Realizacja zamówień publicznych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 EUR netto.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2011.2.10

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 4 lutego 2011 r.
w sprawie realizacji zamówień publicznych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 EUR netto

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) w związku § 6 ust. I.2 pkt 11 Regulaminu organizacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 134 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 1759 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

I.

Postanowienia ogólne

§  1.
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
Centrala - Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
2)
jednostki organizacyjne - oddziały regionalne;
3)
Kasa - Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
4)
Kod CPV - składający się z 8 cyfr kod numeryczny określony zgodnie z aktualnie obowiązującym Wspólnym Słownikiem Zamówień;
5)
komórki organizacyjne - biura Centrali, Zespoły Centrali, komórki w jednostkach organizacyjnych;
6)
Kierownictwo Kasy - zgodnie z regulaminem organizacyjnym Kasy;
7)
Komisja - komisję przetargową powołaną do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Centrali lub jednostkach organizacyjnych;
8)
Prezes Kasy - Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
9)
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w której Zamawiający określa zasady i warunki udzielenia Zamówienia (lub inny dokument zawierający analogiczne elementy);
10)
Ustawa - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);
11)
wartość zamówienia - wartość szacunkową zamówienia (netto) ustaloną z należytą starannością;
12)
Wnioskodawca - kierującego komórką organizacyjną/Pełnomocnika Prezesa - w Centrali oraz osobę kierującą komórką w jednostkach organizacyjnych składającą wniosek o uruchomienie zamówienia wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 EUR netto. Jeśli z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy nie może on uczestniczyć w uruchomieniu zamówienia publicznego lub podejmować czynności związanych z jego realizacją, może upoważnić na piśmie podległego mu pracownika do czynności określonych w upoważnieniu;
13)
wyrażona w złotych równowartość kwoty euro - przeliczoną kwotę euro na złote według średniego kursu złotego w stosunku do euro, ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, obowiązującego i stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia w dniu określania jego wartości (kwota netto);
14)
Zamawiający - Centralę/jednostki organizacyjne;
15)
zamówienia - umowy odpłatne zawierane między Zamawiającym a Wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane;
16)
Zastępca Prezesa Kasy - Zastępców Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

II.

Przygotowanie postępowania

§  2.
1.
Nie można rozpocząć postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli w projekcie planu zamówień publicznych lub planie zamówień publicznych Centrali albo jednostki organizacyjnej nie zostały zaplanowane środki finansowe na realizację zamówienia.
2.
Wnioskodawca występujący o realizację zamówienia ustala jego wartość szacunkową.
§  3.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1.
Projekt SIWZ wraz z załącznikami opracowują na zasadzie współpracy: Wnioskodawca oraz Biuro Zamówień Publicznych.
2.
Przed ostateczną akceptacją SIWZ przez członków Komisji, Biuro Zamówień Publicznych przekazuje jej projekt, zaparafowany przez Wnioskodawcę, do Głównego Księgowego oraz radcy prawnego w celu zgłoszenia uwag w zakresie właściwym dla każdego z nich.
3.
Sekretarz Komisji, niezwłocznie po zatwierdzeniu SIWZ przez Przewodniczącego Komisji zamieszcza ogłoszenie i SIWZ zgodnie z przepisami Ustawy.
4.
Po ogłoszeniu niedopuszczalne są zmiany SIWZ oraz jej załączników z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
6.
Dokonaną zmianę specyfikacji Sekretarz Komisji przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

III.

