Regulamin działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz jej siedziby.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.23

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz jej siedziby

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 925) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się regulamin działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Siedzibą Komisji jest Szczecin.
§  3. 
Traci moc Zarządzenie nr 20 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz jej siedziby (Dz. Urz. MTBiGM poz. 42 oraz Dz. Urz. MGMiŻŚ z 2017 r. poz. 12).
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW MORSKICH

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich, zwana dalej "Komisją", wykonuje zadania na podstawie:
1)
ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, zwanej dalej "ustawą";
2)
aktów wykonawczych do ustawy;
3)
niniejszego regulaminu, zwanego dalej "regulaminem".
§  2. 
W razie nieobecności przewodniczącego działaniami Komisji kieruje zastępca przewodniczącego. Jeżeli przewodniczący i zastępca przewodniczącego są nieobecni, działaniami Komisji kieruje wyznaczony przez przewodniczącego inny członek Komisji.

Rozdział  2

Obowiązki i uprawnienia członków Komisji

§  3. 
1. 
Do obowiązków członków Komisji należy:
1)
udział w badaniu wypadków i incydentów morskich;
2)
pozostawanie w gotowości do podjęcia czynności badawczych podczas pełnionych dyżurów telefonicznych;
3)
uczestnictwo w posiedzeniach Komisji;
4)
sporządzanie projektów raportów i zaleceń, o których mowa w rozdziale 4 ustawy;
5)
sporządzanie projektów uzasadnień o odstąpieniu od badania wypadku lub incydentu morskiego;
6)
stosowanie podczas prowadzonego badania metod postępowania dotyczących sprawiedliwego traktowania marynarzy w przypadku wypadku lub incydentu morskiego, zalecanych w rezolucji Komitetu Prawnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) LEG.3(91) z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia wytycznych dotyczących sprawiedliwego traktowania marynarzy w przypadku wypadku morskiego (Dz. Urz. MI z 2011 r. poz. 44);
7)
zwrócenie legitymacji członka Komisji z dniem upływu okresu wyznaczenia, cofnięcia wyznaczenia, zaprzestania spełniania wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy lub z chwilą przyjęcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej rezygnacji.
2. 
Dyżury telefoniczne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są określone w miesięcznym planie dyżurów.
§  4. 
1. 
Członek Komisji jest uprawniony do:
1)
wnioskowania o zwołanie posiedzenia Komisji, w tym w celu rozpatrzenia wniosku o cofnięcie wyznaczenia członkowi Komisji;
2)
wnioskowania o wydanie wczesnego alertu, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy;
3)
ubiegania się o finansowanie lub współfinansowanie ze środków przeznaczonych na działanie Komisji, kosztów związanych z utrzymaniem lub podwyższaniem kwalifikacji zawodowych.
2. 
Członek Komisji jest uprawniony do uczestniczenia w szkoleniach dotyczących badania wypadków i incydentów morskich. O skierowaniu na szkolenie decyduje przewodniczący Komisji. Koszty szkolenia są pokrywane ze środków przeznaczonych na działanie Komisji.
3. 
Członkom Komisji na czas prowadzenia badania wypadku lub incydentu morskiego przysługuje wyposażenie w sprzęt specjalistyczny i odzież ochronną, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy na statkach morskich oraz normami przydziału obuwia ochronnego, odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej.
4. 
Kierowanie członków Komisji na szkolenia oraz zakup sprzętu, odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej odbywają się zgodnie z zasadami Polityki szkoleniowej i udzielania zamówień publicznych, określonymi w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, zwanym dalej "Ministerstwem".
§  5. 
1. 
Przewodniczący Komisji koordynuje działania Komisji, zapewnia właściwą organizację pracy i jej sprawne działanie.
