Raport o liczbie zwierząt wykorzystanych do celów doświadczalnych w 2008 r. i stopniu inwazyjności przeprowadzonych doświadczeń. - OpenLEX

Raport o liczbie zwierząt wykorzystanych do celów doświadczalnych w 2008 r. i stopniu inwazyjności przeprowadzonych doświadczeń.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.58

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 2009 r.

OBWIESZCZENIE Nr 5
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie Raportu o liczbie zwierząt wykorzystanych do celów doświadczalnych w 2008 r. i stopniu inwazyjności przeprowadzonych doświadczeń

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289, z późn. zm.2)) ogłasza się raport o liczbie zwierząt wykorzystanych do celów doświadczalnych w 2008 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

ZAŁĄCZNIK 

RAPORT O LICZBIE ZWIERZĄT WYKORZYSTANYCH DO CELÓW DOŚWIADCZALNYCH W 2008 R.

TABELA 1: Liczba wykorzystanych zwierząt w odniesieniu do ich miejsca pochodzenia
1.1

Gatunek

1.2

Ogółem

1.3

Zwierzęta pochodzące z zarejestrowanych jednostek hodowlanych lub od dostawców z terenu kraju składającego sprawozdanie

1.4

Zwierzęta pochodzące z innych krajów Wspólnoty Europejskiej

1.5

Zwierzęta pochodzące z Krajów Członkowskich Rady Europy, które podpisały Konwencję Europejską nr 123 (z wyjątkiem Państw Członkowskich WE)

1.6

Zwierzęta pochodzące z innych źródeł

1.7

Zwierzęta wykorzystane ponownie

1.a.Myszy (Mus musculus) 123.897122.068705227897
1.b.Szczury (Rattus norvegicus) 45.82444.64661150967
1.c.Świnki morskie (Cavia porcellus) 6.4956.495000
1.d.Chomiki (Mesocricetus) 3122800032
1.e.Inne gryzonie (other Rodentia) 11.966
1.f.Króliki (Oryctolagus cuniculus) 3.0862.80400282137
1.g.Koty (Felis catus) 832100620
1.h.Psy (Canis familiaris) 23090022118
1.i.Fretki (Mustela putorius furo) 000000
1.j.Inne drapieżne (Inne Carnivora) 520
1.k.Konie, osły i ich mieszańce (Equidae) 529
1.l.Świnie (Sus) 11.742
1.mKozy (Capra) 300
1.n.Owce (Ovis) 2.217
1.o.Bydło (Bos) 7.540
1.p.Małpiatki (Prosimia) 000000
1.q.Małpy szerokonose (Ceboidea) 000000
1.r.Małpy wąskonose (Cercopithecoidea) 000000
1.S.Człekokształtne (Hominoidea) 000000
1.t.Inne ssaki (Inne Mammalia) 1.246
1.u.Przepiórki (Coturnix coturnix) 5.1005.100000
1.v.Inne ptaki (Inne Aves) 27.391
1.w.Gady (Reptilia) 248
1.x.Płazy (Amphibia) 1.221
1.y.Ryby (Pisces) 25.941
1.z.Razem275.888

TABELA 2: Liczba zwierząt wykorzystanych w doświadczeniach dla wybranych celów

2.1

Gatunek

2.2

Badania biologiczne o charakterze podstawowym

2.3

Prace badawczo-rozwojowe nad produktami i urządzeniami dla medycyny i stomatologii oraz weterynarii (z wyłączeniem ocen toksykologicznych i innych ocen bezpieczeństwa zamieszczonych w kolumnie 2.6)

2.4

Produkcja i kontrola jakości produktów i urządzeń dla medycyny i stomatologii

2.5

Produkcja i kontrola jakości produktów i urządzeń dla weterynarii

2.6

Oceny toksykologiczne i inne oceny bezpieczeństwa (w tym ocena bezpieczeństwa produktów i urządzeń dla medycyny i stomatologii oraz weterynarii)