Realizacja zamówień publicznych w Centrali Kasy

§  4.
1.
Wszelkie procedury udzielania zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 EUR w Centrali realizowane są przez Biuro Zamówień Publicznych oraz komisję przetargową we współpracy z Wnioskodawcą.
2.
Realizacja zamówień publicznych na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy dla dostaw i usług, wymaga zachowania procedury właściwej według niniejszego zarządzenia dla dostaw i usług (wg załącznika nr 1).
3.
W celu uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1 Wnioskodawca składa odpowiedni wniosek wraz z pełną dokumentacją poprzedzającą złożenie wniosku.
4.
W odniesieniu do postępowań, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy wniosek składany jest do Członka Kierownictwa Kasy sprawującego nadzór nad Wnioskodawcą (wg załącznika nr 1).
5.
W przypadku realizacji postępowań, których wartość jest niższa od wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy wniosek składany jest do Dyrektora Biura Zamówień Publicznych (wg załącznika nr 2).
6.
Wnioskodawca jest odpowiedzialny za prawidłowe określenie przedmiotu zamówienia.
7.
Wniosek musi zawierać potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia przez Dyrektora Biura Ekonomicznego lub osobę przez niego upoważnioną.
8.
Wnioskodawca ma obowiązek załączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
9.
Wniosek z potwierdzeniem zabezpieczenia środków finansowych, Biuro Ekonomiczne przekazuje Wnioskodawcy.
10.
Przekazywanie wniosków odbywa się zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
11.
W odniesieniu do realizacji postępowań, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, Członek Kierownictwa Kasy sprawujący nadzór nad Wnioskodawcą oraz Zastępca Prezesa nadzorujący zamówienia publiczne zatwierdzają wniosek. W przypadku, kiedy Wnioskodawca nadzorowany jest bezpośrednio przez Prezesa Kasy wniosek zatwierdza Zastępca Prezesa Kasy nadzorujący zamówienia publiczne.
12.
W odniesieniu do realizacji postępowań, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, wniosek wymaga uprzedniego potwierdzenia zgodności wniosku z Ustawą przez Dyrektora Biura Zamówień Publicznych (wg załącznika nr 1).
13.
W odniesieniu do realizacji postępowań, których wartość jest niższa od wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, wniosek zatwierdza Dyrektor Biura Zamówień Publicznych.
14.
Po zatwierdzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, przez Zastępców Prezesa Kasy albo Dyrektora Biura Zamówień Publicznych, Wnioskodawca występuje do Przewodniczącego komisji przetargowej z wnioskiem o umieszczenie zamówienia w porządku posiedzenia komisji przetargowej (wg załącznika nr 4).
15.
Wnioskodawca wraz z kserokopią wniosku zatwierdzonego przez Dyrektora Zamówień Publicznych albo Zastępców Prezesa Kasy przekazuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, proponowane kryteria oceny ofert, wzór umowy lub istotne postanowienia umowy/ogólne warunki umowy po niezbędnych uzgodnieniach z komórkami organizacyjnymi Centrali i Głównym Księgowym Kasy, a także informacje o dodatkowych warunkach udziału w postępowaniu, które muszą spełnić Wykonawcy wraz z informacją o dokumentach wymaganych na ich potwierdzenie.
16.
W przypadku wpływu niekompletnego wniosku lub podpisanego przez nieupoważnione osoby Przewodniczący Komisji zwraca wniosek Wnioskodawcy do uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nie uzupełnienie dokumentów lub przekroczenie terminu skutkuje zwrotem wniosku do Wnioskodawcy.
17.
Biuro Zamówień Publicznych prowadzi rejestr zamówień publicznych o wartości przekraczającej 14.000 EUR realizowanych w Centrali (wg załącznika nr 5).
18.
Dopuszcza się wybór Wykonawcy, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, pod warunkiem zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na ten cel przez Wnioskodawcę, potwierdzonych przez Dyrektora Biura Ekonomicznego lub osobę przez niego upoważnioną oraz zatwierdzonych przez Prezesa Kasy.
19.
W sytuacjach, w których przepisy Ustawy nakładają na Zamawiającego zwrot wadium Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, tj. których oferty nie zostały wybrane albo w przypadku unieważnienia postępowania, zwrotu dokonuje Biuro Finansowo-Księgowe na podstawie pisemnej dyspozycji od Biura Zamówień Publicznych.
20.
Zwrotu wadium Wykonawcy, z którym została podpisana umowa, dokonuje Biuro Finansowo-Księgowe na podstawie pisemnej dyspozycji Wnioskodawcy.
§  5.
Zawieranie umów

1. Czynności poprzedzające zawarcie umowy w Centrali Kasy są realizowane w wymienionej poniżej kolejności:

1) parafowanie przez Wnioskodawcę;

2) parafowanie przez radcę prawnego;

3) parafowanie przez Dyrektora Biura Zamówień Publicznych;

4) udzielenie kontrasygnaty przez Głównego Księgowego.

