Realizacja w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2023.3.40

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lutego 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 10 lutego 2023 r.
w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną

MD.771.1.1.2023

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , zwanej dalej "ustawą o lasach", w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego z jego obowiązku, określonego w art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach 3 , mając na względzie, że:

1)
racjonalizacja sieci dróg leśnych oraz innych elementów infrastruktury leśnej stanowi przejaw przedsięwzięć rozwojowych w Lasach Państwowych, związanych z gospodarką leśną;
2)
uprawnieniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jest możliwość nadawana realizacji działalności w Lasach Państwowych formy wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (stosownie do art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach 4 ), a także art. 56 pkt 2, art. 58 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 5  - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w ramach dysponowania środkami, związanymi z funduszem leśnym, środki te może przeznaczać na tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej, w tym na tworzenie takiej właśnie infrastruktury w ramach realizacji wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;
3)
art. 1 ustawy o lasach 6  nakłada na Lasy Państwowe obowiązek prowadzenia działalności leśnej w zespoleniu oraz w zintegrowaniu z pozostałą gospodarką narodową;
4)
Lasy Państwowe mogą wspomagać administrację publiczną w zakresie spraw, mających związek z leśnictwem, przy czym zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach 7  nadleśnictwa powinny otrzymywać środki, związane z funduszem leśnym na wyrównywanie niedoborów powstających przy realizacji takich zadań;
5)
art. 3 ust. 5 ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego 8  stanowi, że budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - zarządzam, co następuje:

Rozdział  I

Przedmiot zarządzenia

§  1. 
1. 
Przedmiotem zarządzenia są działania Lasów Państwowych, będące przejawem działalności, polegającej na:
1)
budowie oraz przebudowie, w formie wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym, leśnej infrastruktury drogowej jako składowej gruntów związanych z gospodarką leśną w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy o lasach,
2)
wspomaganiu administracji publicznej, w szczególności samorządowej, z uwzględnieniem zintegrowania tych przedsięwzięć z działalnością Lasów Państwowych, poprzez finansowanie lub dofinansowywanie, z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym lub środków, o których mowa w § 28, budowy, przebudowy lub remontu drogowej infrastruktury technicznej, funkcjonalnie odpowiadającej infrastrukturze, o której mowa w pkt 1, jeżeli łącznie:
a)
inwestorem jest jednostka samorządu terytorialnego - z prawem ustanowienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego inwestora zastępczego;
b)
drogowa infrastruktura techniczna służy osiągnięciu celu publicznego, związanego z obowiązkami administracji publicznej, w tym przede wszystkim obowiązkami jednostek samorządu terytorialnego;
c)
budowa, przebudowa lub remont drogowej infrastruktury technicznej poprawi jakościowo lub efektywnościowo oraz wzmocnią efekty prowadzonej przez Lasy Państwowe gospodarki leśnej (w tym efekty realizowania pozaprodukcyjnych funkcji lasu), promocji i polepszania wizerunku Lasów Państwowych.
2. 
Ustala się następujący podział klasyfikacyjny działalności, o której mowa w ust. 1:
1)
tworzenie w nadleśnictwach, z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym, sieci dróg leśnych:
a)
w powiązaniu z finansowaniem (dofinansowywaniem) przez Lasy Państwowe niektórych przedsięwzięć drogowych administracji publicznej, przede wszystkim administracji samorządowej;
b)
bez powiązania, o którym mowa w lit. a.
2)
wspomaganie administracji publicznej, w szczególności samorządowej, poprzez finansowanie lub dofinansowywanie, z wykorzystaniem środków, związanych z funduszem leśnym budowy, przebudowy lub remontu drogowej infrastruktury technicznej.
§  2. 
Niniejsze zarządzenie określa w szczególności:
1)
sposób podziału puli środków, związanych z realizacją przedsięwzięć w zakresie:
a)
budowy oraz przebudowy dróg leśnych,
b)
wspomagania administracji publicznej w zakresie budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej;
2)
postępowanie w sprawie kontynuacji realizacji przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1;
3)
procedurę naboru wniosków nadleśnictw:
a)
w sprawie budowy oraz przebudowy dróg leśnych,
b)
w sprawie wspomagania administracji publicznej poprzez finansowanie (dofinansowanie) budowy, przebudowy lub remontu drogowej infrastruktury technicznej;
4)
obowiązki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w odniesieniu do:
a)
analizy wniosków, o których mowa w pkt 3,
b)
projektowania listy wniosków przyjętych w danym roku do realizacji,
c)
doprowadzania do zatwierdzenia listy, o której mowa w lit. b oraz objęcia wniosków porozumieniami pomiędzy DGLP, a wnioskodawcami,
d)
prowadzenia kontroli funkcjonalnej DGLP i wnioskodawców, o których mowa w lit. c w trakcie realizowania przez nich postanowień ww. porozumień,
e)
procedury uruchamiania płatności na rzecz ww. wnioskodawców,
5)
obowiązki wnioskodawców jako podmiotów wypełniających funkcje inwestorów w odniesieniu do działań polegających na budowie, przebudowie dróg leśnych,
6)
obowiązki Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jako organu dokonującego finansowania (dofinansowania) przedsięwzięć podlegających lub mających podlegać realizowaniu oraz realizowanych przez administrację publiczną,
7)
postępowania w sprawie zmian, przesunięć i aneksów, o których mowa w § 17 ust. 6-

Rozdział  II

Pula środków, związanych z funduszem leśnym, przeznaczonych na realizację przedsięwzięć drogowych

§  3. 
1. 
Pula środków związanych z funduszem leśnym ("P"), dotyczących realizacji przedsięwzięć w zakresie:
1)
budowy oraz przebudowy dróg leśnych,
2)
wspomagania administracji publicznej w zakresie budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej

- jest ustalana w trakcie prac nad planem finansowo-gospodarczym Lasów Państwowych, z wyłączeniem zapisów § 7 ust. 2.

