Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2008.6.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 2008 r.

KOMUNIKAT
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 11 lutego 2008 r.
w sprawie Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego, okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznego urzędu górniczego

1. Informuje się, że Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej, uchwałą nr 19 z dnia 21 listopada 2007 r., zatwierdziła, na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z późn. zm.1)), Regulamin Komisji Dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego, okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznego urzędu górniczego, uchwalony uchwałą nr 2/2007 z dnia 16 listopada 2007 r.
2. Treść Regulaminu, o którym mowa w pkt 1, stanowi załącznik do komunikatu.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN

KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DLA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO, OKRĘGOWYCH URZĘDÓW GÓRNICZYCH I SPECJALISTYCZNEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§  1. Regulamin Komisji Dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego, okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznego urzędu górniczego, zwany dalej "Regulaminem", określa tryb pracy Komisji Dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego, okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznego urzędu górniczego.
§  2. Siedzibą Komisji Dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego, okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznego urzędu górniczego, zwanej dalej "Komisją", jest Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

Rozdział  2

Wewnętrzna organizacja Komisji

§  3.
1. Komisja składa się z 17 członków.
2. Przewodniczącego Komisji i jego dwóch zastępców powołuje Komisja na okres trwania kadencji spośród kandydatów zgłoszonych na posiedzeniu Komisji.
3. Wybór Przewodniczącego Komisji i jego zastępców odbywa się oddzielnie dla każdej funkcji, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 14 członków Komisji.
4. Do odwołania Przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy stosuje się zasady określone w ust. 3.

Rozdział  3

Zadania członków Komisji

§  4.
1. Członkowie Komisji są obowiązani przy wykonywaniu zadań kierować się troską o umacnianie zaufania do służby cywilnej, poszanowania prawa i słuszności interesów stron.
2. Obowiązkiem członków Komisji jest wykonywanie każdej powierzonej czynności sprawnie i dokładnie, w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań Komisji.
§  5. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
1) organizowanie pracy Komisji;
2) wyznaczanie składów orzekających oraz terminów i miejsc rozpraw;
3) zapoznawanie się z orzecznictwem Komisji;
4) reprezentowanie Komisji na zewnątrz;
5) zapoznawanie się z pismami wpływającymi do Komisji i wydawanie dyspozycji w sprawie dalszego trybu postępowania;
6) kontrolowanie zasadności i celowości odraczania i przerywania posiedzeń oraz śledzenie biegu spraw, w których postępowanie trwa zbyt długo;
7) dbanie o sprawne przekazanie akt do Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej w przypadku złożenia odwołania;
8) podpisywanie pism kierowanych na zewnątrz.
§  6.
1. W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji czynności przewidziane dla niego wykonuje wyznaczony przez niego zastępca.
2. Przewodniczący Komisji może upoważnić swoich zastępców do podejmowania w jego imieniu niektórych czynności na stałe lub na czas określony.
§  7. Do obowiązków przewodniczącego składu orzekającego należy w szczególności:
1) sprawdzanie, czy przydzielone sprawy otrzymały prawidłowy bieg oraz czy wydane w tych sprawach zarządzenia są terminowo i należycie wykonywane przez prowadzących obsługę Komisji;
2) zapoznanie członków składu orzekającego z aktami sprawy;
3) wydawanie zarządzeń w związku z przygotowanymi posiedzeniami i zarządzeń w toku postępowania;
4) podejmowanie decyzji o celowości odbycia narady wstępnej;
5) zawiadomienie Przewodniczącego Komisji o wątpliwości w zakresie wykładni prawa i o zagadnieniach, które powinny być omówione na posiedzeniu Komisji;
6) zapewnienie terminowego sporządzania uzasadnienia.
§  8.
1. Komisja obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji.
3. Zawiadomienia o terminach posiedzeń Komisji, planowanym porządku posiedzenia oraz materiały mające być przedmiotem dyskusji powinny być dostarczone członkom Komisji w terminie 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. Dopuszcza się przekazywanie dokumentów, o których mowa w ust. 3, pocztą, pocztą wymienną, faksem lub pocztą elektroniczną.
5. Z przebiegu posiedzenia sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji i protokolant.
6. Rozstrzygnięcia zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.

Rozdział  4

Zasady postępowania przed Komisją

§  9. Procedurę postępowania przed Komisją określają przepisy rozdziału 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 246, poz. 1798).
§  10. Komisja orzeka w składach określonych w art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej.
§  11.
1. Osoby biorące udział w rozprawie zawiadamia się o terminie i miejscu posiedzenia co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. Doręczeń dokonuje się osobiście, do rąk zainteresowanego lub przez pocztę za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
2. Przewodniczący składu orzekającego zajmuje miejsce środkowe za stołem, a pozostali członkowie składu orzekającego zajmują miejsce obok przewodniczącego.
3. Protokolant zajmuje miejsce przy stole po lewej stronie przewodniczącego składu orzekającego.
4. Rzecznik dyscyplinarny zajmuje miejsce przed stołem po prawej stronie, a obwiniony i jego obrońca oraz inni uczestnicy postępowania po lewej stronie przewodniczącego składu orzekającego.
§  12.
1. Rozprawa jest jawna.
2. W uzasadnionych przypadkach skład orzekający może wyłączyć jawność rozprawy.
3. Z rozprawy sporządza się protokół, który podpisują członkowie składu orzekającego oraz protokolant.
4. Skład orzekający wydaje orzeczenie po przeprowadzonej rozprawie.
5. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręczone zostaje stronom w terminie 7 dni od ogłoszenia orzeczenia.
6. W razie odroczenia rozprawy przewodniczący składu orzekającego ogłasza osobom zainteresowanym obecnym na rozprawie termin następnego posiedzenia.
7. Na żądanie stron Przewodniczący Komisji dokonuje sprostowania orzeczenia w zakresie oczywistych omyłek pisarskich.
§  13.
1. W toku postępowania można wydać stronie złożony przez nią w sprawie przedmiot lub dokument tylko za zgodą przewodniczącego składu orzekającego.
2. Po wydaniu orzeczenia strona może otrzymać przedmiot lub dokument za zgodą Przewodniczącego Komisji.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wydawania przedmiotów lub dokumentów innym uprawnionym osobom.
4. Wydanie stronie dokumentu następuje dopiero po złożeniu przez nią do akt uwierzytelnionego odpisu lub wypisu z dokumentu albo jego kserokopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
§  14. Udostępnienie stronie akt do przejrzenia oraz wydanie jej przedmiotów lub dokumentów złożonych w sprawie albo wydanie dokumentów na podstawie akt może nastąpić po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, a w przypadku innych osób niż strona - po wykazaniu ponadto istnienia uprawnienia wynikającego z odrębnych przepisów.

Rozdział  5

Obsługa Komisji

§  15.
1. Obsługę Komisji, w tym pokrywanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Komisji oraz obsługę korespondencji, zapewnia Wyższy Urząd Górniczy.
2. Protokołowanie posiedzeń Komisji oraz rozpraw prowadzi Biuro Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych Wyższego Urzędu Górniczego.

Rozdział  6

Zmiana Regulaminu Komisji

§  16. Zmiana Regulaminu następuje w drodze uchwały Komisji.

Rozdział  7

Przepis końcowy

§  17. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Wyższą Komisję Dyscyplinarną Służby Cywilnej.