Dz.Urz.MPiT.2018.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 16 lipca 2018 r.
w sprawie realizacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii przedsięwzięć po wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP

Na podstawie § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. poz. 1101 i 1116) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa:
1) procedurę realizacji przedsięwzięć w związku z wprowadzeniem, zmianą lub odwołaniem w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, zwanym dalej "Ministerstwem", stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP;
2) moduły zadaniowe dla poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP.
§  2.  Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie, zwany dalej "DZK", po otrzymaniu z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zwanego dalej "RCB", informacji o wprowadzeniu stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP potwierdza RCB jej otrzymanie.
§  3.  Informacje o wprowadzeniu stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP DZK przekazuje do:
1) sekretariatów członków kierownictwa Ministerstwa;
2) sekretariatów komórek organizacyjnych Ministerstwa;
3) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych;
4) przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, w stosunku do których minister właściwy do spraw gospodarki jest organem właściwym w zakresie organizowania oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zadań na rzecz obronności państwa.
§  4. 
1.  Szczegółowy zakres przedsięwzięć objętych modułami zadaniowymi, o których mowa w § 1 pkt 2 oraz sposób ich realizacji określa załącznik do zarządzenia.
2.  Dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa, nie później niż w ciągu 8 godzin od otrzymania informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, informują DZK - na adres poczty elektronicznej: ssd@mpit.gov.pl - o realizacji czynności wymienionych w poszczególnych modułach zadaniowych.
§  5. 
1.  Nie później niż w ciągu 12 godzin od otrzymania informacji z RCB o wprowadzeniu stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP, DZK przekazuje do RCB raport o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia.
2.  Raport przekazywany jest do wiadomości Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
§  6.  Tryb zastosowany do wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP stosuje się do jego zmiany lub odwołania danego stopnia.
§  7.  Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie realizacji w Ministerstwie Rozwoju przedsięwzięć po wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP (Dz. Urz. Min. Rozw. i Fin. poz. 167) - w zakresie działu administracji rządowej gospodarka.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Szczegółowy zakres przedsięwzięć objętych modułami zadaniowymi dla poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP oraz sposób ich realizacji

STOPNIE ALARMOWE
Moduł zadaniowy dla pierwszego stopnia alarmowego (ALFA)
Możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia
Nazwa przedsięwzięciaSposób realizacjiOdpowiedzialnyWykonawcaCzas realizacjiUwagi
1. Przekazywanie informacji o wprowadzeniu, zmianie i odwołaniu stopnia alarmowego ALFA.Wysłanie do:

1) sekretariatów członków kierownictwa MPiT,

2) sekretariatów KO MPiT,

3) organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych,

4) przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, w stosunku do których minister właściwy do spraw gospodarki jest organem właściwym do organizowania oraz nadzoru nad realizacją zadań obronnych,

5) wykonawców poszczególnych przedsięwzięć po wprowadzeniu stopni alarmowych

- za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu ssd@mpit.gov.pl wiadomości o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego ALFA.

Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSONiezwłocznie.W przypadku braku

możliwości przekazania informacji za

pośrednictwem poczty elektronicznej,

informacja ta

zostanie przekazana telefonicznie do

sekretariatów członków kierownictwa

MPiT, KO MPiT,

organów

i jednostek podległych lub nadzorowanych oraz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

2. Prowadzenie wzmożonej kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym.Wzmożona kontrola nieruchomości poprzez zwiększenie częstotliwości patroli, stałą obserwację poprzez system CCTV oraz zachowanie zwiększonej czujności.Dyrektor DZKNaczelnik WBF z podmiotem świadczącym usługi stałej ochrony fizycznejNiezwłocznie.W ramach posiadanych zasobów wynikających

z zawartych umów.

3. Zalecenie podległemu personelowi informowania odpowiednich służb w przypadku zauważenia nieznanych pojazdów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności.* Wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej do pracowników MPiT.

* Informowanie pracowników MPiT o wprowadzeniu, zmianie i odwołaniu stopnia alarmowego ALFA poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Intranecie.

Dyrektor DZKNaczelnik WBFNiezwłocznie.
4. Poinformowanie podległego personelu o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia.
5. Zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu niezbędnego do wzmocnienia ochrony obiektu.Aktualizacja danych kontaktowych pracowników WBF niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektu i ustalenie trybu alarmowego ich dostępności.Dyrektor DZKNaczelnik WBFNiezwłocznie.
6. Przeprowadzanie kontroli pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów.* Reglamentacja ruchu pojazdów na podstawie otrzymanych zgłoszeń, brak możliwości wjazdu na teren MPiT dla kurierów, taksówek i osób niezapowiedzianych.

* Zwiększenie kontroli osób niezatrudnionych w obiektach będących w trwałym zarządzie MPiT.

Dyrektor DZKNaczelnik WBF z podmiotem świadczącym usługi stałej ochrony fizycznejNiezwłocznie.
7. Sprawdzanie, na zewnątrz i od wewnątrz, budynków w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych

przedmiotów.

Wzmożona kontrola nieruchomości poprzez zwiększenie częstotliwości patroli, stałą obserwację poprzez system CCTV oraz zachowanie zwiększonej czujności.Dyrektor DZKNaczelnik WBF z podmiotem świadczącym usługi stałej ochrony fizycznejNiezwłocznie.W ramach posiadanych zasobów wynikających

z zawartych umów.

