B.I.LP.2018.8/9.138

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną

OB.771.21.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , zwanej dalej "ustawą o lasach", w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego z jego obowiązku, określonego w art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach 3 , mając na względzie, że:

1) racjonalizacja sieci dróg leśnych oraz innych elementów infrastruktury leśnej stanowi przejaw przedsięwzięć rozwojowych w Lasach Państwowych, związanych z gospodarką leśną;
2) uprawnieniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jest możliwość nadawana realizacji działalności w Lasach Państwowych formy wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (stosownie do brzmienia art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach 4 );

zgodnie z brzmieniem w ustawie o lasach następujących jej przepisów 5 : art. 56 pkt 2, art. 58 ust. 1 pkt 3 i pkt 1 - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, w ramach dysponowania środkami związanymi z funduszem leśnym, środki te może przeznaczać na tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej, w tym na tworzenie takiej właśnie infrastruktury w ramach realizacji wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;

3) art. 1 ustawy o lasach 6  nakłada na Lasy Państwowe obowiązek prowadzenia działalności leśnej w zespoleniu oraz w zintegrowaniu z pozostałą gospodarką narodową;
4) uprawnionym obszarem działalności Lasów Państwowych jest wspomaganie przez ten podmiot administracji publicznej w zakresie spraw, mających związek z leśnictwem, przy czym zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach 7  nadleśnictwa, realizujące zadania dotyczące administracji publicznej w zakresie leśnictwa, powinny otrzymywać środki związane z funduszem leśnym na wyrównywanie niedoborów powstających przy realizacji takich zadań;
5) art. 3 ust. 5 ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego 8  stanowi, że budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej -

- zarządzam, co następuje

Rozdział  I

Przedmiot zarządzenia

§  1. 
1.  Przedmiotem zarządzenia są działania Lasów Państwowych, będące przejawem działalności polegającej na:
1) budowie oraz przebudowie, w formie wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym, leśnej infrastruktury drogowej jako składowej gruntów związanych z gospodarką leśną w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy o lasach;
2) wspomaganiu administracji publicznej, w szczególności samorządowej, z uwzględnieniem zintegrowania tych przedsięwzięć z działalnością Lasów Państwowych, poprzez finansowanie lub dofinansowywanie, z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym, budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury technicznej, funkcjonalnie odpowiadającej infrastrukturze, o której mowa w pkt 1 (z wyłączeniem infrastruktury towarzyszącej, w szczególności: sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, oświetlenia, chodników i innych niezwiązanych z podniesieniem nośności drogi), jeżeli łącznie:
a) inwestorem jest jednostka samorządu terytorialnego - z prawem ustanowienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego inwestora zastępczego,
b) ww. infrastruktura techniczna służy osiągnięciu celu publicznego, związanego z obowiązkami administracji publicznej, w tym przede wszystkim obowiązkami jednostek samorządu terytorialnego,
c) budowa, przebudowa lub remonty ww. infrastruktury technicznej poprawią jakościowo lub efektywnościowo oraz synergicznie wzmocnią efekty: (1) prowadzonej przez LP gospodarki leśnej (w tym efekty realizowania pozaprodukcyjnych funkcji lasu), (2) promocji i podnoszenia na innej drodze szeroko rozumianego goodwillu Lasów Państwowych.
2.  Ustala się następujący podział klasyfikacyjny działalności, o której mowa w ust. 1:
1) tworzenie w nadleśnictwach, z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym, sieci dróg leśnych:
a) w powiązaniu z finansowaniem (dofinansowywaniem) przez Lasy Państwowe niektórych przedsięwzięć drogowych administracji publicznej, przede wszystkim administracji samorządowej,
b) bez powiązania, o którym mowa w lit. a;
2) wspomaganie administracji publicznej, w szczególności samorządowej, poprzez finansowanie lub dofinansowywanie, z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym, budowy, przebudowy lub remontu drogowej infrastruktury technicznej.
§  2.  Niniejsze zarządzenie dotyczy w szczególności:
1) sposobu podziału puli środków, związanych z realizacją przedsięwzięć w zakresie:
a) budowy oraz przebudowy dróg leśnych,
b) wspomagania administracji publicznej w zakresie budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej;
2) postępowania w sprawie kontynuacji realizacji przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1;
3) procedury naboru wniosków nadleśnictw:
a) w sprawie budowy oraz przebudowy dróg leśnych,
b) w sprawie wspomagania administracji publicznej poprzez finansowanie (dofinansowanie) budowy, przebudowy lub remontu drogowej infrastruktury technicznej;
4) obowiązków Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w odniesieniu do:
a) analizy wniosków, o których mowa w pkt 3,
b) projektowania listy wniosków przyjętych w danym roku do realizacji,
c) doprowadzania do zatwierdzenia listy, o której mowa w lit. b oraz objęcia wniosków porozumieniami pomiędzy DGLP a wnioskodawcami,
d) prowadzenia kontroli funkcjonalnej DGLP i wnioskodawców, o których mowa w lit. c, w trakcie realizowania przez nich postanowień ww. porozumień,
e) procedury uruchamiania płatności na rzecz ww. wnioskodawców,
f) przygotowywania raportów okresowych jako części składowych sprawozdań finansowo-gospodarczych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
5) obowiązków wnioskodawców jako podmiotów wypełniających funkcje:
a) inwestorów w odniesieniu do działań polegających na budowie, przebudowie dróg leśnych,
b) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jako organu dokonującego finansowania (dofinansowania) przedsięwzięć podlegających lub mających podlegać realizowaniu oraz realizowanych przez administrację publiczną;
6) postępowania w sprawie zmian, przesunięć i aneksów, o których mowa w § 20 ust. 6-8.