2. Parafowanie umowy przez Wnioskodawcę, oznacza, że:

1) umowa jest adekwatna do rzeczywistych potrzeb;

2) dokonana została z wynikiem pozytywnym merytoryczna ocena umowy przy uwzględnieniu kryterium celowości, rzetelności i gospodarności;

3) przedmiot umowy jest zgodny z przedmiotem zamówienia oraz, że treść umowy uwzględnia wszelkie zmiany, poprawki i modyfikacje wprowadzone do SIWZ w trakcie postępowania.

3. Parafowanie umowy przez radcę prawnego oznacza, że:

1) właściwa jest reprezentacja stron umowy;

2) prawidłowo wskazane są formalnoprawne podstawy umowy;

3) umowa zawiera regulacje zabezpieczające należycie interes Kasy (gwarancja, rękojmia, kary umowne);

4) tryb rozwiązywania sporów umownych należycie zabezpiecza interes Kasy.

4. Parafowanie umowy przez Dyrektora Biura Zamówień Publicznych, oznacza, że zastosowany tryb, przebieg postępowania oraz treść umowy są zgodne z przepisami Ustawy, w odniesieniu do umów zawieranych w jej trybie.

5. Główny Księgowy udziela kontrasygnaty umowy pod względem finansowym zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

6. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 umowę w Centrali Kasy zawiera, stosownie do regulaminu organizacyjnego Kasy, Wnioskodawca.

7. Zawarcie umowy następuje poprzez jej podpisanie przez Wnioskodawcę a następnie Wykonawcę.

8. Niedopuszczalne są istotne zmiany treści umowy zawieranej z Wykonawcą w stosunku do treści wzoru umowy będącego częścią SIWZ oraz oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zgodnie z art. 144 Ustawy zostały one wcześniej przewidziane i określone.

9. Dla podpisania aneksu do zawartych umów wymaga się zachowania postępowania właściwego dla zawarcia umów.

§  6.
Rejestr umów w Centrali Kasy

1. Rejestr umów w zakresie udzielanych zamówień prowadzi Biuro Finansowo-Księgowe (wg załącznika nr 6).

2. Oryginał zawartej umowy zawierający parafy osób wymienionych w § 5 ust. 1 pkt. 1-4, po jej zarejestrowaniu jest przechowywany w Biurze Finansowo-Księgowym, a jej odpis (kserokopia) pozostaje u Wnioskodawcy.

3. W terminie dwóch dni od zawarcia umowy Wnioskodawca przekazuje jej kopię do Biura Zamówień Publicznych.

§  7.
Nadzór nad realizacją umów

1. Wnioskodawca sprawuje nadzór nad realizacją zawartej umowy.

2. Wnioskodawca w terminie do 10 dnia następującego po zakończeniu każdego kwartału przekazuje istotne informacje do Biura Zamówień Publicznych w formie raportu o stanie realizacji umowy (wg załącznika nr 7).

3. W przypadku zawierania aneksów do realizowanych umów bądź jej zakończenia, Wnioskodawca zobowiązany jest każdorazowo do przedstawiania raportu (wg załącznika nr 7).

4. Niezależnie od obowiązku określonego w ust. 2 i 3 Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Biura Zamówień Publicznych o wszelkich problemach związanych z wykonywaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy, w razie ich wystąpienia.

IV.

