Rachunki walutowe jednostek badawczych w 1983 r. - OpenLEX

Rachunki walutowe jednostek badawczych w 1983 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1983.2.3

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1984 r.

ZARZĄDZENIE Nr B/2/VI
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 8 marca 1983 r.
w sprawie rachunków walutowych jednostek badawczych. 1

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56) oraz art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statucie Narodowego Banku Polskiego (Dz. U. Nr 7, poz. 57), w związku z § 37 ust. 1-4 i § 47 uchwały nr 282 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad finansowania prac badawczych oraz zasad działalności jednostek badawczych w 1983 r. (Monitor Polski Nr 4, poz. 25) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Przepisy o rachunkach walutowych jednostek badawczych stosuje się do samodzielnych, wyodrębnionych organizacyjnie i ekonomicznie:
1)
placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk,
2)
instytutów naukowo-badawczych,
3)
ośrodków badawczo-rozwojowych,
4)
innych samodzielnych jednostek, których podstawowym zadaniem statutowym jest prowadzenie prac badawczych, zwanych dalej "jednostkami badawczymi".
2.
Przepisów o rachunkach walutowych jednostek badawczych nie stosuje się do biur projektów oraz komórek badawczo-rozwojowych zaliczanych do zakładowego zaplecza rozwojowego.
§  2.
1.
Jednostki badawcze prowadzące działalność eksportową z kontrahentami zagranicznymi mogą posiadać rachunki walutowe wyłącznie w Narodowym Banku Polskim, zwanym dalej "Bankiem".
2.
Rachunki walutowe, o których mowa w ust. 1, mogą otwierać i prowadzić oddziały upoważnione przez oddziały okręgowe Banku.
§  3.
1.
Rachunki walutowe jednostek badawczych mogą być prowadzone zarówno w walucie kraju zaliczanego do I obszaru płatniczego jak i w walucie wymienialnej określonej przez posiadacza rachunku, w ramach konta 151-4 "Nie oprocentowane rachunki walutowe jednostek badawczych".
2.
Przy przeliczaniu wpłat i wypłat opiewających na waluty inne niż waluta rachunku stosuje się:
1)
do walut krajów zaliczanych do II obszaru płatniczego - aktualne kursy kupna-sprzedaży dla dewiz,
2)
do walut krajów zaliczanych do I obszaru płatniczego - mnożniki obowiązujące w rozliczeniach z jednostkami gospodarki uspołecznionej.
§  4.
1.
Otwarcie rachunku walutowego w oddziale Banku prowadzącym rachunek podstawowy (rozliczeniowy) następuje na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanej jednostki badawczej.
2.
Otwarcie rachunku walutowego w innym oddziale Banku niż wymieniony w ust. 1 następuje na podstawie wniosku o otwarcie rachunku (na formularzu 40 09).

Jednostka badawcza składa wniosek o otwarcie rachunku walutowego celem jego potwierdzenia w oddziale Banku, który prowadzi jej rachunek podstawowy.

3.
Jednostka badawcza posiadająca koncesję do prowadzenia działalności w zakresie handlu zagranicznego, do wniosku o otwarcie rachunku walutowego powinna dołączyć odpis (fotokopie) tej koncesji.
4.
Oddział Banku prowadzący rachunek podstawowy w złotych jednostki badawczej, po sprawdzeniu wniosku z dokumentacją do prowadzonego rachunku podstawowego i potwierdzeniu, przesyła wniosek wraz z kopią i koncesją wymienioną w ust. 3 listem poleconym do oddziału Banku, w którym ma być prowadzony rachunek walutowy.
§  5.
1.
Rachunki jednostek badawczych w walutach wymienialnych są zasilane walutami:
1) 2
stanowiącymi odpis w wysokości 50% uzysku dewizowego w obrocie wolnodewizowym z eksportu wyrobów, osiągnięć naukowych, technicznych i usług oraz wpływami z sympozjów i konferencji naukowych, po odliczeniu wydatków dewizowych związanych z realizacją kontraktu,
2)
stanowiącymi przelew środków z rachunków walutowych innych jednostek (m.in. państwowych, badawczych, drobnej wytwórczości i ich zrzeszeń), niezbędnych do realizacji zadań wykonywanych we współpracy międzynarodowej z tymi jednostkami,
3)
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów dewizowych w bankach krajowych oraz zagranicznych na import służący realizacji prac, których wyniki będą przedmiotem eksportu.
2.
Rachunki jednostek badawczych w walutach krajów zaliczanych do I obszaru płatniczego są zasilane walutami:
1) 3
stanowiącymi odpis w wysokości 10% uzysku dewizowego z eksportu wyrobów, osiągnięć naukowych, technicznych i usług oraz wpływami z sympozjów i konferencji naukowych; odpis dewizowy może być wyższy od 10% jeżeli wskazuje na to treść zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3,
2)
stanowiącymi przelew środków z rachunków walutowych innych jednostek (m.in. badawczych, państwowych) w walutach krajów zaliczanych do I obszaru płatniczego, niezbędnych do realizacji zadań wykonywanych we współpracy międzynarodowej między tymi jednostkami.
3. 4
Odpisów podanych w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, z wyjątkiem wpływów z sympozjów i konferencji naukowych, oddział Banku dokonuje na podstawie zaświadczenia o wysokości efektywnego wpływu z tytułu eksportu wydanego przez:
1)
przedsiębiorstwo handlu zagranicznego,
2)
jednostkę gospodarki uspołecznionej uprawnioną do działalności w obrocie z zagranicą,
3)
jednostkę badawczą posiadającą koncesję, po rozliczeniu transakcji z Bankiem.

Zasilanie rachunków wpływami z sympozjów i konferencji naukowych dokonywane jest na podstawie dokumentów rozliczeniowych.

4.
Do rozliczeń w ramach konta 151-4 stosuje się w stosunku do walut krajów zaliczanych do I obszaru płatniczego mnożniki, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, a do walut krajów zaliczanych do II obszaru płatniczego - kurs sprzedaży dla dewiz.
§  6.
1.
Wypłaty z rachunków w walutach wymienialnych jednostek badawczych mogą następować z zachowaniem obowiązujących przepisów dewizowych, na:
1)
finansowanie potrzeb jednostki badawczej związanych z importem oraz różnymi formami współpracy międzynarodowej,
2)
spłatę kredytów dewizowych zaciągniętych w bankach krajowych i zagranicznych, z wpływów o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1,
3)
rzecz innych jednostek współpracujących z nimi w realizacji współpracy międzynarodowej.
2.
Wypłaty z rachunków jednostek badawczych prowadzonych w walutach krajów zaliczanych do I obszaru płatniczego mogą następować z zachowaniem obowiązujących przepisów dewizowych na zakup elementów aparatury naukowo-badawczej, fachowej prasy, książek i wydawnictw, na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych oraz na cele określone w ust. 1 pkt 1 i 3.
§  7.
Rachunki walutowe jednostek badawczych otwarte na podstawie zarządzenia Prezesa NBP nr B/13/VI/82 są prowadzone na zasadach określonych w zarządzeniu.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 1983 r.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr B/5 z dnia 15 marca 1984 r. (Dz.Urz.NBP.84.2.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1984 r.
2 § 5 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia nr B/5 z dnia 15 marca 1984 r. (Dz.Urz.NBP.84.2.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1984 r.
3 § 5 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia nr B/5 z dnia 15 marca 1984 r. (Dz.Urz.NBP.84.2.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1984 r.
4 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia nr B/5 z dnia 15 marca 1984 r. (Dz.Urz.NBP.84.2.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1984 r.