Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.194

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2019 r.

DECYZJA Nr 158/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 października 2019 r.
w sprawie realizacji w resorcie obrony narodowej zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz opiniowania inwestycji realizowanych w tych obszarach

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Decyzja określa zadania oraz sposób postępowania szefów (dowódców, komendantów, dyrektorów) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w sprawach:
1) planowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej;
2) opiniowania zamierzeń inwestycyjnych, związanych z wznoszeniem lub wykorzystywaniem sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, w ramach postępowania administracyjnego dotyczącego wydania pozwolenia ustalającego ich lokalizację oraz określającego warunki ich wykorzystania w obszarach morskich;
3) opiniowania zamierzeń inwestycyjnych, związanych z układaniem i utrzymywaniem kabli lub rurociągów, w ramach postępowania administracyjnego dotyczącego wydania pozwolenia ustalającego ich lokalizację i warunki ich utrzymywania na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego;
4) opiniowania zamierzeń inwestycyjnych, związanych z układaniem i utrzymywaniem kabli lub rurociągów, w procesie uzgadniania ich lokalizacji w wyłącznej strefie ekonomicznej obszarów morskich;
5) innych, wymagających zajęcia stanowiska resortu obrony narodowej, dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich lub realizacji inwestycji w tych obszarach.
§  2.  Użyte w decyzji określenia oznaczają:
1) dokument planistyczny - plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej lub ich części;
2) inwestor - podmiot uprawniony do złożenia wniosku o pozwolenie ustalające lokalizację sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w obszarach morskich oraz uprawniony do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, wykonujący obowiązki wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696 i 1712).
3) opiniowanie - ocenę faktów, przedstawienie zainteresowanym swojego stanowiska, przedłożenie uwag i wyjaśnień, w szczególności wynikających z art. 23 ust. 2, art. 26 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214 oraz z 2019 r. poz. 125, 730, 1495 i 1716), niemające charakteru wiążącego;
4) strefa ochronna terenu zamkniętego - strefa, o której mowa w § 2 pkt 10 decyzji Nr 386/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie realizacji w resorcie obrony narodowej zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 277 oraz z 2018 r. poz. 74);
5) Powołujący Komisję do spraw ustalenia lub zniesienia strefy ochronnej terenu zamkniętego - osoba funkcyjna, o której mowa w § 12 ust. 3 decyzji Nr 386/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie realizacji w resorcie obrony narodowej zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
6) teren zamknięty - teren, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309);
7) uzgadnianie - prowadzenie czynności, o której mowa w art. 37e ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz pisemne potwierdzenie zgody na przedstawione propozycje, projekty, studia i plany, mające charakter wiążący.

Rozdział  2

Zadania osób zajmujących kierownicze stanowiska oraz komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej

§  3. 
1.  Dyrektor komórki organizacyjnej w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury organizuje, koordynuje i nadzoruje w resorcie obrony narodowej zadania, o których mowa w § 1.
2.  Dyrektor komórki organizacyjnej w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury realizuje zadania, o których mowa w § 1, za pośrednictwem Dyrektora Biura Infrastruktury Specjalnej, z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 6 pkt 1 lit. d - f.
§  4.  Udział osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz szefów (dowódców, komendantów, dyrektorów) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, w realizacji zadań, o których mowa w § 1, stosownie do ich właściwości, obejmuje:
1) zgłaszanie do właściwego organu administracji morskiej, po otrzymaniu przez resort obrony narodowej zawiadomienia o przystąpieniu do opracowania danego dokumentu planistycznego oraz na etapie jego opracowania, wniosków o ujęcie w nim zidentyfikowanych potrzeb i wymagań obronnych;
2) uczestniczenie, stosownie do potrzeb, w pracach związanych z opracowaniem projektu dokumentu planistycznego, w tym w jego uzgodnieniu;
3) uczestniczenie, stosownie do potrzeb, w opiniowaniu zamierzeń inwestycyjnych, związanych z wznoszeniem lub wykorzystywaniem sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, w ramach postępowania administracyjnego dotyczącego wydania pozwolenia ustalającego ich lokalizację oraz określającego warunki ich wykorzystania w obszarach morskich;
4) uczestniczenie, stosownie do potrzeb, w opiniowaniu zamierzeń inwestycyjnych, związanych z układaniem i utrzymywaniem kabli lub rurociągów, w ramach postępowania administracyjnego dotyczącego wydania pozwolenia ustalającego ich lokalizację i warunki ich utrzymywania na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego lub w ramach postępowania administracyjnego związanego z uzgodnieniem lokalizacji oraz sposobów utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej;
5) uczestniczenie, stosownie do potrzeb, w uzgadnianiu lub opiniowaniu innych dokumentów z zakresu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, w tym związanych z realizacją inwestycji na obszarach morskich, wymagających zajęcia stanowiska resortu obrony narodowej, a nie uregulowanych innymi przepisami określającymi kompetencje organów wojskowych w danej sprawie;
6) kierowanie, stosownie do potrzeb, swojego przedstawiciela do udziału w naradach roboczych mających na celu: zidentyfikowanie potrzeb obronnych, wypracowanie lub przedstawienie stanowiska resortu obrony narodowej do danego dokumentu planistycznego lub wniosku inwestora.
§  5.  Osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwa do spraw infrastruktury wydaje postanowienie z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej w ramach postępowania odwoławczego w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 2-4.

