Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2019.45

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie Raportu Rocznego za 2018 r. z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

Na podstawie art. 28l ust. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730 i 1214) ogłasza się Raport Roczny za rok 2018 z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

RAPORT ROCZNY ZA ROK 2018 Z DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW KOLEJOWYCH

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).