Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2017.7

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie realizacji obowiązku udostępniania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacji publicznej na wniosek

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 i 2043 oraz z 2017 r. poz. 2 i 38) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "Instrukcję postępowania w sprawach dotyczących obowiązku udostępniania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacji publicznej na wniosek", stanowiącą załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Instrukcja postępowania w sprawach dotyczących obowiązku udostępniania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacji publicznej na wniosek

Rozdział  1

Wprowadzenie

§  1. 
1.  Instrukcja postępowania w sprawach dotyczących obowiązku udostępniania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacji publicznej na wniosek, określa zasady postępowania z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 r. poz. 1764) w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą" oraz oddziałach regionalnych Kasy.
2.  Odpowiedzialność za prawidłowość i terminowość udostępniania informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w ust. 1, ponosi kierujący komórką organizacyjną w Centrali Kasy oraz dyrektor oddziału regionalnego Kasy, w zakresie dotyczącym merytorycznej właściwości komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej.

Rozdział  2

Koordynacja obiegu wniosków o udostępnienie informacji publicznej

§  2. 
1.  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Kasy może wnieść każdy zainteresowany, bez obowiązku wykazania interesu faktycznego lub prawnego, w jednej z następujących form:
1) pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego;
2) pocztą elektroniczną;
3) ustnie do protokołu;
4) faxem.
2.  Wniosek w dniu wpływu do Kasy wymaga niezwłocznego przekazania do zarejestrowania w Rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej, zwanym dalej "Rejestrem", którego wzór stanowi załącznik do Instrukcji.
3.  Rejestr prowadzi: w Centrali Kasy - Biuro Komunikacji Społecznej, w oddziale regionalnym Kasy - komórka organizacyjna ds. ogólnych, zwane dalej "komórką rejestrującą wniosek".
4.  Do zadań komórki rejestrującej wniosek należy w szczególności:
1) zarejestrowanie wniosku w Rejestrze;
2) skierowanie wniosku do komórki organizacyjnej właściwej merytorycznie ze względu na przedmiotowy zakres wniosku;
3) pisemne powiadomienie wnioskodawcy o konieczności formalnego uzupełnienia wniosku, jeśli wniosek wymaga takiego uzupełnienia;
4) wyznaczanie właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej oraz monitorowanie terminowego udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy;
5) informowanie komórki organizacyjnej zobowiązanej do udostępnienia informacji publicznej o zagrożeniu terminu załatwienia wniosku;
6) sporządzenie i przekazanie do zaopiniowania pod względem formalno-prawnym projektu odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej merytorycznej właściwości kilku komórek organizacyjnych;
7) odnotowanie w rejestrze wniosków daty i sposobu załatwienia wniosku, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska osoby/osób odpowiedzialnej/odpowiedzialnych za udostępnienie informacji.

Rozdział  3

Koordynacja realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej

§  3. 
1.  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy zrealizować poprzez:
1) udostępnienie informacji publicznej w sposób i formie zgodnych z wnioskiem;
2) powiadomienie wnioskodawcy, że Kasa nie posiada wnioskowanej informacji;
3) powiadomienie wnioskodawcy, że wniosek nie dotyczy informacji publicznej Kasy;
4) powiadomienie wnioskodawcy, że wnioskowana informacja publiczna jest:
a) udostępniona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Kasy, ze wskazaniem miejsca jej udostępnienia,
b) wyłożona bądź wywieszona przez właściwą jednostkę organizacyjną Kasy w jej siedzibie, w ogólnie dostępnym miejscu;
5) powiadomienie wnioskodawcy o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz wskazanie sposobu lub formy, w jakiej informacja może być udostępniona niezwłocznie;
6) wydanie decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej;
7) wydanie decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.
2.  Jeżeli zakres wniosku o udostępnienie informacji publicznej należy do merytorycznej właściwości więcej niż jednej komórki organizacyjnej, zbiorczej odpowiedzi udziela komórka rejestrująca wniosek, na podstawie źródłowych informacji od właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych, przekazanych drogą elektroniczną komórce rejestrującej w terminie wyznaczonym przez tę komórkę, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska osoby/osób odpowiedzialnych za udostępnione informacje.
3.  Decyzję administracyjną o odmowie lub umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej na wniosek wydaje na podstawie pisemnego upoważnienia Prezesa Kasy - w Centrali Kasy Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej, a w oddziale regionalnym Kasy - dyrektor oddziału regionalnego, po uprzednim zaparafowaniu decyzji przez radcę prawnego.

Rozdział  4

Analiza wniosków o udostępnienie informacji publicznej

§  4. 
1.  Komórki rejestrujące wnioski w oddziałach regionalnych Kasy zobowiązane są przesłać, w formie pliku PDF, na adres poczty elektronicznej Biura Komunikacji Społecznej rzecznik@krus.gov.pl narastający rejestr wniosków, podpisany przez dyrektora oddziału regionalnego Kasy, w terminie do 10 dnia miesiąca po upływie każdego kwartału.
2.  Biuro Komunikacji Społecznej opracowuje i przekazuje Prezesowi Kasy, w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, roczną informację o liczbie, przedmiotowym zakresie i terminowości rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do Centrali Kasy i oddziałów regionalnych Kasy.

Załącznik

L.p.WnioskodawcaData i sposób złożenia wniosku

/ numer sprawy

Przedmiot wnioskuOkres i sposób załatwienia wnioskuImię, nazwisko, stanowisko służbowe realizującego wniosek
123456