Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PAA.2013.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 2 września 2013 r.
w sprawie realizacji działań porządkowo-ochronnych po wprowadzeniu stopni alarmowych w Państwowej Agencji Atomistyki

Na podstawie § 2 zarządzenia Nr 61 Ministra Środowiska z dnia 22 października 2012 r. w prawie stopni alarmowych (Dz. Urz. MŚ z 2012 r., poz. 62) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) w związku z zarządzeniem Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego (niepubl.) zarządza się, co następuje:
§  1. Stopnie alarmowe w Państwowej Agencji Atomistyki, zwanej dalej "Agencją", określone w załączniku do zarządzenia, wprowadza, zmienia i odwołuje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, zwany dalej "Prezesem Agencji", w drodze zarządzenia.
2. Prezes Agencji przekazuje do Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Środowiska, za pośrednictwem Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych w Agencji, informacje o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego, a także o stanie realizacji zadań wykonywanych w Agencji.
3. W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Środowiska lub wojewodę Prezes Agencji przekazuje do Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Środowiska, za pośrednictwem Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych w Agencji, informacje o stanie realizacji zadań wykonywanych w Agencji.
§  2. W ramach poszczególnych stopni alarmowych w Agencji realizuje się następujące zadania:
1) po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA według terminologii NATO) w Agencji należy w szczególności:
a) poinformować pracowników Agencji o konieczności zachowania wzmożonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia,
b) zamknąć i zabezpieczyć nie używane regularnie pomieszczenia,
c) sprawdzić działanie środków łączności funkcjonujących na potrzeby systemu kierowania, przepustowość dróg ewakuacji oraz instalacji alarmowych,
d) informować służbę ochronną Ministerstwa Skarbu Państwa w przypadku zauważenia porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności,
e) dokonać przeglądu wszystkich procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych;
2) po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO według terminologii NATO) należy wykonać wszystkie zadania dla pierwszego stopnia alarmowego, a ponadto należy w szczególności:
a) ostrzec pracowników Agencji o możliwych formach ataku,
b) wzmóc kontrolę wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do Agencji,
c) informować pracowników Agencji o potencjalnym zagrożeniu, jego skutkach i sposobie postępowania, dokonać przeglądu stanu sprzętu łączności i sprzętu informatycznego oraz innego sprzętu niezbędnego do realizacji zadań,
d) zapewnić ochronę środków transportu służbowego, wprowadzić kontrole pojazdu przed wejściem do samochodu i jego uruchomieniem,
e) prowadzić we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i właściwym wojewodą akcję informacyjno-instruktażową dla społeczeństwa dotyczącą potencjalnego zagrożenia radiacyjnego, jego skutków i sposobu postępowania;
3) po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego (stopień CHARLIE według terminologii NATO) należy wykonać wszystkie zadania dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego, a ponadto należy w szczególności:
a) wprowadzić dyżury (domowe - pod telefonem) członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego Agencji, zwanego dalej "ZZK Agencji",
b) ograniczyć liczbę miejsc ogólnodostępnych w Agencji,
c) informować pracowników Agencji o potencjalnym zagrożeniu, jego skutkach i sposobie postępowania,
d) odwołać organizację imprez, jeżeli nie ma możliwości wzmocnienia ochrony lub wzmocnienie nie gwarantuje zapobieżenia atakowi terrorystycznemu;
4) po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego (stopień DELTA według terminologii NATO) należy wykonać wszystkie zadania dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego, a ponadto należy w szczególności:
a) zabezpieczyć ciągłość pracy ZZK Agencji,
b) ograniczyć liczbę podróży służbowych i wizyt osób nie zatrudnionych w Agencji,
c) wprowadzić zakaz organizacji "przedsięwzięć wieloosobowych" na terenie i poza siedzibą Agencji.
§  3. Zakres zadań wykonywanych w określonych stopniach alarmowych może być - w zależności od rozwoju sytuacji - doraźnie korygowany przez Dyrektora Generalnego Państwowej Agencji Atomistyki, zwanego dalej "Dyrektorem Generalnym Agencji".
§  4. Pracownicy Agencji są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zaleceń i nakazów porządkowo-ochronnych Ministerstwa Skarbu Państwa w okresie obowiązywania odpowiednich stopni alarmowych wprowadzonych przez Ministra Skarbu Państwa.
§  5. Dyrektor Generalny Agencji oraz dyrektorzy poszczególnych komórek organizacyjnych Agencji odpowiadają za realizację zadań, o których mowa w § 3.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STOPNIE ALARMOWE

