Realizacja zamówień publicznych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR netto.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2011.2.11

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 4 lutego 2011 r.
w sprawie realizacji zamówień publicznych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR netto.

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) w związku § 6 ust. I.2 pkt 11 Regulaminu organizacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 134 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z późn. zm., zarządzam co następuje:

I.

Postanowienia ogólne

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
Centrala - Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
2)
jednostki organizacyjne - oddziały regionalne;
3)
Kasa - Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
4)
Kod CPV - składający się z 8 cyfr kod numeryczny określony zgodnie z aktualnie obowiązującym Wspólnym Słownikiem Zamówień;
5)
komórki organizacyjne - biura Centrali, Zespoły Centrali, komórki w jednostkach organizacyjnych;
6)
Kierownictwo Kasy - zgodnie z regulaminem organizacyjnym Kasy;
7)
Prezes Kasy - Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
8)
Środek Trwały - na podstawie art. 3 pkt 15 z zastrzeżeniem pkt 17 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki;
9)
wartość zamówienia - wartość szacunkową zamówienia (netto) ustaloną z należytą starannością;
10)
Wnioskodawca - kierującego komórką organizacyjną/Pełnomocnika Prezesa - w Centrali oraz osobę kierującą komórką w jednostkach organizacyjnych składającą wniosek o uruchomienie zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR netto lub dokonującą zakupu, zlecającą dostawę/usługę lub wykonanie robót budowlanych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR netto. Jeśli z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy nie może on uczestniczyć w uruchomieniu zamówienia publicznego lub podejmować czynności związanych z jego realizacją, może upoważnić na piśmie podległego mu pracownika do czynności określonych w upoważnieniu;
11)
wyrażona w złotych równowartość kwoty euro - przeliczoną kwotę euro na złote według średniego kursu złotego w stosunku do euro, ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, obowiązującego i stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia w dniu określania jego wartości (kwota netto);
12)
Zamawiający - Centralę/jednostki organizacyjne;
13)
zamówienia - umowy odpłatne zawierane między Zamawiającym a Wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane;
14)
Zastępca Prezesa Kasy - Zastępców Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

II.

Planowanie zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Centrali Kasy

1. Realizacja zamówienia na dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR (z Funduszu Administracyjnego, z Funduszu Prewencji i Rehabilitacji, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub z innych źródeł) następuje w oparciu o plan zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR.

2. Plany zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR poszczególnych komórek organizacyjnych zawierające zestawienie przedmiotowe i wartościowe planowanych zamówień na kolejny rok (wg załącznika nr 1), zatwierdza Członek Kierownictwa Kasy nadzorujący Wnioskodawcę. W sytuacji, kiedy Wnioskodawca jest nadzorowany przez Prezesa Kasy, plan zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR zatwierdza Zastępca Prezesa nadzorujący zamówienia publiczne.

3. Weryfikacja oraz ewentualna korekta planu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR powinna być dokonywana co najmniej raz na kwartał i zatwierdzona jak w ust. 2.

4. Komórki organizacyjne sporządzają przedmiotowy plan nie ujmując zamówień do kwoty 2.000,00 zł wartości zamówienia.

5. Komórki organizacyjne są zobowiązane w terminie 14 dni od zatwierdzenia planu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR lub korekty planu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR przesłać jego kopię do Biura Zamówień Publicznych.

III.

Realizacja zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Centrali Kasy

1. Podstawą wszczęcia postępowania jest złożenie wniosku (wg załącznika nr 2), wnoszonego przez Wnioskodawcę do Dyrektora Biura Zamówień Publicznych odpowiednio wcześniej przed planowaną realizacją wraz z dołączoną dokumentacją dotyczącą przedmiotowego zamówienia, o której mowa w ust. 5 - stosownie do specyfiki przedmiotu zamówienia.

2. Wnioskodawcy, sporządzają przedmiotowe wnioski na pełną wartość zatwierdzonych w planie rzeczowo-finansowym dostaw, usług, robót budowlanych, a w przypadkach uzasadnionych ich rodzajem lub specyfiką mogą je sporządzać wielokrotnie na część wartości zamówienia. Wnioskodawca ma obowiązek załączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

3. Oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia należy do Wnioskodawcy, który w tym celu dokonuje rozeznania rynku.