Rozdział  3

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich oraz portów i przystani morskich

§  6.  W zakresie udziału resortu obrony narodowej w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego, wyłącznej strefy ekonomicznej oraz portów i przystani morskich ustala się następujące kompetencje szefów (dowódców, komendantów, dyrektorów) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz ich zadania:
1) dyrektor komórki organizacyjnej w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury:
a) odpowiada za udział resortu obrony narodowej w opracowaniu dokumentu planistycznego, w tym za ujęcie w nim potrzeb i wymagań obronnych oraz za jego uzgodnienie,
b) deleguje przedstawicieli resortu obrony narodowej do udziału w międzyresortowych zespołach i grupach roboczych powoływanych do opracowania danego dokumentu planistycznego,
c) akceptuje projekt stanowiska resortu obrony narodowej, który ma być przedstawiony przez przedstawiciela resortu obrony narodowej skierowanego do udziału w zespołach i grupach, o których mowa w lit. b,
d) powołuje, na wniosek Dyrektora Biura Infrastruktury Specjalnej, zespół dla określenia potrzeb obronnych, które należy uwzględnić w danym dokumencie planistycznym oraz do oceny jego projektów,
e) przedstawia właściwemu organowi administracji morskiej, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, wnioski resortu obrony narodowej do ujęcia w projektowanym dokumencie planistycznym,
f) przedstawia właściwemu organowi administracji morskiej, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, stanowisko resortu obrony narodowej w sprawie uzgodnienia projektu dokumentu planistycznego lub przedstawienia opinii na etapie jego opracowywania;
2) Dyrektor Biura Infrastruktury Specjalnej:
a) wypracowuje projekt:
wniosków resortu obrony narodowej do ujęcia w projektowanym dokumencie planistycznym,
stanowiska Ministra Obrony Narodowej w sprawie uzgodnienia projektu dokumentu planistycznego lub przedstawienia opinii na etapie jego opracowywania
po zebraniu i dokonaniu analizy opinii szefów (dowódców, komendantów, dyrektorów) właściwych komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,
b) wnioskuje, stosownie do potrzeb, do dyrektora komórki organizacyjnej w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury o powołanie zespołu dla określenia potrzeb obronnych, które należy uwzględnić w danym dokumencie planistycznym oraz do oceny jego projektów,
c) zwołuje, stosownie do potrzeb, narady robocze przedstawicieli właściwych komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w celu rozpatrzenia danego dokumentu planistycznego,
d) przedstawia dyrektorowi komórki organizacyjnej w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury, do akceptacji i przesłania do właściwego organu administracji morskiej, projekt wniosków resortu obrony narodowej lub projekt stanowiska Ministra Obrony Narodowej, o których mowa w lit. a;
3) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:
a) przekazuje Dyrektorowi Biura Infrastruktury Specjalnej:
wypracowane za Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej wnioski do ujęcia w projekcie dokumentu planistycznego, w tym potrzeby i wymagania obronne, które należy uwzględnić na etapie jego opracowania,
opinie projektów dokumentów planistycznych, przedkładanych Ministrowi Obrony Narodowej do uzgodnienia lub wydania opinii,
b) zapewnia udział swoich przedstawicieli w naradach roboczych, o których mowa w pkt 2 lit. c;
4) Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - stosownie do swoich właściwości:
a) przedstawia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:
wnioski do ujęcia w projekcie dokumentu planistycznego, w tym potrzeby i wymagania obronne, które należy w nim uwzględnić na etapie jego opracowania,
opinie projektów dokumentów planistycznych, przedkładanych Ministrowi Obrony Narodowej do uzgodnienia lub wydania opinii,
b) zapewnia udział swoich przedstawicieli w naradach roboczych, o których mowa w pkt 2 lit. c;
5) Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz szefowie (dowódcy, komendanci, dyrektorzy) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej niewymienieni w pkt 3 i 4, właściwi w sprawach, które są przedmiotem opracowania w danym dokumencie planistycznym:
a) uczestniczą w określaniu wymagań obronnych, które mają być w nim ujęte oraz w jego opiniowaniu i uzgadnianiu,
b) przedstawiają Dyrektorowi Biura Infrastruktury Specjalnej opinie projektów dokumentów planistycznych, przedkładanych Ministrowi Obrony Narodowej do uzgodnienia lub wydania opinii;
6) Powołujący Komisję do spraw ustalenia lub zniesienia strefy ochronnej terenu zamkniętego przekazuje zatwierdzony protokół prac Komisji do spraw ustalenia lub zniesienia strefy ochronnej terenu zamkniętego, do Dyrektora Biura Infrastruktury Specjalnej, celem doprowadzenia do ujęcia tej strefy ochronnej w odpowiednim planie zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich;
7) Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, poza zadaniami określonymi w pkt 5, udziela pomocy komórkom i jednostkom organizacyjnym w realizacji zadań określonych decyzją, w zakresie dokonania naniesień zidentyfikowanych wymagań obronnych na mapy morskie lub udostępnienia stosownych podkładów mapowych akwenów morskich.
§  7.  Szefowie (dowódcy, komendanci, dyrektorzy) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, w razie zaistnienia konieczności uwzględnienia wymagań obronnych w dokumentach planistycznych zagospodarowania obszarów morskich, niezależnie od toczących się postępowań dotyczących ich opracowania, występują w zakresie swoich właściwości do Dyrektora Biura Infrastruktury Specjalnej o podjęcie działań mających na celu ich ujęcie w stosownych dokumentach planistycznych.
§  8.  Potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa związane z ustaleniem określonych ograniczeń w zagospodarowaniu lub użytkowaniu akwenów morskich, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 6 pkt 6, realizowane są w trybie określonym w art. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
§  9.  Schemat dotyczący udziału szefów (dowódców, komendantów, dyrektorów) właściwych komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w opracowywaniu dokumentów planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, przedstawia załącznik nr 1 do decyzji.