8. Sprawdzenie działania środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.Kontrola sprawności systemu łączności pod względem niezakłóconego funkcjonowania.Dyrektor BDGNaczelnik WI

Pełnomocnik ds. BC

Niezwłocznie.
9. Dokonanie sprawdzenia działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu.Kontrola sprawności funkcjonowania systemów zabezpieczenia technicznego (CCTV, System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System Alarmowania Pożarowego), dróg ewakuacji oraz ewentualne wystąpienie do BA o ich udrożnienie.Dyrektor DZKNaczelnik WBFNiezwłocznie.W razie potrzeby wsparcie przez zewnętrzny podmiot realizujący usługi konserwacji i napraw systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz ppoż.
Udrożnienie dróg ewakuacji wskazanych przez pracowników WBF.Dyrektor BAWyznaczony pracownik BANiezwłocznie.
10. Dokonanie przeglądu wszelkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych.Przegląd obowiązujących procedur dotyczących czynności realizowanych po wprowadzeniu stopnia alarmowego ALFA, związanych z ruchem osobowym, materiałowym i pojazdów oraz bezpieczeństwem ppoż. ze szczególnym uwzględnieniem warunków ewakuacji.Dyrektor DZKNaczelnik WBF

Naczelnik WZKiSO

Niezwłocznie.
Przegląd obowiązujących procedur dotyczących czynności realizowanych po wprowadzeniu stopnia alarmowego ALFA, związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym.Dyrektor BDGNaczelnik WI

Pełnomocnik ds. BC

Niezwłocznie.
11. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego ALFA.Powiadomienie DG o realizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego ALFA.Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSONie później niż 6 godzin od otrzymania z RCB informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.
Powiadomienie DZK MPiT na adres poczty elektronicznej ssd@mpit.gov.pl o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego ALFA.Dyrektor BDG Dyrektor BANaczelnik WI

Pełnomocnik ds. BC Wyznaczony pracownik BA

Nie później niż 8 godzin od otrzymania z DZK informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.
Przekazanie do RCB raportu o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego ALFA.Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSONie później niż 12 godzin od otrzymania informacji z RCB o wprowadzeniu stopnia alarmowego.Raport przekazywany jest do

wiadomości DG i Dyrektora BDG.

Moduł zadaniowy dla drugiego stopnia alarmowego (BRAVO)
Zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany
Nazwa przedsięwzięciaSposób realizacjiOdpowiedzialnyWykonawcaCzas realizacjiUwagi
1. Przekazywanie informacji o wprowadzeniu, zmianie i odwołaniu stopnia alarmowego BRAVO.Wysłanie do:

1) sekretariatów członków kierownictwa MPiT,

2) sekretariatów KO MPiT,

3) organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych,

4) przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, w stosunku do których minister właściwy do spraw gospodarki jest organem właściwym do organizowania oraz nadzoru nad realizacją zadań obronnych,

5) wykonawców poszczególnych przedsięwzięć po wprowadzeniu stopni alarmowych,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu ssd@mpit.gov.pl wiadomości o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego BRAVO.

Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSONiezwłocznie.W przypadku braku możliwości przekazania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej,

informacja ta

zostanie przekazana telefonicznie do

sekretariatów członków kierownictwa

MPiT, KO MPiT,

organów

i jednostek podległych lub nadzorowanych oraz

przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

2. Wykonanie zadań wymienionych dla pierwszego stopnia alarmowego oraz kontynuowanie lub sprawdzenie wykonania tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA.Zgodnie z modułem zadaniowym dla pierwszego stopnia alarmowego (ALFA).
3. Wprowadzenie dodatkowych kontroli pojazdów, osób oraz budynków w

rejonach zagrożonych.

Reglamentacja ruchu pojazdów na podstawie otrzymanych zgłoszeń z jednoczesną ewidencją

osób wjeżdżających na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

Dyrektor DZKNaczelnik WBF z podmiotem świadczącym

usługi stałej ochrony fizycznej

Niezwłocznie.
4. Sprawdzenie funkcjonowania zasilania awaryjnego.Dokonanie przeglądu działania awaryjnych źródeł zasilania w energię elektryczną, w tym agregatów prądotwórczych oraz kontrola systemów automatycznego uruchamiania zasilania awaryjnego.Dyrektor BDG Dyrektor DGE Dyrektor BAWyznaczeni pracownicy BDG, DGE oraz BANiezwłocznie.
5. Ostrzeżenie podległego personelu o możliwych formach zdarzenia o charakterze terrorystycznym.* Wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej do pracowników MPiT.

* Informowanie pracowników MPiT o wprowadzeniu, zmianie i odwołaniu stopnia alarmowego BRAVO poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Intranecie.

Dyrektor DZKNaczelnik WBFNiezwłocznie.
6. Zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym.Aktualizacja danych kontaktowych pracowników DZK wyznaczonych do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym.Dyrektor DZKNaczelnik WBFNiezwłocznie.
7. Sprawdzenie i wzmocnienie ochrony ważnych obiektów publicznych.Skierowanie przez Dyrektora DZK pisma do przedsiębiorcy świadczącego usługi ochroniarskie na rzecz MPiT z informacją o potencjalnej możliwości zwiększenia liczby pracowników ochrony.Dyrektor DZKNaczelnik WBFNiezwłocznie.
Podjęcie przez DG decyzji o ewentualnej zasadności zamknięcia strefy dostępu do kierownictwa MPiT.DGDyrektor DZK

Naczelnik WBF

Niezwłocznie.
8. Wprowadzenie kontroli wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji.* Przekierowywanie wszystkich przesyłek do Kancelarii Ogólnej MPiT z wyłączeniem przesyłek niejawnych.

* Otwieranie i sprawdzanie wszystkich przesyłek kierowanych do MPiT przez Kancelarię Główną MPiT.

