Realizacja planu przydziałów gospodarczych komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz określonych stanowisk przez dysponentów środków budżetowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.7.75

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2008 r.

DECYZJA Nr 144/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 1 kwietnia 2008 r.
w sprawie realizacji planu przydziałów gospodarczych komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz określonych stanowisk przez dysponentów środków budżetowych

Zarząd Planowania Logistyki - P4

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. c oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1.
Niżej wymienieni dysponenci środków budżetowych, z zastrzeżeniem pkt 2, realizują zaopatrzenie na rzecz jednostek i komórek organizacyjnych oraz określonych stanowisk:
1)
Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych:
a)
podporządkowanych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
b)
podporządkowanych Dowódcy Wojsk Lądowych,
c)
podporządkowanych Dowódcy Sił Powietrznych,
d)
podporządkowanych Dowódcy Marynarki Wojennej,
e)
wymienionych w pkt 1 załącznika do niniejszej decyzji;
2)
Dowódca Wojsk Specjalnych - podporządkowanych Dowódcy Wojsk Specjalnych;
3)
Dowódca Garnizonu Warszawa:
a)
podporządkowanych Dowódcy Garnizonu Warszawa,
b)
wymienionych w pkt 2 załącznika do niniejszej decyzji w zakresie określonych działów zaopatrzenia, z wyłączeniem stanowisk żołnierzy zawodowych wymienionych w ppkt 50-52 i 54;
4)
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej - podporządkowanych Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej;
5)
Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia - podporządkowanych Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia;
6)
Dyrektor Departamentu Administracyjnego w zakresie określonych działów zaopatrzenia:
a)
komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej,
b) 1
stanowisk żołnierzy zawodowych wymienionych w pkt 2 ppkt 50-52, 54 i 62 załącznika do niniejszej decyzji.
2.
Dysponenci środków budżetowych wymienieni w pkt 1 oraz dysponenci środków budżetowych trzeciego stopnia podlegli bezpośrednio dysponentowi głównemu, w uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz właściwym dysponentem środków budżetowych, mogą:
1)
przekazać, w określonych działach zaopatrzenia, komórkę, jednostkę organizacyjną lub określone stanowisko przydzielone na zaopatrzenie, do innego dysponenta środków budżetowych;
2)
przyjąć na zaopatrzenie, w określonych działach, na wniosek właściwych dowódców, (dyrektorów, szefów, komendantów) jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej, komórki i jednostki organizacyjne oraz określone stanowiska im podległe;
3)
przyjąć na zaopatrzenie, w określonych działach, na wniosek właściwych organów komórki i jednostki organizacyjne niebędące jednostkami wojskowymi w rozumieniu art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242) oraz stanowiska żołnierzy znajdujące się poza resortem obrony narodowej.
3.
Dysponenci środków budżetowych wymienieni w pkt 1 oraz dysponenci środków budżetowych trzeciego stopnia podlegli bezpośrednio dysponentowi głównemu:
1)
opracowują plany przydziałów gospodarczych, w których określają szczegółowe przydziały gospodarcze dla przejętych na zaopatrzenie komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz określonych stanowisk;
2)
przekażą, w terminie do dnia 15 kwietnia 2008 r. Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych plany, o których mowa w ppkt 1;
3)
przedstawią, do dnia 30 kwietnia 2008 r, Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, uzgodnione z Dyrektorem Departamentu Budżetowego, wnioski i propozycje zmniejszenia ilości podległych dysponentów środków budżetowych.
4.
Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w terminie do dnia 1 czerwca 2008 r., opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego "Plan przydziałów gospodarczych resortu obrony narodowej".
5.
Do dnia zatwierdzenia planu, o którym mowa w pkt 4, pozostają w mocy dotychczasowe plany przydziałów gospodarczych uaktualniane zgodnie z pkt 2.
6.
Dowódcy, dyrektorzy, szefowie, komendanci komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej:
1)
uczestniczą w opracowaniu planów i wniosków, o których mowa w pkt 3, w zakresie dotyczącym podległych komórek i jednostek organizacyjnych oraz określonych stanowisk;
2)
składają wnioski o zmianę przydziałów gospodarczych podległych komórek i jednostek organizacyjnych oraz określonych stanowisk do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego poprzez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
7.
Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
8.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r.

