Realizacja w Komendzie Głównej Policji niektórych zadań związanych z prowadzeniem i kontrolą gospodarki finansowej jednostki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2006.5.18

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2006 r.

DECYZJA NR 29
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 stycznia 2006 r.
w sprawie realizacji w Komendzie Głównej Policji niektórych zadań związanych z prowadzeniem i kontrolą gospodarki finansowej jednostki

Na podstawie art. 44 ust. 2 i art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), art. 5 ust. 1 i 2, art. 6g ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 581)) postanawiam, co następuje:
§  1.
1.
Obowiązki w zakresie gospodarki finansowej dotyczącym dysponowania środkami pieniężnymi, zaciągania zobowiązań w ramach planu wydatków Komendy Głównej Policji, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne, rozdziały: 75402, 75403, 75404, 75405 i 75497 oraz w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - z uwzględnieniem zaangażowania wydatków w roku bieżącym i latach następnych, zatwierdzania do realizacji dokumentów księgowych, a także dokonywania oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i realizacji wydatków powierzam:
1)
Dyrektorowi Biura Finansów KGP oraz jego zastępcy w zakresie wydatków:
a)
ujętych w klasyfikacji budżetowej wydatków w grupie "0 - Finanse", z wyjątkiem wydatków określonych w pkt 2 lit. a tiret 9 i lit. b oraz nagród uznaniowych,
b)
dotyczących dochodów własnych, funduszu motywacyjnego oraz środków przekazanych Komendzie Głównej Policji na podstawie odrębnych umów i porozumień;
2)
Dyrektorowi Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji oraz jego zastępcom w zakresie wydatków:
a)
ujętych w klasyfikacji budżetowej wydatków w grupach:

– "2 - Transport",

– "3 - Uzbrojenie i technika specjalna",

– "4 - Umundurowanie i higiena osobista",

– "5 - Wyżywienie",

– "6 - Administracja i utrzymanie obiektów",

– "7 - Remonty obiektów i inwestycje",

– "8 - Szkolenie i wychowanie",

– "0 - Finanse" - dotyczących § 307* w poz. 307*12 i 307*13, § 430* w poz. 430*13 i 430*20 do wysokości limitu finansowego określonego przez Komendanta Głównego Policji lub upoważnioną przez niego osobę oraz § 444*,