Stosowanie stopni alarmowych

1. Zadania określone w katalogu stopni alarmowych są to działania porządkowo-ochronne realizowane w celu przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych i polegają na skoordynowanym działaniu zarówno instytucji i organów krajowych, jak i państw-członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).
2. Stopnie alarmowe mogą być wprowadzane, zmieniane i odwoływane w drodze zarządzenia przez:

1) Prezesa Rady Ministrów, na obszarze kilku województw lub na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ministra lub kierownika urzędu centralnego w odniesieniu do wszystkich lub wybranych kierowników podległych, podporządkowanych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, formacji i urzędów;

3) wojewodę w stosunku do obszarów, obiektów i urządzeń według właściwości miejscowej, na obszarze całego lub części województwa.

3. Prezes Rady Ministrów, ministrowie i kierownicy urzędów centralnych oraz wojewodowie mogą wprowadzić, zmienić i odwołać stopień alarmowy kierując się posiadanymi informacjami dotyczącymi zdarzeń lub możliwości ich wystąpienia, w tym informacjami przekazanymi przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
4. Organy wymienione w ust. 2 mogą przekazać wykonawcom zarządzenie o wprowadzeniu, zmianie i odwołaniu stopnia alarmowego przy użyciu powszechnie dostępnych środków łączności, poprzez podanie komunikatu (np. "Wprowadza się .... stopień alarmowy"). Uzupełnieniem zarządzenia może być szczegółowa informacja przekazana wykonawcom, której klauzula niejawności będzie zależała od rodzaju zawartych w niej danych.
5. Organy wymienione w ust. 2 mogą ogłosić społeczeństwu komunikat o wprowadzeniu obowiązującego stopnia oraz wynikających z niego zaleceniach poprzez wykorzystanie funkcjonujących na danym terenie środków społecznego przekazu.
6. Organy wymienione w ust. 2 pkt 2, niezwłocznie po wprowadzeniu stopnia alarmowego powiadamiają Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
7. Organ wymieniony w ust. 2 pkt 3, niezwłocznie po wprowadzeniu stopnia alarmowego powiadamia Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz właściwe organy samorządu terytorialnego i kierowników służb i instytucji zaangażowanych w realizację planowanych zadań.

Rodzaje i definicje

8. Pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA według terminologii NATO) ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Jego wprowadzenie ma charakter ogólnego ostrzeżenia, a okoliczności nie usprawiedliwiają uruchomienia przedsięwzięć zawartych w wyższych stopniach alarmowych. Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny być w stanie wprowadzić i utrzymywać przedsięwzięcia tego stanu alarmowego na czas nieograniczony.
9. Drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO według terminologii NATO) ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia działalnością terrorystyczną lub aktem sabotażu, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny posiadać możliwość utrzymania tego stopnia do chwili ustąpienia zagrożenia, nie naruszając swoich zdolności do bieżącego działania.
10. Trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE według terminologii NATO) ma zastosowanie w przypadku jeżeli zaistniało konkretne zdarzenie, potwierdzające cel potencjalnego ataku terrorystycznego lub w przypadku uzyskania informacji o osobach (grupach) przygotowujących działania terrorystyczne lub sabotażowe, albo też wystąpiły zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym godzące w bezpieczeństwo innych państw i stwarzające potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polski. Wprowadzenie przedsięwzięć tego stopnia na dłuższy czas może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.
11. Czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA według terminologii NATO) ma zastosowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpieczeństwa innych państw i stwarzającego zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polski, albo też wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia takich działań na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
12. Wyższy stopień alarmowy może być wprowadzony z pominięciem niższych stopni.