4. Do Wniosku Wnioskodawca załącza co najmniej 3 oferty zebrane w wyniku uprzedniego wystosowania zapytań ofertowych (wg załącznika nr 5) do potencjalnych Wykonawców, obejmujące swoim zakresem cały przedmiot zamówienia. Do zapytania ofertowego Wnioskodawca załącza formularz ofertowy (wg. załącznika nr 6), stosownie do którego Wykonawcy składają oferty. Nie wymaga się załączenia do wniosku trzech ofert w sytuacji, kiedy przedmiot zamówienia może być zrealizowany przez mniej niż trzech wykonawców oraz w sytuacji, kiedy wpłynęła mniejsza ilość ofert. W tym drugim przypadku wymaga się udokumentowania wysłania zapytań ofertowych do co najmniej trzech Wykonawców. Kserokopia dokumentacji dotycząca szacowania wartości zamówienia oraz rozeznania rynku jest dołączana do wniosku (dopuszcza się przekroczenie wartości zamówienia maksymalnie o 10% w stosunku do jego szacowanej wartości).

5. W odniesieniu do sytuacji, kiedy wartość przedmiotu objętego wnioskiem, nie przekracza kwoty 2.000,00 zł rozeznanie rynku, o którym mowa w ust. 3, może być dokonane również poprzez zebranie 3 ofert drogą e-mail, telefonicznie, poprzez wydruki z katalogów internetowych. W takim przypadku Wnioskodawca umieszcza o tych okolicznościach notatkę w informacji o wyborze oferty.

6. Wnioskodawca dokonuje oceny zebranych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej, co dokumentuje w załączanej do wniosku informacji o wyborze(wg załącznika nr 9).

7. Wniosek musi zawierać potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych na wymienione we wniosku dostawy/usługi/roboty budowlane - przez Dyrektora Biura Ekonomicznego lub osobę przez niego upoważnioną, w przypadku funduszy określonych w Rozdziale II ust. 1. Wniosek z potwierdzeniem zabezpieczenia środków finansowych, Biuro Ekonomiczne przekazuje do Biura Zamówień Publicznych.

8. Oznaczenie kodu CPV nadaje Wnioskodawca w uzgodnieniu z Biurem Zamówień Publicznych.

9. Dyrektor Biura Zamówień Publicznych lub osoba przez niego upoważniona zatwierdza wniosek o realizację zamówienia.

10. Za realizację Wniosku odpowiada Wnioskodawca, który po podpisaniu wniosku składa zamówienie do wybranego Wykonawcy (wg załącznika nr 8). Nie wysyła się zamówienia w sytuacji, kiedy realizacja zamówienia następuje na podstawie zawieranej z Wykonawcą umowy.

11. Załączniki, o których mowa w ust. 4, 5 oraz 10 podlegają modyfikacji w zakresie uzasadnionym specyfiką przedmiotu zamówienia.

12. Wniosek podlega rejestracji w Biurze Zamówień Publicznych (wg załącznika nr 4).

13. Przekazywanie wniosków powinno odbywać się zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

14. Pracownik sekretariatu Biura Zamówień Publicznych ma obowiązek poinformować Wnioskodawcę o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu wniosku.

15. Realizacją zatwierdzonych wniosków zajmują się Wnioskodawcy, Pełnomocnicy Prezesa w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, zgodnie z podziałem zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego Kasy oraz regulaminów komórek organizacyjnych.

16. W przypadku dokonywania korekt wniosków w zakresie szacunkowej wartości zamówienia lub terminu realizacji konieczna jest akceptacja Dyrektora Biura Ekonomicznego i Dyrektora Biura Zamówień Publicznych.

17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotyczących zakupu, którego wartość nie może przekroczyć 2.000,00 zł brutto, za równoważny z wnioskiem uważa się w Centrali także inny dokument (spełniający wymogi dokumentu księgowego) zawierający dokładny opis przedmiotu zamówienia, uzupełniony przez Wnioskodawcę o: uzasadnienie zlecenia usługi, zamówienia dostawy, źródło finansowania, opatrzony podpisem Wnioskodawcy, Dyrektora Biura Ekonomicznego oraz Dyrektora Biura Zamówień Publicznych.

