Regulamin działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. - OpenLEX

Regulamin działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2004.20.214

Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 27
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 29 listopada 2004 r.
w sprawie regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Określa się regulamin działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

________

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805 i Nr 173, poz. 1808.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

§  1.
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych działa przy ministrze właściwym do spraw transportu, zwanym dalej "Ministrem".
§  2.
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, zwana dalej "Komisją", wykonuje zadania w imieniu Ministra na podstawie:
1)
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2002 r. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r., Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808), zwanej dalej "ustawą";
2)
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie badania wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 132, poz. 1230), zwanego dalej "rozporządzeniem";
3)
niniejszego Regulaminu.
§  3.
1.
Działaniami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
2.
W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji działaniami Komisji kieruje wyznaczony przez niego Zastępca. Jeżeli Zastępcy Przewodniczącego nie zostali powołani lub są nieobecni działaniami Komisji kieruje wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
3.
Komisja w razie potrzeby może wyznaczyć ze swego grona Sekretarza Komisji.
4.
Osoby, o których mowa w art. 136 ust. 3 ustawy działają z upoważnienia Komisji. Wzór upoważnienia określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
§  4.
1.
Przewodniczący Komisji koordynuje realizację zadań Komisji, zapewnia właściwą organizację pracy i jej sprawne działanie.
2.
Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
1)
ustalanie zakresu czynności pracowników obsługi Komisji oraz bezpośrednia kontrola realizacji przydzielonych im zadań;
2)
nadzór nad prowadzeniem spraw administracyjno-budżetowych Komisji, a w szczególności podejmowanie decyzji o konieczności wykonania ekspertyz, z uwzględnieniem procedur obowiązujących w Ministerstwie Infrastruktury;
3)
reprezentowanie na zewnątrz Ministra w sprawach należących do zakresu działalności Komisji, a nie zastrzeżonych odrębną decyzją Ministra;
4)
zapewnienie organizacyjnych warunków współpracy Komisji z Komisją Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, a także z właściwymi organizacjami międzynarodowymi i organami państw obcych w zakresie określonym w art. 137 ust. 6 ustawy;
5)
składanie Ministrowi rocznego sprawozdania o realizacji zadań Komisji, obejmującego w szczególności wykaz zdarzeń lotniczych objętych badaniami prowadzonymi przez Komisję i stan realizacji tych badań oraz wnioski mające na celu ich usprawnienie;
6)
nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych;
7)
zapoznawanie się na bieżąco z materiałami krajowymi i zagranicznymi z zakresu badań wypadków i incydentów lotniczych;
8)
zapewnienie stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników, w szczególności poprzez kierowanie ich na specjalistyczne szkolenia i konferencje.