Rozdział  II

Pula środków, związanych z funduszem leśnym, przeznaczonych na realizację przedsięwzięć drogowych

§  3. 
1.  Pula środków ("P"), związanych z realizacją przedsięwzięć w zakresie:
1) budowy oraz przebudowy dróg leśnych,
2) wspomagania administracji publicznej w zakresie budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej -

- jest ustalana w trakcie prac nad planem finansowo-gospodarczym Lasów Państwowych, w tym nad planem związanym z funduszem leśnym.

2.  Na etapie prac nad ww. planem pula środków, o których mowa w ust. 1, jest definiowana:
a) bezpośrednio (jako środki przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć drogowych);
b) pośrednio - w trybie operacyjnych wskazań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych adresowanych w trakcie prac planistycznych do komórek organizacyjnych DGLP - właściwej ds. infrastruktury oraz właściwej ds. planowania;
c) co do kwoty środków, związanych z funduszem leśnym, stanowiących tzw. rezerwę funduszu leśnego, którą należy traktować jako tworzącą pulę środków "P".
3.  Realizacja wspólnych przedsięwzięć leśno-samorządowych możliwa jest również przy wykorzystaniu własnych środków finansowych jednostki w ramach puli przyznanej dla regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Pula ta jest określana każdorazowo na etapie tworzenia planu finansowego, a jej rozdział na podległe jednostki leży w gestii właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
§  4. 
1.  W odniesieniu do puli środków "P" mają zastosowanie następujące formuły:

1) P = P1 + P2 = Pk + Pn,

w której:

P1 oznacza pulę środków, związanych z funduszem leśnym, przeznaczonych w danym roku kalendarzowym na realizację przedsięwzięć .drogowych, ustalonych w planie finansowo-gospodarczym LP w sposób bezpośredni,

P2 oznacza pulę środków, związanych z funduszem leśnym, przeznaczonych w danym roku na realizację przedsięwzięć drogowych, ustalonych w planie finansowo-gospodarczym LP pośrednio,

Pk oznacza pulę środków, związanych z funduszem leśnym, przeznaczonych w danym roku kalendarzowym na realizację przedsięwzięć drogowych kontynuowanych,

Pn oznacza pulę środków, związanych w funduszem leśnym, przeznaczonych w danym roku kalendarzowych na realizację przedsięwzięć drogowych nowych;

2) Pk = Pkb + Pkf,

w której:

Pkb oznacza pulę środków na kontynuację przedsięwzięć w zakresie budowy lub przebudowy dróg leśnych,

Pkf oznacza pulę środków na kontynuację finansowania (dofinansowania) tworzenie infrastruktury drogowej w ramach wspomagania przez LP administracji publicznej.

Rozdział  III

Kontynuowanie przedsięwzięć drogowych rozpoczętych w latach minionych

§  5. 
1.  Jeżeli wynika to z porozumienia albo umowy lub/oraz aneksu do porozumienia, albo umowy, wiążących w dacie obowiązywania niniejszego zarządzenia DGLP z wnioskodawcą (nadleśnictwem) - wszczęcie w minionym okresie (w tym w poprzednim roku) realizacji przedsięwzięcia drogowego, wymagającego dalszych prac, rodzi po stronie Lasów Państwowych uprawnienie do przeznaczenia w planie finansowo-gospodarczym na dany rok kalendarzowy określonej kwoty środków, związanych z funduszem leśnym, na kontynuację tego przedsięwzięcia.
2.  Kwota środków, o której mowa w ust. 1, powinna wynikać z wyżej wymienionego porozumienia lub aneksu (aneksów) do porozumienia oraz analiz własnych komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury.
3.  W latach kolejnych, jeżeli wynika to z umowy, o której mowa w § 27, postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  6.  Komórka organizacyjna DGLP właściwa ds. infrastruktury, we współdziałaniu z innymi właściwymi komórkami organizacyjnymi DGLP, jest obowiązana do:
1) przygotowania projektu decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie kontynuowania finansowania w danym roku gospodarczym realizacji przedsięwzięć drogowych z uwzględnieniem następujących informacji:
a) przydział klasyfikacji przedsięwzięcia - z uwzględnieniem w tym zakresie postanowienia § 1 ust. 1,
b) podstawa działań w danym roku gospodarczym (porozumienia lub umowy oraz dotychczasowe aneksy do porozumienia lub umowy),
c) beneficjent (nazwa nadleśnictwa lub/oraz nazwa jednostki samorządu terytorialnego albo administracji publicznej),
d) opis przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku kalendarzowym,
e) działania dotychczas wykonane, w tym zakres rzeczowy i finansowy,
f) kwota środków, związanych z funduszem leśnym, przeznaczona na realizację (finansowanie, dofinansowanie) danego przedsięwzięcia,
g) kwota środków, stanowiąca tzw. wkład własny (nadleśnictwa lub/oraz jednostki samorządu terytorialnego),
h) ogólna kwota środków, związana z funduszem leśnym, w rozbiciu na kwoty oznaczone powyżej symbolami Pkb, Pkf;
2) doprowadzenia do objęcia kontynuacji przedsięwzięć drogowych najbardziej aktualnymi aneksami do wyżej wymienionych porozumień lub umów, jeżeli są one potrzebne.
§  7.  Postanowienia niniejszego zarządzenia dotyczące:
1) prowadzenia kontroli funkcjonalnej nadleśnictw w trakcie realizowania przez nie postanowień porozumień z DGLP w sprawie realizacji przedsięwzięć drogowych,
2) uruchamiania płatności na rzecz nadleśnictw,
3) przygotowywania raportów okresowych jako części składowych sprawozdań finansowo-gospodarczych Lasów Państwowych,
4) obowiązków nadleśnictw jako podmiotów wypełniających funkcje:
a) inwestorów w związku z budową lub przebudową dróg leśnych,
b) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jako organu dokonującego finansowania (dofinansowania) przedsięwzięć podlegających lub mających podlegać realizowaniu oraz realizowanych przez administrację publiczną -