IV.

Zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w jednostkach organizacyjnych

1. Realizacja zamówienia na dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR (z Funduszu Administracyjnego, z Funduszu Prewencji i Rehabilitacji, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) lub z innych źródeł następuje na podstawie wniosku, wnoszonego do Dyrektora danej jednostki (wg załącznika nr 3).

2. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Kasy bezpośrednio przed planowanym zamówieniem muszą uzyskać dodatkowo pozytywną pisemną opinię:

1) Dyrektora Biura Administracji i Inwestycji lub osoby przez niego upoważnionej w przypadku zakupu środków trwałych (z wyłączeniem wymienionych w punkcie 2) oraz realizacji inwestycji budowlanych;

2) Dyrektora Biura Informatyki i Telekomunikacji lub osoby przez niego upoważnionej w przypadku zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług informatycznych.

3. Wniosek musi zawierać dokumentację, na podstawie której oszacowano wartość zamówienia oraz potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych na wymienione we wniosku dostawy/usługi/roboty budowlane przez Głównego Księgowego jednostki organizacyjnej. Wnioskodawca ma obowiązek załączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

4. Wniosek podlega rejestracji przez pracownika, któremu Dyrektor jednostki organizacyjnej powierzył zadania z zakresu zamówień (wg załącznika nr 4).

5. Dyrektor jednostki organizacyjnej lub osoba przez niego upoważniona zatwierdza wniosek.

6. Realizacją zatwierdzonych wniosków, zgodnie z podziałem zadań wynikającym z przepisów obowiązujących w Kasie w jednostkach organizacyjnych zajmują się wyznaczeni przez Dyrektora pracownicy.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotyczących zakupu, którego wartość nie może przekroczyć 2.000,00 zł brutto, za równoważny z wnioskiem uważa się także inny dokument (spełniający wymogi dokumentu księgowego) zawierający dokładny opis przedmiotu zamówienia, uzupełniony przez Wnioskodawcę o: uzasadnienie zlecenia usługi, zamówienia dostawy, źródło finansowania, opatrzony podpisem Wnioskodawcy oraz kontrasygnatą Głównego Księgowego.

V.

Szczególny sposób postępowania przy udzielaniu zamówień

1. W odniesieniu do postępowań na usługi lub roboty budowlane, których wartość przekracza wartość brutto środka trwałego, tj. kwoty określonej w art. 16g ust. 1 w związku z ust. 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.), w zakresie zawierania umów stosuje się przepisy o umowach zawieranych w trybie ustawy określone w Rozdziale III § 5 Zarządzenia Nr 9 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 EUR.

2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest dostawa, przepis ust. 1 znajduje zastosowanie, kiedy cena jednostkowa dostawy przekracza wartość brutto środka trwałego.

3. W przypadkach uzasadnionych specyfiką zamówienia lub okolicznościami nie leżącymi po stronie zamawiającego, w szczególności jeżeli w odniesieniu do realizowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z powszechnie przyjętą na rynku praktyką, jego realizacja dochodzi do skutku w inny sposób niż poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej, można odstąpić od jej podpisania. Uzasadnienie tych okoliczności spoczywa na Wnioskodawcy.

VI.

Wykaz załączników

Wykaz załączników:
1)
Zał. Nr 1. Plan zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR;
2)
Zał. Nr 2. Wniosek o realizację zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14.000 EUR dla Centrali;
3)
Zał. Nr 3. Wniosek o realizację zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14.000 EUR dla jednostek organizacyjnych;
4)
Zał. Nr 4. Rejestr wniosków o realizację zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14.000 EUR;
5)
Zał. Nr 5. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 EUR na dostawy/usługi/roboty budowlane;
6)
Zał. Nr 6. Formularz oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro;
7)
Zał. Nr 7. Wzór umowy;
8)
Zał. Nr 8. Formularz zamówienia;
9)
Zał. Nr 9. Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro.

VII.

Postanowienia końcowe

1. Traci moc zarządzenie nr 24 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR netto.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

........................................................... ...........................................................

(Znak pisma Wnioskodawcy) (miejscowość, data)

Plan zamówień publicznych/Aktualizacja Planu zamówień publicznych

(poniżej 14.000 euro) na rok ....................

z dnia ....................................