Realizacja zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych

§  8.
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powierzają wyznaczonym pracownikom zadania z zakresu realizacji zamówień publicznych.
§  9.
1.
Pracownicy, o których mowa w § 8 wykonują czynności określone w Ustawie w zakresie realizowanych zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, w szczególności:
1)
wykonują prace związane z opracowywaniem i wykonaniem planu zamówień publicznych, w tym dokonują bieżącej analizy wartości dokonywanych zakupów w ramach danego kodu CPV;
2)
wykonują prace w zakresie przygotowywania i realizacji zamówień.
2.
Postępowania na zamówienia publiczne o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 EUR netto, przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora jednostki organizacyjnej.
§  10.
1.
W celu uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej 14.000 EUR Wnioskodawca składa do Dyrektora jednostki wniosek (wzór określono w załączniku Nr 3) wraz z pełną dokumentacją.
2.
Wnioskodawca ma obowiązek załączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3.
Wnioskodawca jest odpowiedzialny za prawidłowe określenie przedmiotu zamówienia, który powinien zostać opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
4.
Bezpośrednio przed planowanym uruchomieniem postępowania o udzielenie zamówienia, wniosek musi uzyskać dodatkowo pozytywną pisemną opinię:
1)
Dyrektora Biura Administracji i Inwestycji w przypadku zakupu środków trwałych (z wyłączeniem wymienionych w punkcie 2) oraz realizacji inwestycji budowlanych i remontów powyżej 100.000,00 zł;
2)
Dyrektora Biura Informatyki i Telekomunikacji w przypadku zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług informatycznych.
5.
Wniosek musi zawierać potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia przez Głównego Księgowego.
6.
Po zatwierdzeniu wniosku przez Dyrektora jednostki organizacyjnej, Wnioskodawca występuje do Przewodniczącego Komisji z wnioskiem o umieszczenie zamówienia w porządku posiedzenia komisji przetargowej (wg załącznika nr 4).
7.
W sytuacji, kiedy funkcje Wnioskodawcy i Przewodniczącego Komisji pełni ta sama osoba nie wymaga się wypełniania powyższego wniosku. Przewodniczący jest zobowiązany do wyznaczenia stosownego terminu prac Komisji, a czynności przez nią podejmowane pozostają w mocy.
8.
Wnioskodawca wraz z wnioskiem przekazuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, proponuje kryteria oceny ofert, wzór umowy lub istotne postanowienia umowy/ogólne warunki umowy po niezbędnych uzgodnieniach z Głównym Księgowym, a także informacje o dodatkowych warunkach udziału w postępowaniu, które muszą spełnić Wykonawcy wraz z informacją o dokumentach wymaganych na ich potwierdzenie oraz kserokopię wniosku zatwierdzonego przez Dyrektora jednostki organizacyjnej.
9.
W przypadku wpływu niekompletnego wniosku lub podpisanego przez nieupoważnione osoby wniosek zostaje zwrócony Wnioskodawcy do uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nie uzupełnienie dokumentów lub przekroczenie terminu skutkuje zwrotem wniosku do Wnioskodawcy. W razie braku środków na realizację zamówienia postępowanie nie zostaje wszczęte, a wniosek zostaje zwrócony Wnioskodawcy.
10.
Dopuszcza się wybór Wykonawcy, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pod warunkiem zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na ten cel przez Wnioskodawcę, potwierdzonych przez Głównego Księgowego oraz zatwierdzonych przez Dyrektora jednostki organizacyjnej.
11.
W przypadku, kiedy środki na realizację zamówienia zostały uprzednio uzgodnione i zaakceptowane wstępnie przez Centralę, a następnie w związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wymaga się ponownej akceptacji przez Centralę.
§  11.
Umowy zawierane w jednostkach organizacyjnych

1. W jednostkach organizacyjnych umowy zawiera Dyrektor, którego podpis oznacza, że:

1) umowa jest adekwatna do rzeczywistych potrzeb;

2) dokonana została z wynikiem pozytywnym merytoryczna ocena umowy przy uwzględnieniu kryterium celowości, rzetelności i gospodarności;

3) przedmiot umowy jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zastosowany tryb, przebieg postępowania oraz treść umowy są zgodne z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Główny Księgowy udziela kontrasygnaty umowy pod względem finansowym zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

3. Umowę, o której mowa w ust. 1 parafuje radca prawny, którego podpis oznacza, że:

1) właściwa jest reprezentacja stron umowy;

2) prawidłowo wskazane są formalnoprawne podstawy umowy;

3) umowa zawiera regulacje zabezpieczające należycie interes Kasy (gwarancja, rękojmia, kary umowne);

4) tryb rozwiązywania sporów umownych należycie zabezpiecza interes Kasy.