ZAŁĄCZNIK  2

Wykaz

komórek i jednostek organizacyjnych przydzielanych na zaopatrzenie:

1. Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych:

1) Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Bydgoszczy;

2) Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Gdańsku;

3) Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Gdyni;

4) Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Gliwicach;

5) Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Krakowie;

6) Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Mielcu;

7) Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Poznaniu;

8) Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Radomiu;

9) Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Stalowej Woli;

10) Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Świdniku;

11) Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe we Wrocławiu;

12) Regionalny Węzeł Łączności w Bydgoszczy;

13) Regionalny Węzeł Łączności w Krakowie;

14) Regionalny Węzeł Łączności w Legionowie;

15) Regionalny Węzeł Łączności w Lublinie;

16) Regionalny Węzeł Łączności w Olsztynie;

17) Regionalny Węzeł Łączności w Poznaniu;

18) Regionalny Węzeł Łączności w Szczecinie;

19) Regionalny Węzeł Łączności we Wrocławiu;

20) 36 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Łodzi;

21) 74 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Łodzi;

22) Wojskowe Studium Języków Obcych w Łodzi;

23) Wojskowe Biuro Emerytalne w Białymstoku*);

24) Wojskowe Biuro Emerytalne w Bydgoszczy*);

25) Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku*);

26) Wojskowe Biuro Emerytalne w Katowicach*);

27) Wojskowe Biuro Emerytalne w Kielcach*);

28) Wojskowe Biuro Emerytalne w Krakowie*);

29) Wojskowe Biuro Emerytalne w Lublinie*);

30) Wojskowe Biuro Emerytalne w Łodzi*);

31) Wojskowe Biuro Emerytalne w Olsztynie*);

32) Wojskowe Biuro Emerytalne w Poznaniu*);

33) Wojskowe Biuro Emerytalne w Rzeszowie*);

34) Wojskowe Biuro Emerytalne w Szczecinie*);

35) Wojskowe Biuro Emerytalne we Wrocławiu*);

36) Wojskowe Biuro Emerytalne w Zielonej Górze1);

37) Delegatura Departamentu Kontroli w Bydgoszczy;

38) Delegatura Departamentu Kontroli w Krakowie;

39) Delegatura Departamentu Kontroli we Wrocławiu;

40) Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie;

41) Samodzielny Oddział Geograficzny w Lesznie;

42) Samodzielny Oddział Geograficzny w Toruniu;

43) Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni;

44) Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej w Łodzi;

45) Specjalistyczny Wojskowy Ośrodek Metrologii w Poznaniu;

46) Wojskowy Ośrodek Metrologii w Bydgoszczy;

47) Wojskowy Ośrodek Metrologii w Gdyni;

48) Wojskowy Ośrodek Metrologii w Radomiu;

49) Wojskowy Ośrodek Metrologii w we Wrocławiu;

50) Inspektor Ministerstwa Obrony Narodowej ds. Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu;

51) Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę w Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" - etat nr IS/003/0;

52) Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu;

53) Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu;

54) Wojskowy Zespół Wypoczynkowy w Juracie*);

55) Wojskowy Zespół Wypoczynkowy w Solinie*);

56) Wojskowy Zespół Wypoczynkowy w Zakopanem*);

57) Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Międzyzdrojach*);

58) Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Rogowie*);

59) Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Sopocie*);

60) Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Unieściu*);

61) Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Waplewie*);

62) Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu*);

63) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Bydgoszczy*);

64) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Gdyni*);

65) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie*);

66) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie*);

67) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Olsztynie*);

68) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Poznaniu*);

69) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Szczecinie*);

70) Wojskowy Sąd Garnizonowy we Wrocławiu*);

71) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Zielonej Górze*);

72) Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu*);

73) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy*);

74) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Elblągu*);

75) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni*);

76) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Koszalinie*);

77) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Krakowie*);

78) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie*);

79) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Łodzi*);

80) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Olsztynie*);

81) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Poznaniu*);

82) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie*);

83) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu*);

84) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Zielonej Górze*);

85) (uchylony);

86) (uchylony);

87) Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych w Poznaniu;

88) (uchylony);

89) Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu;

90) Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi;

91) Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy;

92) Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu;

93) Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy;

94) Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie;

95) Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu;

96) (uchylony);

97) Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni;

98) Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. w Siemianowicach;

99) Pomorskie Muzeum Wojskowe w Bydgoszczy;

100) Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

101) Centralny Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej w Warszawie;

102) Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Ryni*);

103) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Bydgoszczy*);

104) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Gdyni*);

105) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Krakowie*);

106) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Lublinie*);

107) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie*);

108) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Szczecinie*);

109) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu.*)

2. Dowódcy Garnizonu Warszawa:

1) Szefostwo Inżynierii Wojskowej w Warszawie;

2) Szefostwo Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w Warszawie;

3) Szefostwo Obrony Przeciwlotniczej w Warszawie;

4) Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie;

5) Biuro Ewidencji Osobowej w Warszawie;

6) Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie;

7) Wojskowe Centrum Metrologii w Warszawie;

8) Biuro Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej w Warszawie;

9) Biuro Wojskowego Dozoru Technicznego w Warszawie;

10) 15 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Warszawie;

11) 96 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Warszawie;

12) Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie*);

13) Biuro Konwentu Dziekanów w Warszawie;

14) Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie*);

15) Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie;

16) Delegatura Departamentu Kontroli w Warszawie;

17) Wojskowe Biuro Badań Społecznych w Warszawie;

18) Wojskowe Biuro Badań Historycznych w Warszawie;

19) Drukarnia Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie;

20) Redakcja Wojskowa w Warszawie;

21) Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie wraz z podległym Archiwum Instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej w Modlinie;

22) Centralny Węzeł Łączności MON w Warszawie;

23) Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej w Warszawie; *);

24) Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi w Warszawie;

25) Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia w Warszawie;

26) Zespół Wdrożeniowy Nr 1 w Warszawie;

27) Wojskowe Biuro Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki w Warszawie;

28) Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami w Warszawie;

29) Wojskowe Centrum Geograficzne w Warszawie;

30) Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii w Warszawie;

31) Centralny Ośrodek Analizy Skażeń w Warszawie;

32) Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej w Warszawie;

33) Dyżurna Służba Operacyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie;

34) Akademia Obrony Narodowej w Warszawie;

35) Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;

36) Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie;

37) Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie;

38) Dom Żołnierza Polskiego w Warszawie;

39) Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego w Warszawie;

40) Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie*);

41) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie*);

42) Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie*);

43) Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie*);

44) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie*);

45) Ordynariat Polowy w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi;

46) Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi;

47) Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w Warszawie;

48) Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. w Warszawie;

49) Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie;

50) Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa" - etat nr JS/001/0;

51) Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Polskich Przedstawicielstwach Wojskowych i Polskich Zespołach Łącznikowych" - etat nr IS/001/0;

52) Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Strukturach Organizacji Międzynarodowych i Międzynarodowych Strukturach Wojskowych" - etat nr IS/002/0;

53) Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Stałych Przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacjach Międzynarodowych"- etat nr KS/001/0;

54) Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Ataszatach Obrony przy Przedstawicielstwach Dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej" - etat nr KS/002/0;

55) Wykaz stanowisk służbowych żołnierzy zawodowych w instytucjach cywilnych - etat nr 22/001/0;

56) Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. w Warszawie;

57) Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce;

58) Wojskowe Zakłady Kartograficzne sp. z o.o. w Warszawie;

59) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie;

60) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce;

61) Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku;

62) Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w ramach realizacji kontraktu na dostawę samolotów F-16".

______

*) Za wyjątkiem działu finansowego

1 Pkt 1 ppkt 6 lit. b) zmieniona przez pkt 1 ppkt 1 decyzji nr 529/MON z dnia 1 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.MON.08.23.291) zmieniającej nin. decyzję z dniem 19 grudnia 2008 r.
2 Załącznik zmieniony przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 529/MON z dnia 1 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.MON.08.23.291) zmieniającej nin. decyzję z dniem 19 grudnia 2008 r.