Realizacja zamówień publicznych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR netto.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2010.2.24

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2009 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie realizacji zamówień publicznych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EUR netto

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291) w związku z § 6 ust. I.2 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 134 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zarządzam, co następuje:

I.

Definicje

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
Centrala - Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
2)
jednostki organizacyjne - oddziały regionalne,
3)
Kasa - Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
4)
Kod CPV - składający się z 8 cyfr kod numeryczny określony zgodnie z aktualnie obowiązującym Wspólnym Słownikiem Zamówień,
5)
Prezes Kasy - Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
6)
Środek Trwały - na podstawie art. 3 pkt. 15 z zastrzeżeniem pkt 17 ustawy z dnia 29 września 1994 r. z zm. o rachunkowości, rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki,
7)
wartość zamówienia - wartość szacunkową zamówienia (netto) ustaloną z należytą starannością,
8)
Wnioskodawca - Dyrektora Biura/Kierującego Zespołem /Pełnomocnika Prezesa - w Centrali oraz osobę kierującą komórką w jednostkach organizacyjnych składającą wniosek o uruchomienie zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EUR netto lub dokonującą zakupu, zlecającą dostawę/usługę lub wykonanie robót budowlanych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EUR netto. Jeśli z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy nie może on uczestniczyć w uruchomieniu zamówienia publicznego lub podejmować czynności związanych z jego realizacją, może upoważnić na piśmie podległego mu pracownika do czynności określonych w upoważnieniu,
9)
wyrażona w złotych równowartość kwoty euro - przeliczoną kwotę euro na złote według średniego kursu złotego w stosunku do euro, ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, obowiązującego i stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia w dniu określania jego wartości (kwota netto),
10)
Zamawiający - Centralę /jednostki organizacyjne,
11)
zamówienia - umowy odpłatne zawierane między Zamawiającym a Wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane,

II.

Zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Centrali Kasy

1.
Realizacja zamówienia na dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EUR (z Funduszu Administracyjnego, z Funduszu Prewencji i Rehabilitacji, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub z innych źródeł) następuje na podstawie wniosku wg załącznika nr 1, wnoszonego do Dyrektora Biura Zamówień Publicznych odpowiednio wcześniej przed planowaną realizacją wraz z dołączoną dokumentacją dotyczącą przedmiotowego zamówienia, o której mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu - stosownie do specyfiki przedmiotu zamówienia.
2.
Wnioskodawcy, po uprzednim udokumentowanym co najmniej trzema zebranymi ofertami, rozeznaniu rynku, sporządzają przedmiotowe wnioski na pełną wartość zatwierdzonych w planie rzeczowo-finansowym dostaw, usług, robót budowlanych, a w przypadkach uzasadnionych ich rodzajem lub specyfiką mogą je sporządzać wielokrotnie na część wartości zamówienia. Wnioskodawca ma obowiązek załączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Kserokopia dokumentacji dotycząca szacowania wartości zamówienia oraz rozeznania rynku jest dołączana do wniosku (dopuszcza się przekroczenie wartości zamówienia maksymalnie o 10% w stosunku do jego planowanej wartości).

2.1. Wniosek musi zawierać potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych na wymienione we wniosku dostawy/usługi/roboty budowlane - przez Dyrektora Biura Ekonomicznego lub osobę przez niego upoważnioną, w przypadku funduszy określonych w pkt 1. Wniosek z potwierdzeniem zabezpieczenia środków finansowych Biuro Ekonomiczne przekazuje do Biura Zamówień Publicznych.

2.2. Oznaczenie kodu CPV nadaje Wnioskodawca w uzgodnieniu z Biurem Zamówień Publicznych.

2.3. Dyrektor Biura Zamówień Publicznych lub osoba przez niego upoważniona zatwierdza wniosek o realizację zamówienia.

2.4. Wniosek podlega rejestracji w Biurze Zamówień Publicznych wg załącznika nr 3.

2.5. Przekazywanie wniosków powinno odbywać się zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

2.6. Pracownik sekretariatu Biura Zamówień Publicznych ma obowiązek poinformować Wnioskodawcę o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu wniosku.

2.7. Realizacją zatwierdzonych wniosków zajmują się Dyrektorzy Biur/Kierujący Zespołem w Centrali, Pełnomocnicy Prezesa w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, zgodnie z podziałem zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego Kasy oraz regulaminów Biur/Zespołów.

