Rada Naukowo-Techniczna przy Ministrze Spraw Wewnętrznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.2012.16

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Radę Naukowo-Techniczną przy Ministrze Spraw Wewnętrznych, zwaną dalej "Radą".
§  2.
W skład Rady wchodzą:
1)
Przewodniczący Rady - przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych, zwany dalej "Przewodniczącym";
2)
Członkowie - przedstawiciele gestorów:
a)
przedstawiciel Komendanta Głównego Policji,
b)
przedstawiciel Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
c)
przedstawiciel Komendanta Głównego Straży Granicznej,
d)
przedstawiciel Szefa Biura Ochrony Rządu;
3)
Członkowie:
a)
przedstawiciel Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych właściwego ds. badań i rozwoju,
b)
przedstawiciel Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
c)
przedstawiciel Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
d)
przedstawiciel Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy,
e)
przedstawiciel Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX,
f)
przedstawiciel Instytutu Badawczego - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,
g)
przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
h)
przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych w Komitecie Sterującym do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
i) 2
przedstawiciel Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych właściwego do spraw sprawowania nadzoru nad Państwową Strażą Pożarną,
j) 3
przedstawiciel Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych właściwego do spraw sprawowania nadzoru nad Strażą Graniczną.
§  3.
Do zadań Rady w szczególności należy:
1)
przedstawianie Ministrowi Spraw Wewnętrznych propozycji dotyczących kierunków badań naukowych oraz prac rozwojowych będących w obszarze zainteresowania resortu spraw wewnętrznych;
2)
opiniowanie kierunków badań naukowych i prac rozwojowych oraz sposobów ich organizacji i koordynacji;
3)
opiniowanie propozycji tematów badań naukowych i prac rozwojowych zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne;
4)
opracowywanie list tematów badań naukowych i prac rozwojowych rekomendowanych do finansowania w ramach krajowych i międzynarodowych instrumentów finansowych;
5)
rekomendowanie i opiniowanie ekspertów dla potrzeb prowadzonych prac rozwojowych i badań naukowych;
6)
ocena prowadzonych i zakończonych badań naukowych i prac rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem efektów wdrożeń techniczno - organizacyjnych;
7)
rekomendowanie kierunków rozwoju infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie właściwości resortu spraw wewnętrznych;
8)
opracowanie i rekomendowanie kryteriów i zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych uwzględniających realizację misji publicznej na rzecz bezpieczeństwa publicznego;
9)
rekomendowanie i opiniowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych dotyczących prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz wdrażania ich wyników do praktyki działania służb, jednostek organizacyjnych nadzorowanych i podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych;
10)
współpraca w obszarze badań naukowych i prac rozwojowych z podmiotami, organizacjami oraz służbami krajowymi i międzynarodowymi.
§  4.
1.
Przewodniczący przygotowuje Regulamin Rady, który Rada przyjmuje w formie uchwały na pierwszym posiedzeniu w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy obecności większości członków Rady. Regulamin, po przyjęciu przez Radę, Przewodniczący niezwłocznie przedkłada Ministrowi Spraw Wewnętrznych do akceptacji.
2.
Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady ekspertów nie będących członkami Rady. Eksperci maja prawo wyrażania swoich opinii i rekomendacji, nie mają jednak formalnego prawa głosowania przy podejmowaniu uchwał przez Radę.
3.
Tryb głosowania Rady określony zostanie w Regulaminie Rady.
§  5.
1.
Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Departament Ministerstwa Spraw Wewnętrznych właściwy ds. badań i rozwoju. Obsługę administracyjno - biurową prowadzi Sekretarz Rady powołany na pierwszym posiedzeniu Rady.
2.
Przewodniczącemu, Członkom Rady oraz gościom zaproszonym do udziału w posiedzeniach Rady przez Przewodniczącego nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa i wykonywania prac na rzecz Rady.
§  6.
Przewodniczący Rady Naukowo-Technicznej przedstawia Ministrowi Spraw Wewnętrznych w terminie do 10 grudnia danego roku, roczne sprawozdanie z działalności Rady, w tym ze stanu wykonania projektów realizowanych w ramach priorytetowych obszarów badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa państwa w zakresie właściwości resortu spraw wewnętrznych.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1491).
2 § 2 pkt 3 lit. i dodana przez § 1 zarządzenia nr 3 z dnia 27 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 stycznia 2014 r.
3 § 2 pkt 3 lit. j dodana przez § 1 zarządzenia nr 3 z dnia 27 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 stycznia 2014 r.