3.
W ramach działalności merytorycznej do Przewodniczącego Komisji w szczególności należy:
1)
organizacja i prowadzenie badań wypadków i incydentów lotniczych oraz nadzór nad ich właściwym przebiegiem;
2)
podejmowanie decyzji o konieczności przeprowadzenia ekspertyz i ich zakresie oraz wybór wykonawców;
3)
wyznaczanie terminów i prowadzenie posiedzeń Komisji;
4.
Przewodniczący Komisji, w zakresie swego działania podejmuje decyzje nie zastrzeżone do kompetencji innych osób, a w szczególności:
1)
w sprawach osobowych pracowników Komisji;
2)
w sprawach ustalania list ekspertów i rzeczoznawców;
3)
w sprawach określonych przez Ministra w odrębnym upoważnieniu.
§  5.
1.
Do obowiązków Zastępcy Przewodniczącego należy przede wszystkim:
1)
zastępowanie Przewodniczącego Komisji;
2)
badanie wypadków i incydentów lotniczych;
3)
nadzór merytoryczny nad prowadzonymi badaniami, odpowiednio w zakresie swoich kompetencji;
4)
zgłaszanie Przewodniczącemu Komisji wniosków o wykonanie ekspertyz oraz opiniowanie konieczności ich wykonania w przypadku gdy z wnioskiem występuje kierujący zespołem badawczym;
5)
ścisła współpraca z Sekretarzem Komisji, w szczególności przy kompletowaniu dokumentów dotyczących wypadków i incydentów lotniczych;
6)
zapoznawanie się na bieżąco z materiałami krajowymi i zagranicznymi z zakresu badań wypadków i incydentów lotniczych.
2.
Do obowiązków Zastępcy Przewodniczącego do spraw pilotażowych należy ponadto, w szczególności:
1)
zgłaszanie Przewodniczącemu Komisji wniosków o wykonanie ekspertyz z zakresu czynnika ludzkiego;
2)
ustalanie składu grupy wyszkoleniowej oraz zakresu jej działań, w porozumieniu z kierującym zespołem badawczym;
3)
współdziałanie z Wiceprezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego do spraw operacyjno-lotniczych w sprawach dotyczących personelu lotniczego, operacji statków powietrznych i ruchu lotniczego;
4)
współdziałanie z Wiceprezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego do spraw technicznych w sprawach dotyczących lotnisk.
3.
Do obowiązków Zastępcy Przewodniczącego do spraw technicznych należy ponadto, w szczególności:
1)
zgłaszanie Przewodniczącemu Komisji wniosków o wykonanie ekspertyz technicznych;
2)
ustalanie składu grupy technicznej oraz zakresu jej działań, w porozumieniu z kierującym zespołem badawczym;
3)
współdziałanie z Wiceprezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego do spraw technicznych w sprawach dotyczących konstrukcji, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych;
4)
nadzór nad wykorzystaniem środków transportu oraz wyposażenia Komisji.
§  6.
Do obowiązków Członka Komisji należy przede wszystkim:
1)
badanie wypadków i incydentów lotniczych;
2)
wnioskowanie o wykonanie ekspertyz;
3)
uczestnictwo w posiedzeniach Komisji;
4)
zapoznawanie się na bieżąco z materiałami krajowymi i zagranicznymi z zakresu badań wypadków i incydentów lotniczych.
§  7.
1.
Na funkcję Sekretarza Komisji, Komisja wybiera na okres 3 lat za zgodą kandydata, osobę spośród pracowników etatowych Komisji, w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków Komisji, w tym Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcy. Odwołanie może nastąpić na wniosek członka Komisji poprzez głosowanie przy zachowaniu zasady jak w przypadku wyboru. Sekretarz może przed upływem kadencji przestać pełnić funkcję sekretarza, składając Komisji rezygnację z wyprzedzeniem 3 miesięcy.