3.
W przypadku dokonywania korekt wniosków w zakresie szacunkowej wartości zamówienia lub terminu realizacji konieczna jest akceptacja Dyrektora Biura Ekonomicznego i Dyrektora Biura Zamówień Publicznych.
4.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach za równoważny z wnioskiem uważa się w Centrali także inny dokument (spełniający wymogi dokumentu księgowego) zawierający dokładny opis przedmiotu zamówienia, uzupełniony przez Wnioskodawcę o: uzasadnienie zakupu/zlecenia usługi, źródło finansowania, opatrzony podpisem Wnioskodawcy, Dyrektora Biura Ekonomicznego oraz Dyrektora Biura Zamówień Publicznych, którego wartość nie może przekroczyć 2 000,00 zł brutto.

III.

Zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w jednostkach organizacyjnych

1.
Realizacja zamówienia na dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EUR (z Funduszu Administracyjnego, z Funduszu Prewencji i Rehabilitacji, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) lub z innych źródeł następuje na podstawie wniosku, wnoszonego do Dyrektora danej jednostki wg załącznika nr 2.
2.
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Kasy bezpośrednio przed planowanym zamówieniem muszą uzyskać dodatkowo pozytywną pisemną opinię:
a)
Dyrektora Biura Administracji i Inwestycji lub osoby przez niego upoważnionej w przypadku zakupu środków trwałych (z wyłączeniem wymienionych w punkcie b) oraz realizacji inwestycji budowlanych,
b)
Dyrektora Biura Informatyki i Telekomunikacji lub osoby przez niego upoważnionej w przypadku zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług informatycznych.

2.1. Wniosek musi zawierać dokumentację, na podstawie której oszacowano wartość zamówienia oraz potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych na wymienione we wniosku dostawy/usługi/roboty budowlane przez Głównego Księgowego jednostki organizacyjnej. Wnioskodawca ma obowiązek załączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2.2. Wniosek podlega rejestracji przez pracownika, któremu Dyrektor jednostki organizacyjnej powierzył zadania z zakresu zamówień wg załącznika nr 3.

2.3. Dyrektor jednostki organizacyjnej lub osoba przez niego upoważniona zatwierdza wniosek.

2.4. Realizacją zatwierdzonych wniosków, zgodnie z podziałem zadań wynikającym z przepisów obowiązujących w Kasie w jednostkach organizacyjnych zajmują się wyznaczeni przez Dyrektora pracownicy.

3.
W jednostkach organizacyjnych za równoważny z wnioskiem uważa się w szczególnie uzasadnionych przypadkach także dokument zawierający dokładny opis przedmiotu zamówienia, uzasadnienie zakupu/zlecenia usługi, źródło finansowania opatrzony podpisem Wnioskodawcy oraz kontrasygnatą Głównego Księgowego OR, którego wartość nie może przekroczyć 1 000,00 zł brutto.

IV.

Szczególny sposób postępowania przy udzielaniu zamówień

W odniesieniu do postępowań na usługi lub roboty budowlane, których wartość przekracza wartość brutto środka trwałego, tj. kwoty określonej w art. 16g ust. 1 w związku z ust. 13 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie zawierania umów stosuje się przepisy o umowach zawieranych w trybie Ustawy określone w Rozdziale III § 2 Zarządzenia Nr.... Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie realizacji zamówień publicznych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EUR.

V.

Przepisy końcowe

§  1.
Wykaz załączników:

Zał. Nr 1. Wniosek o realizację zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EUR dla Centrali,

Zał. Nr 2. Wniosek o realizację zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EUR dla jednostek organizacyjnych,

Zał. Nr 3. Rejestr wniosków o realizację zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EUR.

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

.....................................................................................

(Znak pisma Wnioskodawcy/miejscowość, data)

WNIOSEK

o realizację zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane* o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

1.Opis przedmiotu zamówienia:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Oznaczenie kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień:
1. [][].[][].[][].[][] - []2. [][].[][].[][].[][] - []
3. [][].[][].[][].[][] - []4. [][].[][].[][].[][] - []
(wpisuje Wnioskodawca w uzgodnieniu z Biurem Zamówień Publicznych)
2.Ustalona z należytą starannością szacunkowa wartość zamówienia netto podana w złotych i euro wynosi:
...............................................................................

wraz z wartością zamówień uzupełniających (jeżeli są przewidziane):

...............................................................................

