Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok funkcjonariuszom i pracownikom Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2018.10

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/18
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok funkcjonariuszom i pracownikom Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa warunki i tryb ubiegania się przez funkcjonariusza lub pracownika Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, zwaną dalej "refundacją".
§  2. 
Warunkiem ubiegania się o refundację jest:
1)
pełnienie służby lub świadczenie pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pełnienia służby lub pracy;
2)
uzyskanie w ramach badań profilaktycznej opieki zdrowotnej zaświadczenia o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok podczas pełnienia służby lub świadczenia pracy, wystawionego przez lekarza medycyny pracy.
§  3. 
Na badanie, o których mowa w § 2 pkt 2, kieruje dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CBA.
§  4. 
Refundacja przysługuje w wysokości nieprzekraczającej 420 złotych.
§  5. 
O refundację można ubiegać się nie częściej niż raz na trzy lata, chyba że częstsza refundacja jest uzasadniona wynikami badań okulistycznych.
§  6. 
1. 
Podstawą ubiegania się o refundację jest:
1)
pisemny wniosek funkcjonariusza lub pracownika CBA, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia;
2)
zaświadczenie wystawione przez właściwego lekarza medycyny pracy o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe, a w przypadku, o którym mowa w § 5, zaświadczenie lekarskie o zmianie wady wzroku wymagającej wymiany szkieł korekcyjnych;
3)
imienny dowód zakupu okularów korygujących wzrok.
2. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, kieruje się do Biura Kadr i Szkolenia CBA.
§  7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Wzór

WNIOSEK

o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok

1. Dane wnioskodawcy

1) imię i nazwisko ___________________________________________

2) numer id ________________

3) jednostka organizacyjna CBA _______________________________

4) w przypadku ubiegania się o refundację częściej niż raz na 3 lata - zaświadczenie lekarskie o zmianie wady wzroku wymagającej wymiany szkieł korekcyjnych

5) rachunek/faktura nr _____z dnia ___________na zakup okularów korygujących wzrok

________________________________________

(data i podpis funkcjonariusza/pracownika*)

2. Opinia bezpośredniego przełożonego

Potwierdzam, że ______________________ pełni służbę/świadczy pracę* na stanowisku wyposażonym w monitor przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu służby/pracy*

______________________________________

(data, pieczęć imienna i podpis)

3. Opinia dyrektora Biura Kadr i Szkolenia

Potwierdzam, że ____________ spełnia warunki do otrzymania zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w wysokości ________zł.

_______________________________________

(data, pieczęć imienna i podpis)