- stosuje się odpowiednio w odniesieniu do przedsięwzięć kontynuowanych.

Rozdział  IV

Procedura naboru wniosków nadleśnictw dotyczących dróg leśnych lub/oraz dotyczących wspomagania administracji publicznej poprzez finansowanie (dofinansowanie) budowy, przebudowy lub remontu drogowej infrastruktury technicznej

§  8. 
1.  Finansowanie z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym:
a) budowy lub przebudowy dróg, będących drogami leśnymi;
b) budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej -
- następuje na wniosek właściwego nadleśnictwa.
2.  Wyróżnia się trzy rodzaje wniosków w sprawie budowy lub przebudowy dróg leśnych lub/oraz budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej:
a) wniosek dotyczący budowy lub przebudowy drogi leśnej;
b) wniosek dotyczący finansowania budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej;
c) wniosek zintegrowany, obejmujący wnioski, o których mowa w lit. a oraz b.
3.  Finansowanie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w jednym roku gospodarczym w odniesieniu do maksymalnie trzech wniosków (niezależnie od rodzaju wniosku, o którym mowa w ust. 2) z jednego nadleśnictwa.
§  9. 
1.  Wniosek zintegrowany powinien zawierać następujące informacje:
1) nazwa nadleśnictwa wnioskującego;
2) nazwa jednostki samorządu terytorialnego albo innej jednostki administracji publicznej jako potencjalnego współbeneficjenta;
3) stan przygotowania przedsięwzięcia w zakresie budowy lub przebudowy danej drogi leśnej do realizacji (dalej przedsięwzięcie drogowe);
4) szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonania danej drogi leśnej, w tym wykazanie, że:
a) budowa lub przebudowa drogi leśnej mieści się w ramach przyszłej docelowej sieci dróg leśnych w nadleśnictwie,
b) występuje istotny związek przyczynowo-skutkowy budowy lub przebudowy drogi leśnej:
z przewidywanym przebiegiem użytkowania głównego lasu w nadleśnictwie w nadchodzącym najbliższym okresie,
z wymogami ochrony lasu przed pożarami,
z dążeniem do zapewnienia należytego skomunikowania terytorium danej jednostki samorządu terytorialnego,
z innymi zjawiskami występującymi lub mającymi wystąpić w danym nadleśnictwie;
5) szczegółowe uzasadnienie przyjętych rozwiązań techniczno-technologicznych dla przedsięwzięcia drogowego;
6) ustalenie syntetycznego wskaźnika ekonomicznej efektywności realizacji danego przedsięwzięcia drogowego z uwzględnieniem:
a) nakładów łącznych na budowę lub przebudowę danej drogi leśnej,
b) kosztów remontów i utrzymania danej drogi wewnętrznej,
c) spadku kosztów łącznych pozyskania drewna w następstwie budowy lub przebudowy danej drogi leśnej;
7) udział środków własnych nadleśnictwa w realizacji danego przedsięwzięcia drogowego;
8) dane globalne o nadleśnictwie:
a) aktualny wskaźnik długości dróg leśnych łącznie z liniami podziału przestrzennego tworzącymi ład komunikacyjny w przeliczeniu na roczny przeciętny rozmiar pozyskania drewna w okresie nadchodzących pięciu lat,
b) prognoza wolnych środków obrotowych w nadleśnictwie w okresie nadchodzących pięciu lat,
c) informacja o ekspertyzie drogowej sporządzonej na podstawie "Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleśnictwa" (rok wykonania, rok aktualizacji);
9) dokumentacja sporządzona przez jednostkę samorządu terytorialnego lub inną jednostkę administracji publicznej:
a) oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki administracji publicznej o respektowaniu postanowień niniejszego zarządzenia,
b) aktualny stan przygotowania przedsięwzięcia do realizacji (dalej przedsięwzięcie publiczne),
c) uzasadnienie, że realizacja przedsięwzięcia publicznego będzie stanowiła wykonanie postanowienia § 1 ust. 1 pkt 2 i cechuje się zintegrowaniem z przedsięwzięciem drogowym,
d) deklarowany udział środków własnych beneficjenta w realizacji przedsięwzięcia publicznego,
e) dana globalna o terytorium związanym z daną jednostką samorządu terytorialnego, mówiąca o długości dróg gminnych i powiatowych w przeliczeniu na tys. m3 drewna pozyskiwanego w nadleśnictwach, których zasięg terytorialny pokrywa się z terytorium danej jednostki samorządu terytorialnego (potencjalny wskaźnik obciążenia dróg lokalnych ładunkami w postaci surowca drzewnego),
f) lesistość jednostki samorządu terytorialnego, niezależnie od formy własności gruntu leśnego;
10) planowany okres realizacji zadania w latach, informacja o podziale przedsięwzięcia na etapy, w tym podział rzeczowy i finansowy;
11) informacja o długości odcinka wnioskowanego do budowy, przebudowy lub remontowania.
2.  Wniosek, o którym mowa w § 8 ust. 2 lit. a, obejmuje informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3-8 oraz w pkt 10-11.
3.  Wniosek, o którym mowa w § 8 ust. 2 lit. b, obejmuje informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w pkt 9-11.
§  10.  Wnioski, o których mowa w § 8 ust. 2, składają nadleśniczowie za pośrednictwem i przy opinii właściwych dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz w terminie i na warunkach ustalanych każdorazowo w załączniku do decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie aktualizacji makrowskaźników do planu finansowo-gospodarczego.
§  11.  Szczegółowe wzory wniosków, o których mowa w § 8, wraz ze szczegółową instrukcją ich sporządzania stanowią załączniki od nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia. (Załączników nie drukujemy - przyp. red.).

