Przyznanie środków finansowych na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania w 2005 r. - OpenLEX

Przyznanie środków finansowych na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania w 2005 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiIiKBN.2005.1.1

Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 1/2005
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 stycznia 2005 r.
w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania w 2005 r.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:
§  1.
Przyznaje się ministrom i kierownikom centralnych organów administracji rządowej oraz Polskiej Akademii Nauk środki finansowe na finansowanie lub dofinansowywanie w 2005 r. działalności wspomagającej badania, w łącznej wysokości 31.000.000 zł.
§  2.
Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym ministrom i kierownikom centralnych organów administracji rządowej oraz Polskiej Akademii Nauk na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania określa załącznik do uchwały.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Wysokość środków finansowych przyznanych ministrom i kierownikom centralnych organów administracji rządowej oraz Polskiej Akademii Nauk na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania w 2005 r.

Lp.NazwaŚrodki finansowe w złotych
123
1Minister Edukacji Narodowej i Sportu5.900.000
2Minister Gospodarki i Pracy1.450.000
3Minister Infrastruktury400.000
4Minister Kultury800.000
5Minister Obrony Narodowej100.000
6Minister Polityki Społecznej200.000
7Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi950.000
8Minister Skarbu Państwa50.000
9Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji50.000
10Minister Spraw Zagranicznych50.000
11Minister Środowiska200.000
12Minister Zdrowia2.400.000
13Prezes Polskiej Akademii Nauk6.400.000
14Prezes Głównego Urzędu Miar25.000
15Prezes Głównego Urzędu Statystycznego95.000
16Prezes Państwowej Agencji Atomistyki90.000
17Prezes Wyższego Urzędu Górniczego40.000
18Minister Nauki i Informatyzacji - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych11.800.000