Rozdział  4

Wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w obszarach morskich

§  10.  W zakresie udziału resortu obrony narodowej w postępowaniu administracyjnym związanym z wydawaniem pozwolenia ustalającego lokalizację sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w obszarach morskich oraz określającego warunki ich wykorzystania w obszarach morskich, w postępowaniu administracyjnym związanym z wydawaniem pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego lub w ramach postępowania administracyjnego związanego z uzgodnieniem lokalizacji oraz sposobów utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej, określa się następujące kompetencje szefów (dowódców, komendantów, dyrektorów) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz ich zadania:
1) dyrektor komórki organizacyjnej w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury:
a) deleguje, stosownie do potrzeb, przedstawicieli resortu obrony narodowej do udziału w międzyresortowych zespołach i grupach roboczych powoływanych do realizacji inwestycji lokalizowanych w obszarach morskich,
b) podejmuje czynności, na wniosek Dyrektora Biura Infrastruktury Specjalnej, w przypadku niemożności usunięcia istotnych rozbieżności w opiniach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w danej sprawie, mające na celu wypracowanie stanowiska Ministra Obrony Narodowej,
c) wydaje, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, opinię w formie postanowienia w sprawach, o których mowa w art. 23 ust. 2 i art. 26 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
d) odpowiada za terminowe wydanie postanowienia, o którym mowa w lit. c,
e) podpisane postanowienie, o którym mowa w lit. c, przesyła do Dyrektora Biura Infrastruktury Specjalnej, celem nadania numeru, rozesłania do wnioskodawcy i stron postępowania oraz jego archiwizacji;
2) Dyrektor Biura Infrastruktury Specjalnej:
a) wypracowuje, po analizach i zebraniu opinii od szefów (dowódców, komendantów, dyrektorów) właściwych komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, projekt stanowiska Ministra Obrony Narodowej w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 2-4,
b) zwołuje, stosownie do potrzeb, narady robocze przedstawicieli właściwych komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w celu rozpatrzenia wniosku inwestora o uzyskanie pozwolenia ustalającego lokalizację sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w obszarach morskich oraz określającego warunki ich wykorzystania na tych obszarach lub ustalającego lokalizację i warunki układania i utrzymywania kabli lub rurociągów w obszarach morskich,
c) opracowuje i przedstawia dyrektorowi komórki organizacyjnej w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury, do akceptacji i podpisu, projekt postanowienia Ministra Obrony Narodowej, o którym mowa w pkt 1 lit. c,
d) przekazuje, w uzasadnionych przypadkach, w tym wskazanych przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gdy inwestycja może mieć znaczenie dla obronności państwa lub zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, informację o inwestycji wraz z wnioskiem inwestora do Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, celem podjęcia, w uzasadnionych przypadkach, działań w zakresie właściwości Służby Kontrwywiadu Wojskowego wynikającej z art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 687),
e) nadaje numer podpisanym postanowieniom oraz przekazuje je do wnioskodawcy i stron postępowania administracyjnego,
f) prowadzi rejestr i archiwizację postanowień;
3) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:
a) przekazuje Dyrektorowi Biura Infrastruktury Specjalnej wypracowaną za Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej opinię do ujęcia w projekcie stanowiska Ministra Obrony Narodowej w sprawach o których mowa w § 1 pkt 2-4,