2. 
Do obowiązków przewodniczącego Komisji należy:
1)
organizacja i nadzór nad właściwym przebiegiem badania wypadku lub incydentu;
2)
wyznaczanie członków, w tym kierującego zespołem prowadzącym czynności badawcze;
3)
nadzór nad przestrzeganiem przez członków Komisji przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych;
4)
zwoływanie posiedzeń Komisji oraz ich prowadzenie;
5)
nadzór nad prowadzeniem spraw administracyjno-budżetowych Komisji;
6)
nadzór nad czasem pracy członków Komisji;
7)
nadzór nad pracownikami obsługi Komisji;
8)
nadzór nad wykorzystaniem środków transportu będących w dyspozycji Komisji;
9)
dbanie o stałe podnoszenie kwalifikacji własnych i innych członków Komisji.
3. 
Skład zespołu prowadzącego czynności badawcze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może być na każdym etapie prowadzonego badania zmieniony, w tym uzupełniony o innych członków Komisji lub ekspertów.
4. 
Przewodniczący Komisji jest uprawniony do:
1)
włączenia się do składu zespołu prowadzącego czynności badawcze, w tym przejęcia kierowania tym zespołem;
2)
podejmowania decyzji w sprawach wyjazdów służbowych członków Komisji, w tym o rodzaju środka transportu, zgodnie z zasadami dotyczącymi krajowych i zagranicznych podróży służbowych w Ministerstwie oraz określonymi w regulaminie;
3)
wystąpienia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej o nałożenie kary pieniężnej na podmiot, który naruszył przepis art. 51 ustawy.
§  6. 
Do obowiązków zastępcy przewodniczącego Komisji należy:
1)
zastępowanie przewodniczącego Komisji w czasie jego nieobecności;
2)
przygotowywanie miesięcznego planu dyżurów telefonicznych członków Komisji;
3)
organizacja i nadzór nad właściwym przebiegiem badania wypadku lub incydentu wskazanego przez przewodniczącego Komisji;
4)
koordynacja działań w przypadku prowadzenia czynności badawczych przez co najmniej dwa zespoły prowadzące czynności badawcze równocześnie;
5)
nadzór nad prowadzeniem ewidencji dokumentacji z badania wypadków i incydentów morskich;
6)
nadzór nad korzystaniem z wyposażenia Komisji;
7)
opiniowanie konieczności wykonania ekspertyz, badań i analiz;
8)
przygotowywanie rocznej analizy wypadków i incydentów morskich;
9)
informowanie podmiotów, których dotyczy treść raportu końcowego, o treści projektu raportu, analizowanie zgłoszonych przez te podmioty uwag i przedstawianie ich na posiedzeniu Komisji;
10)
monitorowanie wykonania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, wydanych przez Komisję, przez podmioty, do których zostały one skierowane;
11)
monitorowanie aktualności wydawnictw nawigacyjnych oraz map nawigacyjnych posiadanych przez Komisję, wykorzystywanych do badania wypadków oraz ich wymiana na aktualne oraz zakup ze środków Komisji;
12)
monitorowanie aktualności map nawigacyjnych w aplikacji NavSim;
13)
planowanie i przedstawianie propozycji szkoleń dla członków Komisji.
§  7. 
1. 
Do obowiązków sekretarza Komisji należy:
1)
prowadzenie rejestru wypadków i incydentów morskich;
2)
prowadzenie ewidencji dokumentacji z badania wypadków i incydentów morskich;
3)
prowadzenie ewidencji legitymacji wydanych członkom Komisji oraz upoważnień, o których mowa w art. 29 ust. 3 oraz art. 31 ust. 1 ustawy;
4)
prowadzenie ewidencji zaleceń dotyczących bezpieczeństwa wydanych przez Komisję oraz terminów i sposobu ich wykonania;
5)
prowadzenie ewidencji zatrzymań statków morskich;
6)
powiadamianie, w uzgodnieniu z przewodniczącym Komisji, osób mających wziąć udział w posiedzeniu Komisji o jego terminie i agendzie;
7)
przygotowanie uchwał Komisji i protokołów z jej posiedzeń;
8)
nadzorowanie prawidłowego wprowadzania i uzupełniania informacji w Bazie Danych Komisji WIM (Wypadki i Incydenty Morskie).
2. 
Sekretarz Komisji współpracuje z właściwą komórką organizacyjną w Ministerstwie w zakresie realizacji zaleceń zawartych w raportach badania wypadków morskich.