2. 
Na etapie prac nad ww. planem pula środków, o których mowa w ust. 1, jest definiowana:
a)
bezpośrednio - w trybie wnioskowania nadleśnictw, uregulowanym niniejszym zarządzeniem;
b)
pośrednio - w trybie operacyjnych wskazań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych adresowanych w trakcie prac planistycznych do komórek organizacyjnych DGLP właściwej ds. infrastruktury oraz właściwej ds. planowania.
§  4. 
1. 
W odniesieniu do puli środków "P" mają zastosowanie następujące formuły:
1)
P = P1 + P2 = Pk + Pn, w której:

P1 oznacza pulę środków, związanych z funduszem leśnym, przeznaczonych w danym roku kalendarzowym na realizację przedsięwzięć drogowych, ustalonych w planie finansowo-gospodarczym LP w sposób bezpośredni;

P2 oznacza pulę środków, związanych z funduszem leśnym, przeznaczonych w danym roku na realizację przedsięwzięć drogowych, ustalonych w planie finansowo-gospodarczym LP pośrednio;

Pk oznacza pulę środków, związanych z funduszem leśnym, przeznaczonych w danym roku kalendarzowym na realizację przedsięwzięć drogowych kontynuowanych;

Pn oznacza pulę środków, związanych w funduszem leśnym, przeznaczonych w danym roku kalendarzowych na realizację przedsięwzięć drogowych nowych;

2)
Pk = Pkb + Pkf, w której:

Pkb oznacza pulę środków na kontynuację przedsięwzięć w zakresie budowy lub przebudowy dróg leśnych;

Pkf oznacza pulę środków na kontynuację finansowania (dofinansowania) tworzenie infrastruktury drogowej w ramach wspomagania przez LP administracji publicznej.

Rozdział  III

Procedura naboru wniosków nadleśnictw dotyczących dróg leśnych lub/oraz dotyczących wspomagania administracji publicznej poprzez finansowanie (dofinansowanie) budowy, przebudowy lub remontu drogowej infrastruktury technicznej

§  5. 
1. 
Finansowanie z wykorzystaniem środków, związanych z funduszem leśnym:
a)
budowy lub przebudowy dróg, będących drogami leśnymi;
b)
budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej

- następuje na wniosek właściwego nadleśnictwa.

2. 
Wyróżnia się trzy rodzaje wniosków w sprawie budowy lub przebudowy dróg leśnych lub/oraz budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej:
a)
wniosek dotyczący budowy lub przebudowy drogi leśnej;
b)
wniosek dotyczący finansowania budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej;
c)
wniosek zintegrowany, obejmujący wnioski, o których mowa w lit. a i b.
§  6. 
1. 
Wniosek zintegrowany powinien zawierać następujące informacje:
1)
nazwa nadleśnictwa wnioskującego;
2)
nazwa jednostki samorządu terytorialnego albo innej jednostki administracji publicznej jako potencjalnego współbeneficjenta;
3)
stan przygotowania przedsięwzięcia w zakresie budowy lub przebudowy danej drogi leśnej do realizacji (dalej również jako "przedsięwzięcie drogowe");
4)
szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonania danej drogi leśnej, w tym wykazanie, że:
a)
budowa lub przebudowa drogi leśnej mieści się w ramach Docelowej Sieci Dróg leśnych w nadleśnictwie,
b)
występuje istotny związek przyczynowo-skutkowy budowy lub przebudowy drogi leśnej:
z przewidywanym przebiegiem użytkowania głównego lasu w nadleśnictwie w nadchodzącym najbliższym okresie,
z wymogami ochrony lasu przed pożarami,
z dążeniem do zapewnienia należytego skomunikowania terytorium danej jednostki samorządu terytorialnego,
z innymi zjawiskami występującymi lub mającymi wystąpić w danym nadleśnictwie;
5)
szczegółowe uzasadnienie przyjętych rozwiązań techniczno-technologicznych dla przedsięwzięcia drogowego;
6)
ustalenie syntetycznego wskaźnika ekonomicznej efektywności realizacji danego przedsięwzięcia drogowego z uwzględnieniem:
a)
nakładów łącznych na budowę lub przebudowę danej drogi leśnej,
b)
kosztów remontów i utrzymania danej drogi leśnej,
c)
spadku kosztów łącznych pozyskania drewna w następstwie budowy lub przebudowy danej drogi leśnej;
7)
udział środków własnych nadleśnictwa w realizacji danego przedsięwzięcia drogowego;
8)
dane globalne o nadleśnictwie:
a)
aktualny wskaźnik długości dróg leśnych w Docelowej Sieci Drogowej nadleśnictwa w przeliczeniu na roczny przeciętny rozmiar pozyskania drewna w okresie nadchodzących pięciu lat,
b)
prognoza wartości kapitału przeznaczonego na inwestycje w nadleśnictwie w okresie nadchodzących pięciu lat,
c)
wartość wskaźnika pokrycia aktywów kapitałami własnymi;
9)
dokumentacja sporządzona przez jednostkę samorządu terytorialnego lub inną jednostkę administracji publicznej:
a)
oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki administracji publicznej o respektowaniu postanowień niniejszego zarządzenia,
b)
aktualny stan przygotowania wspólnego przedsięwzięcia publicznego do realizacji (dalej również jako "przedsięwzięcie publiczne"),
c)
uzasadnienie, że realizacja przedsięwzięcia publicznego będzie stanowiła wykonanie postanowienia § 1 ust. 1 pkt 2 i cechuje się zintegrowaniem z przedsięwzięciem drogowym,
d)
deklarowany udział środków własnych beneficjenta w realizacji przedsięwzięcia publicznego (w tym środki finansowe pozyskane z innych źródeł),
e)
informacja o długości dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich w przeliczeniu na tys. m3 drewna pozyskiwanego w nadleśnictwach, których zasięg terytorialny pokrywa się z terytorium danej jednostki samorządu terytorialnego (potencjalny wskaźnik obciążenia dróg lokalnych ładunkami w postaci surowca drzewnego),
f)
lesistość jednostki samorządu terytorialnego, niezależnie od formy własności gruntu leśnego;
10)
planowany okres realizacji zadania w latach, informacja o podziale przedsięwzięcia na etapy, w tym podział rzeczowy i finansowy;
11)
informacja o długości odcinka wnioskowanego do budowy, przebudowy lub remontowania;
12)
wskazanie, że przebudowany lub remontowany odcinek drogi stanowi dopełnienie Docelowej Sieci Dróg leśnych w nadleśnictwie i został w niej ujęty;
13)
informacja z Docelowej Sieci Dróg leśnych w nadleśnictwie o przewidywanym potoku ładunków, który zostanie przetransportowany przedmiotowym odcinkiem drogi w okresie najbliższych lat (informacja z DSD przy założeniu wartości "Pul + 20", mapa "potoki na drogach - rosnąco");
14)
informacja z regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych o wartości wskaźnika pokrycia aktywów kapitałami własnymi rdLP.
2. 
Wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. a, obejmuje informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3-8 oraz w pkt 10-14.
3. 
Wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. b, obejmuje informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w pkt 9-14.
§  7. 
1. 
Wnioski, o których mowa w § 5 ust. 2, składają nadleśniczowie za pośrednictwem i przy opinii właściwych dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz w terminie i na warunkach ustalanych każdorazowo w załączniku do decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie aktualizacji makrowskaźników do planu finansowo - gospodarczego.
2. 
Wnioski, o których mowa w ust. 1 mogą być składane również po zatwierdzeniu planu finansowo-gospodarczego w ramach dodatkowego naboru i uruchamiania rezerwy środków funduszu leśnego.
3. 
Informacja o uruchomieniu dodatkowego naboru wraz z terminem zostanie przekazana Dyrektorom regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
4. 
Przydział środków funduszu leśnego przyznanych w ramach dodatkowego naboru będzie odbywał się na zasadach ogólnych, określonych w aktualnym zarządzeniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitych zasad gospodarowania środkami funduszu leśnego w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.
§  8. 
Szczegółowe wzory wniosków, o których mowa w § 5 wraz ze szczegółową instrukcją ich sporządzania stanowią załączniki od nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia.