b) zapewnia, stosownie do potrzeb, udział swoich przedstawicieli w naradach roboczych, o których mowa w pkt 2 lit. b,
c) w swojej opinii przekazywanej do Dyrektora Biura Infrastruktury Specjalnej, w przypadku uznania zasadności, zawiera informację o ewentualnej konieczności przesłania wniosku inwestora do Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, z uwagi na przewidywane znaczenie danej inwestycji dla obronności państwa lub zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
4) Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - stosownie do swoich właściwości:
a) przedstawia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego opinię do ujęcia w projekcie stanowiska Ministra Obrony Narodowej w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 2-4,
b) zapewnia, stosownie do potrzeb, udział swoich przedstawicieli w naradach roboczych, o których mowa w pkt 2 lit. b;
5) Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz szefowie (dowódcy, komendanci, dyrektorzy) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej niewymienieni w pkt 3 i 4, w sprawach o których mowa w § 1 pkt 2-4 - stosownie do swoich właściwości:
a) przekazują Dyrektorowi Biura Infrastruktury Specjalnej opinię do ujęcia w projekcie stanowiska Ministra Obrony Narodowej,
b) zapewniają, stosownie do potrzeb, udział swoich przedstawicieli w naradach roboczych, o których mowa w pkt 2 lit. b.
§  11.  Procedurę wydawania opinii Ministra Obrony Narodowej w formie postanowienia, o której mowa w § 10 pkt 1 lit. c, określa załącznik nr 2 do decyzji.
§  12.  Sprawy dotyczące inwestycji w obszarach morskich, kierowane do resortu obrony narodowej poza procedurą związaną z postępowaniem administracyjnym dotyczącym wydawania pozwoleń, o których mowa w § 10, a wymagające zajęcia stanowiska resortu obrony narodowej, nie uregulowane innymi przepisami określającymi kompetencje organów wojskowych w danej sprawie, rozpatrywane są według właściwości i trybu określonych przepisami § 10, z wyłączeniem formy udzielenia odpowiedzi wnioskodawcom i terminów.

Rozdział  5

Postanowienia końcowe

§  13.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

UDZIAŁ KOMÓREK I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ W OPRACOWANIU DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH Z ZAKRESU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW MORSKICH

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROCEDURA WYDAWANIA OPINII MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W FORMIE POSTANOWIENIA W SPRAWIE POZWOLENIA NA WZNOSZENIE I WYKORZYSTYWANIE SZTUCZNYCH WYSP, KONSTRUKCJI I URZĄDZEŃ ORAZ UKŁADANIA I UTRZYMYWANIA KABLI LUB RUROCIĄGÓW W OBSZARACH MORSKICH

I. 

PRZEDMIOT PROCEDURY

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie sposobu opracowania i wydania opinii Ministra Obrony Narodowej po otrzymaniu wniosku inwestora nadesłanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej bądź właściwego dyrektora urzędu morskiego w oparciu o art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133), zwanej dalej "k.p.a." oraz w związku z art. 23 ust. 2 i art. 26 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214 oraz z 2019 r. poz. 125 i 730).

II. 

CEL PROCEDURY

Celem procedury jest zapewnienie wypracowania w resorcie obrony narodowej opinii Ministra Obrony Narodowej w formie postanowienia w sprawach, o których mowa w art. 23 ust. 2 i art. 26 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań związanych z:
1) obronnością i bezpieczeństwem państwa;
2) bezpieczeństwem żeglugi morskiej;
3) bezpieczeństwem lotów statków powietrznych.

Ponadto celem procedury jest zapewnienie udziału w tym procesie właściwych komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

III. 

