Regulamin organizacyjny Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2009.1.4

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 14 stycznia 2009 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Biuro Badań Kryminalistycznych, zwane dalej "BBK", jest jednostką organizacyjną Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wspomagającą realizację zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", określonych w art. 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, a także wydanymi na podstawie tej ustawy aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami.
2.
BBK realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, w szczególności poprzez:
1)
wsparcie jednostek organizacyjnych ABW w zakresie wykonywania opinii i ekspertyz niezbędnych w toku prowadzenia przez nie czynności dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych;
2)
wykonywanie opinii na potrzeby postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne organy ścigania oraz organy wymiaru sprawiedliwości;
3)
prowadzenie prac naukowo-badawczych zmierzających do opracowania nowych metod kryminalistycznych i technik specjalnych mogących mieć zastosowanie w działaniach ABW;
4)
realizowanie projektów badawczych i racjonalizatorskich dotyczących wdrażania nowych metod i sposobów ujawniania, zabezpieczania i badania śladów kryminalistycznych;
5)
współpracę w zakresie, o którym mowa w ust. 1-4, z instytucjami naukowymi i specjalistycznymi badawczymi w kraju i za granicą w celu adaptacji nowych gałęzi naukowych w dziedzinie kryminalistyki;
6)
wdrażanie i adaptację metod i technik badawczych w oparciu o prowadzone prace naukowo-badawcze przydatne dla prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych;
7)
wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w BBK, zgodnie z obowiązującym wykazem norm krajowych dotyczących kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących;
8)
popularyzowanie wśród funkcjonariuszy ABW technik i metod kryminalistycznych;
9)
określenie rodzajów wyposażenia dla funkcjonariuszy ABW realizujących zadania z zakresu technik kryminalistycznych;
10)
projektowanie, testowanie i opiniowanie sprzętu, środków i materiałów techniki kryminalistycznej;
11)
tworzenie i aktualizację baz danych (kartotek, zbiorów niezbędnych do prowadzenia badań identyfikacyjnych);
12)
bieżące monitorowanie rozwoju naukowego w celu opracowywania i wdrażania nowych metod badawczych oraz standardów funkcjonowania dotychczasowych metod analitycznych;
13)
sprawowanie nadzoru merytorycznego nad jakością wykonywanych zadań przez funkcjonariuszy innych jednostek ABW realizujących, w ramach obowiązków służbowych, czynności techniczno-kryminalistyczne;
14)
analizę informacji napływających z jednostek ABW i opracowywanie wniosków służących do tworzenia nowych metod i technik badawczych oraz strategii ich wdrożeń;
15)
akredytację metod badawczych wykorzystywanych w praktyce laboratoryjnej BBK.
3.
Funkcjonariusze BBK wykonują czynności służące realizacji zadań wynikających z zakresu obowiązków na zajmowanych stanowiskach na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1 oraz innych przepisów prawa, działając zgodnie z zarządzeniami, decyzjami, rozkazami, poleceniami i wytycznymi przełożonych.
§  2.
1.
Strukturę organizacyjną BBK tworzą:
1)
Wydział I - do zadań którego należy:
a)
wykonywanie badań z zakresu fonoskopii na potrzeby jednostek organizacyjnych ABW oraz podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 5,
b)
wykonywanie badań z zakresu przetwarzania obrazu i dźwięku na potrzeby jednostek organizacyjnych ABW oraz podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 5,
c)
wykonywanie badań z zapisów wizyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych ABW oraz podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 5,
d)
wykonywanie badań fotograficznych na potrzeby jednostek organizacyjnych ABW oraz podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 5;
2)
Wydział II - do zadań którego należy:
a)
wykonywanie badań z zakresu biologii na potrzeby jednostek organizacyjnych ABW oraz podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 5,
b)
wykonywanie badań z zakresu chemii na potrzeby jednostek organizacyjnych ABW oraz podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 5,
c)
wykonywanie badań z zakresu daktyloskopii na potrzeby jednostek organizacyjnych ABW oraz podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 5,
d)
wykonywanie badań z zakresu technicznej analizy dokumentów na potrzeby jednostek organizacyjnych ABW oraz podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 5,
e)
wykonywanie badań z zakresu pisma ręcznego na potrzeby jednostek organizacyjnych ABW oraz podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 5;
3)
Kancelaria Tajna Biura - do zadań której należy:
a)
realizowanie zadań określonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.2)) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także przepisach Szefa ABW regulujących obieg informacji w ABW,
b)
realizowanie zadań określonych przez Pełnomocnika Ochrony ABW w trybie § 6 zarządzenia nr 81 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 10 października 2008 r. w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
4)
samodzielne stanowiska ekspertów - z zakresem obowiązków określonych przez Dyrektora.
2.
Dyrektor może wyznaczyć funkcjonariusza lub funkcjonariuszy, którzy będą zajmować się obsługą sekretariatu, sprawami kadrowymi, obsługą funduszu operacyjnego, wdrażaniem, utrzymywaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością oraz będą współpracować z Departamentem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Biurem Administracyjno-Gospodarczym w zakresie, odpowiednio, teleinformatycznej i logistycznej obsługi BBK.
§  3.
1. 1
BBK kieruje Dyrektor bezpośrednio oraz przy pomocy Zastępców Dyrektora.
2.
Dyrektor sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań przez komórki organizacyjne Biura, o których mowa w § 2.
§  4. 2
1.
Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio Dyrektorowi BBK.
2.
Zastępcy Dyrektora nie posiadają uprawnień w sprawach kadrowych.
3.
W przypadku czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Dyrektora, upoważniony przez Dyrektora Zastępca Dyrektora kieruje BBK, w tym realizuje uprawnienia w sprawach kadrowych, w zakresie ustalonym przez Dyrektora.
§  5.
Stan etatowy BBK określa etat wprowadzony odrębnym zarządzeniem organizacyjnym.
§  6.
Dyrektor BBK, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zarządzenia, określi zakres działania komórek organizacyjnych BBK oraz zakresy obowiązków dla poszczególnych stanowisk służbowych.
§  7.
Traci moc zarządzenie nr 62 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 października 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Badań Kryminalistycznych ABW (Dz. Urz. ABW Nr 4, poz. 70), zmienione zarządzeniem nr 34 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 30 maja 2008 r. zmieniającym zarządzenia w sprawie regulaminów organizacyjnych niektórych jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW Nr 2, poz. 34), zarządzeniem nr 75 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 3 października 2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zarządzeniem nr 88 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 28 października 2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
§  8.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 220, poz. 1428.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

1 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 8 z dnia 4 lutego 2009 r. (Dz.Urz.ABW.09.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 lutego 2009 r.
2 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 8 z dnia 4 lutego 2009 r. (Dz.Urz.ABW.09.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 lutego 2009 r.