Rozdział  V

Wykonywanie obowiązków Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

§  12. 
1.  Wnioski, o których mowa w rozdziale poprzedzającym, podlegają analizie, za wykonanie której odpowiedzialny jest kierownik komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury.
2.  W trakcie analizy, o której mowa w ust. 1, kierownik komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury jest uprawniony do pobierania ze wszystkich możliwych źródeł potrzebnych informacji i opinii oraz ustala liczbę wniosków dopuszczonych do procedowania.
3.  Analiza ta powinna zmierzać do wyeliminowania z dalszego procedowania wniosków, które:
1) są ewidentnie sprzeczne w sposób niemożliwy do skorygowania z postanowieniami niniejszego zarządzenia;
2) nie rokują nadziei na urzeczywistnienie w danym roku gospodarczym ze względu na aktualny stopień przygotowania przedsięwzięcia do realizacji;
3) obejmują łączną wartość środków finansowych wnioskowanych na budowę, przebudowę lub remontowanie danej drogi, z wyłączeniem infrastruktury towarzyszącej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, przekraczającą kwotę 2 mln zł na 1 km;
4) obejmują łączną wartość środków finansowych wnioskowanych na budowę, przebudowę lub remontowanie danej drogi w roku wnioskowania, przekraczającą kwotę 3 mln zł;
5) pochodzą od wnioskodawców i beneficjentów, którzy w minionym roku nie przystąpili do realizacji przedsięwzięcia, na które zostały przyznane środki związane z funduszem leśnym, bez podania przyczyny (wyłącznie wynikającej ze zdarzeń losowych).
§  13.  Ustala się następujące wartości wag dla wniosków dopuszczonych do procedowania na potrzeby działań w danym roku gospodarczym:
1) wnioski zintegrowane - w1 = 0,4;
2) wniosek dotyczący budowy lub przebudowy drogi (dróg) leśnych - w2 = 0,35;
3) wniosek dotyczący finansowania budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej - w3 = 0,25.
§  14.  Komórka organizacyjna DGLP właściwa ds. infrastruktury jest obowiązana do ustalenia na podstawie wniosków dopuszczonych do procedowania:
1) sumarycznego zapotrzebowania na środki, związane z funduszem leśnym, wynikającego z:
a) wniosków zintegrowanych (S1),
b) wniosków dotyczących budowy lub przebudowy dróg leśnych (S2),
c) wniosków dotyczących finansowania budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej (S3);
2) wskaźnika przeliczeniowego (k), odpowiadającego następującemu ilorazowi:

k = [Pn] / [(S1 * w1) + (S2 * w2) + (S3 * w3)];

3) pul środków, związanych z funduszem leśnym, do przeznaczenia na finansowanie przedsięwzięć w realizacji:
a) wniosków zintegrowanych:

Pzint = k*(S1 * w1),

b) wniosków dotyczących budowy lub przebudowy dróg leśnych:

Pbud = k * (S2 * w2),

c) wniosków dotyczących finansowania budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej:

Padm= k*(S3 * W3).

