Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2019.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4/19
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Audytu Wewnętrznego Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53 i 125) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zespołowi Audytu Wewnętrznego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanemu dalej "Zespołem", nadaje się regulamin organizacyjny określający jego:
1) strukturę organizacyjną;
2) organizację kierowania i funkcje;
3) zakres zadań.
§  2.  Zespół jest jednostką organizacyjną Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", wspomagającą realizację zadań Szefa CBA, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r.

o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, a w zakresie audytu wewnętrznego ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą audytorzy wewnętrzni.
2.  W skład Zespołu mogą wchodzić osoby nabywające uprawnienia audytora wewnętrznego.
§  4. 
1.  Zespołem kieruje Koordynator.
2.  Szef CBA wyznacza Koordynatora spośród audytorów, o których mowa w § 3 ust. 1.
3.  Koordynator pełni funkcję kierownika jednostki organizacyjnej i podlega bezpośrednio Szefowi CBA.
§  5.  Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
1) dokonywanie podziału pracy w Zespole;
2) nadzór nad wykonywaniem przez audytorów wewnętrznych poszczególnych zadań;
3) ocena pracy podległych audytorów wewnętrznych.
§  6.  W przypadku nieobecności Koordynatora zastępuje go wyznaczony przez niego audytor wewnętrzny.
§  7. 
1.  Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) niezależne i obiektywne działanie, którego celem jest wspieranie Szefa CBA w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze;
2) ocena, o której mowa w ust. 1, w zakresie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w CBA;
3) prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji z zakresu działania Zespołu.
2.  Szczegółowe zasady i sposób przeprowadzania audytu wewnętrznego określają przepisy odrębne.
§  8.  Cechą działań audytorów wewnętrznych Zespołu jest ich niezależność i obiektywizm, które wyrażają się w:
1) bezpośrednim nadzorze merytorycznym sprawowanym przez Szefa CBA;
2) podleganiu wyłącznie przepisom prawa oraz regulacjom wewnętrznym CBA;
3) działalności zgodnej z międzynarodowymi standardami praktyki audytu wewnętrznego, kodeksem etyki audytora oraz kartą audytu;
4) zakazie brania udziału w działaniach podlegających lub mogących podlegać ocenie audytorów.
§  9.  Traci moc zarządzenie nr 32/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Audytu Wewnętrznego Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 59).
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.