Rozdział  3

Obowiązki i uprawnienia zespołu prowadzącego czynności badawcze

§  8. 
1. 
Przed przystąpieniem do wykonywania czynności badawczych kierujący zespołem powiadamia kapitana, armatora lub agenta statku, który uczestniczył w wypadku lub incydencie morskim, o:
1)
zamiarze podjęcia badania wypadku lub incydentu morskiego;
2)
miejscu i czasie podjęcia czynności badawczych;
3)
przepisach prawa, na podstawie których prowadzone będzie badanie;
4)
celu prowadzonego badania;
5)
prawach i obowiązkach osób oraz podmiotów, które będą poddane czynnościom badawczym;
6)
uprawnieniach przysługujących członkom Komisji;
7)
danych kontaktowych Komisji.
2. 
Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może zostać przesłane drogą elektroniczną.
3. 
Dla ułatwienia dostępu do miejsca wypadku morskiego, który wydarzył się w porcie, kierujący zespołem prowadzącym czynności badawcze powinien powiadomić w zakresie informacji określonych w ust. 1 pkt 1-7, z wyprzedzeniem, również podmiot zarządzający portem lub użytkownika infrastruktury portowej, których dotyczy wypadek morski.
4. 
Kierujący zespołem prowadzącym czynności badawcze:
1)
jest odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie czynności mających na celu zebranie informacji niezbędnych do ustalenia okoliczności i przyczyn zaistnienia wypadku lub incydentu morskiego;
2)
jest uprawniony do wnioskowania o wydanie decyzji o zatrzymaniu statku w porcie, w przypadkach o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy;
3)
jest uprawniony do wnioskowania o rozszerzenie składu zespołu;
4)
informuje przewodniczącego Komisji o postępach w prowadzonym badaniu;
5)
jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu raportu dotyczącego prowadzonego badania oraz projektu uchwały w sprawie tego badania oraz za zebranie i przygotowanie całości dokumentacji zespołu prowadzącego czynności badawcze;
6)
wprowadza i uzupełniania informacje w Bazie Danych Komisji WIM (Wypadki i Incydenty Morskie).
5. 
Członkowie Komisji wchodzący w skład zespołu prowadzącego czynności badawcze obowiązani są posiadać w trakcie prowadzonego badania legitymację potwierdzającą uprawnienia do wykonywania obowiązków służbowych.
6. 
Osoby wyznaczone w skład zespołu prowadzącego czynności badawcze mogą zwracać się bezpośrednio do przewodniczącego Komisji o rozstrzygnięcie sporu, który powstał w trakcie badania między członkami zespołu.
7. 
Wzór decyzji o zatrzymaniu statku w porcie, o której mowa w ust. 4 pkt 2, określa załącznik nr 2 do regulaminu.