4. Dla podpisania aneksu do zawartych umów wymaga się zachowania postępowania właściwego dla zawarcia umów.

§  12.
Rejestr umów prowadzi komórka/pracownik wskazany przez Dyrektora jednostki organizacyjnej (wg załącznika nr 6).
§  13.
Oryginał zawartej umowy po jej zarejestrowaniu pozostaje u Głównego Księgowego, kserokopię umowy Wnioskodawca przekazuje do pracownika, któremu Dyrektor powierzył zadania z zakresu realizacji zamówień publicznych. Jedna kserokopia pozostaje także u Wnioskodawcy.
§  14.
Nadzór nad realizacją umowy sprawuje Wnioskodawca, przekazując w tym zakresie istotne informacje pracownikowi, któremu Dyrektor powierzył wykonywanie zadań z zakresu realizacji zamówień publicznych.

V.

Postanowienia końcowe.

§  15.
Wykaz załączników:
1)
Zał. Nr 1. Wniosek o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy;
2)
Zał. Nr 2. Wniosek o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości niższej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy (powyżej 14.000 EUR);
3)
Zał. Nr 3. Wniosek o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 EUR dla jednostek organizacyjnych;
4)
Zał. Nr 4. Wniosek do Przewodniczącego komisji przetargowej o umieszczenie zamówienia w porządku posiedzenia komisji przetargowej;
5)
Zał. Nr 5. Rejestr zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 EUR;
6)
Zał. Nr 6. Rejestr umów;
7)
Zał. Nr 7. Raport o stanie realizacji umowy.
§  16.
1.
Traci moc zarządzenie nr 23 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 EUR netto.
2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

......................................................... .........................................................

(Znak pisma Wnioskodawcy/) (miejscowość, data)

WNIOSEK

o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Oznaczenie kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień:

1....-2....-
3....-4....-
(wpisuje Wnioskodawca w uzgodnieniu z Biurem Zamówień Publicznych)
2.Ustalona z należytą starannością szacunkowa wartość zamówienia netto podana w złotych i euro wynosi:

................................................................................

wraz z wartością zamówień uzupełniających (jeżeli są przewidziane): ............

................................................................................

(zaokrąglenie wartości: od 1 zł do 1.000 zł - do 10 zł, od 1.001 zł do 10.000 zł - do 100 zł, powyżej 10.000 zł - do 1.000 zł) została ustalona w dniu ........................ na podstawie ..........................................

osoba/y, która/e dokonała/y* oszacowania wartości zamówienia ...................

................................................................................

Jeżeli zamówienie udzielane jest w częściach, wartość całego zamówienia planowanego w danym roku wynosi w złotych i euro ...............................

................................................................................

(wg kursu określonego w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów)

3.Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto w złotych wynosi:** .............................................................
4.Planowany okres realizacji zamówienia oraz kwoty zaplanowane na poszczególne okresy:**

rok ........... kwota netto zł: ............... kwota brutto zł: ...............

rok ........... kwota netto zł: ............... kwota brutto zł: ...............

rok ........... kwota netto zł: ............... kwota brutto zł: ...............

5.Źródło finansowania (FA, FPiR, ZFŚS, inne źródło):

................................................................................

(wskazać odpowiedni fundusz i §)

6.Uzasadnienie celowości zamówienia: .............................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

7.Wnioskodawca
.......................................

(Data, podpis, pieczątka)

8.Potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych - Dyrektor Biura Ekonomicznego:
.......................................

(Data, podpis, pieczątka)

9.Potwierdzenie zgodności wniosku z przepisami Ustawy - Dyrektor Biura Zamówień Publicznych:
.......................................

(Data, podpis, pieczątka)

10.Zatwierdzenie przez Zastępcę Prezesa Kasy nadzorującego zamówienia publiczne:
.......................................

(Data, podpis, pieczątka)

11.Zatwierdzenie przez członka kierownictwa Kasy nadzorującego Wnioskodawcę
.......................................