(zaokrąglenie wartości: od 1 zł do 1000 zł - do 10 zł, od 1001 zł do 10 000 zł - do 100 zł, powyżej 10 000 zł - do 1000 zł) została ustalona w dniu ......... na podstawie ........................ osoba/y, która/e dokonała/y* oszacowania wartości zamówienia ...........................................................

...............................................................................

...............................................................................

(wg kursu określonego w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów)

3.Planowany termin realizacji (dokonanie zakupu, zlecenia, usługi itp.):

...............................................................................

4.Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto w złotych wynosi:**..............................................................

...............................................................................

5.Źródło finansowania (FA, FPiR, ZFŚS, inne źródło):

...............................................................................

(wskazać odpowiedni fundusz i §)

6.Uzasadnienie celowości zamówienia: ............................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

7.Wnioskodawca

..........................

(Data, podpis, pieczątka)

8.Potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych - Dyrektor Biura Ekonomicznego:

..........................

(Data, podpis, pieczątka)

9.Nr rejestru

................................................................................

(wpisuje Biuro Zamówień Publicznych)

10.Zatwierdzenie realizacji zamówienia - Dyrektor Biura Zamówień Publicznych:

..........................

(Data, podpis, pieczątka)

*niepotrzebne skreślić,
**w przypadku umów zlecenia lub o dzieło z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej należy wpisać tylko kwotę brutto

*** Korekta wniosku w zakresie szacunkowej wartości zamówienia/terminu realizacji

.............................................................. .........................................................

(Data, podpis, pieczątka Dyrektora (Data, podpis, pieczątka Dyrektora

Biura Ekonomicznego) Biura Zamówień Publicznych)

*** W przypadku dokonywania korekt wniosków w zakresie szacunkowej wartości zamówienia lub terminu realizacji konieczna jest akceptacja Biura Ekonomicznego i Biura Zamówień Publicznych

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

..................................................................................

(Znak pisma Wnioskodawcy/miejscowość, data)

WNIOSEK

o realizację zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane* o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

1.Opis przedmiotu zamówienia:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Oznaczenie kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień:
1. [][].[][].[][].[][] - []2. [][].[][].[][].[][] - []
3. [][].[][].[][].[][] - []4. [][].[][].[][].[][] - []
(wpisuje Wnioskodawca)
2.Ustalona z należytą starannością szacunkowa wartość zamówienia netto podana w złotych i euro wynosi:
...............................................................................

(zaokrąglenie wartości: od 1 zł do 1000 zł - do 10 zł, od 1001 zł do 10 000 zł - do 100 zł, powyżej 10 000 zł - do 1000 zł) została ustalona w dniu ......... na podstawie ........................ osoba/y, która/e dokonała/y* oszacowania wartości zamówienia ...........................................................

................................................ ..............................

................................................ ..............................

...............................................................................

(wg kursu określonego w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów)

3.Planowany termin realizacji:(dokonania zakupu, zlecenia, usługi itp.):

................................................ ..............................

4.Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto w złotych wynosi:**..............................................................

...............................................................................

5.Źródło finansowania (FA, FPiR, ZFŚS, inne źródło):

...............................................................................

(wskazać odpowiedni fundusz i §)

6.Uzasadnienie celowości zamówienia: ............................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

7.Wnioskodawca

..........................

(Data, podpis, pieczątka)

8.Potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych - Głóny Księgowy jednostki organizacyjnej:

..........................

(Data, podpis, pieczątka)

9.Nr rejestru
...............................................................................

(wpisuje komórka lub pracownik wskazany przez Dyrektora jednostki organizacyjnej)

10.Zatwierdzenie realizacji zamówienia - Dyrektor jednostki organizacyjnej:

..........................

(Data, podpis, pieczątka)

*niepotrzebne skreślić,
**w przypadku umów zlecenia lub o dzieło z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej należy wpisać tylko kwotę brutto,

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

REJESTR WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY/USŁUGI/ROBOTY BUDOWLANE

Nr rejestruZnak pisma WnioskodawcyData wnioskuPrzedmiot zamówieniaKod CPV -Wspólny Słownik ZamówieńSzacunkowa wartość zamówienia w zł (netto)Szacunkowa wartość zamówienia w euro (netto)Data zatwierdzeniaNr umowyUwagi
12345678910