Dyrektor BA Dyrektor DZKKancelaria Główna MPiT Kancelaria Tajna MPiT

Sekretariaty członków kierownictwa MPiT Sekretariaty KO MPiT

Niezwłocznie.
9. Zamknięcie i zabezpieczenie nieużywanych regularnie budynków i pomieszczeń.Zaplombowanie (tam gdzie to jest możliwe) oraz sprawdzenie zamknięcia pomieszczeń, w szczególności magazynów, serwerowni, sal konferencyjnych.Dyrektor BA Dyrektor BDG Dyrektorzy - użytkownicy

pomieszczeń

Wyznaczony pracownik BA i BDG

Wyznaczeni pracownicy użytkowników

pomieszczeń

Niezwłocznie.
10. Dokonanie przeglądu zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.Dokonanie przeglądu apteczek znajdujących się w sekretariatach poszczególnych KO MPiT.Dyrektorzy KO MPiTSekretariaty KO MPiTNie później niż 6 godzin od otrzymania z DZK informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.W przypadku braków w apteczkach należy zgłosić się do BA o ich uzupełnienie.
11. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego BRAVO.Powiadomienie DG o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego BRAVO.Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSONie później niż 6 godzin od otrzymania z RCB informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.
Powiadomienie DZK MPiT na adres poczty elektronicznej ssd@mpit.gov.pl o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego BRAVO.Dyrektor BDG Dyrektor DGE Dyrektor BA Dyrektorzy - użytkownicy pomieszczeńNaczelnik WI

Pełnomocnik ds. BC

Wyznaczony pracownik BA i DGE

Wyznaczeni pracownicy

użytkowników pomieszczeń

Nie później niż 8 godzin od otrzymania z DZK informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.
Przekazanie do RCB raportu o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego BRAVO.Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSONie później niż 12 godzin od otrzymania informacji z RCB o wprowadzeniu stopnia alarmowego.Raport przekazywany jest do

wiadomości DG i Dyrektora BDG.

Moduł zadaniowy dla trzeciego stopnia alarmowego (CHARLIE)
Wystąpienie zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP
Nazwa przedsięwzięciaSposób realizacjiOdpowiedzialnyWykonawcaCzas realizacjiUwagi
1. Przekazywanie informacji o wprowadzeniu, zmianie i odwołaniu stopnia alarmowego CHARLIEWysłanie do:

1) sekretariatów członków kierownictwa MPiT,

2) sekretariatów KO MPiT,

3) organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych,

4) przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, w stosunku do których minister właściwy do spraw gospodarki jest organem właściwym do organizowania oraz nadzoru nad realizacją zadań obronnych,

5) wykonawców poszczególnych przedsięwzięć po wprowadzeniu stopni alarmowych

- za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu ssd@mpit.gov.pl wiadomości o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego CHARLIE.

Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSONiezwłocznie.W przypadku braku

możliwości przekazania informacji za

pośrednictwem poczty elektronicznej,

informacja ta

zostanie przekazana telefonicznie do

sekretariatów członków kierownictwa

MPiT, KO MPiT,

organów

i jednostek podległych lub nadzorowanych oraz

przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

* Wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej do pracowników MPiT.

* Informowanie pracowników MPiT o wprowadzeniu, zmianie i odwołaniu stopnia alarmowego CHARLIE poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Intranecie.

Dyrektor DZKNaczelnik WBFNiezwłocznie.
2. Wykonanie zadań wymienionych dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego oraz kontynuowanie lub sprawdzenie wykonania tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA lub BRAVO.Zgodnie z modułem zadaniowym dla drugiego stopnia alarmowego (BRAVO).
3. Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w MPiT.Zwołanie przez DG posiedzenia nadzwyczajnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w MPiT.DG

Dyrektor DZK

Naczelnik WZKiSONiezwłocznie.
4. Wprowadzenie dyżurów dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za wprowadzanie procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym.* Wyznaczenie osób spośród pracowników DZK do dyżurów i wdrażania odpowiednich procedur na wypadek zdarzeń terrorystycznych.

* Opracowanie i uzgodnienie harmonogramu całodobowych dyżurów.

* Wprowadzenie dyżurów w DZK.

Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSO Naczelnik WBF

Naczelnik WOIN

Niezwłocznie.Na polecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dyżury mogą być całodobowe.
5. Ograniczenie do minimum liczby miejsc ogólnodostępnych w obiekcie i rejonie obiektu.* Wyłączenie z użytkowania wejść pracowniczych i technicznych.

* Zamknięcie strefy dostępu do Kierownictwa MPiT.

DG

Dyrektor DZK Dyrektor BA

Naczelnik WBF z podmiotem świadczącym usługi stałej ochrony fizycznej

Wyznaczony pracownik BA

Niezwłocznie.
6. Wprowadzenie w uzasadnionych przypadkach, ścisłej kontroli osób i pojazdów przy wejściu i wjeździe na teren obiektów.* Obowiązkowa kontrola osób, bagażu

i pojazdów osób niezatrudnionych w MPiT.

* Wprowadzenie ograniczeń w zakresie możliwości przebywania w budynkach MPiT wykonawców zewnętrznych, wprowadzenie obowiązku ich pracy pod nadzorem właściwego pracownika MPiT.

Dyrektor DZK Dyrektor BANaczelnik WBF z podmiotem świadczącym usługi stałej ochrony fizycznej

Wyznaczony pracownik BA

Niezwłocznie.
7. Ograniczenie możliwości parkowania pojazdów przy obiektach chronionych.* Ograniczenie możliwości postoju wyłącznie do pojazdów pracowników MPiT, dyrektorów i prezesów organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych oraz przedstawicieli innych organów administracji publicznej szczebla kierowniczego.

