Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2019.22

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/19
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 4 września 2019 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091) zarządza się, co następuje:
§  1.  Biuru Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", nadaje się regulamin organizacyjny, określający jego:
1) strukturę organizacyjną;
2) organizację kierowania i funkcje;
3) zadania komórek organizacyjnych.
§  2.  W skład Biura Logistyki CBA, zwanego dalej "Biurem", wchodzą:
1) Wydział Administracyjno-Gospodarczy;
2) Wydział Inwestycji;
3) Wydział Transportu;
4) Samodzielne Stanowisko do Spraw Obsługi Sekretariatu.
§  3. 
1.  Dyrektor Biura kieruje Biurem przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 1-3, a w szczególności dokonuje podziału pracy i nadzoruje wykonanie poszczególnych zadań oraz ocenia pracę podległych funkcjonariuszy i pracowników.
2.  W przypadku nieobecności dyrektora Biura zastępuje go kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 2 pkt 1.
3.  W przypadku jednoczesnej nieobecności osób, o których mowa w ust. 2, dyrektora Biura zastępuje wyznaczona przez niego osoba.
§  4.  Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań określonych w niniejszym regulaminie, w zakresach obowiązków i odpowiedzialności podległych mu funkcjonariuszy i pracowników oraz zadań zleconych przez Szefa CBA.
§  5. 
1.  Kierownicy komórek organizacyjnych kierują ich pracami i są odpowiedzialni za prawidłową i terminową realizację ich zadań.
2.  W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jego zadania wykonuje zastępca albo osoba wskazana przez dyrektora Biura.
§  6. 
1.  Do zadań Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należy:
1) administrowanie nieruchomościami pozostającymi w trwałym zarządzie, najmie lub użyczeniu CBA, w szczególności przez zapewnianie:
a) ciągłości umów najmu, użyczenia, dostaw mediów, sprzątania i innych niezbędnych usług,
b) przeglądów, napraw, modernizacji nieruchomości i infrastruktury z nią powiązanej oraz wyposażenia technicznego nieruchomości, w tym w odniesieniu do systemów awaryjnego zasilania energetycznego,
c) remontów, które nie wymagają pozwolenia na budowę, w tym dokumentacji projektowej;
2) prowadzenie oraz bieżące aktualizowanie ewidencji głównej ilościowo-wartościowej składników majątku ruchomego CBA, z wyłączeniem sprzętu teleinformatycznego;
3) administrowanie i gospodarowanie składnikami majątku ruchomego CBA, z wyłączeniem sprzętu teleinformatycznego i środków transportu;
4) opracowywanie i wnioskowanie o zmiany rzeczowego planu wydatków oraz planu zamówień publicznych zgodnie z właściwością Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, w tym dokonywanie analiz zaangażowania i wykorzystywania środków finansowych;
5) przygotowywanie projektów umów oraz nadzór nad realizacją zawartych umów, w zakresie właściwości Wydziału Administracyjno-Gospodarczego;
6) zapewnianie bieżących napraw i konserwacji sprzętu oraz wyposażenia w Warszawie zgodnie z właściwością Wydziału Administracyjno-Gospodarczego;
7) zapewnienie bezpośredniej i bieżącej konserwacji nieruchomości oraz utrzymania czystości i porządku wewnątrz budynków w Warszawie;
8) przygotowywanie oraz realizowanie, zgodnie z właściwością Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, zatwierdzonych zapotrzebowań na dostawy, usługi oraz roboty budowlane na rzecz jednostek organizacyjnych CBA o wartości nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730);
9) obsługa głównego magazynu broni;
10) przyjmowanie i wydawanie uzbrojenia i wyposażenia, prowadzenie ewidencji z tym związanej oraz zapewnianie amunicji na rzecz jednostek organizacyjnych CBA;
11) realizacja konwojów na rzecz Biura;
12) rozliczanie funkcjonariuszy i pracowników CBA z pobranych rzeczowych składników majątku ruchomego CBA, z wyłączeniem sprzętu teleinformatycznego i środków transportu;
13) ubezpieczanie składników majątku ruchomego i nieruchomości CBA oraz prowadzenie postępowań szkodowych i likwidacyjnych, z wyłączeniem środków transportu;
14) obsługa magazynu artykułów administracyjno-biurowych oraz magazynu materiałów, środków i wyposażenia niezbędnych do utrzymania porządku i czystości;
15) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia oraz uczestniczenie w procedurach przewidzianych przepisami prawa zamówień publicznych, zgodnie z właściwością Wydziału Administracyjno-Gospodarczego;
16) prowadzenie stałego zastępstwa obsługi stanowiska rejestracji dokumentów niejawnych;
17) prowadzenie ewidencji dokumentów dotyczących spraw osobowych funkcjonariuszy i pracowników Biura, w szczególności wniosków urlopowych i personalnych oraz zwolnień lekarskich, w tym wprowadzanie danych do programu NIWA;
18) opiniowanie i przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji dotyczących zadań Wydziału Administracyjno-Gospodarczego;
19) współpraca z jednostkami organizacyjnymi CBA oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie obsługi administracyjnej i logistycznej zgodnie z właściwością Wydziału Administracyjno-Gospodarczego;
20) obsługa programu NIWA w zakresie właściwości Wydziału Administracyjno-Gospodarczego;
21) realizacja innych zadań na polecenie Szefa CBA, jego zastępców lub dyrektora Biura.