WYMAGANY TERMIN I FORMA WYDANIA OPINII

Zgodnie z art. 23 ust. 2a, art. 26 ust. 4 i art. 27 ust. 1a ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej w związku z art. 106 § 5 k.p.a. Minister Obrony Narodowej wydaje opinię w formie postanowienia w terminie nie dłuższym niż 90 dni (kalendarzowych) od dnia otrzymania wniosku inwestora.

IV. 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

Termin wszczęcia procedury rozpatrywania wniosku ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej bądź właściwego dyrektora urzędu morskiego rozpoczyna się, zgodnie z art. 57 § 1 k.p.a., następnego dnia od daty otrzymania wniosku przez resort obrony narodowej.
1. Niezwłoczne przekazanie wniosku do Biura Infrastruktury Specjalnej w celu przygotowania projektu postanowienia Ministra Obrony Narodowej.
2. Biuro Infrastruktury Specjalnej rejestruje wniosek w punkcie ewidencyjnym Biura Infrastruktury Specjalnej.
3. Biuro Infrastruktury Specjalnej:
1) sprawdza kompletność dokumentacji;
2) w przypadku potrzeby, żąda uzupełnienia wniosku przez inwestora;
3) przesyła wniosek inwestora, wskazując graniczną datę nadesłania odpowiedzi, do:
a) Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
b) Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
c) Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
d) Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej,
e) Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni,
f) Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
g) Służby Kontrwywiadu Wojskowego (stosownie do potrzeb),
h) innych komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (stosownie do właściwości i potrzeb)

- celem przedstawienia jednoznacznej opinii (opinia pozytywna/ negatywna/ pozytywna z zastrzeżeniami) wraz z uzasadnieniem oraz jej przekazania do właściwych komórek i jednostek organizacyjnych, zgodnie z przepisami decyzji.

4. Po zebraniu i analizie opinii właściwych komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej Biuro Infrastruktury Specjalnej opracowuje projekt postanowienia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przedstawienia opinii, o których mowa w art. 23 ust. 2 i art. 26 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, w liczbie egzemplarzy stosownie do liczby uczestników postępowania administracyjnego, włączając w to egzemplarz archiwalny dla Biura Infrastruktury Specjalnej.
5. Dyrektor Biura Infrastruktury Specjalnej, najpóźniej do 75 dnia od daty otrzymania wniosku przez resort obrony narodowej, przekazuje przedmiotowy projekt postanowienia wraz z dokumentacją i opisem sprawy do dyrektora komórki organizacyjnej w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury w celu jego podpisania z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej.
6. Dyrektor komórki organizacyjnej w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury, po podpisaniu postanowienia z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, przekazuje postanowienie Dyrektorowi Biura Infrastruktury Specjalnej wraz z dokumentacją, w celu nadania numeru w Rejestrze wydanych postanowień Ministra Obrony Narodowej oraz archiwizacji.
7. Dyrektor Biura Infrastruktury Specjalnej przesyła oryginały postanowień do:
1) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej lub dyrektora właściwego urzędu morskiego (stosownie do wnioskodawcy);
2) inwestora lub jego pełnomocnika oraz pozostałych stron postępowania.
8. W przypadku wystąpienia zainteresowanej strony do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w ramach prowadzenia postępowania administracyjnego wykonywane są czynności, o których mowa w pkt 1-4 części IV procedury.
9. Postępowanie administracyjne na tym etapie rozpatrywane jest z wyłączeniem osób biorących udział w wydaniu postanowienia, co do którego złożono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
10. Dyrektor Biura Infrastruktury Specjalnej, do 25 dnia od daty otrzymania wniosku przez resort obrony narodowej, przesyła projekt postanowienia do dyrektora komórki organizacyjnej w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury.
11. Dyrektor komórki organizacyjnej w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury przedkłada projekt postanowienia osobie zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury, jako organowi uprawnionemu do ponownego rozpatrzenia sprawy, celem akceptacji i podpisania.
12. Osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwa do spraw infrastruktury podpisuje postanowienie z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, a następnie przekazuje je Dyrektorowi Biura Infrastruktury Specjalnej, w celu nadania numeru w Rejestrze wydanych postanowień Ministra Obrony Narodowej oraz archiwizacji.
13. Podpisany oryginał postanowienia Ministra Obrony Narodowej, Dyrektor Biura Infrastruktury Specjalnej niezwłocznie przesyła do:
1) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej lub dyrektora właściwego urzędu morskiego (stosownie do wnioskodawcy);
2) inwestora lub jego pełnomocnika oraz pozostałych stron postępowania.
14. Jeden egzemplarz postanowienia Biuro Infrastruktury Specjalnej archiwizuje.