Rozdział  IV

Wykonywanie obowiązków Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

§  9. 
1. 
Wnioski, o których mowa w rozdziale poprzedzającym, podlegają analizie, za wykonanie której odpowiedzialny jest kierownik komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury drogowej.
2. 
W trakcie analizy kierownik komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury drogowej ustala liczbę wniosków dopuszczonych do procedowania. Kierownik komórki jest uprawniony do pobierania ze wszystkich możliwych źródeł potrzebnych informacji i opinii.
3. 
Analiza ta powinna zmierzać do wyeliminowania z dalszego procedowania wniosków, które:
1)
są sprzeczne z niniejszym zarządzeniem, w szczególności zawierają niedające się usunąć braki formalne;
2)
dotyczą dróg, które nie zostały zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, zgodnie z art. 6, 6a i 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., 1693 ze zm.);
3)
nie rokują nadziei na urzeczywistnienie w danym roku gospodarczym ze względu na aktualny stopień przygotowania przedsięwzięcia do realizacji;
4)
pochodzą od wnioskodawców i beneficjentów, którzy w minionym roku nie przystąpili do realizacji przedsięwzięcia, na które zostały przyznane środki związane z funduszem leśnym, bez podania przyczyny.
§  10. 
Ustala się następujące wartości wag dla wniosków dopuszczonych do procedowania na potrzeby działań w danym roku gospodarczym:
1)
wnioski zintegrowane - w1 = 0,4;
2)
wniosek dotyczący budowy lub przebudowy drogi (dróg) leśnych - w2 = 0,35;
3)
wniosek dotyczący finansowania budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej - w3 = 0,25.
§  11. 
Komórka organizacyjna DGLP właściwa ds. infrastruktury drogowej jest obowiązana do ustalenia na podstawie wniosków dopuszczonych do procedowania:
1)
sumarycznego zapotrzebowania na środki, związane z funduszem leśnym, wynikającego z:
a)
wniosków zintegrowanych (S1),
b)
wniosków dotyczących budowy lub przebudowy dróg leśnych (S2),
c)
wniosków dotyczących finansowania budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej (S3);
2)
wskaźnika przeliczeniowego (k), odpowiadającego następującemu ilorazowi:

k = [Pn]/ [(S1 * w1) + (S2 * w2) + (S3 * w3)];

3)
pul środków, związanych z funduszem leśnym, do przeznaczenia na finansowanie przedsięwzięć w realizacji:
a)
wniosków zintegrowanych:

Pzint. = k * (S1 * w1),

b)
wniosków dotyczących budowy lub przebudowy dróg leśnych:

Pbud = k * (S2 * w2),

c)
wniosków dotyczących finansowania budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej:

Padm = k * (S3 * w3).