§  7.  Do zadań Wydziału Inwestycji należy:
1) pozyskiwanie nieruchomości z przeznaczeniem na siedziby jednostek organizacyjnych CBA oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
2) wykonywanie prawa trwałego zarządu na nieruchomościach Skarbu Państwa będących w użytkowaniu CBA oraz regulowanie stanów prawnych z tym związanych;
3) planowanie i realizowanie wydatków budżetowych oraz planu zamówień publicznych w dziedzinie inwestycji oraz remontów dla jednostek organizacyjnych CBA, mających na celu zapewnienie bazy lokalowej i poprawę warunków lokalowych;
4) sporządzanie koncepcji funkcjonalno-użytkowych dla planowanych zamierzeń remontowych;
5) opracowywanie programów inwestycji oraz uzgadnianie ich z użytkownikami i jednostkami organizacyjnymi CBA współodpowiedzialnymi za ich realizację;
6) przygotowywanie robót związanych z procesem inwestycyjno-remontowym pod względem dokumentacyjno-technicznym i prawnym, nadzór nad pracami oraz zlecanie ich na zewnątrz;
7) nadzór techniczny nad realizacją zadań inwestycyjno-remontowych oraz weryfikacja kosztorysów za wykonane roboty;
8) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych oraz ich rozliczanie;
9) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia oraz uczestniczenie w procedurach przewidzianych przepisami prawa zamówień publicznych, zgodnie z właściwością Wydziału Inwestycji;
10) przygotowywanie oraz realizowanie, zgodnie z właściwością Wydziału Inwestycji, zatwierdzonych zapotrzebowań na dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz jednostek organizacyjnych CBA, o wartości nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
11) współpraca z organami administracji publicznej w zakresie pozyskiwania i przystosowywania nieruchomości dla potrzeb CBA;
12) organizowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków pozabudżetowych na działalność inwestycyjno-remontową;
13) monitorowanie i realizowanie projektów ze środków pozabudżetowych na działalność inwestycyjno-remontową CBA;
14) współpraca z jednostkami organizacyjnymi CBA oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie obsługi administracyjnej i logistycznej zgodnie z właściwością Wydziału Inwestycji;
15) opiniowanie i przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji dotyczących zadań Wydziału Inwestycji;
16) prowadzenie obsługi stanowiska rejestracji dokumentów niejawnych;
17) realizacja innych zadań na polecenie Szefa CBA, jego zastępców lub dyrektora Biura.
§  8.  Do zadań Wydziału Transportu należy:
1) zapewnienie obsługi serwisowej pojazdów służbowych CBA;
2) prowadzenie ewidencji wydatków dotyczących obsługi serwisowej pojazdów służbowych CBA oraz przeprowadzanie weryfikacji kosztów w tym zakresie;
3) prowadzenie ewidencji szkód komunikacyjnych oraz ich likwidacja;
4) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia oraz uczestniczenie w procedurach przewidzianych przepisami prawa zamówień publicznych, zgodnie z właściwością Wydziału Transportu;
5) przygotowywanie oraz realizowanie, zgodnie z właściwością Wydziału Transportu, zatwierdzonych zapotrzebowań na dostawy i usługi na rzecz jednostek organizacyjnych CBA, o wartości nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
6) dokonywanie czynności związanych z rejestracją pojazdów służbowych CBA;
7) nadzorowanie realizacji umów dotyczących pojazdów służbowych CBA;
8) prowadzenie ewidencji przebiegów pojazdów służbowych CBA oraz weryfikacja rozliczeń kart eksploatacyjnych;
9) prowadzenie ewidencji przydziałów pojazdów służbowych i kart flotowych oraz rozliczanie funkcjonariuszy i pracowników z przydzielonych pojazdów i pobranych kart;
10) dokonywanie analiz w zakresie przydatności wyeksploatowanych pojazdów służbowych oraz rekomendowanie wycofania ich z dalszej eksploatacji;
11) wystawianie not obciążeniowych za udokumentowane niewłaściwe eksploatowanie pojazdów;
12) prowadzenie rejestru badań technicznych pojazdów służbowych CBA;
13) planowanie i realizowanie wydatków budżetowych oraz planu zamówień publicznych, w tym prowadzenie bieżących analiz zaangażowania i wykorzystania środków finansowych, zgodnie z właściwością Wydziału Transportu;
14) obsługa programu NIWA w zakresie właściwości Wydziału Transportu;
15) doręczanie korespondencji Biura do jednostek organizacyjnych CBA;
16) sporządzanie raportów dotyczących emisji spalin pojazdów służbowych CBA na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
17) opiniowanie i przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji dotyczących zadań Wydziału Transportu;
18) współpraca z jednostkami organizacyjnymi CBA oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie obsługi administracyjnej i logistycznej zgodnie z właściwością Wydziału Transportu;
19) realizacja innych zadań na polecenie Szefa CBA, jego zastępców lub dyrektora Biura.
§  9.  Do zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Obsługi Sekretariatu należy:
1) organizacja i obsługa kancelaryjna dyrektora Biura oraz kierowników komórek organizacyjnych;
2) rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz jej dystrybucja;
3) informowanie funkcjonariuszy i pracowników Biura o terminach i obowiązkach związanych w szczególności z właściwą realizacją spraw kadrowych, organizacyjnych, osobowych oraz szkoleniowych;
4) prowadzenie terminarza i organizowanie spotkań dyrektora Biura;
5) prowadzenie listy obecności pracowników i funkcjonariuszy Biura;
6) prowadzenie ewidencji wyjść w godzinach służbowych, godzin nadliczbowych i delegacji służbowych pracowników i funkcjonariuszy Biura;
7) prowadzenie rejestru decyzji dyrektora Biura.
§  10.  Traci moc zarządzenie nr 13/15 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki (Dz. Urz. CBA poz. 15, z 2016 r. poz. 14 i 28, z 2017 r. poz. 37 oraz z 2018 r. poz. 14).
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 2019 r.