2.7

Diagnoza choroby

2.8

Kształcenie i szkolenia

2.9

Inne

2.10

Ogółem

2.a.Myszy61.6142.64912.2304.9117.2432.8551.62030.775123.897
2.b.Szczury33.7001.2771.70304.8452.51989188945.824
2.c.Świnki morskie2605.30932381509136.495
2.d.Chomiki18610000010610312
2.e.Inne gryzonie11.526000204501068011.966
2.f.Króliki718167853587358651711673.086
2.g.Koty001301906083
2.h.Psy250000180025230
2.i.Fretki000000000
2.j.Inne drapieżne51000000010520
2.k.Konie, osły i ich mieszańce30900001306525529
2.l.Świnie3.118161002040107843111.742
2.m.Kozy1470480003372300
2.n.Owce1.374000002445992.217
2.o.Bydło6.3800600001.070307.540
2.p.Małpiatki000000000
2.q.Małpy szerokonose000000000
2.r.Małpy wąskonose000000000
2.s.Człekokształtne000000000
2.t.Inne ssaki1.23800000801.246
2.u.Przepiórki4.73000036001005.100
2.v.Inne ptaki21.00688524097222650480427.391
2.w.Gady2460000020248
2.x.Płazy6970000052401.221
2.y.Ryby11.0220003.7481683310.97025.941
2.z.Ogółem158.5724.29720.7505.82117.6916.2485.54956.960275.888

TABELA 3: Liczba zwierząt wykorzystanych w ocenach toksykologicznych oraz innych ocenach bezpieczeństwa

3.1

Gatunek

3.2

Produkty/ substancje lub urządzenia dla medycyny i stomatologii oraz weterynarii

3.3

Produkty/ substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie w rolnictwie

3.4

Produkty/ substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie w przemyśle

3.5

Produkty/ substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie w gospodarstwie domowym

3.6

Produkty/ substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie jako kosmetyki lub artykuły toaletowe

3.7

Produkty/ substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie jako dodatki do żywności przeznaczonej dla człowieka

3.8

Produkty/ substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie jako dodatki do pasz dla zwierząt

3.9

Potencjalne lub rzeczywiste skażenia w środowisku ogólnym niewymienione w innych kolumnach

3.10

Inne oceny toksykologiczne i inne oceny bezpieczeństwa

3.11

Ogółem

3.a.Myszy2.5713470000004.3257.243
3.b.Szczury1.3974722300092008979294.845
3.c.Świnki morskie48928046000000815
3.d.Chomiki0000000000
3.e.Inne gryzonie00000002040204
3.f.Króliki17712944800000358
3.g.Koty1000000001
3.h.Psy0000000000
3.i.Fretki0000000000
3.j.Inne drapieżne0000000000
3.k.Konie, osły i ich mieszańce0000000000
3.l.Świnie020000000020
3.m.Kozy0000000000
3.n.Owce0000000000
3.o.Bydło0000000000
3.p.Małpiatki0000000000
3.q.Małpy szerokonose0000000000
3.r.Małpy wąskonose0000000000
3.s.Człekokształtne0000000000
3.t.Inne ssaki0000000000
3.u.Przepiórki603000000000360
3.v.Inne ptaki000000097097
3.w.Gady0000000000
3.x.Płazy0000000000
3.y.Ryby1.1272.2601695200014003.748
3.z.Ogółem5.8223.80848960092001.3385.25417.691

TABELA 4: Liczba zwierząt wykorzystanych w doświadczeniach służących badaniu chorób ludzi i zwierząt

4.1

Gatunek

4.2

Choroby sercowo-naczyniowe u ludzi

4.3

Zaburzenia nerwowe i umysłowe u ludzi

4.4

Choroby nowotworowe u ludzi (z wyjątkiem ocen zagrożeń lub ryzyka narażenia na działanie czynników rakotwórczych)

