA, o wartości nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
6) dokonywanie czynności związanych z rejestrowaniem pojazdów służbowych CBA oraz ewidencjonowanie ich w Centralnej Ewidencji Pojazdów Specjalnych;
7) nadzorowanie realizacji umów dotyczących pojazdów służbowych CBA;
8) prowadzenie ewidencji przebiegów pojazdów służbowych CBA oraz przeprowadzanie weryfikacji rozliczeń kart eksploatacyjnych;
9) prowadzenie ewidencji przydziałów pojazdów służbowych i kart flotowych oraz rozliczanie funkcjonariuszy i pracowników z przydzielonych pojazdów i pobranych kart;
10) dokonywanie analiz w zakresie przydatności wyeksploatowanych pojazdów służbowych oraz rekomendowanie wycofania ich z dalszej eksploatacji;
11) wystawianie not obciążeniowych za udokumentowane niewłaściwe eksploatowanie pojazdów;
12) prowadzenie rejestru badań technicznych pojazdów służbowych CBA;
13) planowanie i realizowanie wydatków budżetowych oraz planu zamówień publicznych, w tym prowadzenie bieżących analiz zaangażowania i wykorzystania środków finansowych, zgodnie z właściwością Sekcji Gospodarowania i Eksploatacji Transportu;
14) obsługa programu NIWA w zakresie właściwości Sekcji Gospodarowania i Eksploatacji Transportu;
15) doręczanie korespondencji Biura do jednostek organizacyjnych CBA;
16) sporządzanie raportów dotyczących emisji spalin pojazdów służbowych CBA na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
17) opiniowanie i przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji dotyczących zadań Sekcji Gospodarowania i Eksploatacji Transportu;
18) współpraca z jednostkami organizacyjnymi CBA oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie obsługi administracyjnej i logistycznej zgodnie z właściwością Sekcji Gospodarowania i Eksploatacji Transportu;
19) realizacja innych zadań na polecenie Szefa CBA, jego zastępców lub dyrektora Biura.
§  11. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Kancelaryjno-Biurowego należy:
1) organizacja i obsługa kancelaryjna dyrektora Biura oraz kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 1-3;
2) rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej w dziennikach korespondencyjnych i książce doręczeń przesyłek miejscowych oraz jej dystrybucja zgodnie z adresatami i dekretacjami;
3) informowanie funkcjonariuszy i pracowników Biura o terminach i obowiązkach związanych w szczególności z właściwą realizacją spraw kadrowych, organizacyjnych, osobowych oraz szkoleniowych;
4) prowadzenie terminarza i organizowanie spotkań dyrektora Biura;
5) prowadzenie listy obecności pracowników i funkcjonariuszy Biura;
6) prowadzenie ewidencji wyjść w godzinach służbowych, godzin nadliczbowych i delegacji służbowych pracowników i funkcjonariuszy Biura;
9) prowadzenie rejestru decyzji dyrektora Biura;
10) prowadzenie ewidencji dokumentów dotyczących spraw osobowych funkcjonariuszy i pracowników Biura, w szczególności wniosków urlopowych i personalnych oraz zwolnień lekarskich;
11) archiwizacja dokumentów pozostających na stanie Samodzielnego Stanowiska Kancelaryjno-Biurowego;
12) realizacja innych zadań na polecenie Szefa CBA, jego zastępców lub dyrektora Biura.
§  12. Traci moc zarządzenie nr 11/12 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki (Dz. Urz. CBA poz. 16).
§  13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu opublikowania.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Schemat organizacyjny Biura Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego