Dz.Urz.CBA.2019.2

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/19
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399) zarządza się, co następuje:
§  1.  Biuru Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", nadaje się regulamin organizacyjny określający jego:
1) strukturę organizacyjną;
2) organizację kierowania i funkcje;
3) zadania komórek organizacyjnych.
§  2. 
1.  W skład Biura Finansów CBA, zwanego dalej "Biurem", wchodzą:
1) Wydział Finansowo-Księgowy;
2) Wydział Budżetu i Wydatków Osobowych, w którym wyodrębnia się:
a) Zespół Budżetu,
b) Zespół Wydatków Osobowych;
3) Wydział Zamówień Publicznych;
4) Zespół do Spraw Podatkowych;
5) Sekcja Wsparcia.
2.  W skład Biura wchodzi ponadto Samodzielne Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej.
§  3. 
1.  Biurem kieruje Dyrektor Biura - Główny Księgowy, ponosząc odpowiedzialność za:
1) zgodną z ustawą budżetową realizację przychodów i wydatków, a w szczególności za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
2) prowadzenie księgowości budżetowej;
3) prawidłowe stosowanie szczegółowych zasad dotyczących rozliczania kosztów finansowanych z funduszu operacyjnego, w których zakresie - ze względu na wyłączenie ich jawności - nie mogą być stosowane przepisy o finansach publicznych i rachunkowości;
4) prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań określonych w niniejszym regulaminie, w zakresach obowiązków i odpowiedzialności podległych mu funkcjonariuszy i pracowników oraz zadań zleconych przez Szefa CBA.
2.  Dyrektor Biura kieruje Biurem przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych, a w szczególności dokonuje podziału pracy i nadzoruje wykonanie poszczególnych zadań oraz ocenia pracę podległych pracowników i funkcjonariuszy.
3.  W przypadku nieobecności dyrektora Biura, jego zadania wykonuje kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.
4.  W przypadku jednoczesnej nieobecności osób, o których mowa ust. 3, zadania dyrektora Biura wykonuje osoba przez niego wyznaczona.
§  4. 
1.  Kierownik komórki organizacyjnej kieruje nią i jest odpowiedzialny za prawidłową realizację jej zadań.
2.  W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jego zadania wykonuje zastępca albo osoba wskazana przez dyrektora Biura.
3.  Osoby zatrudnione w Zespole Podatkowym, a także na samodzielnym stanowisku, o którym mowa w § 2, są odpowiedzialne za prawidłową realizację powierzanych zadań.
§  5. 
1.  Do zadań Wydziału Finansowo-Księgowego należy prowadzenie obsługi finansowo-księgowej CBA, w tym:
1) prowadzenie kasy głównej, kasy funduszu operacyjnego, kas walutowych i kasy podatkowej, w tym wypłacanie i rozliczanie delegacji oraz innych wydatków;
2) rozliczanie krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych;
3) prowadzenie i obsługa stanowiska rejestracji dokumentów niejawnych;
4) transport wartości pieniężnych;
5) prowadzenie rejestru faktur przychodzących;
6) kontrola prawidłowości opisywania dokumentów finansowo-księgowych ze wszystkich jednostek organizacyjnych CBA zgodnie z przepisami wewnętrznymi;
7) przygotowywanie przelewów w elektronicznym systemie bankowym i dokonywanie płatności dotyczących faktur i rachunków z jednostek organizacyjnych CBA;
8) przekazywanie środków na konta delegatur CBA;
9) rozliczenia z funkcjonariuszami i pracownikami z tytułu refundacji w związku ze służbą i pracą w CBA;
10) wystawianie not obciążeniowych w zakresie określonym w przepisach wewnętrznych;
11) wystawianie faktur VAT;
12) prowadzenie rejestru VAT, w tym rejestru sprzedaży i rejestru zakupów;
13) sporządzanie deklaracji VAT-7 i VAT-UE i przekazywanie do urzędu skarbowego;
14) sporządzanie jednolitego pliku kontrolnego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów;
15) prowadzenie ksiąg rachunkowych poprzez księgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych dotyczących CBA;
16) bieżąca kontrola zapisów księgowych;
17) sporządzanie, na podstawie ewidencji księgowej, miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań:
a) finansowych: bilansu, Rachunku Zysków i Strat, Zestawienia Zmian w Funduszu Jednostki,
b) budżetowych,
c) do Głównego Urzędu Statystycznego;
18) ewidencja finansowo-księgowa majątku trwałego CBA i rozliczanie kosztów inwestycji;
19) ewidencja rozrachunków z kontrahentami oraz ich terminowe rozliczanie, w tym okresowe uzgadnianie sald;
20) prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz udzielanie instruktaży specjalistycznych funkcjonariuszom i pracownikom CBA;
21) monitorowanie i analizowanie obowiązujących aktów prawnych związanych z rachunkowością;
22) udział w przygotowywaniu pism i inicjowanie zmian w przepisach wewnętrznych CBA regulujących problematykę finansowo-księgową;
23) przechowywanie oraz archiwizacja dowodów finansowo-księgowych;
24) realizacja innych czynności zlecanych przez Szefa CBA, jego zastępców lub dyrektora Biura oraz wynikających ze zmian w przepisach prawa.
2.  Do zadań Zespołu Budżetu w Wydziale Budżetu i Wydatków Osobowych należy:
1) opracowywanie projektu budżetu w części dotyczącej CBA oraz planów finansowania zadań zgodnie z formularzami zawartymi w przepisach dotyczących szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej;
2) opracowanie rocznego harmonogramu wydatków oraz na jego podstawie zapotrzebowań miesięcznych i okresowych;
3) opracowanie planu zadań na poszczególne jednostki organizacyjne CBA;
4) prowadzenie dziennego planu zapotrzebowań na środki i zarządzanie nim;
5) wprowadzanie decyzji w sprawie zmian w budżecie państwa, otrzymanych rezerw celowych i ogólnych, współpraca z jednostkami organizacyjnymi CBA w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym;
6) bieżąca kontrola realizacji budżetu, sporządzanie decyzji Szefa CBA w sprawie blokady środków finansowych, zwalnianie niewykorzystanych środków;
7) prowadzenie rejestru zawartych umów, porozumień, zapotrzebowań składanych przez jednostki organizacyjne CBA;
8) zabezpieczanie w systemie informatycznym środków finansowych na podstawie umów, wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, zapotrzebowań, porozumień, wniosków o zaliczkę, a także zatwierdzanie zleceń magazynowych;
9) weryfikacja sprawozdań budżetowych, wprowadzanie do systemu elektronicznego i przekazywanie do Ministerstwa Finansów oraz sporządzanie sprawozdań opisowych z wykonania planu finansowego CBA;
10) współpraca z Ministerstwem Finansów, Narodowym Bankiem Polskim, Głównym Urzędem Statystycznym oraz innymi instytucjami zewnętrznymi;
11) obsługa zleceń finansowych w bankowym systemie informatycznym;
12) wdrażanie budżetu zadaniowego;
13) księgowanie na kontach pozabilansowych planu finansowego oraz zaangażowania wydatków budżetowych;
14) rozliczanie projektów finansowanych ze środków zagranicznych, w tym środków z Unii Europejskiej, sporządzanie do Ministerstwa Finansów informacji miesięcznych na temat wydatkowania środków z pozyskanej rezerwy celowej;
15) sporządzanie wniosków o zapewnienie finansowania i wniosków o uruchomienie rezerwy budżetowej, sporządzanie i przekazywanie sprawozdań kwartalnych z realizacji projektów unijnych;
16) analizowanie zmian w przepisach prawnych w zakresie prawa finansów publicznych;
17) udział w przygotowywaniu pism i przepisów wewnętrznych w zakresie realizowanych zadań;
18) przechowywanie oraz archiwizacja dokumentacji Zespołu;
19) realizacja innych czynności zlecanych przez Szefa CBA, jego zastępców lub dyrektora Biura oraz wynikających ze zmian w przepisach prawa.
3.  Do zadań Zespołu Wydatków Osobowych w Wydziale Budżetu i Wydatków Osobowych należy:
1) opracowywanie projektu budżetu w części dotyczącej uposażeń, wynagrodzeń, pochodnych oraz innych dodatków wypłacanych w CBA zgodnie z formularzami zawartymi w przepisach dotyczących szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej;
2) opracowanie planu zadań w części dotyczącej uposażeń, wynagrodzeń, pochodnych oraz innych dodatków dla funkcjonariuszy i pracowników CBA;
3) prowadzenie bieżącej kontroli realizacji budżetu w zakresie uposażeń, wynagrodzeń, pochodnych od nich oraz innych świadczeń wypłacanych w CBA, a także sporządzanie w tym zakresie raportów;
4) zabezpieczanie wniosków personalnych w paragrafach płacowych, zabezpieczanie zapotrzebowań na środki z tytułu umów zlecenia i o dzieło, przygotowywanie zestawień i rozliczanie funduszu nagród za zastępstwa;
5) prowadzenie miesięcznych kart uposażeń i wynagrodzeń oraz kompletowanie dokumentów źródłowych stanowiących podstawę ich naliczania;
6) obsługa rozliczeń uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń, w szczególności weryfikacja naliczeń z danymi kadrowymi zarejestrowanymi w systemie NIWA, rejestracja i kontrola potrąceń, wprowadzanie danych płacowych, dokonywanie przeliczeń i korekt wynikających z decyzji personalnych i pism kadrowych;
7) sporządzanie i księgowanie list płac oraz przygotowywanie i realizacja przelewów w bankowym systemie informatycznym;
8) obsługa rozrachunków i rozliczeń z byłymi funkcjonariuszami i pracownikami CBA oraz zleceniobiorcami;
9) bieżąca współpraca z instytucjami zewnętrznymi: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędem Statystycznym, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, właściwym miejscowo urzędem skarbowym oraz bankiem obsługującym;
10) obsługa rozliczeń publiczno-prawnych;
11) sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do podmiotów uprawnionych, w tym:
a) deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego,
b) składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, fundusz pracy, fundusz emerytur pomostowych oraz dokonywanie corocznej waloryzacji składki emerytalnej,
c) deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
d) sprawozdań RB-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do Głównego Urzędu Statystycznego i Najwyższej Izby Kontroli;
12) obsługa Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej;
13) wystawianie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń;
14) korespondencja z organami prowadzącymi egzekucję, weryfikacja, naliczanie i dokonywanie potrąceń;
14) udział w przygotowywaniu pism i inicjowanie przepisów wewnętrznych w zakresie realizowanych zadań;
15) przechowywanie oraz archiwizacja dokumentacji płacowej;
16) realizacja innych czynności zlecanych przez Szefa CBA, jego zastępców lub dyrektora Biura oraz wynikających ze zmian w przepisach prawa.
4.  Do zadań Wydziału Zamówień Publicznych należy:
1) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
2) przekazywanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń, a także publikacja wymaganych w tym zakresie ogłoszeń i innych informacji;
3) opiniowanie przekładanych Szefowi CBA projektów dokumentów, należących do zakresu właściwości Wydziału;
4) analizowanie i weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem formalnym oraz zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych;
5) ewidencjonowanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych;
6) obsługa administracyjna postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
7) udział w pracach komisji przetargowych;
8) weryfikowanie zasadności wpływających odwołań i przygotowywanie odpowiedzi;
9) udział w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą;
10) sporządzanie i aktualizacja Planu zamówień publicznych oraz informacji o stanie realizacji planu;
11) prowadzenie rejestru wszczętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
12) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwot, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215);
13) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
14) prowadzenie rejestru zamówień publicznych na usługi społecznie i inne szczególne usługi:
15) prowadzenie rejestru zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
16) prowadzenie rejestru zamówień, o których mowa w rozdz. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych;
17) prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz udzielanie instruktaży specjalistycznych funkcjonariuszom i pracownikom CBA;
18) prowadzenie i obsługa stanowiska rejestracji dokumentów niejawnych dotyczących właściwości Wydziału;
19) sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych;
20) monitorowanie i analizowanie obowiązujących aktów prawnych związanych z zamówieniami publicznymi;
21) udział w przygotowywaniu pism i inicjowanie zmian w przepisach wewnętrznych CBA regulujących problematykę zamówień publicznych;
22) przechowywanie oraz archiwizacja dokumentacji Wydziału;
23) realizacja innych czynności zlecanych przez Szefa CBA, jego zastępców lub dyrektora Biura oraz wynikających ze zmian w bieżących przepisach.
5.  Do zadań Zespołu do spraw Podatkowych należy:
1) sporządzanie i wysyłanie informacji rocznych o dochodach PIT-11, PIT-40 oraz PIT-8C do podatnika i urzędów skarbowych;
2) przyjmowanie zeznań podatkowych PIT-37, PIT-36;
3) analiza złożonych zeznań podatkowych funkcjonariuszy CBA i ich ewidencja w systemie POLTAX, POLTAX-2B;
4) księgowanie przypisów i odpisów na karcie kontowej podatnika;
5) przygotowanie wykazu nadpłat wynikających z zeznań podatkowych;
6) dokonywanie czynności sprawdzających zeznań podatkowych z dokumentami źródłowymi;
7) prowadzenie postępowań karnych skarbowych i wystawianie mandatów;
8) sporządzanie wykazu OPP i przekazanie do urzędów skarbowych;
9) analiza wniosków VZM i ich ewidencja w programie POLTAX, POLTAX 2B, EWIDENCJE oraz wystąpienie o zasilenie rachunku bankowego do właściwego urzędu skarbowego;
10) wystawianie zaświadczeń o specjalnym trybie rozliczenia się funkcjonariuszy do urzędów skarbowych i innych instytucji;
11) rejestracja aktualizacji danych osobowych na podstawie informacji ZAP-3 i PIT-2;
12) współpraca z komórkami organizacyjnymi CBA oraz sporządzanie wykazu dochodów podatników we wskazanym zakresie;
13) udzielanie informacji w zakresie ustaw o PIT, PCC, SD, PPE;
14) aktualizacja corocznej informacji dotyczącej sposobu rozliczania i składania zeznań podatkowych przez funkcjonariuszy CBA;
15) wprowadzanie danych i sporządzanie listy wypłat dla osób ubiegających się o zwrot utraconego zarobku w związku ze stawiennictwem w charakterze świadka;
16) udział w przygotowywaniu pism i inicjowanie przepisów wewnętrznych w zakresie realizowanych zadań;
17) przechowywanie oraz bieżąca archiwizacja dokumentacji Zespołu;
18) realizacja innych czynności zlecanych przez Szefa CBA, jego zastępców lub dyrektora Biura oraz wynikających ze zmian w bieżących przepisach.
6.  Do zadań Sekcji Wsparcia należy obsługa organizacyjno-administracyjna Biura, w szczególności:
1) realizacja zadań związanych z zapewnieniem właściwej organizacji i ciągłości pracy Biura;
2) wykonywanie obsługi kancelaryjnej i realizacja zadań związanych z zapewnieniem właściwej rejestracji i obiegu dokumentacji jawnej;
3) prowadzenie Elektronicznego Dziennika Korespondencyjnego;
4) zabezpieczenie i przechowywanie dokumentacji oraz jej bieżąca archiwizacja;
5) obsługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i funkcjonariuszy CBA;
6) obsługa ubezpieczenia funkcjonariuszy i pracowników CBA podczas zagranicznych podróży służbowych;
7) obsługa kadrowa funkcjonariuszy i pracowników Biura, w tym prowadzenie ewidencji spraw osobowych, aktualizowanie danych w systemie NIWA w zakresie absencji funkcjonariuszy i pracowników Biura;
8) obsługa logistyczna Biura w zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały biurowe, prowadzenie ewidencji uprawnień do pomieszczeń, pieczęci, kluczy i referentek oraz pojazdów służbowych;
9) nadzór nad prawidłowym użytkowaniem i utrzymaniem pojazdów służbowych oraz bezgotówkową likwidacją szkód komunikacyjnych;
10) wydawanie kluczy i dokumentów do pojazdów służbowych oraz prowadzenie ewidencji ich wykorzystania;
11) koordynowanie przedsięwzięć szkoleniowych z udziałem funkcjonariuszy i pracowników Biura;
12) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura oraz jednostkami organizacyjnymi CBA;
13) realizacja innych zadań na polecenie Szefa CBA, jego zastępców lub dyrektora Biura.
7.  Do zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Obsługi Prawnej należy świadczenie pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 i 2193), z zastrzeżeniem uprawnień w zakresie koordynacji pomocy prawnej w CBA, przysługujących dyrektorowi Biura Prawnego CBA będącego radcą prawnym albo radcy prawnemu wskazanemu przez Szefa CBA.
§  6.  Traci moc zarządzenie nr 24/17 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA. poz. 24 oraz z 2018 r. poz. 16).
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2019 r.