Lp.Nazwa przedmiotu zamówieniaSzacunkowa wartość zamówienia nettoSzacunkowa wartość zamówienia netto euro§

w Planie Funduszu

Przewidywany termin przeprowadzenia postępowania
123456

ZATWIERDZAM:

.......................................................... ..........................................................

(Wnioskodawca) (Nadzorujący Wnioskodawcę)

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

........................................................... ...........................................................

(Znak pisma Wnioskodawcy) (miejscowość, data)

WNIOSEK

o realizację zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane*

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

1.Opis przedmiotu zamówienia:

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Oznaczenie kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień:

1....-2....-
3....-4....-
(wpisuje Wnioskodawca)
2.Ustalona z należytą starannością szacunkowa wartość zamówienia netto podana w złotych i euro wynosi:

...............................................................................

(zaokrąglenie wartości: od 1 zł do 1.000 zł - do 10 zł, od 1.001 zł do 10.000 zł - do 100 zł, powyżej 10.000 zł - do 1.000 zł) została ustalona w dniu .......................... na podstawie .......................................

osoba/y, która/e dokonała/y* oszacowania wartości zamówienia ..................

...............................................................................

...............................................................................

(wg kursu określonego w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów)

3.Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto w złotych wynosi:* ............................................................
4.Planowany termin realizacji (dokonanie zakupu, zlecenia, usługi itp.):

...............................................................................

5.Źródło finansowania (FA, FPiR, ZFŚS, inne źródło):

...............................................................................

(wskazać odpowiedni fundusz i §)

6.Uzasadnienie celowości zamówienia: ............................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

7.Wnioskodawca
......................................

(Data, podpis, pieczątka)

8.Potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych - Dyrektor Biura Ekonomicznego:
......................................

(Data, podpis, pieczątka)

9.Nr rejestru:

...............................................................................

(wpisuje Biuro Zamówień Publicznych)

10.Zatwierdzenie realizacji zamówienia - Dyrektor Biura Zamówień Publicznych:
......................................

(Data, podpis, pieczątka)

* niepotrzebne skreślić,

** w przypadku umów zlecenia lub o dzieło z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej należy wpisać tylko kwotę brutto

*** Korekta wniosku w zakresie szacunkowej wartości zamówienia/terminu realizacji

.......................................................... ..........................................................

(Dała, podpis, pieczątka Dyrektora (Data, podpis, pieczątka Dyrektora

Biura Ekonomicznego) Biura Zamówień Publicznych)

*** W przypadku dokonywania korekt wniosków w zakresie szacunkowej wartości zamówienia lub terminu realizacji konieczna jest akceptacja Biura Ekonomicznego i Biura Zamówień Publicznych

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

........................................................... ...........................................................

(Znak pisma Wnioskodawcy) (miejscowość, data)

WNIOSEK

o realizację zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane*

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

1.Opis przedmiotu zamówienia:

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Oznaczenie kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień:

1....-2....-
3....-4....-
(wpisuje Wnioskodawca)
2.Ustalona z należytą starannością szacunkowa wartość zamówienia netto podana w złotych i euro wynosi:

...............................................................................

(zaokrąglenie wartości: od 1 zł do 1.000 zł - do 10 zł, od 1.001 zł do 10.000 zł - do 100 zł, powyżej 10.000 zł - do 1.000 zł) została ustalona w dniu .......................... na podstawie .......................................

osoba/y, która/e dokonała/y* oszacowania wartości zamówienia ..................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

(wg kursu określonego w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów)

3.Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto w złotych wynosi:* ...........................................................
4.Planowany okres realizacji (dokonanie zakupu, zlecenia, usługi itp.):

...............................................................................

5.Źródło finansowania (FA, FPiR, ZFŚS, inne źródło):

...............................................................................

(wskazać odpowiedni fundusz i §)

6.Uzasadnienie celowości zamówienia: ............................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

7.Wnioskodawca
......................................

(Data, podpis, pieczątka)

8.Potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych - Główny księgowy jednostki organizacyjnej:
......................................

(Data, podpis, pieczątka)

9.Nr rejestru:

...............................................................................