2.
Do obowiązków Sekretarza Komisji, należy:
1)
nadzorowanie pracowników obsługi organizacyjnej Komisji;
2)
ustalanie z Przewodniczącym Komisji, programu i terminów posiedzeń, zawiadamianie o terminie posiedzeń osób mających w nich wziąć udział;
3)
kontrola pod względem formalnym uchwał Komisji przed podpisaniem ich przez członków Komisji;
4)
prowadzenie ewidencji wypadków i incydentów lotniczych;
5)
prowadzenie ewidencji dokumentacji z badania wypadków i incydentów lotniczych;
6)
współdziałanie z zespołem bezpieczeństwa lotów Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie obejmującym statystyki wypadków i incydentów lotniczych;
7)
prowadzenie ewidencji legitymacji wydanych Członkom Komisji, oraz innych upoważnień, w szczególności, o których mowa w § 3 ust. 4.
3.
Sekretarz Komisji współpracuje z Wiceprezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego do spraw ekonomiczno-prawnych w zakresie prawa lotniczego.
§  8.
1.
Kwalifikowanie zdarzeń lotniczych w celu powołania zespołu badawczego do przeprowadzenia badania wypadku lub incydentu lotniczego, należy do każdego członka Komisji, który otrzymał informację o tym zdarzeniu.
2.
W przypadkach budzących wątpliwość, czy zdarzenie jest wypadkiem czy incydentem lotniczym w rozumieniu przepisów ustawy, zakwalifikowania dokonuje Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca.
§  9.
1.
Równocześnie z podjęciem wiadomości o zaistnieniu wypadku lub incydentu lotniczego Przewodniczący Komisji wyznacza kierującego zespołem badawczym i w porozumieniu z nim oraz Zastępcami ustala skład tego zespołu.
2.
W przypadku odstąpienia przez Komisję od badania incydentu lotniczego, Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca wyznacza spośród członków Komisji osobę nadzorującą badanie podjęte przez podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia. Informację o odstąpieniu od badania i wyznaczeniu osoby nadzorującej przekazuje się temu podmiotowi niezwłocznie.
3.
Członek Komisji, o którym mowa w ust. 2 przedstawia Komisji zaopiniowane przez siebie wyniki badania incydentu lotniczego przekazane przez podmiot prowadzący badanie.
§  10.
1.
W zależności od potrzeb kierujący zespołem badawczym może wydzielić w ramach zespołu badawczego problemowe grupy robocze i wyznaczyć osoby odpowiedzialne za realizację nałożonych na te grupy zadań.
2.
W przypadku konieczności powiększenia składu zespołu badawczego, na wniosek kierującego zespołem badawczym, Przewodniczący Komisji w porozumieniu z Zastępcami podejmuje decyzję o włączeniu dodatkowych osób do zespołu badawczego (grupy roboczej).
3.
Zespoły badawcze powołuje się spośród składu Komisji, ekspertów oraz osób mogących w jakikolwiek sposób być przydatnymi przy badaniu wypadku lub incydentu lotniczego.
4.
Osoby, o których mowa w ust. 3 powinny reprezentować specjalności mogące być przydatne podczas badania, a w szczególności z zakresu:
1)
prawa;
2)
wyszkolenia lotniczego;
3)
eksploatacji sprzętu lotniczego;
4)
ruchu lotniczego;
5)
konstrukcji sprzętu lotniczego;
6)
medycyny sądowej i lotniczej;
7)
psychologii;
8)
meteorologii;
9)
zarządzania organizacjami lotniczymi;
10)
sportów lotniczych;