§  15.  Ustala się następującą procedurę przypisywania punktów ocennych do poszczególnych wniosków zintegrowanych:
1) do części wniosku zintegrowanego dotyczącego budowy lub przebudowy drogi leśnej przypisuje się wagę w4 = 0,55;
2) do części wniosku zintegrowanego dotyczącego finansowania budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej przypisuje się wagę w5 = 0,45;
3) dla części wniosku zintegrowanego dotyczącego budowy lub przebudowy drogi leśnej przyjmuje się cztery kryteria ocenne:
a) syntetyczny wskaźnik ekonomicznej efektywności realizacji danego przedsięwzięcia drogowego (waga w6 = 0,30; dziesięć punktów ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najwyższej wartości wskaźnika ekonomicznej efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia drogowego, jeden punkt ocenny przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najniższej wartości wskaźnika ekonomicznej efektywności przedsięwzięcia drogowego, do pozostałych przedsięwzięć punkty ocenne przypisuje się zgodnie z zasadą prostej proporcjonalności),
b) zdolność (Z) do realizowania przedsięwzięcia z wykorzystaniem własnych środków obrotowych ustalana ilorazem: Z = O / (PW - U), w którym symbol "O" oznacza całkowite zapotrzebowanie na środki potrzebne do sfinansowania przedsięwzięcia drogowego, symbol "PW" oznacza prognozę wolnych środków obrotowych w nadleśnictwie (liczoną bez uwzględnienia ich zaangażowania na działania rozwojowe), symbol "U" oznacza deklarowany udział środków własnych nadleśnictwa w realizacji przedsięwzięcia drogowego (waga w7 = 0,30; dziesięć punktów ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najniższej wartości wielkości "Z", jeden punkt ocenny przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najwyższej wartości wielkości "Z", do pozostałych przedsięwzięć punkty ocenne przypisuje się zgodnie z zasadą prostej proporcjonalności),
c) ekspercka ocena konieczności wykonania danej drogi leśnej dokonywana przez członków Zespołu Ekspertów, o którym mowa w § 17, na podstawie analizy autorskiej informacji, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 4 i 5, z wyłączeniem danych wskazujących nazwę nadleśnictwa (waga w8 = 0,15; członkowie Zespołu Ekspertów do poszczególnych przedsięwzięć drogowych przypisują liczbę punktów ocennych od 1 do 10; dla każdego przedsięwzięcia drogowego ustala się średnią arytmetyczną przypisanych punktów ocennych),
d) zaległości w kształtowaniu ładu komunikacyjnego w nadleśnictwie (waga w9 = 0,25; bierze się pod uwagę kształtowanie się wskaźnika, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a, dziesięć punktów ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego w nadleśnictwie o najniższej wartości przedmiotowego wskaźnika, jeden punkt ocenny przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego w nadleśnictwie o najwyższej wartości tego wskaźnika, do pozostałych przedsięwzięć punkty ocenne przypisuje się zgodnie z zasadą prostej proporcjonalności);
4) przyznaje się jeden punkt dodatkowo (PKT4) za posiadanie aktualnej ekspertyzy drogowej sporządzonej na podstawie "Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleśnictwa";
5) oblicza się syntetyczną liczbę punktów ocennych (PKTsynt1) odnoszących się do danego przedsięwzięcia drogowego, stosując następującą formułę:

PKTsynt1 = (pKTa * W6) + (PKTb * w7) + (pKTc * w8) + (pKTd * w9) + PKT4,

gdzie symbole PKTa, PKTb, PKTc, PKTd oznaczają odpowiednio liczbę punktów ocennych przypisanych do poszczególnych przedsięwzięć drogowych odpowiednio z punktu widzenia kryteriów, o których mowa w pkt 3 lit. a-d;

6) dla części wniosku zintegrowanego dotyczącego finansowania budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej przyjmuje się cztery kryteria ocenne:
a) ekspercka ocena uzasadnienia, że realizacja przedsięwzięcia publicznego będzie stanowiła wykonanie postanowienia § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego zarządzenia i cechuje się zintegrowaniem z przedsięwzięciem drogowym, dokonywana przez członków Zespołu Ekspertów na podstawie analizy autorskiej informacji, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 9 lit. c, z wyłączeniem danych wskazujących nazwę nadleśnictwa i jednostek samorządu terytorialnego (waga w10 = 0,20; członkowie Zespołu Ekspertów do poszczególnych przedsięwzięć publicznych przypisują liczbę punktów ocennych od 1 do 10, w zależności od ich eksperckiej oceny stopnia spełnienia omawianego kryterium; dla każdego przedsięwzięcia drogowego ustala się średnią arytmetyczną przypisanych punktów ocennych),
b) udział środków własnych beneficjenta w realizacji przedsięwzięcia publicznego (waga w11 = 0,45; dziesięć punktów ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najwyższym zadeklarowanym udziale środków własnych beneficjenta, jeden punkt ocenny przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najniższym zadeklarowanym udziale środków własnych, do pozostałych przedsięwzięć punkty ocenne przypisuje się zgodnie z zasadą prostej proporcjonalności),
c) potencjalny wskaźnik obciążenia dróg lokalnych ładunkami w postaci surowca drzewnego, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 9 lit. e (waga w12 = 0,25; dziesięć punktów ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego, z którym związana jest najniższa wartość potencjalnego wskaźnika obciążenia dróg lokalnych w postaci surowca drzewnego, jeden punkt ocenny przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najwyższej wartości tego wskaźnika, do pozostałych przedsięwzięć punkty ocenne przypisuje się zgodnie z zasadą prostej proporcjonalności),
d) lesistość jednostki samorządu, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 9 lit. f (waga w13 = 0,1; dziesięć punktów ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego, zlokalizowanego w jednostce samorządu o najwyższej lesistości, jeden punkt ocenny przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najniższej wartości tego wskaźnika, do pozostałych przedsięwzięć punkty ocenne przypisuje się zgodnie z zasadą prostej proporcjonalności);
7) przyznaje się jeden punkt dodatkowo (PKT7) za posiadanie aktualnej ekspertyzy drogowej sporządzonej na podstawie "Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleśnictwa";
8) oblicza się syntetyczną liczbę punktów ocennych (PKTsynt2) odnoszących się do danego przedsięwzięcia drogowego, stosując następującą formułę:

PKsynt1 = (PKT * w10) + (PKTb * w11) + (PKTc * w12) + (PKTd * w13) + PKT7,

gdzie symbole PKTa, PKTb, PKTc, PKTd oznaczają odpowiednio liczbę punktów ocennych przypisanych do poszczególnych przedsięwzięć drogowych odpowiednio z punktu widzenia kryteriów, o których mowa w pkt 6 lit. a-d;

9) przypisywanie punktów ocennych do poszczególnych wniosków zintegrowanych kończy się poprzez obliczenie łącznej oceny przedsięwzięcia publicznej (PKTsynt) z zastosowaniem następującej formuły:

PKTsynt = (w4 * PKTsynt1) + (w5 * PKTsynt2).

§  16. 
1.  Ocenę wniosków dotyczących wyłącznie budowy lub przebudowy dróg leśnych kończy się na obliczeniu w wykonaniu § 15 wartości wyrażenia PKTsynt1.
2.  Ocenę wniosków dotyczących wyłącznie budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej kończy się na obliczeniu w wykonaniu § 15 wartości wyrażenia PKTsynt2.
§  17. 
1.  Powołuje się Zespół Ekspertów, w skład którego wchodzą członkowie krajowych organizacji związkowych działających w Lasach Państwowych, o których mowa w § 1 pkt 3 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Każda organizacja związkowa rekomenduje po jednym ekspercie.
2.  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zwraca się do krajowych organizacji związkowych o wskazanie eksperta.
3.  Zadaniem Zespołu Ekspertów jest ocena, o której mowa w § 15.
4.  Termin i miejsce spotkania Zespołu Ekspertów są ustalane po ogłoszeniu decyzji dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, o której mowa w § 10.
5.  Skład Zespołu Ekspertów może być zmieniony przed rozpoczęciem prac nad planem finansowo-gospodarczym na dany rok, na wniosek organizacji związkowych wskazanych w ust. 1.
§  18. 
1.  Ustala się następującą procedurę tworzenia wstępnej listy wniosków zintegrowanych przewidywanych w danym roku gospodarczym do realizacji:
1) wszystkie wnioski zintegrowane, będące wnioskami dopuszczonymi do dalszego procedowania w wykonaniu § 12, szereguje się według wartości wyrażenia PKTsynt od wniosku najwyżej ocenionego do wniosku o najniższej ocenie łącznej;
2) po przeprowadzeniu szeregowania, o którym mowa w pkt 1, przypisuje się zapotrzebowanie na środki związane z funduszem leśnym;
3) oblicza się w rachunku narastającym sumaryczne zapotrzebowanie na środki związane z funduszem leśnym, rozpoczynając to działanie od wniosku najwyżej ocenionego, a następnie uwzględniając wnioski o c oraz niższej ocenie - aż do wyczerpania puli środków oznaczonych w niniejszym zarządzeniu symbolem Pzint., z zastrzeżeniem co do pozycji rezerwowych, o których mowa w ust. 2.
2.  W wykonaniu ust. 1 pkt 3 powstaje wstępna lista wniosków zintegrowanych przewidzianych w danym roku gospodarczym do realizacji. Lista, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna zawierać pozycje rezerwowe.
3.  Wstępne listy wniosków dotyczących wyłącznie budowy lub przebudowy dróg leśnych oraz wniosków dotyczących wyłącznie budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej, tworzy się poprzez odpowiednie wykonywanie postanowień ust. 1, odnosząc działania w tym zakresie odpowiednio do pul środków, oznaczonych w niniejszym zarządzeniu symbolami Pbud lub Padm.
§  19.  Kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury zobowiązuje się do poddawania wstępnych list, o których mowa w § 18, szczegółowym konsultacjom w celu zaprojektowania metodą ekspercką ewentualnych korekt ww. list.
§  20. 
1.  Kierownik komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury na bazie list po korektach, o których mowa w § 19, przygotowuje projekt decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, zawierającej wnioski przyjęte do realizacji w danym roku gospodarczym, wnioski rezerwowe oraz wnioski odrzucone.
2.  Decyzja, o której mowa w ust. 1, po jej zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, staje się podstawą do zawarcia porozumień pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a nadleśnictwami (będącymi wnioskodawcami).
3.  Wzory porozumień, o których mowa w ust. 2, odnoszących się odpowiednio do: wniosków zintegrowanych, wniosków dotyczących budowy lub przebudowy dróg leśnych oraz wniosków dotyczących budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej, stanowią załączniki od nr 9 do nr 11 do niniejszego zarządzenia. (Załączników nie drukujemy - przyp. red.).
4.  Wnioski rezerwowe obejmuje się porozumieniami w razie niedojścia do skutku porozumień dotyczących wniosków przyjętych do realizacji, o których mowa w ust. 1, a także w razie wydzielenia z rezerwy ogólnej funduszu leśnego dodatkowych środków na finansowanie odpowiednio wniosków zintegrowanych, wniosków dotyczących budowy lub przebudowy dróg leśnych oraz wniosków dotyczących budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej.