§  12. 
Ustala się następującą procedurę przypisywania punktów ocennych do poszczególnych wniosków zintegrowanych:
1)
do części wniosku zintegrowanego dotyczącego budowy lub przebudowy drogi leśnej przypisuje się wagę w4 = 0,55;
2)
do części wniosku zintegrowanego dotyczącego finansowania budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej przypisuje się wagę w5 = 0,45;
3)
dla części wniosku zintegrowanego dotyczącego budowy lub przebudowy drogi leśnej przyjmuje się kryteria ocenne:
a)
syntetyczny wskaźnik ekonomicznej efektywności realizacji danego przedsięwzięcia drogowego (waga w6 = 0,20; dziesięć punktów ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najwyższej wartości wskaźnika ekonomicznej efektywności przedsięwzięcia drogowego, jeden punkt ocenny przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najniższej wartości wskaźnika ekonomicznej efektywności przedsięwzięcia drogowego, do pozostałych przedsięwzięć punkty ocenne przypisuje się zgodnie z zasadą prostej proporcjonalności),
b)
zdolność (Z) do realizowania przedsięwzięcia z wykorzystaniem własnych środków ustalana ilorazem: Z = O/(PW - U), w którym symbol "O" oznacza całkowite zapotrzebowanie na środki potrzebne do sfinansowania przedsięwzięcia drogowego, symbol "PW" oznacza prognozę wolnych środków obrotowych w nadleśnictwie, które mogą zostać wykorzystane do sfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w postaci nakładów na budowę/zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, symbol U oznacza deklarowany udział środków własnych nadleśnictwa w realizacji przedsięwzięcia drogowego (waga w7 = 0,20; dziesięć punktów ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najwyższej wartości wielkości "Z"; jeden punkt ocenny przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najniższej wartości wielkości "Z"; do pozostałych przedsięwzięć punkty ocenne przypisuje się zgodnie z zasadą prostej proporcjonalności),
c)
ekspercka ocena konieczności wykonania danej drogi leśnej dokonywana przez Zespół Ekspertów, o którym mowa w § 14, na podstawie analizy autorskiej informacji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4, z wyłączeniem danych wskazujących nazwę nadleśnictwa (waga w8 = 0,10; członkowie Zespołu Ekspertów do poszczególnych przedsięwzięć drogowych przypisują liczbę punktów ocennych od 1 do 10; dla każdego przedsięwzięcia drogowego ustala się średnią arytmetyczną przypisanych punktów ocennych),
d)
zaległości w kształtowaniu ładu komunikacyjnego w nadleśnictwie (waga w9 = 0,20; bierze się pod uwagę kształtowanie się wskaźnika, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 8 lit. a, dziesięć punktów ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego w nadleśnictwie o najniższej wartości przedmiotowego wskaźnika; jeden punkt ocenny przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego w nadleśnictwie o najwyższej wartości tego wskaźnika; do pozostałych przedsięwzięć punkty ocenne przypisuje się zgodnie z zasadą prostej proporcjonalności),
e)
wartość potoku ładunków drewna (podaną w m3) przewidzianego do przetransportowania po wnioskowanym do dofinansowania odcinku drogi, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 13 (waga w10 = 0,30; dziesięć punktów ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najwyższej wartości potoku, jeden punkt ocenny przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najniższej wartości potoku; do pozostałych przedsięwzięć punkty ocenne przypisuje się zgodnie z zasadą prostej proporcjonalności);
4)
oblicza się syntetyczną ilość punktów ocennych (PKTsynt1) odnoszących się do danego przedsięwzięcia drogowego, stosując następującą formułę:

PKTsynt1 = (PKTa * w6) + (PKTb * w7) + (PKTc * w8) + (PKTd * w9) + + (PKTe * w10),

gdzie symbole PKTa, PKTb, PKTc, PKTd, PKTe oznaczają odpowiednio liczbę punktów ocennych przypisanych do poszczególnych przedsięwzięć drogowych odpowiednio z punktu widzenia kryteriów, o których mowa w pkt 3 lit. a-e;

5)
dla części wniosku zintegrowanego dotyczącego finansowania budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej przyjmuje się kryteria ocenne:
a)
ekspercka ocena uzasadnienia, że realizacja przedsięwzięcia publicznego będzie stanowiła wykonanie postanowienia § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego Zarządzenia i cechuje się zintegrowaniem z przedsięwzięciem drogowym, dokonywana przez Zespół Ekspertów na podstawie analizy autorskiej informacji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 9 lit. c, z wyłączeniem danych wskazujących nazwę nadleśnictwa i jednostek samorządu terytorialnego (waga w11 = 0,10; członkowie Zespołu Ekspertów do poszczególnych przedsięwzięć publicznych przypisują liczbę punktów ocennych od 1 do 10, w zależności od ich eksperckiej oceny stopnia spełnienia omawianego kryterium; dla każdego przedsięwzięcia drogowego ustala się średnią arytmetyczną przypisanych punktów ocennych),
b)
udział środków własnych beneficjenta w realizacji przedsięwzięcia publicznego (waga w12 = 0,30; dziesięć punktów ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najwyższym zadeklarowanym udziale środków własnych beneficjenta; jeden punkt ocenny przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najniższym zadeklarowanym udziale środków własnych; do pozostałych przedsięwzięć punkty ocenne przypisuje się zgodnie z zasadą prostej proporcjonalności),
c)
potencjalny wskaźnik obciążenia dróg lokalnych ładunkami w postaci surowca drzewnego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 9 lit. e (waga w13 = 0,20; dziesięć punktów ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego, z którym związana jest najniższa wartość potencjalnego wskaźnika obciążenia dróg lokalnych w postaci surowca drzewnego; jeden punkt ocenny przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najwyższej wartości tego wskaźnika; do pozostałych przedsięwzięć punkty ocenne przypisuje się zgodnie z zasadą prostej proporcjonalności),
d)
lesistość jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 9 lit. f (waga w14 = 0,10; dziesięć punktów ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego, zlokalizowanego w jednostce samorządu o najwyższej lesistości, jeden punkt ocenny przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najniższej wartości tego wskaźnika; do pozostałych przedsięwzięć punkty ocenne przypisuje się zgodnie z zasadą prostej proporcjonalności),
e)
wartość potoku ładunków drewna (podaną w m3) przewidzianego do przetransportowania po wnioskowanym do dofinansowania odcinku drogi, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 13 (waga w15 = 0,30; dziesięć punktów ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najwyższej wartości potoku, jeden punkt ocenny przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najniższej wartości potoku; do pozostałych przedsięwzięć punkty ocenne przypisuje się zgodnie z zasadą prostej proporcjonalności);
6)
oblicza się syntetyczną ilość punktów ocennych (PKTsynt2) odnoszących się do danego przedsięwzięcia drogowego, stosując następującą formułę:

PKTsynt2 = (PKTa * w11) + (PKTb * w12) + (PKTc * w13) + +(PKTd * w14) + (PKTd * w15),

gdzie symbole PKTa, PKTb, PKTc, PKTd, PKTe oznaczają odpowiednio liczbę punktów ocennych przypisanych do poszczególnych przedsięwzięć drogowych odpowiednio z punktu widzenia kryteriów, o których mowa w pkt 5 lit. a-e;

7)
przypisywanie punktów ocennych do poszczególnych wniosków zintegrowanych kończy się poprzez obliczenie łącznej oceny przedsięwzięcia publicznej (PKTsynt) z zastosowaniem następującej formuły:

PKTsynt = (w4 * PKTsynt1) + (w5 * PKTsynt2).

§  13. 
1. 
Ocenę wniosków dotyczących wyłącznie budowy lub przebudowy dróg leśnych, kończy się na obliczeniu, w wykonaniu § 12 wartości wyrażenia PKTsynt1.
2. 
Ocenę wniosków dotyczących wyłącznie budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej, kończy się na obliczeniu w wykonaniu § 12 wartości wyrażenia PKTsynt2.
§  14. 
1. 
Powołuje się Zespół Ekspertów, w skład którego wchodzą członkowie krajowych organizacji związkowych działających w Lasach Państwowych, o których mowa w § 1 pkt 3 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Każda organizacja związkowa rekomenduje po jednym ekspercie.
2. 
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zwraca się do krajowych organizacji związkowych o wskazanie eksperta.
3. 
Skład Zespołu Ekspertów może być zmieniony przed rozpoczęciem prac nad planem finansowo-gospodarczym na dany rok, na wniosek organizacji związkowych wskazanych w ust. 1.
4. 
Zadaniem Zespołu Ekspertów jest ocena, o której mowa w § 12 pkt 3 lit. c oraz § 12 pkt 5 lit. a.
5. 
Informacje, o których mowa w ust. 4, zostają udostępnione członkom Zespołu do oceny tylko w wersji elektronicznej.
6. 
Informacja zwrotna z wynikami oceny przekazywana jest do komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury drogowej w wersji elektronicznej.
7. 
Termin dokonania oceny przez członków Zespołu Ekspertów zostaje ustalony po ogłoszeniu decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, o której mowa w § 7 ust. 1. W przypadku konieczności oceny dodatkowych wniosków, o których mowa w § 7 ust. 2, kierownik komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury drogowej ustala dodatkowy termin.
8. 
Dopuszcza się przeprowadzenie oceny o której mowa w ust. 4 w ramach spotkania stacjonarnego lub wideokonferencji.
§  15. 
1. 
Ustala się następującą procedurę tworzenia wstępnej listy wniosków zintegrowanych przewidywanych w danym roku gospodarczym do realizacji:
1)
wszystkie wnioski zintegrowane, będące wnioskami dopuszczonymi do dalszego procedowania w wykonaniu § 9, szereguje się według wartości wyrażenia PKTsynt od wniosku najwyżej ocenionego do wniosku o najniższej ocenie łącznej;
2)
wnioski dotyczące budowy lub przebudowy drogi leśnej, będące wnioskami dopuszczonymi do dalszego procedowania w wykonaniu § 9, szereguje się według wartości wyrażenia PKTsynt1 od wniosku najwyżej ocenionego do wniosku o najniższej ocenie;
3)
wnioski dotyczące wspomagania administracji publicznej w zakresie budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej, będące wnioskami dopuszczonymi do dalszego procedowania w wykonaniu § 9 zostają pogrupowane na odrębne listy w zależności od kategorii drogi publicznej do jakiej zostały zaliczone na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, po czym w ramach utworzonych grup zostają uszeregowane według wartości wyrażenia PKTsynt2 od wniosku najwyżej ocenionego do wniosku o najniższej ocenie;
4)
po przeprowadzeniu szeregowania, o którym mowa w pkt 1-3, przypisuje się zapotrzebowanie na środki, związane z funduszem leśnym;
5)
oblicza się w rachunku narastającym sumaryczne zapotrzebowanie na środki, związane z funduszem leśnym, rozpoczynając to działanie od wniosku najwyżej ocenionego, a następnie uwzględniając wnioski o c oraz niższej ocenie - aż do wyczerpania puli środków, oznaczonych w niniejszym zarządzeniu symbolem Pzint., Pbud i Padm. z zastrzeżeniem co do pozycji rezerwowych, o których mowa w ust. 4.
2. 
W wykonaniu ust. 1 pkt 5 powstaje wstępna lista wniosków zintegrowanych przewidzianych w danym roku gospodarczym do realizacji.
3. 
Wstępne listy wniosków dotyczących wyłącznie budowy lub przebudowy dróg leśnych oraz pogrupowane listy wniosków dotyczących wyłącznie budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej, tworzy się poprzez odpowiednie wykonywanie postanowień ust. 1, odnosząc działania w tym zakresie odpowiednio do pul środków, oznaczonych w niniejszym zarządzeniu symbolami Pbud lub Padm.
4. 
Listy, o których mowa w ust. 2 i 3 powinny zawierać pozycje rezerwowe.
§  16. 
Kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury drogowej zobowiązuje się do poddawania wstępnych list, o których mowa w § 15, szczegółowym konsultacjom w celu zaprojektowania metodą ekspercką ewentualnych korekt ww. list.
§  17. 
1. 
Kierownik komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury drogowej na bazie list po korektach, o których mowa w § 16, przygotowuje projekt decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, zawierającej wnioski przyjęte do realizacji w danym roku gospodarczym, wnioski rezerwowe oraz wnioski odrzucone.
2. 
Kierownik komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury drogowej na bazie list po korektach, o których mowa w § 16, przygotowuje projekt decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, zawierającej przyjęte do realizacji w danym roku gospodarczym, wnioski dodatkowe, o których mowa w § 7 ust. 2.
3. 
Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, stają się podstawą do zawarcia porozumień pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a nadleśnictwami (będącymi wnioskodawcami).
4. 
Wzory porozumień, o których mowa w ust. 3, odnoszących się odpowiednio do: wniosków zintegrowanych, wniosków dotyczących budowy lub przebudowy dróg leśnych oraz wniosków, dotyczących budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej, stanowią załączniki od nr 9 do nr 11 do niniejszego zarządzenia.
5. 
Wnioski rezerwowe obejmuje się porozumieniami w razie niedojścia do skutku porozumień dotyczących wniosków przyjętych do realizacji, o których mowa w ust. 1, a także w razie wydzielenia z rezerwy ogólnej funduszu leśnego dodatkowych środków na finansowanie odpowiednio wniosków zintegrowanych, wniosków dotyczących budowy lub przebudowy dróg leśnych oraz wniosków, dotyczących budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej.
6. 
W sytuacji braku możliwości realizacji zadania zakwalifikowanego do finansowania, lub w sytuacji powstania oszczędności w stosunku do zakładanej wartości zadania, możliwe są przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych pochodzących z funduszu leśnego na inne zadania ujęte na liście wniosków rezerwowych, o której mowa w ust. 1. W takim przypadku niezbędne jest przesłanie stosownego wniosku do DGLP.
7. 
Przyjęcie do realizacji wniosków rezerwowych, o których mowa w ust. 5 i 6 następuje na podstawie odrębnej decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
8. 
Porozumienia, o których mowa w ustępach poprzedzających, powinny zostać przesłane do DGLP w terminie do 30 dni od wejścia w życie decyzji, o której mowa w ust. 1.
9. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest zawarcie aneksów do porozumień (załączniki 9A, 10 A i 11A do niniejszego zarządzenia), o których mowa w ustępach poprzedzających. W tej sytuacji niezbędne jest przesłanie stosownego pisemnego wniosku do DGLP.
10. 
Dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego lub realizację kolejnego etapu zadania ujętego na liście, o której mowa w ust. 1, w sytuacji powstania oszczędności w stosunku do zakładanej wartości zadania. W tej sytuacji niezbędne jest przesłanie stosownego wniosku wraz z projektem aneksu do DGLP.