i innych, z uwzględnieniem różnych rodzajów statków powietrznych.

§  11.
Przewodniczący Komisji, jego Zastępcy i kierujący zespołem badawczym, odpowiedzialni za ustalenie składu zespołu badawczego, powinni uwzględnić, że osoby wyznaczone do badania wypadku lub incydentu lotniczego, podjętego przez Komisję, nie mogą pozostawać w zależności służbowej od osób i instytucji mających związek z badanym zdarzeniem lub w nim uczestniczących, jak również same pozostawać w takim związku lub być uczestnikiem badanego zdarzenia.
§  12.
Przewodniczący Komisji ma prawo:
1)
do włączenia się w skład zespołu badawczego;
2)
w uzasadnionych przypadkach:
a)
powołania nowego zespołu badawczego, który przejmie obowiązki poprzednio wyznaczonego;
b)
wyznaczenia innej osoby kierującej zespołem badawczym lub zmiany osób wchodzących w skład zespołu.
§  13.
1.
Za prawidłowość przeprowadzanych czynności mających na celu zebranie dokumentacji niezbędnej do podjęcia przez Komisję uchwały zamykającej badanie wypadku lub incydentu lotniczego odpowiedzialna jest osoba kierująca zespołem badawczym.
2.
Kierujący zespołem badawczym wyznacza i koordynuje czynności wykonywane przez osoby będące w składzie zespołu badawczego, z zastrzeżeniem § 5.
3.
Osoby wyznaczone do składu zespołu badawczego mogą zwracać się bezpośrednio do Przewodniczącego Komisji o doraźne rozpatrzenie sprawy spornej. Sprawę rozstrzyga Przewodniczący Komisji po konsultacji z Zastępcami.
4.
Kierujący wraz z zespołem badawczym przygotowuje projekt raportu końcowego wraz z projektem uchwały i przedstawia te projekty na posiedzeniu Komisji.
5.
Kierujący zespołem badawczym w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji, powiadamia osoby zainteresowane o możliwości zapoznania się z projektem raportu końcowego z wyłączeniem projektu uchwały. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa do zapoznania się z projektem raportu końcowego fakt ten potwierdza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
§  14.
1.
Sekretarz Komisji na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia powiadamia członków Komisji oraz inne osoby mające w nim uczestniczyć o jego terminie, a także o możliwościach zapoznania się z dokumentacją zaplanowanych na to posiedzenie spraw.
2.
Przewodniczący Komisji może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od obowiązku powiadomienia w terminie, o którym mowa w ust. 1. Termin ten nie może być jednak krótszy niż 2 dni.
3.
Osoby biorące udział w posiedzeniu, na którym planowane jest podjęcie uchwały zamykającej badanie wypadku, powinny zapoznać się przed posiedzeniem z aktami sprawy i projektami raportu końcowego oraz uchwały.
§  15.
1.
W posiedzeniu biorą udział:
1)
członkowie Komisji,
2)
zespół badawczy,
3)
oraz inne osoby zaproszone za zgodą Przewodniczącego Komisji przez kierującego zespołem badawczym.
2.
Każdy z uczestników posiedzenia ma prawo do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi.
3.
W głosowaniu uczestniczą jedynie członkowie Komisji. Głosowanie nie powinno odbywać się w obecności osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
§  16.
1.
Na posiedzeniu Komisji sprawę referuje kierujący zespołem lub wyznaczona przez niego osoba.
2.
W przypadku badania incydentu lotniczego prowadzonego przez podmioty, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia, sprawę referuje osoba nadzorująca to badanie.
§  17.
1.
Podjęcie uchwały odbywa się większością głosów w głosowaniu jawnym.
2.
Uchwała ma formę pisemną i zawiera podpisy wszystkich członków Komisji uczestniczących w jej podejmowaniu.
§  18.
Członek Komisji, który nie zgodził się podczas głosowania z większością, może zgłosić zdanie odrębne i obowiązany jest uzasadnić je na piśmie przed podpisaniem uchwały. Zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem stanowi integralną część uchwały.
§  19.
1.
Z posiedzenia sporządza się protokół, który przechowywany jest w siedzibie Komisji.
2.
Protokół obejmuje datę sporządzenia, miejsce i datę posiedzenia, listę uczestników i charakter ich uczestnictwa, wykaz poruszanych spraw, przebieg dyskusji i inne informacje, podpis protokolanta i Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcy.
3.
Protokół może być sporządzony również w formie zapisu magnetofonowego o ile zawiera wszystkie informacje, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem podpisów. W przypadku tej formy sporządzenia protokołu wymagane jest zabezpieczenie taśmy przed uszkodzeniem lub przypadkową utratą zapisu.