4.5

Inne choroby człowieka

4.6

Badania dotyczące chorób zwierząt

4.7

Ogółem

4.a.Myszy1.04144.6447.5457.0201.70361.953
4.b.Szczury1.9857.4004937.3933017.301
4.c.Świnki morskie000000
4.d.Chomiki00176400216
4.e.Inne gryzonie15444005070714
4.f.Króliki0004550455
4.g.Koty000000
4.h.Psy0090180189
4.i.Fretki000000
4.j.Inne drapieżne000000
4.k.Konie, osły i ich mieszańce0000130130
4.l.Świnie4000870127
4.m.Kozy000000
4.n.Owce00024024
4.o.Bydło000000
4.p.Małpiatki000000
4.q.Małpy szerokonose000000
4.r.Małpy wąskonose000000
4.s.Człekokształtne000000
4.t.Inne ssaki000000
4.u.Przepiórki000000
4.v.Inne ptaki01.8000122922.104
4.w.Gady000000
4.x.Płazy000000
4.y.Ryby0000260260
4.z.Ogółem3.22054.2848.22315.0812.66583.473

TABELA 5: Liczba zwierząt wykorzystanych w produkcji i kontroli jakości produktów i urządzeń dla medycyny, stomatologii i weterynarii

5.1

Gatunek

5.2

Prawo krajowe odnoszące się tylko do jednego Państwa Członkowskiego WE

5.3

Prawo WE, wliczając w to Farmakopeę Europejską

5.4

Prawo kraju członkowskiego Rady Europy, niebędącego Państwem Członkowskim WE

5.5

Inne prawo

5.6

Jakiekolwiek połączenie 5.2/ 5.3/ 5.4/ 5.5

5.7

Brak wymagań normatywnych

5.8

Ogółem

5.a.Myszy7.9745.57505902572.74517.141
5.b.Szczury5491.0620603201.703
5.c.Świnki morskie7454.65801950345.632
5.d.Chomiki0000000
5.e.Inne gryzonie0000000
5.f.Króliki305348006471401.440
5.g.Koty121000013
5.h.Psy0000000
5.i.Fretki0000000
5.j.Inne drapieżne0000000
5.k.Konie, osły i ich mieszańce0000000
5.l.Świnie000010010
5.m.Kozy480000048
5.n.Owce0000000
5.o.Bydło600000060
5.p.Małpiatki0000000
5.q.Małpy szerokonose0000000
5.r.Małpy wąskonose0000000
5.s.Człekokształtne0000000
5.t.Inne ssaki0000000
5.u.Przepiórki0000000
5.v.Inne ptaki52400000524
5.w.Gady0000000
5.x.Płazy0000000
5.y.Ryby0000000
5.z.Ogółem10.21711.64408459462.91926.571

TABELA 6: Liczba zwierząt wykorzystanych w ocenach toksykologicznych oraz innych ocenach bezpieczeństwa

6.1

Gatunek

6.2

Prawo krajowe odnoszące się tylko do jednego Państwa Członkowskiego WE

6.3

Prawo WE, wliczając w to Farmakopeę Europejską

6.4

Prawo kraju członkowskiego Rady Europy, niebędącego Państwem Członkowskim WE

6.5

Inne prawo

6.6

Jakiekolwiek połączenie 6.2/ 6.3/ 6.4/ 6.5

6.7

Brak wymagań normatywnych

6.8

Ogółem

6.a.Myszy2.4453.9200008787.243
6.b.Szczury2.1352.46200701784.845
6.c.Świnki morskie667490000815
6.d.Chomiki0000000
6.e.Inne gryzonie20400000204
6.f.Króliki3029800030358
6.g.Koty0100001
6.h.Psy0000000
6.i.Fretki0000000
6.j.Inne drapieżne0000000
6.k.Konie, osły i ich mieszańce0000000
6.l.Świnie200000020
6.mKozy0000000
6.n.Owce0000000
6.o.Bydło0000000
6.p.Małpiatki0000000
6.q.Małpy szerokonose0000000
6.r.Małpy wąskonose0000000
6.s.Człekokształtne0000000
6.t.Inne ssaki0000000
6.u.Przepiórki03600000360
6.v.Inne ptaki000009797
6.w.Gady0000000
6.x.Płazy0000000
6.y.Ryby1002.5980001.0503.748
6.z.Ogółem5.00010.38800702.23317.691

TABELA 7: Liczba zwierząt wykorzystanych w ocenach toksykologicznych oraz innych ocenach bezpieczeństwa

7.1.