b)
funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów policyjnych Komendy Głównej Policji;
3)
Dyrektorowi Biura Łączności i Informatyki KGP oraz jego zastępcom w zakresie wydatków ujętych w klasyfikacji budżetowej wydatków w grupie "1 - Łączność i informatyka";
4)
Dyrektorowi Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji oraz jego zastępcy w zakresie wydatków ujętych w klasyfikacji wydatków budżetowych w grupie "9 - Lecznictwo".
2.
W zakresie właściwości określonej w ust. 1, dyrektorzy biur mogą wyznaczyć podległych naczelników wydziałów lub ich zastępców do podpisywania zamówień, związanych z wykonaniem zawartych umów na dostawy, roboty lub usługi oraz zatwierdzania dokumentów księgowych stanowiących podstawę operacji gospodarczych - do wysokości nieprzekraczającej równowartości 25.000 zł, z wyjątkiem wydatków określonych w §§ 307*, 418* i 444*, w zakresie których mogą upoważnić ww. osoby do zatwierdzania dokumentów księgowych bez ograniczeń kwotowych.
3.
W zakresie właściwości określonej w ust. 1 pkt 2 lit. b Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP może upoważnić podległego naczelnika wydziału lub jego zastępcę do ustalenia wysokości przyznanego świadczenia socjalnego oraz zatwierdzenia dokumentów finansowo-księgowych z tym związanych.
§  2.
1.
Realizacja wydatków budżetowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-4, jest dokonywana za pośrednictwem Biura Finansów KGP, które sprawuje w tym zakresie kontrolę formalno-rachunkową.
2.
Realizacja umów dotyczących zakupów towarów i usług jest dokonywana przez właściwe merytorycznie biura w porozumieniu z Biurem Logistyki Policji KGP.
3.
Obsługę komórek organizacyjnych KGP wymienionych w § 1 ust. 1, w zakresie zamówień publicznych oraz gospodarki magazynowej wykonuje Biuro Logistyki Policji KGP.
§  3.
1.
Dyrektorzy biur, ich zastępcy oraz inne osoby upoważnione, o których mowa w § 1, są obowiązane, z zastrzeżeniem ust. 2, do sprawowania bieżącego nadzoru w zakresie:
1)
gospodarowania środkami publicznymi pod względem:
a)
legalności,
b)
gospodarności,
c)
celowości;
2)
odbioru jakościowego realizowanych zakupów.
2.
Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i w pkt 2, spoczywają na kierownikach komórek organizacyjnych KGP, wnioskujących o dokonanie zakupu sprzętu, usług i robót budowlanych, jeżeli ze względu na szczególny charakter lub przeznaczenie przedmiotu zakupu, prawidłowa ocena jego celowości i jakości wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy wynikającej z realizacji zadań objętych właściwością rzeczową komórki wnioskującej.
3.
Czynności nadzoru, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności zapewnienie przestrzegania procedur dokonywania wydatków:
1)
zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym, harmonogramem ich realizacji oraz obowiązującymi przepisami prawa;
2)
po przeprowadzeniu kontroli:
a)
wstępnej, polegającej na sprawdzeniu celowości i zgodności wydatku z kierunkami działania jednostki oraz zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Dotyczy to w szczególności badania projektów umów, porozumień i innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązań,
b)
bieżącej, polegającej na badaniu czynności i operacji w toku ich wykonywania w celu sprawdzenia, czy przebiegają w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokości wcześniej ustalonej.
4.
Potwierdzeniem wykonania czynności nadzoru, o których mowa w ust. 1, jest złożenie przez osobę zobowiązaną do jego sprawowania podpisu na:
1)
fakturze lub innym dokumencie stanowiącym podstawą przeprowadzenia operacji gospodarczej - w zakresie obowiązków określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a i b;
2)
wniosku o dokonanie zakupu - w zakresie obowiązku określonego w ust. 1 pkt 1 lit. c;
3)
protokole odbioru jakościowego - w zakresie obowiązku określonego w ust. 1 pkt 2.
§  4.
Osoby zatrudnione na stanowiskach wymienionych w § 1 są obowiązane potwierdzić na piśmie przyjęcie odpowiedzialności w zakresie powierzonej im gospodarki finansowej. Dokument ten podlega włączeniu do akt osobowych.
§  5.
1.
Dyrektorzy biur, przedkładając właściwym przełożonym wnioski lub propozycje w sprawach osobowych policjantów i pracowników lub załatwiając inne sprawy wynikające z zakresu działania podległych komórek organizacyjnych, jeżeli ich załatwienie powoduje skutki finansowe, są obowiązani do uprzedniego uzyskania opinii odpowiednio Dyrektora Biura Finansów KGP lub dyrektorów biur, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-4 bądź upoważnionej przez nich osoby, w zakresie możliwości ich pokrycia.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w zakresie, w jakim załatwienie sprawy i wynikające z tego tytułu skutki finansowe mają charakter obligatoryjny.
§  6.
Postanowienia niniejszej decyzji nie naruszają uprawnień do realizacji niektórych zadań w zakresie gospodarki finansowej w Komendzie Głównej Policji, wynikających z odrębnych decyzji.
§  7.
Traci moc decyzja nr 671 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie realizacji w Komendzie Głównej Policji niektórych zadań związanych z prowadzeniem i kontrolą gospodarki finansowej jednostki (Dz. Urz. KGP z 2005 r. Nr 2, poz. 6 i Nr 5, poz. 20), zmieniona decyzją nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 czerwca 2005 r. (niepublikowana).
§  8.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176 poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1411.