* Zezwalanie na wjazd na teren parkingu tylko dla pojazdów uprawnionych.

Dyrektor DZKNaczelnik WBFNiezwłocznie.
8. Wprowadzenie dodatkowego całodobowego nadzoru nad miejscami, które tego wymagają, do tej pory nieobjętych nadzorem.Zmiana rozmieszczenia posterunków ochrony.Dyrektor DZKWyznaczeni pracownicy DZK

Podmiot świadczący usługi stałej ochrony fizycznej

Całodobowo.
9. Zapewnienie ochrony środków transportu służbowego poza terenem obiektu, wprowadzenie kontroli pojazdu przed wejściem do niego i jego uruchomieniem.* Zapewnienie obsługi samochodów służbowych przez osoby przeszkolone w zakresie ochrony środków transportu służbowego.

* Wprowadzenie kontroli pojazdu przez kierowcę przed wejściem do niego i jego uruchomieniem.

Dyrektor BAWyznaczony pracownik BANiezwłocznie.
10. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego CHARLIE.Powiadomienie DG o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego CHARLIE.Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSONie później niż 6 godzin od otrzymania z RCB informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.
Powiadomienie DZK MPiT na adres poczty elektronicznej ssd@mpit.gov.pl o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego CHARLIE.Dyrektor BDG Dyrektor DGE Dyrektor BA

Dyrektorzy - użytkownicy pomieszczeń

Naczelnik WI Pełnomocnik ds. BC

Wyznaczeni pracownicy BDG, DGE, BA Wyznaczeni pracownicy użytkowników pomieszczeń

Nie później niż 8 godzin od otrzymania z DZK informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.
Przekazanie do RCB raportu o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego CHARLIE.Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSONie później niż 12 godzin od otrzymania informacji z RCB o wprowadzeniu stopnia alarmowego.Raport przekazywany jest do

wiadomości DG i Dyrektora BDG.

Moduł zadaniowy dla czwartego stopnia alarmowego (DELTA)
Wystąpienie zdarzenia ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami RP
Nazwa przedsięwzięciaSposób realizacjiOdpowiedzialnyWykonawcaCzas realizacjiUwagi
1. Przekazywanie informacji o wprowadzeniu, zmianie i odwołaniu stopnia alarmowego DELTA.Wysłanie do:

1) sekretariatów członków kierownictwa MPiT,

2) sekretariatów KO MPiT,

3) organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych,

4) przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, w stosunku do których minister właściwy do spraw gospodarki jest organem właściwym do organizowania oraz nadzoru nad realizacją zadań obronnych,

5) wykonawców poszczególnych przedsięwzięć po wprowadzeniu stopni alarmowych

- za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu ssd@mpit.gov.pl wiadomości o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego DELTA.

Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSONiezwłocznie.W przypadku braku

możliwości przekazania informacji za

pośrednictwem poczty elektronicznej,

informacja ta

zostanie przekazana telefonicznie do

sekretariatów członków kierownictwa

MPiT, KO MPiT,

organów

i jednostek podległych lub nadzorowanych oraz

przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

* Wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej do pracowników MPiT.

* Informowanie pracowników MPiT o wprowadzeniu, zmianie i odwołaniu stopnia

alarmowego DELTA poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Intranecie.

Dyrektor DZKNaczelnik WBFNiezwłocznie.
2. Wykonanie zadań wymienionych dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego oraz kontynuowanie lub sprawdzenie wykonania tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA, BRAVO lub CHARLIE.Zgodnie z modułem zadaniowym dla trzeciego stopnia alarmowego (CHARLIE).
3. Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w MPiT.Zwołanie przez DG posiedzenia nadzwyczajnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w MPiT.DG

Dyrektor DZK

Naczelnik WZKiSONiezwłocznie.
4. Przeprowadzenie identyfikacji wszystkich pojazdów znajdujących się już w rejonie obiektu oraz, w uzasadnionych przypadkach, ich relokację poza obszar obiektu.* Wprowadzenie stałego monitoringu wszystkich pojazdów parkujących w bezpośrednim sąsiedztwie MPiT.

* Zgłoszenie potrzeby relokacji pojazdów bezpośrednio na Policję.

Dyrektor DZKNaczelnik WBF

Podmiot świadczący usługi stałej ochrony fizycznej przy współpracy z organem ochrony prawnej

Niezwłocznie.
5. Kontrolowanie wszystkich pojazdów wjeżdżających na teren obiektu i ich ładunek.Obowiązkowa kontrola wszystkich pojazdów wjeżdżających na teren MPiT oraz ich ładunku.Dyrektor DZKNaczelnik WBF

Podmiot świadczący usługi stałej ochrony fizycznej przy współpracy z organem ochrony prawnej

Niezwłocznie.
6. Kontrolowanie wszystkich wnoszonych na teren obiektu przedmiotów, w tym walizki, torebki, paczki.* Obowiązkowa kontrola wszystkich osób wchodzących na teren MPiT, wnoszonych przez nich przedmiotów oraz bagaży.

* Przekazanie informacji o konieczności przestrzegania czasu pracy do KO MPiT.

* Zamknięcie strefy dostępu do Kierownictwa MPiT.