(Data, podpis, pieczątka)

* niepotrzebne skreślić

** Korekta wniosku w zakresie poz. 4

** W przypadku dokonywania korekt wniosków w zakresie poz. 4 konieczna jest akceptacja Członka Kierownictwa Kasy sprawującego nadzór nad Wnioskodawcą oraz Zastępcy Prezesa Kasy nadzorującego zamówienia publiczne.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

......................................................... .........................................................

(Znak pisma Wnioskodawcy) (miejscowość, data)

WNIOSEK

o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia

o wartości niższej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy (powyżej 14.000 EUR)

1.Opis przedmiotu zamówienia:

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Oznaczenie kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień:

1....-2....-
3....-4....-
(wpisuje Wnioskodawca w uzgodnieniu z Biurem Zamówień Publicznych)
2.Ustalona z należytą starannością szacunkowa wartość zamówienia netto podana w złotych i euro wynosi:

................................................................................

wraz z wartością zamówień uzupełniających (jeżeli są przewidziane): ............

................................................................................

(zaokrąglenie wartości: od 1 zł do 1.000 zł - do 10 zł, od 1.001 zł do 10.000 zł - do 100 zł, powyżej 10.000 zł - do 1.000 zł) została ustalona w dniu ........................ na podstawie ..........................................

osoba/y, która/e dokonała/y* oszacowania wartości zamówienia ...................

................................................................................

Jeżeli zamówienie udzielane jest w częściach, wartość całego zamówienia planowanego w danym roku wynosi w złotych i euro ...............................

................................................................................

(wg kursu określonego w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów)

3.Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto w złotych wynosi:** ..........................................................
4.Planowany okres realizacji zamówienia oraz kwoty zaplanowane na poszczególne okresy:**

rok ........... kwota netto zł: ............... kwota brutto zł: ...............

rok ........... kwota netto zł: ............... kwota brutto zł: ...............

rok ........... kwota netto zł: ............... kwota brutto zł: ...............

5.Źródło finansowania (FA, FPiR, ZFŚS, inne źródło):

................................................................................

(wskazać odpowiedni fundusz i §)

6.Uzasadnienie celowości zamówienia: .............................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

7.Wnioskodawca
.......................................

(Data, podpis, pieczątka)

8.Potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych - Dyrektor Biura Ekonomicznego:
.......................................

(Data, podpis, pieczątka)

9.Zatwierdzenie wniosku o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia - Dyrektor Biura Zamówień Publicznych:
.......................................

(Data, podpis, pieczątka)

* niepotrzebne skreślić

** Korekta wniosku w zakresie poz. 4

** W przypadku dokonywania korekt wniosków w zakresie poz. 4 konieczna jest akceptacja Członka Kierownictwa Kasy sprawującego nadzór nad Wnioskodawcą oraz Zastępcy Prezesa Kasy nadzorującego zamówienia publiczne.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

......................................................... .........................................................

(Znak pisma Wnioskodawcy) (miejscowość, data)

WNIOSEK

o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości

przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 14.000 euro

1.Opis przedmiotu zamówienia:

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Oznaczenie kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień:

1....-2....-
3....-4....-
(wpisuje Wnioskodawca)
2.Ustalona z należytą starannością szacunkowa wartość zamówienia netto podana w złotych i euro wynosi:

................................................................................

wraz z wartością zamówień uzupełniających (jeżeli są przewidziane): ............

................................................................................

(zaokrąglenie wartości: od 1 zł do 1.000 zł - do 10 zł, od 1.001 zł do 10.000 zł - do 100 zł, powyżej 10.000 zł - do 1.000 zł) została ustalona w dniu ........................ na podstawie ..........................................

osoba/y, która/e dokonała/y* oszacowania wartości zamówienia ...................

................................................................................

Jeżeli zamówienie udzielane jest w częściach, wartość całego zamówienia planowanego w danym roku wynosi w złotych i euro ...............................

................................................................................

(wg kursu określonego w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów)

3.Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto w złotych wynosi: ................................................................
4.Planowany termin realizacji zamówienia oraz kwoty zaplanowane na poszczególne okresy:**

rok ........... kwota netto zł: ............... kwota brutto zł: ...............

rok ........... kwota netto zł: ............... kwota brutto zł: ...............

rok ........... kwota netto zł: ............... kwota brutto zł: ...............