5.  Procedura zawierania porozumień, o których mowa w ustępach poprzedzających, powinna zostać zakończona w terminie do 30 dni od wejścia w życie decyzji, o której mowa w ust. 1.
6.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest zawarcie aneksów do porozumień, o których mowa w ustępach poprzedzających. W tej sytuacji niezbędne jest przesłanie stosownego pisemnego wniosku do DGLP.
7.  W sytuacji braku możliwości realizacji zadania zakwalifikowanego do finansowania lub w sytuacji powstania oszczędności w stosunku do zakładanej wartości zadania możliwe są przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych pochodzących z funduszu leśnego na inne zadania ujęte na liście, o której mowa w ust. 1. W takim przypadku niezbędne jest przesłanie stosownego pisemnego wniosku do DGLP.
8.  Dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego lub realizację kolejnego etapu zadania ujętego na liście, o której mowa w ust. 1, w sytuacji powstania oszczędności w stosunku do zakładanej wartości zadania. W tej sytuacji niezbędne jest przesłanie stosownego pisemnego wniosku do DGLP.
§  21.  Na kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury nakłada się obowiązek doprowadzenia do wydzielenia z rezerwy ogólnej funduszu leśnego (zgodnie z obowiązującymi w LP procedurami i w razie takiej potrzeby) kwot środków z ich przeznaczeniem na finansowanie (współfinansowanie) poszczególnych przedsięwzięć dotyczących budowy lub przebudowy dróg leśnych, budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej oraz przedsięwzięć objętych wnioskami zintegrowanymi.
§  22.  W porozumieniach, o których mowa w § 20, należy uwzględniać zasadę, iż przekazywanie do jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek administracji publicznej środków związanych z funduszem leśnym do sfinansowania (dofinansowania) przedsięwzięć dotyczących budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej (samoistnych lub stanowiących przedmiot wniosków zintegrowanych) następuje za pośrednictwem właściwych nadleśnictw, będących wnioskodawcami.
§  23. 
1.  Porozumienie pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a nadleśnictwem będącym wnioskodawcą może przewidywać zaliczkowe przekazanie (przekazywanie) do tego nadleśnictwa środków na finansowanie przedsięwzięć budowlanych lub/oraz zasilanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo innej jednostki administracji publicznej w związku z realizowaniem przez te jednostki przedsięwzięć publicznych objętych lub nieobjętych wnioskami zintegrowanymi.
2.  Środki, o których mowa w ust. 1, przekazuje się na wniosek wnioskodawcy kierowany do DGLP za pośrednictwem właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (wniosek o płatność). Właściwa regionalna dyrekcja Lasów Państwowych, przed przesłaniem do DGLP ww. wniosku o płatność, jest obowiązana do jego zanalizowania pod względem merytorycznym i finansowym, kwitując tę analizę w piśmie przewodnim.
3.  Jeżeli wniosek o płatność dotyczy zaliczkowego przekazania środków (por. ust. 1), wniosek powinien zawierać przywołanie stosownego zapisu na temat takiego zaliczkowego przekazywania, zawarty w ww. porozumieniu.
4.  Przekazywanie do nadleśnictwa wnioskodawcy środków związanych z funduszem leśnym z tytułu faktycznie wykonanych robót w realizacji przedsięwzięcia drogowego lub przedsięwzięcia publicznego objętego lub nieobjętego wnioskiem zintegrowanym może następować po uprzednim udokumentowanym rozliczenia środków przekazanych tytułem zaliczki.
5.  Wnioski o płatność z tytułu faktycznie wykonanych robót, o których mowa w ust. 4, powinny być należycie udokumentowane - stosownie do szczegółowych zapisów na ten temat w porozumieniu pomiędzy wnioskodawcą a DGLP.
6.  Obieg wniosków o płatność, o których mowa w ust. 2 oraz w ust. 5, w DGLP, ich kontrola merytoryczna, formalna i finansowa, a także ich realizacja następuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w DGLP postanowieniami instrukcyjnymi.
§  24. 
1.  Na komórkę organizacyjną DGLP właściwą ds. infrastruktury nakłada się obowiązek przygotowania kwartalnych raportów z realizacji przedsięwzięć przyjętych do realizacji w danym roku gospodarczym.
2.  Raporty, o których mowa w ust. 1, powinny być odpowiednio uwzględniane w corocznych sprawozdaniach finansowo-gospodarczych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
3.  Wzór ww. raportu stanowi załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia. (Załącznika nie drukujemy - przyp. red.).