(wpisuje komórka lub pracownik wskazany przez Dyrektora jednostki organizacyjnej)

10.Zatwierdzenie realizacji zamówienia - Dyrektor jednostki organizacyjnej:
......................................

(Data, podpis, pieczątka)

* niepotrzebne skreślić,

** w przypadku umów zlecenia lub o dzieło z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej należy wpisać tylko kwotę brutto,

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

REJESTR WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY/USŁUGI/ROBOTY BUDOWLANE

Nr rejestruZnak pisma WnioskodawcyData wnioskuPrzedmiot zamówieniaKod CPV - Wspólny Słownik ZamówieńSzacunkowa wartość zamówienia w zł (netto)Szacunkowa wartość zamówienia w euro (netto)Data zatwierdzeniaNr umowyUwagi
12345678910

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

............................................................. Warszawa, dnia ..................... r.

(pieczęć jednostki Zamawiającego,

dla której realizowane jest zamówienie)

Adresat:

1. ................................................................................................................................................

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro

na .........................................................................................................................................

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 00-608 Warszawa, ul: Al. Niepodległości 190;

2. Opis przedmiotu zamówienia.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

a)
warunki gwarancji: ...........................................................................................................
b)
warunki płatności: .............................................................................................................
c)
warunki dostawy (miejsce) ...............................................................................................
d)
inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: ...............................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

3. Termin wykonania zamówienia.

................................................................................................................................................

4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:

a)
osobiście w siedzibie: .......................................................................................................
b)
przesłać na adres: ..............................................................................................................

...........................................................................................................................................

c)
faxem na numer: ...............................................................................................................
d)
w wersji elektronicznej na e-mail: ....................................................................................

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia .......................................................

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie.

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a)
wypełniony i podpisany formularz oferty;
b)
podpisany wzór umowy;
c)
inne dokumenty (np. opisy funkcjonalne i techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia; certyfikaty itp. - o ile były wymagane przez Zamawiającego).

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a)
odstąpienia od realizacji zamówienia wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości ................... wartości niewykonanego zakresu zamówienia,
b)
zwłoki w wykonaniu zamówienia, a także jej określonej części w wysokości ............... wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki,
c)
zwłoki w usunięciu wad przedmiotu zamówienia, a także jej określonej części w wysokości ............... wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad.

Ponadto Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z wynagrodzenia.

6. Wzór umowy.

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu o wartości zamówienia

nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro

na ..................................................................................................................

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

NIP: .......................................................................................................................................

REGON: ................................................................................................................................

Numer rachunku bankowego: ...............................................................................................

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:

a)
oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto: .................... zł., a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ............................ % za cenę brutto: ................................. zł*;
b)
oferujemy termin realizacji zamówienia: ........... dni/tygodni, licząc od dnia podpisania umowy;

3. Warunki gwarancji: ...............................................................................................................

4. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a)
podpisany wzór umowy (wg załącznika nr 6);
b)
..................................................................................
c)
..................................................................................
d)
..................................................................................

Miejscowość .......................... dnia ............................. roku.

.......................................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* w sytuacji, gdy cena przedmiotu zamówienia jest wieloskładnikowa, należy podać także cenę poszczególnych pozycji.

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

UMOWA

Zawarta dnia ........................................ r. w Warszawie, pomiędzy:

Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, NIP: 526-00-13-054

reprezentowaną przez:

1 ..........................................................................................................

zwanym dalej "Zamawiającym"

a Firmą ............................................................................................, reprezentowaną przez:

1. ..........................................................................................................

zwaną dalej "Wykonawcą" z drugiej strony.

W wyniku przeprowadzenia uproszonego postępowania o wartości poniżej równowartości kwoty 14.000 euro, zawarto umowę następującej treści:

§  1.
1.
Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa/usługa/ ......................................... dla potrzeb Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
2.
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1.
3.
Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany z zachowaniem umówionych terminów oraz należytej staranności.
4.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie: ...........................................................
5.
Miejscem wykonania zakupu i dostawy/usługi/jest .....................................................
§  2.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.
§  3.
1.
Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.
2.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę netto: ....................... zł., (słownie: ...................................................... zł. 00/100), a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ...................................... %, kwotę brutto: ............................................. zł. (słownie:

.....................................................................................................................................................)

Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP 526-00-13-054.

3.
Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP .........................................................
§  4.
1.
Zapłata wynagrodzenia za dostawę/usługę wymienioną w § 3 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączonym do niej protokołem odbioru.
2.
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§  5.
1.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek.
2.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia.
3.
Wykonawca udziela ............ miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru całości zamówienia.
§  6.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających.
§  7.
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a)
odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 20% wartości niewykonanego zakresu umowy,
b)
zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, a także jej określonej części w wysokości ................... wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki,
c)
zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy, a także jej określonej części w wysokości ................... wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad.
2.
Ponadto Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z wynagrodzenia.
§  8.
1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
2.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§  9.
Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd w Warszawie.
§  10.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający: Wykonawca:

.................................................... ....................................................

Miejscowość ....................................., dnia ....................... r.

.......................................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia .............................. r. przez ...........................................................................................................

(pieczęć i podpis osoby występującej w tym postępowaniu

w imieniu Zamawiającego)

ZAŁĄCZNIK  Nr 8

ZAMÓWIENIE

ADRESAT: (nazwa i adres firmy)

ZAMAWIAJĄCY:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

00-608 Warszawa, al. Niepodległości 190

tel. 022 592 65 90, fax 022 592 66 50

NIP 526-00-13-054 REGON 012513262

PRZEDMIOT: (opis przedmiotu zamówienia)

MIEJSCE DOSTAWY/WYKONANIA USŁUGI:

Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

00-608 Warszawa, al. Niepodległości 190

TERMIN DOSTAWY:

Faktura VAT:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

00-608 Warszawa, al. Niepodległości 190

tel. 022 592 65 90, fax 022 592 66 50

NIP 526-00-13-054

PŁATNOŚĆ: (na konto Wykonawcy przelewem, w terminie 14 dni od dostarczenia faktury):

Lp.Nazwa artykułuj.m.ilośćCena jedn.

PLN

Suma netto

PLN

1.
2.
3.
4.
5.
Razem netto:
Razem brutto:

Gwarancja...

Dostawa/usługa do Centrali KRUS w godz. 8.00-16.00, przed realizacją zamówienia prosimy o kontakt z: ................................ , tel: ..................................................

Kary:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a) odstąpienia od realizacji zamówienia wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości .... wartości niewykonanego zakresu zamówienia,

b) zwłoki w wykonaniu zamówienia, a także jej określonej części w wysokości .................. wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki,

c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu zamówienia, a także jej określonej części w wysokości .................. wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad.

Ponadto Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z wynagrodzenia.

.................................................................................................

(pieczęć i podpis osoby występującej w tym postępowaniu

w imieniu Zamawiającego)

ZAŁĄCZNIK  Nr 9

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o wartości zamówienia

nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro

w oparciu o dyspozycję art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamówienie nie podlega ustawie

Na skutek dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na ..............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(dostawę/usługę/robotę budowlaną o szacunkowej wartości netto; kod CPV)

W dniu ................................................. zwrócono się do niżej wymienionych potencjalnych Wykonawców, z zapytaniem czy są zainteresowani realizacją przedmiotowego zamówienia:

1.
............................................................................
2.
............................................................................
3.
............................................................................
4.
............................................................................
5.
............................................................................

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia .................................., do godz.: ................. złożono następujące oferty: (podać podmiot, cenę lub inne oceniane kryteria):

1.
............................................................................
2.
............................................................................
3.
............................................................................
4.
............................................................................
5.
............................................................................

Po sprawdzeniu i przeanalizowaniu ofert proponuję udzielenie zamówienia

Firmie:

Nazwa: .........................................................................................................................................

adres siedziby Wykonawcy: .........................................................................................................

NIP: ..............................................................................................................................................

REGON: .......................................................................................................................................

Numer rachunku bankowego: ......................................................................................................

oferującą za realizację całości zamówienia cenę netto/brutto: ....................................................

której ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na: ................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(uzasadnienie wyboru oferty)

Miejscowość ....................................., dnia ....................... r.

.................................................................................................

(pieczęć i podpis osoby występującej w tym postępowaniu

w imieniu Zamawiającego)