Rozdział  V

Kontynuowanie przedsięwzięć drogowych rozpoczętych w latach minionych

§  18. 
1. 
Jeżeli wynika to z porozumienia albo umowy lub/oraz aneksu do porozumienia albo umowy, wiążących w dacie obowiązywania niniejszego zarządzenia DGLP z wnioskodawcą (nadleśnictwem) - wszczęcie w minionym okresie (w tym w poprzednim roku) realizacji przedsięwzięcia drogowego, wymagającego dalszych prac, rodzi po stronie Lasów Państwowych uprawnienie do przeznaczenia w planie finansowo-gospodarczym na dany rok kalendarzowy określonej kwoty środków, związanych z funduszem leśnym, na kontynuację tego przedsięwzięcia.
2. 
Kwota środków, o której mowa w ust. 1, powinna wynikać z wyżej wymienionego porozumienia lub aneksu (aneksów) do porozumienia oraz analiz własnych komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury.
3. 
W latach kolejnych, jeżeli wynika to z umowy, o której mowa w § 25, postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  19. 
Komórka organizacyjna DGLP właściwa ds. infrastruktury drogowej, we współdziałaniu z innymi właściwymi komórkami organizacyjnymi DGLP, jest obowiązana do:
1)
przygotowania projektu decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie kontynuowania finansowania w danym roku gospodarczym realizacji przedsięwzięć drogowych z uwzględnieniem następujących informacji:
a)
przydział klasyfikacji przedsięwzięcia - z uwzględnieniem w tym zakresie postanowienia § 1 ust. 1,
b)
podstawa działań w danym roku gospodarczym (porozumienia lub umowy oraz dotychczasowe aneksy do porozumienia lub umowy),
c)
beneficjent (nazwa nadleśnictwa lub/oraz nazwa jednostki samorządu terytorialnego albo administracji publicznej),
d)
opis przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku kalendarzowym,
e)
działania dotychczas wykonane, w tym zakres rzeczowy i finansowy,
f)
kwota środków, związanych z funduszem leśnym, przeznaczona na realizację (finansowanie, dofinansowanie) danego przedsięwzięcia,
g)
kwota środków, stanowiąca tzw. wkład własny (nadleśnictwa lub/oraz jednostki samorządu terytorialnego),
h)
ogólna kwota środków, związana z funduszem leśnym, w rozbiciu na kwoty oznaczone powyżej symbolami Pkb, Pkf;
2)
doprowadzenia do objęcia kontynuacji przedsięwzięć drogowych najbardziej aktualnymi aneksami do wyżej wymienionych porozumień, jeżeli są one potrzebne.
§  20. 
Postanowienia niniejszego zarządzenia dotyczące:
1)
prowadzenia kontroli funkcjonalnej nadleśnictw w trakcie realizowania przez nie postanowień porozumień z DGLP w sprawie realizacji przedsięwzięć drogowych;
2)
uruchamiania płatności na rzecz nadleśnictw;
3)
obowiązków nadleśnictw jako podmiotów wypełniających funkcje:
a)
inwestorów w związku z budową lub przebudową dróg leśnych,
b)
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jako organu dokonującego finansowania (dofinansowania) przedsięwzięć podlegających lub mających podlegać realizowaniu oraz realizowanych przez administrację publiczną