Rozdział  VI

Wykonywanie obowiązków wnioskodawców

§  25.  Nadleśnictwa będące wnioskodawcami:
1) wypełniają wszystkie prawem przewidziane obowiązki inwestorskie w związku z realizowaniem w nadleśnictwie przedsięwzięć dotyczących budowy lub przebudowy dróg leśnych;
2) na mocy niniejszego zarządzenia działają z upoważnienia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w odniesieniu do przedsięwzięć dotyczących budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej, objętych i nieobjętych wnioskiem zintegrowanym.
§  26. 
1.  W związku z realizacją danego przedsięwzięcia dotyczącego budowy lub przebudowy dróg, nadleśnictwa będące wnioskodawcami są w szczególności obowiązane do:
1) współdziałania z regionalną dyrekcją Lasów Państwowych w celu doprowadzenia do podpisania porozumienia, o którym mowa w § 20 ust. 2;
2) doprowadzenia do wyłonienia wykonawcy (wykonawców) robót budowlanych, z uwzględnieniem ust. 2;
3) zapewnienia nadzoru budowlanego;
4) protokolarnego, etapowego i końcowego odbioru robót budowlanych;
5) współdziałania z regionalną dyrekcją Lasów Państwowych przy wykonywaniu przez nią działań nadzorczych, dotyczących robót budowlanych;
6) kompletowania wymaganej dokumentacji jako załączników do wniosków o płatność;
7) projektowania wniosków o płatność i ich dystrybucji do DGLP za pośrednictwem regionalnej dyrekcji LP;
8) wykonywania innych działań, związanych z robotami budowlanymi, w tym działań, o które zwróci się regionalna dyrekcja Lasów Państwowych lub, za jej pośrednictwem, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
2.  W odniesieniu do każdego przedsięwzięcia dotyczącego budowy lub przebudowy dróg leśnych - nadleśnictwo będące wnioskodawcą powinno zwrócić się do zakładów Lasów Państwowych wyspecjalizowanych w robotach drogowych z zapytaniem o możliwość wykonania całości lub części prac w ramach tego przedsięwzięcia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o korzystaniu z usług wewnątrzinstytucjonalnych w Lasach Państwowych, wynikających z rozporządzenia regulującego gospodarkę finansową tego podmiotu. Zakład Lasów Państwowych, w odpowiedzi na ww. zapytanie, zobowiązuje się do przedstawienia oferty wykonawczej, jeżeli w danym roku gospodarczych dysponuje lub będzie w stanie uzyskać wolne moce przerobowe. Nadleśnictwo będące wnioskodawcą nie może odmówić skorzystania z usług danego zakładu Lasów Państwowych, jeżeli warunki zaoferowane przez zakład są najkorzystniejsze spośród pozostałych warunków zaoferowanych przez inne zakłady Lasów Państwowych, a ponadto, jeżeli warunki te wypełniają stosowne dyspozycje rozporządzenia regulującego gospodarkę finansową w Lasach Państwowych.
§  27. 
1.  W związku z realizacją danego przedsięwzięcia dotyczącego budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej, objętego lub nieobjętego wnioskiem zintegrowanym, nadleśnictwa będące wnioskodawcami są m.in. obowiązane do:
1) zawarcia z jednostką samorządu terytorialnego lub inną jednostką administracji publicznej umowy stanowiącej o uprawnieniach i obowiązkach nadleśnictwa, w szczególności stanowiącej o uprawnieniu nadleśnictwa do nadzorowania ww. jednostki w przedmiocie postępu realizacji przedsięwzięcia publicznego;
2) w wykonaniu umowy, o której mowa w pkt 1:
a) prowadzenia systematycznego nadzorowania jednostki samorządu terytorialnego dotyczącego postępu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej,
b) protokolarnego, etapowego i końcowego odbioru prac,
c) kompletowania dokumentacji, w tym sporządzanej przez jednostkę samorządu terytorialną lub inną jednostkę administracji publicznej, jako załączników do wniosków o płatność,
d) projektowania wniosków o płatność w związku z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej (objętego lub nieobjętego wnioskiem zintegrowanym) i ich dystrybucji do DGLP za pośrednictwem regionalnej dyrekcji LP,
e) prowadzenie wszystkich działań związanych z regulowaniem zobowiązań finansowych względem jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki administracji publicznej (w tym przyjmowanie wpłat z DGLP, przelewanie środków pieniężnych do jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki administracji publicznej),
f) wykonywanie innych działań.
2.  Wzór umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia. (Załącznika nie drukujemy - przyp. red.).
3.  W wypadku zawarcia aneksu do porozumienia, o którym mowa w § 20 ust. 6, niezbędne jest zawarcie aneksów do umów, o których mowa w ustępach poprzedzających.

Rozdział  VII

Postanowienia końcowe

§  28.  Traci moc Zarządzenie nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych, z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym, wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych o charakterze infrastrukturalnym, mających związek z gospodarką leśną lub inną uprawnioną działalnością Lasów Państwowych, z uwzględnieniem zintegrowania tych przedsięwzięć z działalnością Lasów Państwowych w zakresie wspomagania administracji publicznej, a także decyzje wydane na podstawie ww. zarządzenia.
§  29.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Tekst jednolity ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach został ogłoszony w Dz. U. z 2017 r. pod poz. 788; art. 33 ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dokonując tego przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa; art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych; art. 56 ust. 2 ustawy o lasach stanowi, że środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
4 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
5 Art. 56 ust. 2 ustawy o lasach stanowi, że środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych; art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że środki, związane z funduszem leśnym, mogą być przeznaczane na tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej; art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach stanowi, że środki, związane z funduszem leśnym, mogą być przeznaczane na realizację wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w zakresie gospodarki leśnej oraz poza zakresem gospodarki leśnej.
6 Art. 1 ustawy o lasach stanowi, że ustawa określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z gospodarką narodową.
7 Art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach stanowi, że środki, związane z funduszem leśnym, przeznacza się dla nadleśnictw na wyrównywanie niedoborów powstających przy realizacji zadań dotyczących administracji publicznej w zakresie leśnictwa.
8 Art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późn. zmian.), stanowi, że budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.