§  20.
1.
Dokumentacja badania wypadku lub incydentu lotniczego obejmuje:
1)
uchwałę będącą częścią raportu końcowego, której wzór określa załącznik nr 3 do Regulaminu, zamieszczaną przed częścią opisową raportu;
2)
raport końcowy sporządzony zgodnie z zaleceniami Aneksu 13 ICAO i podręcznikami badania wypadków i incydentów lotniczych wydanymi przez ICAO;
3)
akta sprawy zawierające inne niezbędne dokumenty zgromadzone w trakcie prowadzonych badań, a w szczególności protokół zeznania świadka, którego wzór określa załącznik nr 4 do Regulaminu, szkice miejsca zdarzenia, album zdjęć, kserokopie dokumentów statku powietrznego i personelu lotniczego uczestniczącego w zdarzeniu, wyniki przeprowadzonych badań i ekspertyz, notatki służbowe.
2.
Za przygotowanie dokumentacji z przeprowadzonych badań odpowiedzialny jest kierujący zespołem badawczym. Na kierującym zespołem badawczym spoczywa również obowiązek przygotowania do publikacji raportu końcowego w wersji uwzględniającej ochronę danych osobowych.
§  21.
1.
Obsługę finansową i administracyjną związaną z pracami Komisji, w ramach wydatków ustalonych na ten cel w planie finansowym, zgodnie z zakresem zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury wykonuje Biuro Administracyjno-Budżetowe. W rozliczeniach finansowych stosuje się aktualnie obowiązującą w Ministerstwie Infrastruktury instrukcję kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych.
2.
Będące w dyspozycji Komisji samochody służbowe są obsługiwane przez Gospodarstwo Pomocnicze Ministerstwa Infrastruktury. Do rozliczania kosztów ich użytkowania stosuje się procedury rozliczeń pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury a Gospodarstwem Pomocniczym.
3.
W zakresie udzielania zamówień publicznych stosuje się procedury wynikające z decyzji Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury w sprawie udzielania zamówień.
§  22.
1.
Członkowie i pracownicy Komisji w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków w czasie delegacji służbowej otrzymują diety, zwrot kosztów podróży i noclegów. Do diet i innych należności z tytułu podróży służbowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące:
1)
wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju,
2)
wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
2.
W związku z badaniem wypadku lub incydentu lotniczego zwraca się, w ramach środków przeznaczonych na działalność Komisji, ekspertom biorącym udział w badaniu zdarzenia faktycznie poniesione koszty, potwierdzone stosownymi dokumentami, z tytułu:
1)
odbytej podróży według taryfy przewozowej środka komunikacji samochodowej lub kolejowej - maksymalnie I klasa pociąg pospieszny lub ekspresowy, bądź II klasa IC, ECE;
2)
odbytej podróży według taryfy przewozowej środka komunikacji lotniczej - economy class, w przypadkach szczególnych, po wcześniejszej akceptacji Przewodniczącego Komisji;
3)
noclegów do kwoty limitu ustalonego w Ministerstwie Infrastruktury.
3.
Dokumenty, o których mowa w ust. 2, muszą być zaakceptowane do realizacji przez Przewodniczącego Komisji.
4.
W ramach planu budżetowego wydatków związanych z działalnością Komisji finansowane są szkolenia jej członków i pracowników.
§  23.
W celu zabezpieczenia wykonywania zadań wyznaczonym pracownikom mogą być udzielane stałe zaliczki na wydatki związane z prowadzeniem badań wypadków lub incydentów lotniczych.
§  24.
Członkom i pracownikom Komisji na czas prowadzenia badań zdarzeń lotniczych, przysługuje wyposażenie w sprzęt specjalistyczny i odzież ochronną, zgodnie z przepisami BHP i obowiązującą Tabelą przydziału odzieży indywidualnej, ochronnej i obuwia roboczego.
§  25.
W przypadku braku możliwości wykonania niezbędnej do celu badania wypadku lub incydentu lotniczego ekspertyzy, opinii lub projektu Raportu Końcowego przez członków Komisji, albo jeżeli będzie to uzasadnione względami bezpieczeństwa, przepisami proceduralnymi organów dochodzeniowych lub przedłużającym się czasem prowadzenia badań, Przewodniczący Komisji może zlecić wykonanie ww. czynności ekspertom.
§  26.
1.
Przewodniczący Komisji sporządza listę ekspertów. Ekspert wpisywany jest na listę ekspertów po akceptacji jego kandydatury przez Komisję.
2.
Lista ekspertów jest uaktualniana nie rzadziej niż co 2 lata.

Załączniki

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

Załącznik Nr 1

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Załącznik Nr 2

Protokół zapoznania

Załącznik Nr 3

UCHWAŁA

Załącznik Nr 4

Protokół zeznania