Gatunek

7.2

Metody badania toksyczności ostrej i podostrej (w tym badania dawki granicznej)

7.3

Działanie drażniące na skórę

7.4

Działania uczulające skórę

7.5

Działania drażniące na oczy

7.6

Toksyczność podchroniczna i przewlekła

7.7

Rakotwórczość

7.8

Działanie teratogenne oraz badania toksycznego wpływu na rozwój okołoporodowy i poporodowy

7.9

Mutagenność

7.10

Toksyczność na płodność

7.11

Toksyczność względem kręgowców wodnych, nieujęta w innych kolumnach

7.12

Inne

7.13

Ogółem

7.2.1.

LD50, LC50

7.2.2

Inne metody letalne

7.2.3

Przyżyciowe metody oparte na objawach klinicznych

7.a.Myszy2800664000384000005.9157.243
7.b.Szczury584088100085901.692054502844.845
7.c.Świnki morskie00005460000000269815
7.d.Chomiki00000000000000
7.e.Inne gryzonie000000204000000204
7.f.Króliki0015182086002500050358
7.g.Koty00000000000011
7.h.Psy00000000000000
7.i.Fretki00000000000000
7.j.Inne drapieżne00000000000000
7.k.Konie, osły i ich mieszańce0000000000000
7.l.Świnie0000000000002020
7.m.Kozy00000000000000
7.n.Owce00000000000000
7.o.Bydło00000000000000
7.p.Małpiatki00000000000000
7.q.Małpy szerokonose00000000000000
7.r.Małpy wąskonose00000000000000
7.s.Człekokształtne00000000000000
7.t.Inne ssaki00000000000000
7.u.Przepiórki360000000000000360
7.v.Inne ptaki0000000000009797
7.w.Gady00000000000000
7.x.Płazy00000000000000
7.y.Ryby3.326000000000100232903.748
7.z.Ogółem4.55001.560182546861.44701.71706452326.72617.691

TABELA 8: Liczba zwierząt wykorzystanych w ocenach toksykologicznych oraz innych ocenach bezpieczeństwa

8.2

Metody badania toksyczności ostrej i podostrej (w tym badania dawki granicznej)

8.3

Działanie drażniące na skórę

8.4

Działania uczulające na skórę

8.5

Działania drażniące na oczy

8.6

Toksyczność podchroniczna i przewlekła

8.7

Rakotwórczość

8.8

Działanie teratogenne oraz badania toksycznego wpływu na rozwój okołoporodowy i poporodowy

8.9

Mutagenność

8.10

Toksyczność na płodność

8.11

Toksyczność względem kręgowców wodnych, nieujęta w innych kolumnach

8.12

Inne

8.13

Ogółem

8.1.

Produkty

8.2.1.

LD50, LC50

8.2.2

Inne metody letalne

8.2.3

Przyżyciowe metody oparte na objawach klinicznych

8.a.Produkty/substancje lub urządzenia dla medycyny i stomatologii oraz weterynarii1.29401.035532746381044003753001.5855.743
8.b.Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie w rolnictwie3.5770063370563400192027401555.027
8.c.Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie w przemyśle2840883436101980860165084985
8.d.Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie w gospodarstwie domowym520014014000000080
8.e.Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie jako kosmetyki lub artykuły toaletowe00000000000000
8.f.Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie jako dodatki do żywności przeznaczonej do spożycia przez człowieka000000156086000001.016
8.g.Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie jako dodatki do pasz przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta00000000000000
8.h.Potencjalne lub rzeczywiste skażenia w środowisku ogólnym niewymienione w innych kolumnach0870000556000000643
8.i.Inne oceny toksykologiczne lub oceny bezpieczeństwa3840453200047100187002.6823.466
8.j.Ogółem5.591871.576184680862.10201.5781878143004.50617.691

TABELA 9: Liczba przeprowadzonych doświadczeń w zależności od stopnia inwazyjności

9.1

Stopień inwazyjności

9.2

Liczba przeprowadzonych doświadczeń

9.a. I985
9.b. II7.169
9.c. III2.096
9.d. IV3.956
9.e. X74
9.f. Ogółem14.280