- stosuje się odpowiednio w odniesieniu do przedsięwzięć kontynuowanych.

§  21. 
Na kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury drogowej nakłada się obowiązek przedstawienia Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych wniosku w sprawie wydzielenia z rezerwy ogólnej funduszu leśnego (zgodnie z obowiązującymi w LP procedurami i w razie takiej potrzeby) kwot środków z ich przeznaczeniem na finansowanie (współfinansowanie) poszczególnych przedsięwzięć dotyczących budowy lub przebudowy dróg leśnych, budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej oraz przedsięwzięć objętych wnioskami zintegrowanymi.
§  22. 
W porozumieniach, o których mowa w § 17, należy uwzględniać zasadę, iż przekazywanie do jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek administracji publicznej środków, związanych z funduszem leśnym, przeznaczonych na dofinansowania przedsięwzięć dotyczących budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej (samoistnych lub stanowiących przedmiot wniosków zintegrowanych) następuje za pośrednictwem właściwych nadleśnictw, będących wnioskodawcami.

Rozdział  VI

Wykonywanie obowiązków wnioskodawców

§  23. 
Nadleśnictwa będące wnioskodawcami:
1)
wypełniają wszystkie, prawem przewidziane, obowiązki inwestorskie w związku z realizowaniem w nadleśnictwie przedsięwzięć dotyczących budowy lub przebudowy dróg leśnych;
2)
na mocy niniejszego zarządzenia działają z upoważnienia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w odniesieniu do przedsięwzięć dotyczących budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej, objętych i nieobjętych wnioskiem zintegrowanym.
§  24. 
1. 
W związku z realizacją danego przedsięwzięcia dotyczącego budowy lub przebudowy dróg leśnych, nadleśnictwa będące wnioskodawcami są w szczególności obowiązane do:
1)
współdziałania z regionalną dyrekcją Lasów Państwowych w celu doprowadzenia do podpisania porozumienia, o którym mowa w § 17 ust. 3;
2)
doprowadzenia do wyłonienia wykonawcy (wykonawców) robót budowlanych, z uwzględnieniem ust. 2;
3)
zapewnienia nadzoru budowlanego;
4)
protokolarnego, etapowego i końcowego, odbioru robót budowlanych;
5)
współdziałania z regionalną dyrekcją Lasów Państwowych przy wykonywaniu przez nią działań nadzorczych, dotyczących robót budowlanych;
6)
kompletowania wymaganej dokumentacji jako załączników do wniosków o płatność;
7)
projektowania wniosków o płatność i ich dystrybucji do DGLP za pośrednictwem regionalnej dyrekcji LP;
8)
wykonywania innych działań, związanych z robotami budowlanymi, w tym działań, o które zwróci się regionalna dyrekcja Lasów Państwowych lub, za jej pośrednictwem, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
2. 
W odniesieniu do każdego przedsięwzięcia dotyczącego budowy lub przebudowy dróg leśnych - nadleśnictwo będące wnioskodawcą powinno zwrócić się do zakładów Lasów Państwowych wyspecjalizowanych w robotach drogowych z zapytaniem co do możliwości wykonania całości lub części prac w ramach tego przedsięwzięcia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o korzystaniu z usług wewnątrzinstytucjonalnych w Lasach Państwowych, wynikających z rozporządzenia regulującego gospodarkę finansową tego podmiotu. Zakład Lasów Państwowych w odpowiedzi na zapytanie przedstawi ofertę wykonawczą, jeżeli w danym roku gospodarczym dysponuje lub będzie w stanie uzyskać wolne moce przerobowe. Nadleśnictwo będące wnioskodawcą nie może odmówić skorzystania z usług zakładu Lasów Państwowych, który zaoferował najkorzystniejsze warunki, a warunki te wypełniają dyspozycje rozporządzenia regulującego gospodarkę finansową w Lasach Państwowych.
§  25. 
1. 
W związku z realizacją danego przedsięwzięcia dotyczącego budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej, objętego lub nieobjętego wnioskiem zintegrowanym, nadleśnictwa będące wnioskodawcami są m.in. obowiązane do:
1)
zawarcia z jednostką samorządu terytorialnego lub inną jednostką administracji publicznej umowy stanowiącej o uprawnieniach i obowiązkach nadleśnictwa, w szczególności stanowiącej o uprawnieniu nadleśnictwa do nadzorowania ww. jednostki w przedmiocie postępu realizacji przedsięwzięcia publicznego;
2)
w wykonaniu umowy, o której mowa w pkt 1:
a)
prowadzenia systematycznego nadzorowania jednostki samorządu terytorialnego dotyczącego postępu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej;
b)
uczestnictwa w protokolarnym, etapowym i końcowym, odbiorze prac;
c)
kompletowania dokumentacji, w tym sporządzanej przez jednostkę samorządu terytorialną lub inną jednostkę administracji publicznej, jako załączników do wniosków o płatność;
d)
projektowania wniosków o płatność w związku z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej (objętego lub nieobjętego wnioskiem zintegrowanym) i ich dystrybucji do DGLP za pośrednictwem regionalnej dyrekcji LP;
e)
prowadzeniu wszystkich działań związanych z regulowaniem zobowiązań finansowych względem jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki administracji publicznej (w tym przyjmowanie wpłat z DGLP, przelewanie środków pieniężnych do jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki administracji publicznej);
f)
wykonywanie innych działań.
2. 
Wzór umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia.
3. 
W przypadku zawarcia aneksu do porozumienia, o którym mowa w § 17 ust. 7, niezbędne jest zawarcie aneksów do umów, o których mowa w ustępach poprzedzających.
§  26. 
1. 