DG

Dyrektor DZK

Naczelnik WBF z podmiotem świadczącym usługi stałej ochrony fizycznejNiezwłocznie.
7. Przeprowadzanie częstszych kontroli na zewnątrz budynków i na parkingach.Zamknięcie dla osób nieuprawnionych terenu będącego w trwałym zarządzie MPiT przy Placu Trzech Krzyży 3/5.Dyrektor DZKNaczelnik WBF

Podmiot świadczący usługi z zakresu stałej ochrony fizycznej

Niezwłocznie.
8. Ograniczenie liczby podróży służbowych osób zatrudnionych w obiekcie i wizyt osób niezatrudnionych

w instytucji.

* Ograniczenie liczby podróży służbowych pracowników MPiT.

* Odwołanie spotkań z osobami z zewnątrz z wyłączeniem spotkań wskazanych przez członków kierownictwa MPiT oraz Dyrektora DZK.

Dyrektorzy KO MPiT

Dyrektor DZK

Dyrektorzy KO MPiT Pracownicy MPiTNiezwłocznie.
9. Przygotowanie się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania organu w przypadku braku możliwości realizacji zadań w dotychczasowym miejscu pracy.* Przegląd procedur i zadań związanych z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania MPiT w przypadku braku możliwości realizacji zadań w dotychczasowym miejscu pracy.

* Przygotowanie się do przemieszczenia się do zapasowego miejsca pracy w sytuacji jednoczesnego wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSONiezwłocznie.
10. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego DELTA.Powiadomienie DG o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego DELTA.Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSONie później niż 6 godzin od otrzymania z RCB informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.
Powiadomienie DZK MPiT na adres poczty elektronicznej ssd@mpit.gov.pl o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego DELTA.Dyrektor BDG Dyrektor DGE Dyrektor BA Dyrektorzy - użytkownicy pomieszczeńNaczelnik WI

Pełnomocnik ds. BC Wyznaczeni pracownicy BDG, DGE, BA

Wyznaczeni pracownicy

użytkowników pomieszczeń

Nie później niż 8 godzin od otrzymania z DZK informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.
Przekazanie do RCB raportu o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego DELTA.Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSONie później niż 12 godzin od otrzymania informacji z RCB o wprowadzeniu stopnia alarmowego.Raport przekazywany jest do

wiadomości DG i Dyrektora BDG.

STOPNIE ALARMOWE CRP

Moduł zadaniowy dla pierwszego stopnia alarmowego CRP (ALFA-CRP)
Możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych, którego rodzaj i zakres jest trudny do

przewidzenia

Nazwa przedsięwzięciaSposób realizacjiOdpowiedzialnyWykonawcaCzas realizacjiUwagi
1. Przekazywanie informacji o wprowadzeniu, zmianie i odwołaniu stopnia alarmowego ALFA-CRPWysłanie do:

1) sekretariatów członków kierownictwa MPiT,

2) sekretariatów KO MPiT,

3) organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych,

4) przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, w stosunku do których minister właściwy do spraw gospodarki jest organem właściwym do organizowania oraz nadzoru nad realizacją zadań obronnych,

5) wykonawców poszczególnych przedsięwzięć po wprowadzeniu stopni alarmowych

- za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu ssd@mpit.gov.pl wiadomości o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego ALFA-CRP.

Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSONiezwłocznie.W przypadku braku możliwości przekazania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej,

informacja ta

zostanie przekazana telefonicznie do

sekretariatów członków kierownictwa

MPiT, KO MPiT,

organów i

jednostek podległych lub nadzorowanych oraz

przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

2. Wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.Analiza logów i innych danych (sonda ARAKIS) wskazujących na potencjalne nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci, systemów i usług

teleinformatycznych.

Dyrektor BDGNaczelnik WI

Pełnomocnik ds. BC

Dwa razy dziennie oraz w momencie powzięcia informacji

o zdarzeniu.

W godzinach pracy MPiT od momentu

ogłoszenia stopnia alarmowego.

3. Monitorowanie i weryfikacja, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.Reagowanie na incydenty i zgłoszenia teleinformatyczne.Dyrektor BDGNaczelnik WI

Pełnomocnik ds. BC

W czasie nie dłuższym niż 30 minut od informacji o zdarzeniu.W godzinach pracy MPiT od

momentu ogłoszenia stopnia alarmowego.

4. Sprawdzenie dostępności usług elektronicznych.Weryfikacja poprawności usług elektronicznych (poczta elektroniczna, Intranet i Internet, telefonia stacjonarna i komórkowa, systemy obsługiwane przez MPiT).Dyrektor BDG Dyrektor DGENaczelnik WI

Pełnomocnik ds. BC Wyznaczony pracownik DGE

Co dwie godziny.W godzinach pracy MPiT od

momentu ogłoszenia stopnia alarmowego.

5. Dokonanie, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemów.Weryfikacja praw dostępu do kluczowych systemów teleinformatycznych MPiT.Dyrektor BDGNaczelnik WI Pełnomocnik ds. BCW czasie nie dłuższym niż 60 minut od momentu pojawienia się konieczności wprowadzenia zmian.W godzinach pracy MPiT od

momentu ogłoszenia stopnia alarmowego.

6. Poinformowanie personelu instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów.Przygotowanie informacji i powiadomienie wszystkich użytkowników systemów teleinformatycznych MPiT o możliwości wystąpienia zagrożeń teleinformatycznych i przeciwdziałaniu ich zmaterializowania się (komunikaty intranetowe oraz dedykowane e-maile).Dyrektor BDGNaczelnik WI Pełnomocnik ds. BCW ciągu 2 godzin pierwszego dnia roboczego obowiązywania stopnia alarmowego.
7. Sprawdzenie kanałów łączności z innymi, właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP, podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym, dokonanie weryfikacji ustanowionych punktów kontaktowych z zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwymi dla rodzaju działania organizacji oraz ministrem właściwym

do spraw informatyzacji.