Rozdział  4

Posiedzenia Komisji i podejmowanie uchwał

§  9. 
1. 
Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
2. 
W posiedzeniu Komisji biorą udział członkowie Komisji oraz mogą brać udział:
1)
członkowie zespołu prowadzącego czynności badawcze;
2)
eksperci;
3)
inne osoby zaproszone za zgodą przewodniczącego Komisji.
3. 
Na posiedzeniu Komisja rozstrzyga w szczególności o:
1)
podjęciu albo o odstąpieniu od badania wypadku, w przypadku o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy;
2)
odstąpieniu od prowadzonego badania, w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy;
3)
sporządzeniu raportu uproszczonego, w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy;
4)
przyjęciu raportu końcowego lub tymczasowego.
4. 
Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
5. 
Protokół zawiera:
1)
listę uczestników posiedzenia;
2)
wykaz rozpatrywanych spraw;
3)
informację o przebiegu dyskusji;
4)
podpisy protokołującego i prowadzącego posiedzenie;
5)
datę posiedzenia;
6)
inne ważne informacje dotyczące posiedzenia, o ile występują.
6. 
Przebieg posiedzenia może być rejestrowany na nośniku magnetycznym lub cyfrowym.
§  10. 
1. 
Komisja podejmuje uchwały w trakcie posiedzeń w sprawach dotyczących w szczególności:
1)
odstąpienia od prowadzonego badania poważnego wypadku morskiego;
2)
wyników przeprowadzonego badania wypadku lub incydentu morskiego;
3)
przyjęcia raportu końcowego lub tymczasowego, albo uproszczonego;
4)
wyłączenia przewodniczącego Komisji z prac Komisji lub prac zespołu prowadzącego czynności badawcze na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy;
5)
wniosku o cofnięcie wyznaczenia członkowi Komisji na podstawie art. 3 ust. 8 ustawy.
2. 
Wzór uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 1 do regulaminu.
3. 
Podjęcie uchwały następuje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.
4. 
Głosowanie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej trzech członków Komisji.
5. 
W przypadku równej ilości głosów o podjęciu uchwały decyduje przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności lub w sprawie, o której mowa w ust. 1 pkt 4 - zastępca przewodniczącego.
6. 
W głosowaniu uczestniczą wyłącznie członkowie Komisji.
7. 
Uchwała ma formę pisemną i zawiera podpisy członków Komisji biorących udział w jej podejmowaniu.
8. 
Członek Komisji może zgłosić zdanie odrębne. Pisemne uzasadnienie zdania odrębnego, złożone w terminie dwóch dni roboczych od dnia posiedzenia Komisji, umieszcza się w załączniku do uchwały.
9. 
Uchwała, której przedmiotem jest cofnięcie wyznaczenia członkowi Komisji przekazywana jest niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej.

Rozdział  5

Roczna analiza wypadków i incydentów morskich

§  11. 
1. 
Komisja przygotowuje roczną analizę wypadków i incydentów morskich, zaistniałych w okresie roku kalendarzowego, do końca marca roku następnego.
2. 
Komisja publikuje roczną analizę wypadków i incydentów morskich na swojej stronie internetowej.
3. 
Roczna analiza wypadków i incydentów morskich powinna zawierać w szczególności następujące elementy:
1)
ilość powiadomień dotyczących wypadków i incydentów morskich;
2)
ilość podjętych badań;
3)
ilość badań zakończonych w okresie, którego dotyczy analiza;
4)
zestawienie ilości wypadków według ich rodzaju;
5)
opis ustalonych w trakcie prowadzonych badań przyczyn wypadków i incydentów morskich;
6)
zestawienie i opis zaleceń dotyczących bezpieczeństwa wydanych przez Komisję;
7)
zestawienie zaleceń nieuwzględnionych i opis przyczyn ich nieuwzględnienia, o których mowa w art. 44 ustawy;
8)
opis środków podjętych przez podmioty, do których skierowano zalecenia;
9)
ilość i treść wydanych ostrzeżeń o możliwym niebezpieczeństwie (wczesnych alertów), w tym powiadomień przesłanych do Komisji Europejskiej, o których mowa w art. 42 ustawy;
10)
opis współpracy, jeżeli taka miała miejsce, z państwami istotnie zainteresowanymi w sprawach wypadków i incydentów morskich.

