Realizacja niektórych zadań Ministra Obrony Narodowej przez Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2009.24.262

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA Nr 425/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie realizacji niektórych zadań Ministra Obrony Narodowej przez Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2009 r. Nr 85, poz. 716) i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z art. 3 pkt 11 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.1)), ustala się, co następuje:

1.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego wydaje, w trybie art. 106 § 3-6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2)), opinie dotyczące wniosków w sprawach:
1)
zezwoleń indywidualnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;
2)
udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
2.
W sprawach, o których mowa w pkt 1, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej" oraz uwierzytelnia odciskiem własnej pieczęci urzędowej.
3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1203, Nr 173, poz. 1808 i Nr 222, poz. 2249, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 235, poz. 1700, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 214, poz. 1347 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 125, poz. 1036.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 656, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539.