5.Źródło finansowania (FA, FPiR, ZFŚS, inne źródło):

................................................................................

(wskazać odpowiedni fundusz i §)

6.Uzasadnienie celowości zamówienia: .............................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

7.Wnioskodawca
.......................................

(Data, podpis, pieczątka)

8.Potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych - Główny Księgowy w jednostce organizacyjnej:
.......................................

(Data, podpis, pieczątka)

9.Zatwierdzenie wniosku o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia - Dyrektor jednostki organizacyjnej:
.......................................

(Data, podpis, pieczątka)

* niepotrzebne skreślić

** Korekta wniosku w zakresie poz. 4

** W przypadku dokonywania korekt wniosków w zakresie poz. 4 konieczna jest akceptacja Głównego księgowego i Dyrektora jednostki organizacyjnej.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

......................................................... .........................................................

(Znak pisma Wnioskodawcy) (miejscowość, data)

WNIOSEK

o umieszczenie zamówienia w porządku posiedzenia komisji przetargowej

1.Opis przedmiotu zamówienia:

................................................................................

................................................................................

................................................................................

2.Oznaczenie kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień:

................................................................................

(wpisuje Wnioskodawca)

3.Znak pisma Wnioskodawcy - wniosku o uruchomienie zamówienia zatwierdzonego w Centrali przez Prezesa Kasy albo Dyrektora Biura Zamówień Publicznych*/w jednostce organizacyjnej przez Dyrektora*

(kopia w załączeniu):

................................................................................

4.Proponowany tryb zamówienia z uzasadnieniem

................................................................................

................................................................................

(w przypadku innego trybu niż przetarg nieograniczony i ograniczony)

5.Dodatkowa/e osoba/y proponowane do składu komisji przetargowej oraz osoby związane z przygotowaniem postępowania:

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

6.Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego wniosku w zależności od potrzeb:

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

w załączeniu: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, proponowane kryteria oceny ofert oraz wzór umowy/istotne postanowienia umowy/ogólne warunki umowy*

* w zależności od wartości przedmiotu zamówienia

** niepotrzebne skreślić

.........................................................

(Podpis Wnioskodawcy)

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

REJESTR ZAMÓWIEŃ (O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURO)

(prowadzi Biuro Zamówień Publicznych)
Nr rejestruZnak pisma WnioskodawcyPrzedmiot zamówieniaSzacunkowa wartość netto

zł/euro

Tryb postępowaniaNr protokołu komisji przetargowejTermin składania ofertIlość złożonych ofertNazwa wybranego wykonawcyCena wybranej oferty (brutto)

Nr umowyAneksy do umowyUwagi
12345678910111213
1.
2.
3.
4.
5.

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

REJESTR UMÓW

L.p.Nr umowyData zawarcia umowyWykonawcaOkres obowiązywania umowyPrzedmiot umowyWartość umowy

w zł (brutto)

Aneksy do umowyŹródło finansowaniaUwagi
oddo
12345678g1011
1.
2.
3.
4.
5.

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

Raport z realizacji umowy
Data raportu
Data i numer umowy
Wnioskodawca
Imię i nazwisko

(podpisującego umowę)

Przedmiot umowy
Wnioskodawca
PlanowanaRzeczywista
Data uruchomienia zamówienia
Data ogłoszenia przetarguX
Data podpisania umowyX
Termin zakończenia

(wynikający z umowy)

Wartość podpisanej umowy
Wartość Aneksu
Wartość umowy wraz z aneksem
Data podpisania Aneksu
Uzasadnienie zmian
Realizacja (Umowa + aneksy)
Stan zaawansowania pracWartość umowyWykonanie na dzień% zaawansowania
PLNPLN%
Termin zakończenia

(Umowa + aneksy)

PlanPrognozaOdchylenie
Opis problemów w trakcie realizacji umowy
Rodzaj problemu przy realizacji umowyPodstawa naliczenia kar umownychWysokość naliczonych kar umownychKwota, od jakiej naliczono kary umowneWysokość odszkodowania, jeżeli przewyższa wysokość kar umownych
Analiza

Sporządził

Zatwierdził