Rozdział  6

Sporządzanie i ogłaszanie raportów

§  12. 
1. 
Projekt raportu końcowego powinien być przyjęty przez Komisję co najmniej 30 dni przed upływem terminu wyznaczonego do ogłoszenia raportu końcowego, o którym mowa w art. 36 ust. 3 ustawy.
2. 
Komisja przesyła projekt raportu końcowego, w celu zgłoszenia uwag, organom powołanym do prowadzenia badania wypadków i incydentów morskich istotnie zainteresowanych państw, niezwłocznie po jego przyjęciu.
3. 
W przypadku państw trzecich Komisja przesyła projekt raportu końcowego po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia przez organ, do którego projekt ma być wysłany, że przestrzega on wymagań kodeksu badania wypadków, w szczególności zasad dotyczących nieudostępniania informacji o tożsamości osób wysłuchanych w trakcie badania i informacji dotyczących osób, które uczestniczyły w wypadku lub incydencie morskim, mających charakter informacji szczególnie chronionych lub prywatnych, w tym informacji dotyczących ich stanu zdrowia.
4. 
Komisja przesyła projekt raportu końcowego organom powołanym do prowadzenia badania wypadków lub incydentów morskich istotnie zainteresowanych państw po otrzymaniu pisemnej deklaracji, że treść raportu nie będzie wykorzystana przez państwo istotnie zainteresowane w prowadzonym przez nie postępowaniu karnym lub innym postępowaniu mającym na celu ustalenie odpowiedzialności lub winy, przeciwko osobom, które udzieliły Komisji informacji dotyczących wypadku lub incydentu morskiego.
5. 
Jeżeli do dnia wskazanego jako termin do zgłaszania uwag do projektu raportu końcowego Komisja nie otrzyma uwag do jego treści, Komisja uznaje, że organ istotnie zainteresowanego państwa nie wnosi uwag do treści projektu.
6. 
Komisja przesyła projekt raportu końcowego innym niż wymienionym w ust. 2 i 3, podmiotom zainteresowanym w sprawie wypadku lub incydentu morskiego, na co najmniej 2 tygodnie przed upływem terminu wyznaczonego do ogłoszenia raportu końcowego, o którym mowa w art. 36 ust. 3 ustawy.
7. 
Raport tymczasowy lub uproszczony Komisja ogłasza na swojej stronie internetowej bez wcześniejszego powiadamiania o tym podmiotów, których dotyczy treść raportu.

Rozdział  7

Dokumentacja wypadku lub incydentu morskiego

§  13. 
1. 
Dokumentacja wypadku lub incydentu morskiego obejmuje:
1)
kartę informacyjną o wypadku lub incydencie;
2)
zgłoszenie wypadku lub incydentu, jeżeli takie otrzymano;
3)
materiały z przeprowadzonego badania, w tym informacje zawierające dane osób uczestniczących w wypadku lub incydencie, podlegające ochronie;
4)
zapisy z rejestratora danych z podróży;
5)
raport końcowy lub tymczasowy, albo uproszczony;
6)
uchwały Komisji dotyczące wypadku;
7)
inne dokumenty związane z wypadkiem lub incydentem.
2. 
W karcie informacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wskazuje się źródło pozyskania informacji o wypadku lub incydencie.
3. 
Materiały, o których mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza kierujący zespołem prowadzącym czynności badawcze.

Rozdział  8

Czas pracy

§  14. 
1. 
Członkowie Komisji wykonują pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. Czas niezbędny do wykonywania powierzonych zadań ustalany jest po porozumieniu z członkiem Komisji, za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji.
2. 
Obsługa administracyjna Komisji wykonywana jest w godzinach pracy określonych w regulaminie pracy Ministerstwa.