Sprawdzenie, aktualizacja i nawiązanie kontaktów telefonicznych i mailowych z:

* zespołem CERT.GOV.PL,

* Departamentem Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji.

Dyrektor BDGNaczelnik WI Pełnomocnik ds. BCW ciągu 4 godzin pierwszego dnia roboczego obowiązywania stopnia alarmowego.
8. Dokonanie przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP, w szczególności dokonać weryfikacji posiadanej kopii zapasowej systemów w stosunku do systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej oraz systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz weryfikacji czasu wymaganego na przywrócenie poprawności funkcjonowania systemu.* Dokonanie przeglądu wewnętrznych procedur operacyjnych BDG.

* Weryfikacja aktualnego czasu wymaganego na przywrócenie poprawności funkcjonowania kluczowych systemów teleinformatycznych MPiT.

Dyrektor BDGNaczelnik WI Pełnomocnik ds. BCPierwszy dzień roboczy obowiązywania stopnia alarmowego.

W przypadku pojawienia się potrzeby zmian procedur - do 4 godzin roboczych od momentu powzięcia informacji o konieczności wprowadzenia zmian.

9. Sprawdzenie aktualnego stanu bezpieczeństwa systemów i ocena wpływu zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń.Przeprowadzenie analizy ryzyka bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przygotowanie rekomendacji, zaleceń i działań zaradczych.Dyrektor BDG Dyrektor DGENaczelnik WI Pełnomocnik ds. BC Wyznaczeni pracownicy DGEPierwszy dzień roboczy obowiązywania stopnia alarmowego.
10. Informowanie na bieżąco o efektach przeprowadzonych działań zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwego dla rodzaju działania organizacji oraz współdziałających centrów zarządzania kryzysowego, a także ministra właściwego do spraw informatyzacji.* Informowanie zespołu CERT.GOV.PL poprzez dedykowany kontakt mailowy.

* Przygotowanie notatek i raportów dla Dyrektora BDG w zakresie dotyczącym ministra do spraw informatyzacji.

Dyrektor BDGNaczelnik WI Pełnomocnik ds. BCCo 4 godziny.W godzinach pracy MPiT od

momentu ogłoszenia stopnia alarmowego.

11. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego ALFA-CRP.Powiadomienie DG o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego ALFA-CRP.Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSONie później niż 6 godzin od otrzymania z RCB informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.
Powiadomienie DZK MPiT na adres poczty elektronicznej ssd@mpit.gov.pl o zrealizowanych

zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego ALFA-CRP.

Dyrektor BDG

Dyrektor DGE

Naczelnik WI

Pełnomocnik ds. BC Wyznaczony pracownik DGE

Nie później niż 8 godzin od

otrzymania z DZK informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.

Przekazanie do RCB raportu o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego ALFA-CRP.Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSONie później niż 12 godzin od otrzymania informacji z RCB o wprowadzeniu stopnia alarmowego.Raport przekazywany jest do

wiadomości DG i Dyrektora BDG.

Moduł zadaniowy dla drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP)
Zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany
Nazwa przedsięwzięciaSposób realizacjiOdpowiedzialnyWykonawcaCzas realizacjiUwagi
1. Przekazywanie informacji o wprowadzeniu, zmianie i odwołaniu stopnia alarmowego BRAVO-CRP.Wysłanie do:

1) sekretariatów członków kierownictwa MPiT,

2) sekretariatów KO MPiT,

3) organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych,

4) przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, w stosunku do których minister właściwy do spraw gospodarki jest organem właściwym do organizowania oraz nadzoru nad realizacją zadań obronnych,

5) wykonawców poszczególnych przedsięwzięć po wprowadzeniu stopni alarmowych

- za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu ssd@mpit.gov.pl wiadomości o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego BRAVO-CRP.

Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSONiezwłocznie.W przypadku braku możliwości przekazania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej,

informacja ta

zostanie przekazana telefonicznie do

sekretariatów członków kierownictwa

MPiT, KO MPiT,

organów

i jednostek podległych lub nadzorowanych oraz

przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Przygotowanie informacji i powiadomienie wszystkich użytkowników systemów teleinformatycznych MPiT o możliwości wystąpienia zagrożeń teleinformatycznych i przeciwdziałaniu ich zmaterializowania się (komunikaty intranetowe oraz dedykowane e-

maile).

Dyrektor BDGNaczelnik WI Pełnomocnik ds. BCW ciągu 2 godzin pierwszego dnia roboczego obowiązywania stopnia alarmowego.
2. Wykonanie zadań wymienionych dla pierwszego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuowanie lub sprawdzenie wykonania tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP.Zgodnie z modułem zadaniowym dla pierwszego stopnia alarmowego CRP (ALFA-CRP).
3. Zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów.Aktualizacja danych kontaktowych wydziału informatyki BDG oraz ustalenie trybu alarmowego ich dostępności.Dyrektor BDGNaczelnik WI Pełnomocnik ds. BC1 godzina od otrzymania informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego BRAVO-CRP.
4. Sprawdzenie funkcjonowania zasilania awaryjnego.Dokonanie przeglądu działania awaryjnych źródeł zasilania w energie elektryczną, w tym agregatów prądotwórczych i UPS oraz kontrola systemów automatycznego uruchamiania zasilania awaryjnego.Dyrektor BDG Dyrektor DGE Dyrektor BANaczelnik WI Pełnomocnik ds. BC Wyznaczeni pracownicy DGE oraz BANiezwłocznie.
5. Wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.Opracowanie i uzgodnienie harmonogramu całodobowych dyżurów.Dyrektor BDG Dyrektor DGENaczelnik WI przy współpracy z Pełnomocnikiem ds. BC i przedstawicielami DGE2 godziny od otrzymania informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego BRAVO-CRP.
6. Realizacja zadań i przedsięwzięć wynikających z bieżącej sytuacji teleinformatycznej.Analiza i ocena ryzyka bezpieczeństwa teleinformatycznego.Dyrektor BDG Dyrektor DGENaczelnik WI przy współpracy z Pełnomocnikiem ds. BC i przedstawicielami DGENiezwłocznie po

otrzymaniu informacji o

konieczności przeprowadzenia przedmiotowych działań.

7. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego BRAVO-CRP.Powiadomienie DG o realizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego BRAVO-CRP.Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSONie później niż 6 godzin od otrzymania z RCB informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.
Powiadomienie DZK MPiT na adres poczty elektronicznej ssd@mpit.gov.pl o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego BRAVO-CRP.Dyrektor BDG Dyrektor DGE Dyrektor BANaczelnik WI Pełnomocnik ds. BC Wyznaczeni pracownicy DGE oraz BANie później niż 8 godzin od otrzymania z DZK informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.
Przekazanie do RCB raportu o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego BRAVO-CRP.Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSONie później niż 12 godzin od otrzymania informacji z RCB o wprowadzeniu stopnia alarmowego.Raport przekazywany jest do

wiadomości DG i Dyrektora BDG.

Moduł zadaniowy dla trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP)
Wystąpienie zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP
Nazwa przedsięwzięciaSposób realizacjiOdpowiedzialnyWykonawcaCzas realizacjiUwagi
1. Przekazywanie informacji o wprowadzeniu, zmianie i odwołaniu stopnia alarmowego CHARLIE-CRP.Wysłanie do:

1) sekretariatów członków kierownictwa MPiT,

2) sekretariatów KO MPiT,

3) organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych,

4) przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, w stosunku do których minister właściwy do spraw gospodarki jest organem właściwym do organizowania oraz nadzoru nad realizacją zadań obronnych,

5) wykonawców poszczególnych przedsięwzięć po wprowadzeniu stopni alarmowych

- za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu ssd@mpit.gov.pl wiadomości o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego CHARLIE-CRP.

Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSONiezwłocznie.W przypadku braku

możliwości przekazania informacji za

pośrednictwem poczty elektronicznej,

informacja ta

zostanie przekazana telefonicznie do

sekretariatów członków kierownictwa

MPiT, KO MPiT,

organów

i jednostek podległych lub nadzorowanych oraz

przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Przygotowanie informacji i powiadomienie wszystkich użytkowników systemów teleinformatycznych MPiT o możliwości wystąpienia zagrożeń teleinformatycznych i

przeciwdziałaniu ich zmaterializowania się (komunikaty intranetowe oraz dedykowane e-maile).

Dyrektor BDGNaczelnik WI Pełnomocnik ds. BCW ciągu 2 godzin pierwszego dnia roboczego obowiązywania

stopnia alarmowego.

2. Wykonanie zadań wymienionych dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuowanie lub sprawdzenie wykonania tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP lub BRAVO-CRP.Zgodnie z modułem zadaniowym dla drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP).
3. Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w MPiT.Zwołanie przez DG posiedzenia nadzwyczajnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w MPiT.DG

Dyrektor DZK Dyrektor BDG

Naczelnik WZKiSONiezwłocznie.
4. Wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.Opracowanie i uzgodnienie harmonogramu całodobowych dyżurów.Dyrektor BDG Dyrektor DGENaczelnik WI przy współpracy z Pełnomocnikiem ds. BC i przedstawicielami DGENiezwłocznie po

otrzymaniu informacji o

wprowadzeniu,

zmianie stopnia alarmowego

CHARLIE-CRP.

5. Dokonanie przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku cybernetycznego.* Przeciwdziałanie utracie lub zakłóceniu dostępu do zasobów sieci LAN.

* Sprawdzenie poprawności wykonania backupów.

* Testowe odtworzenie danych z kluczowych systemów teleinformatycznych.

Dyrektor BDGNaczelnik WI Pełnomocnik ds. BC8 godzin od

otrzymania informacji o

wprowadzeniu,

zmianie stopnia alarmowego

CHARLIE-CRP.

6. Przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku cybernetycznego.* Dokonanie przeglądu i ewentualnego audytu planów ciągłości działania i awaryjnych.

* Przygotowanie się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia.

Dyrektor BDG Dyrektor DGENaczelnik WI Pełnomocnik ds. BC Wyznaczeni pracownicy DGE4 godziny od

otrzymania informacji o

wprowadzeniu,

zmianie stopnia alarmowego

CHARLIE-CRP.

7. Realizacja innych zadań i przedsięwzięć wynikających z bieżącej sytuacji teleinformatycznej.* Sprawdzenie dostępności usług elektronicznych.

* Awaryjna zmiana haseł dostępu do urządzeń brzegowych, systemu finansowo-księgowego na serwerze oraz systemów backupowych i

archiwizacji.

* Bieżące reagowanie na incydenty komputerowe i usuwanie podatności teleinformatycznych.

Dyrektor BDG Dyrektor DGENaczelnik WI Pełnomocnik ds. BC Wyznaczeni pracownicy

DGE

Do 30 minut od podjęcia decyzji o konieczności przeprowadzenia

przedmiotowych działań.

8. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP.Powiadomienie DG o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP.Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSONie później niż 6 godzin od otrzymania z RCB informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.
Powiadomienie DZK MPiT na adres poczty elektronicznej ssd@mpit.gov.pl o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP.Dyrektor BDG Dyrektor DGE Dyrektor BANaczelnik WI Pełnomocnik ds. BC Wyznaczeni pracownicy DGE i BANie później niż 8 godzin od otrzymania z DZK informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.
Przekazanie do RCB raportu o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP.Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSONie później niż 12 godz. od otrzymania informacji z RCB o wprowadzeniu stopnia alarmowego.Raport przekazywany jest do

wiadomości DG i Dyrektora BDG.

Moduł zadaniowy dla czwartego stopnia alarmowego CRP (DELTA-CRP)
Wystąpienie zdarzenia ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami RP
Nazwa przedsięwzięciaSposób realizacjiOdpowiedzialnyWykonawcaCzas realizacjiUwagi
1. Przekazywanie informacji o wprowadzeniu, zmianie i odwołaniu stopnia alarmowego DELTA-CRP.Wysłanie do:

1) Sekretariatów członków kierownictwa MPiT,

2) sekretariatów KO MPiT,

3) organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych,

4) przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, w stosunku do których minister właściwy do spraw gospodarki jest organem właściwym do organizowania oraz nadzoru nad realizacją zadań obronnych,

5) wykonawców poszczególnych przedsięwzięć po wprowadzeniu stopni alarmowych

- za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu ssd@mpit.gov.pl wiadomości o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego DELTA-CRP.

Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSONiezwłocznie.W przypadku braku

możliwości przekazania informacji za

pośrednictwem poczty elektronicznej,

informacja ta

zostanie przekazana telefonicznie do

sekretariatów członków kierownictwa

MPiT, KO MPiT,

organów

i jednostek podległych lub nadzorowanych oraz

przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Przygotowanie informacji i powiadomienie wszystkich użytkowników systemów teleinformatycznych MPiT o możliwości wystąpienia zagrożeń teleinformatycznych i

przeciwdziałaniu ich zmaterializowania się (komunikaty intranetowe oraz dedykowane e-maile).

Dyrektor BDGNaczelnik WI Pełnomocnik ds. BCW ciągu 2 godzin pierwszego dnia roboczego obowiązywania

stopnia alarmowego.

2. Wykonanie zadań wymienionych dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuowanie lub sprawdzenie wykonania tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP, BRAVO-CRP lub CHARLIE-CRP.Zgodnie z modułem zadaniowym dla trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP).
3. Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w MPiT.Zwołanie przez DG posiedzenia nadzwyczajnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w MPiT.DG

Dyrektor DZK Dyrektor BDG

Naczelnik WZKiSONiezwłocznie.
4. Uruchomienie planów awaryjnych lub planów ciągłości działania organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa w sytuacjach awarii lub utraty ciągłości działania.* Stosownie do sytuacji przystąpienie do realizacji procedur przywracania ciągłości działania w zakresie funkcjonowania kluczowych systemów teleinformatycznych oraz łączności telefonicznej.

* Uruchomienie zapasowego łącza Internetowego oraz usług telefonicznych.

Dyrektor BDG Dyrektor DGENaczelnik WI Pełnomocnik ds. BC Wyznaczeni pracownicy DGENiezwłocznie po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu, zmianie i odwołaniu stopnia alarmowego DELTA-CRP.
5. Realizacja innych zadań i przedsięwzięć wynikających z bieżącej sytuacji teleinformatycznej.* Współpraca ze stronami umów na świadczenie usług teleinformatycznych w zakresie przywracania ciągłości kluczowych systemów teleinformatycznych.

* Przegląd procedur i zadań związanych z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania kluczowych systemów teleinformatycznych w przypadku braku możliwości realizacji zadań MPiT w dotychczasowym miejscu pracy.

* Przygotowanie się do przemieszczenia do zapasowego miejsca pracy w sytuacji jednoczesnego wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Dyrektor BDG Dyrektor DGENaczelnik WI Pełnomocnik ds. BC

Wyznaczeni pracownicy DGE

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu, zmianie i odwołaniu stopnia alarmowego DELTA-CRP.
Powiadomienie DG o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego DELTA-CRP.Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSONie później niż 6 godzin od otrzymania z RCB informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.
6. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego DELTA-CRP.Powiadomienie DZK MPiT na adres poczty elektronicznej ssd@mpit.gov.pl o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego DELTA-CRP.Dyrektor BDG Dyrektor DGE Dyrektor BANaczelnik WI Pełnomocnik ds. BC Wyznaczeni pracownicy DGE i BANie później niż 8 godzin od otrzymania z DZK informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.
Przekazanie do RCB raportu o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego DELTA-CRP.Dyrektor DZKNaczelnik WZKiSONie później niż 12 godzin od otrzymania informacji z RCB o wprowadzeniu stopnia alarmowegoRaport przekazywany jest do

wiadomości DG i Dyrektora BDG.

Słowniczek skrótów:

MPiT - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

KO - komórki organizacyjne

DG - Dyrektor Generalny MPiT

DZK - Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

DGE - Departament Gospodarki Elektronicznej

BDG - Biuro Dyrektora Generalnego

BA - Biuro Administracyjne

WBF - Wydział Bezpieczeństwa Fizycznego DZK

WZKiSO - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych DZK

WOIN - Wydział Ochrony Informacji Niejawnych DZK

WI - Wydział Informatyki BDG

Pełnomocnik ds. BC - Pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

RCB - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

CCTV - telewizyjne systemy dozorowe (telewizja przemysłowa)

1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).