Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.192

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie przyznawania nagród dla nauczycieli centrów kształcenia ustawicznego i szkół prowadzonych przy zakładach karnych i aresztach śledczych

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karto Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Zarządzenie określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli centrów kształcenia ustawicznego i szkół prowadzonych przy zakładach karnych i aresztach śledczych, zwanych dalej "szkołami", za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, ze specjalnego funduszu nagród, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
2.  Środki specjalnego funduszu nagród, zwanego dalej "funduszem", dzieli się w następujących proporcjach:
1) 20% - na nagrody Ministra Sprawiedliwości;
2) 80% - na nagrody dyrektorów szkół.
§  2.  Nagroda może być przyznawana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat.
§  3. 
1.  Nagrodę Ministra Sprawiedliwości ustala się w wysokości od jednokrotnej do dwukrotnej kwoty bazowej określonej dla nauczycieli ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.
2.  Liczbę i wysokość nagród, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, ustala dyrektor szkoły, w ramach środków wyodrębnionych na ten cel z zachowaniem następujących zasad:
1) nagroda dyrektora szkoły nie może przekroczyć jednokrotnej kwoty bazowej;
2) dokonanie wypłaty nagród nie może naruszyć zabezpieczenia należnych wypłat wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli.
§  4. 
1.  Z wnioskiem o przyznanie nagród, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, występuje:
1) dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole;
2) Dyrektor Generalny Służby Więziennej - dla dyrektora szkoły.
2.  Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1, składa, się do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w terminie do dnia 5 września każdego roku.
3.  Wnioski sporządza się na druku, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia.
4.  Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1, opiniuje Zespół powołany przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.
5.  W skład Zespołu, o którym mowa w ust. 4, wchodzą:
1) dyrektor lub zastępca dyrektora Biura Penitencjarnego, jako przewodniczący;
2) wizytatorzy nadzorujący;
3) jeden przedstawiciel z każdego reprezentatywnego związku zawodowego zrzeszającego nauczycieli, działający przy szkole, wskazany przez właściwy organ statutowy związku.
§  5.  Listę kandydatów oraz projekty decyzji o przyznaniu nagrody Dyrektor Generalny Służby Więziennej przedkłada Ministrowi Sprawiedliwości w terminie do dnia 15 września każdego roku.
§  6.  Minister Sprawiedliwości może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi, o którym mowa w § 8.
§  7.  Nagroda, ze środków funduszu, może być przyznana nauczycielowi szkoły, jeśli posiada on wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 5 z następujących kryteriów:
1) podejmuje działania, których efektem jest wdrażanie nowatorskich metod nauczania i resocjalizacji dla podniesienia poziomu nauczania i osiąganych wyników w nauce oraz efektywności procesu resocjalizacji;
2) uzyskuje wyróżniające wyniki w realizacji procesu dydaktycznego, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości słuchaczy, potwierdzone osiągnięciami edukacyjnymi słuchaczy oraz uzyskiwanymi przez nich wynikami z przeprowadzonych sprawdzianów, egzaminów oraz zewnętrznych egzaminów zawodowych potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe;
3) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce;
4) prowadzi dodatkowo zajęcia kulturalne, wyrównawcze lub samokształceniowe na terenie szkoły, zakładu karnego lub aresztu śledczego;
5) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy indywidualnej z uczniem szczególnie zdolnym;
6) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycielom podejmującym pracę w szkole;
7) osiąga wyróżniające wyniki w realizacji planu rozwoju szkoły.
§  8.  Nagrody, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, mogą być przyznane dyrektorom szkół, jeśli posiadają oni wyróżniającą ocenę pracy, a organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie stwierdził w okresie ostatnich trzech lat istotnych uchybień w działalności szkoły.
§  9. 
1.  Nagrody ze środków funduszu przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej w terminie do dnia 14 października każdego roku.
2.  W uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
3.  W przypadkach, o których mowa w ust. 2, przepisów § 4 ust. 2 oraz § 6 nie stosuje się.
§  10.  Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda ze środków funduszu, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.
§  11. 
1.  Ewidencję osób, którym przyznano nagrody ze środków, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, prowadzi Biuro Penitencjarne w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.
2.  Ewidencję osób, którym przyznano nagrody ze środków, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, prowadzi dyrektor szkoły.
§  12.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia2).
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i poz. 1544.

2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2006 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przy zakładach karnych i aresztach śledczych za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. Urz. MS Nr 4, poz. 82), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2009 r. na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz. 917).

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK

WNIOSEK

o przyznanie nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Ministra Sprawiedliwości

Panu/Pani/ ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

(data i miejsce urodzenia)

..........................................................................................................................................................

(wykształcenie, staż pracy w szkole)

zatrudnionemu/ej/ w ........................................................................................................................

(nazwa szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony)

..........................................................................................................................................................

(stanowisko)

..........................................................................................................................................................

(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, dyrektora - rok otrzymania)

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

(ostatnia ocena pracy nauczyciela i data jej uzyskania)

Uzasadnienie wniosku:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Organ sporządzający wniosek

................

..................................

................

(pieczęć)

(miejscowość i data)

(podpis)

Stanowisko Zespołu opiniującego

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

................

..................................

........................................................

(pieczęć)

(miejscowość i data)

(podpis przewodniczącego Zespołu)