Rozdział  9

Podróże służbowe

§  15. 
1. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do podróży służbowych członków Komisji stosuje się przepisy dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych obowiązujące w Ministerstwie.
2. 
W przypadku podróży służbowej związanej z badaniem wypadku morskiego, w sytuacjach nagłych i uzasadnionych, rezerwacja miejsc hotelowych lub zakup biletów lotniczych mogą być dokonane indywidualnie, o czym należy niezwłocznie, pisemnie poinformować Dyrektora Generalnego Ministerstwa, komórkę organizacyjną Ministerstwa odpowiedzialną za rozliczenie podróży służbowych oraz komórkę organizacyjną Ministerstwa odpowiedzialną za organizację podróży zagranicznych.
3. 
Podstawowym środkiem transportu członków Komisji w trakcie odbywania podróży służbowych krajowych jest pociąg II klasy, a w przypadku braku połączenia kolejowego - autobus.
4. 
W szczególne uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora Generalnego Ministerstwa, podróż służbowa może odbyć się samochodem prywatnym, motocyklem lub motorowerem, a wyjątkowych sytuacjach samolotem, lub pociągiem klasy I. W przypadku podróży służbowej, o której mowa w ust. 6, zgoda Dyrektora Generalnego Ministerstwa nie jest wymagana, z zastrzeżeniem, że należy o tym niezwłocznie poinformować Dyrektora Generalnego Ministerstwa, komórkę organizacyjną Ministerstwa odpowiedzialną za rozliczenie podróży służbowych oraz komórkę organizacyjną Ministerstwa odpowiedzialną za organizację podróży zagranicznych.
5. 
W przypadku podróży służbowej odbywanej w porze nocnej członkowie Komisji mogą korzystać z przejazdów w wagonie sypialnym.
6. 
W przypadku nagłej podróży służbowej związanej z badaniem wypadku morskiego w dniu ustawowo wolnym od pracy lub poza godzinami pracy, polecenie podróży służbowej określające cel, miejsce podróży służbowej i środek transportu może być przekazane członkowi Komisji w każdej dostępnej formie.

Rozdział  10

Eksperci

§  16. 
1. 
Komisja prowadzi listę ekspertów.
2. 
Przewodniczący Komisji weryfikuje spełnianie przez kandydata wymagań, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy, i w przypadku spełniania wymagań - wpisuje go na listę ekspertów.
3. 
Ekspert wchodzący w skład zespołu prowadzącego czynności badawcze jest obowiązany posiadać w trakcie prowadzonego badania upoważnienie potwierdzające uprawnienia do wykonywania czynności służbowych, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy.
4. 
Ekspert biorący udział w pracach Komisji ma obowiązek przestrzegania jej regulaminu.
5. 
Umowy cywilnoprawne z ekspertami lub innymi podmiotami zawierane są zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych obowiązującymi w Ministerstwie.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

2fLine0posrelh3posrelv3fLayoutInCell0fAllowOverlap1fBehindDocument0fPseudoInline1fLayoutInCell0fLockPosition1fLockRotation1

PAŃSTWOWA KOMISJA

BADANIA WYPADKÓW MORSKICH

WIM nr .../...

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, w składzie:

Przewodniczący PKBWM: ........................................................

Zastępca przewodniczącego PKBWM: .....................................

Sekretarz PKBWM: ...................................................................

Członek PKBWM: .....................................................................

Członek PKBWM: .....................................................................

po rozpatrzeniu w dniu ............................. r. materiałów dotyczących wypadku/incydentu

statku .......................... bandery ................. zaistniałego w dniu ....................... r.

na morzu/porcie ........................... Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich

ustaliła, że przyczyną wypadku/incydentu morskiego było:

(Opis ustalonych przyczyn, decyzja Komisji w sprawie odstąpienia od badania lub odstąpienia od jego kontynuowania albo konieczności sporządzenia raportu końcowego/tymczasowego/uproszczonego po przeprowadzonym badaniu)

 Podpisy członków Komisji:

Przewodniczący: ...................................................

Zastępca przewodniczącego: ................................

Sekretarz: ..............................................................

Członek: ................................................................

Członek: ................................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  2

2fLine0posrelh3posrelv3fLayoutInCell0fAllowOverlap1fBehindDocument0fPseudoInline1fLayoutInCell0fLockPosition1fLockRotation1

PAŃSTWOWA KOMISJA

BADANIA WYPADKÓW MORSKICH

Szczecin, dnia.................r.

PKBWM.........WIM.../....

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 925) - dalej: ustawa o PKBWM, oraz art. 104, 107 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.)

- dalej: k.p.a, w celu dokończenia prowadzonego badania wypadku/incydentu morskiego, w którym uczestniczył statek ................................. bandery ..........................................................

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich

zatrzymuje statek w porcie na czas........................................

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

/podpis przewodniczącego PKBWM/

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich. Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Kapitan statku

2. Kapitan portu

3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

4. a/a.

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).