Zrealizowane przedsięwzięcie, o którym mowa w § 25 ust. 1 musi zostać oznakowane przez Inwestora za pomocą tablicy informacyjnej wskazującej na udział finansowy Lasów Państwowych.
2. 
Wzór tablicy wraz z przykładową treścią stanowi załącznik nr 13 do niniejszego Zarządzenia.
3. 
Ustawienie Tablicy, o której mowa w ust. 1 powinno nastąpić najpóźniej z chwilą dokonania przez Inwestora skutecznego odbioru końcowego zrealizowanego przedsięwzięcia, pod rygorem cofnięcia dofinansowania.
§  27. 
1. 
Nadleśnictwo w odniesieniu do przedsięwzięcia o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 przygotowuje notę księgową w oparciu o dokumentację księgową załączoną do wniosku jednostki samorządu terytorialnego o płatność, potwierdzającą całkowitą wartość zadania zrealizowanego w roku planu, w tym: protokoły odbioru, faktury oraz pozostałe dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatków niezbędnych dla realizacji wspólnego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem naliczonych kar umownych.
2. 
Jeżeli protokoły odbioru nie zawierają informacji o wartości brutto wspólnego przedsięwzięcia publicznego to do rozliczenia ze strony jednostki samorządu terytorialnego dołączony musi być wykaz dokumentów podsumowujący całkowitą wartość zrealizowanego w danym roku zadania, z uwzględnieniem naliczonych kar umownych.
3. 
Nadleśnictwo w odniesieniu do przedsięwzięcia o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 przygotowuje notę księgową wystawioną na DGLP za pośrednictwem rdLP wraz z zestawieniem rozliczanych wydatków oraz załącznikami potwierdzającymi całkowitą wartość zadania zrealizowanego w roku planu i prawidłowość realizacji wspólnego przedsięwzięcia drogowego, w tym: protokoły odbioru, faktury oraz pozostałe dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatków niezbędnych dla realizacji wspólnego przedsięwzięcia, dokumenty potwierdzające przyjęcie środka trwałego na stan lub zwiększenie jego wartości, z uwzględnieniem naliczonych kar umownych.
4. 
Dopuszcza się przygotowanie not księgowych na podstawie częściowego odbioru robót, przy czym potwierdzenie całkowitej wartość zadania zrealizowanego w roku planu na podstawie dokumentacji księgowej musi zawierać ostatni wniosek o płatność.
5. 
Rozliczenie z funduszem leśnym należności z tytułu wspólnego przedsięwzięcia następuje na podstawie zbiorczych not księgowych, sporządzonych przez rdLP wraz z oryginałami not księgowych nadleśnictw, o których mowa w ust. 1 i 3 oraz zestawieniem rozliczanych wydatków, wystawionych na DGLP wraz z załącznikami potwierdzającymi prawidłowość realizacji wspólnego przedsięwzięcia w tym faktury, noty oraz pozostałe dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie przez współfinansującego wydatków w zakresie realizacji zadania w wysokości co najmniej wnioskowanej do rozliczenia z funduszem leśnym kwoty z uwzględnieniem kar umownych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

Rozdział  VII

Przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych

§  28. 
1. 
Realizacja wspólnych przedsięwzięć w ramach wspomagania administracji publicznej, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 może być finansowana przy wykorzystaniu własnych środków finansowych jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych (nadleśnictwa).
2. 
Maksymalna kwota, która może zostać przekazana w ramach wspólnego przedsięwzięcia jest określana dla poszczególnych jednostek przez Dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
3. 
Łączną kwotę środków dla poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, którą jednostki mogą przeznaczyć na przedsięwzięcia wspólne ustala Dyrektor Generalny Lasów Państwowych na etapie tworzenia planu finansowo-gospodarczego.
4. 
Przy realizacji przedsięwzięć wspólnych § 25 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  VIII

Postanowienia końcowe

§  29. 
Traci moc zarządzenie nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną (zn. ES.771.29.2022).
§  30. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ze zm.) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dokonując tego przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę o lasach oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa; art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych; art. 56 ust. 2 ustawy o lasach stanowi, że środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
4 Art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
5 Art. 56 ust. 2 ustawy o lasach stanowi, że środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych; art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że środki, związane z funduszem leśnym, mogą być przeznaczane na tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej; art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach stanowi, że środki, związane z funduszem leśnym, mogą być przeznaczane na realizację wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w zakresie gospodarki leśnej oraz poza zakresem gospodarki leśnej.
6 Art. 1 ustawy o lasach stanowi, że ustawa określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z gospodarką narodową.
7 Art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach stanowi, że środki, związane z funduszem leśnym, przeznacza się dla nadleśnictw na wyrównywanie niedoborów powstających przy realizacji zadań dotyczących administracji publicznej w zakresie leśnictwa.
8 Art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 688), stanowi, że budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.