Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2018.43

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wadę wzroku do pracy przy monitorach ekranowych dla funkcjonariuszy i pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wadę wzroku, zwana dalej "refundacją", przysługuje funkcjonariuszowi albo pracownikowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", wykonującemu czynności służbowe przy obsłudze monitorów ekranowych, w wymiarze co najmniej połowy dziennego czasu służby albo pracy, na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. poz. 973).
2.  Refundacja przysługuje na podstawie wniosku funkcjonariusza albo pracownika ABW skierowanego, drogą służbową, do komórki lub jednostki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach finansowych.
3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:
1) adnotację bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza albo pracownika ABW potwierdzającą wykonywanie czynności służbowych w wymiarze i warunkach, o których mowa w ust. 1;
2) zaświadczenie i fakturę, o których mowa w § 3;
3) potwierdzenie osoby upoważnionej, o której mowa w § 5 ust. 3, o przysługującym funkcjonariuszowi albo pracownikowi ABW prawie do refundacji;
4) informację o bezgotówkowej formie przekazania środków finansowych z tytułu refundacji na wskazany rachunek bankowy.
§  2. 
1.  Realizacja refundacji jest uzależniona od wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel, zabezpieczonych odpowiednio w budżecie Biura Finansów ABW albo delegatury ABW.
2.  W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na refundację w bieżącym roku budżetowym, wypłaty środków z tego tytułu dokonuje się w następnym roku budżetowym.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dokumentację złożoną przez funkcjonariusza albo pracownika ABW w celu uzyskania refundacji, przechowuje się odpowiednio w komórce lub jednostce organizacyjnej ABW właściwej w sprawach finansowych do czasu uzyskania niezbędnych środków finansowych dla jej realizacji.
§  3. 
1.  Wada wzroku wymagająca, do pracy przy monitorach ekranowych, okularów korygujących tę wadę powinna być udokumentowana aktualnym zaświadczeniem wystawionym przez lekarza - okulistę, w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.
2.  Koszty związane z zakupem okularów korygujących wadę wzroku poniesione przez funkcjonariusza albo pracownika ABW powinny być udokumentowane imienną fakturą.
§  4.  Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wadę wzroku przysługuje funkcjonariuszowi albo pracownikowi ABW raz na 2 lata.
§  5. 
1.  Refundacji dokonuje się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją wydatków budżetowych ABW.
2.  Środki finansowe z tytułu refundacji przekazuje się na rachunek bankowy wskazany przez funkcjonariusza albo pracownika ABW we wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 2.
3.  Ewidencję funkcjonariuszy i pracowników ABW, którzy uzyskali refundację, prowadzi upoważniony funkcjonariusz komórki lub jednostki organizacyjnej ABW realizującej wypłatę.
§  6.  Maksymalna kwota refundacji wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego przez Radę Ministrów.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2018 r.